Legea nr. 263/2004 – Infiintarea Centrelor de Permanenta

Print Friendly, PDF & Email

Legea nr. 263/2004

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 568 din 28.06.2004
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

ARTICOLUL 1
Prezenta lege reglementeaza asigurarea continuitatii asistentei medicale primare a colectivitatilor
locale arondate, denumite in continuare centre de permanenta.

ARTICOLUL 2
Centrele de permanenta sunt unitati sanitare, fara personalitate juridica, care functioneaza in
afara programului normal de lucru al cabinetelor medicale individuale, deservite de medici de
familie si care asigura continuitatea asistentei medicale primare.

ARTICOLUL 3
Centrele de permanenta se organizeaza in zone izolate sau greu accesibile ori in localitatile care
nu pot asigura continuitatea asistentei medicale primare.
ARTICOLUL 4
Zonele in care se infiinteaza centre de permanenta sunt stabilite de directiile de sanatate publica,
cu acordul caselor de asigurari sociale de sanatate si al consiliilor locale.

CAPITOLUL II – INFIINTAREA, ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA CENTRELOR DE
PERMANENTA

ARTICOLUL 5

(1) Atributiile directiilor de sanatate publica privind functionarea centrelor de permanenta sunt
urmatoarele:
a) arondarea teritoriala a localitatilor la centrele de permanenta;
b) asigurarea dotarii truselor de urgenta cu medicamente si materiale sanitare;
c) instruirea personalului medico-sanitar cu privire la acordarea asistentei medicale de urgenta;
d) controlul organizarii si desfasurarii activitatii.
(2) Costurile medicamentelor si ale materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgenta ale
centrelor de permanenta se suporta din fondurile alocate programului national de sanatate privind
reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca.

ARTICOLUL 6
Atributiile consiliilor locale privind functionarea centrelor de permanenta constau in:
a) asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii centrelor de permanenta;
b) asigurarea personalului auxiliar;
c) asigurarea dotarii minimale necesare functionarii centrelor de permanenta, stabilita prin ordin
al ministrului sanatatii;
d) asigurarea utilitatilor necesare functionarii centrelor de permanenta.

ARTICOLUL 7

Continuitatea asistentei medicale primare este asigurata de:
a) medicii de familie asociati din mai multe localitati in centre de permanenta, care vor functiona
in regim de camera de garda, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, rezolvand
situatiile de urgenta si acordand, dupa caz si cu precadere, solicitantilor din teritoriul arondat,
servicii medicale in pachetul de servicii medicale de baza prevazut in normele metodologice de
aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale primare in cadrul
sistemului de asigurari sociale de sanatate in asistenta medicala primara;
b) medicii de familie care domiciliaza in localitatea respectiva in zonele in care nu exista
posibilitatea asocierii medicilor in vederea organizarii unui centru de permanenta, precum
localitati izolate, greu accesibile, cu un numar mic de locuitori si cu numar redus de medici.

ARTICOLUL 8
(1) Centrele de permanenta vor functiona cu un numar de minimum 5 medici de familie, care isi
desfasoara activitatea in cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv.
(2) In situatia in care medicii de familie nu pot fi asigurati din unitatile administrativ-teritoriale
respective, pot participa la asociere medici din unitatile scolare si/sau de la unitatile administrativteritoriale,
altele decat cele arondate centrului.
(3) Directiile de sanatate publica numesc pentru fiecare centru de permanenta un medic
coordonator dintre medicii de familie asociati.

ARTICOLUL 9
(1) Personalul mediu sanitar este asigurat de medicii de familie asociati, conform unui grafic
stabilit de comun acord.
(2) Plata personalului mediu sanitar prevazut la alin. (1) se face de catre medicul de familie, prin
tariful orar stabilit in functie de salariul negociat pentru orele efectiv prestate in afara programului
de lucru stabilit, finantat din fondul special prevazut in contractul-cadru pentru acoperirea
cheltuielilor asistentei medicale in regim de continuitate.

ARTICOLUL 10
Centrul de permanenta este deservit de ambulantele celei mai apropiate substatii a serviciului
judetean de ambulanta.

ARTICOLUL 11
Programul de functionare a centrelor de permanenta se stabileste intre orele 15,00-8,00 in zilele
lucratoare si permanent, in zilele nelucratoare.

CAPITOLUL III – DISPOZITII TRANZITORII SI FINALE

ARTICOLUL 12
Medicii de familie asociati in centre de permanenta au obligatia de a afisa la cabinetul medical
individual in care isi desfasoara activitatea in timpul programului de lucru urmatoarele date:
a) centrul de permanenta care asigura rezolvarea situatiilor de urgenta in afara programului de
activitate;
b) numarul de telefon al centrului de permanenta;
c) programul fiecaruia dintre medicii asociati;
d) numarul de telefon al substatiei serviciului judetean de ambulanta.

ARTICOLUL 13
(1) In situatia in care nu exista spatiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanenta
independent, rezolvarea situatiilor de urgenta in afara programului de activitate poate fi asigurata
prin rotatie de catre medicii de familie asociati in acest scop, la sediul fiecarui cabinet medical
individual.
(2) In situatiile prevazute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligatia de a afisa la cabinetul
medical individual programarea si locul unde se asigura rezolvarea situatiilor de urgenta, numele
medicului, numarul de telefon al cabinetului medical individual programat, precum si numarul de
telefon la care poate fi apelata substatia serviciului judetean de ambulanta.

ARTICOLUL 14
Centrele de permanenta infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi vor reorganiza
activitatea conform prevederilor acesteia.

ARTICOLUL 15
Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi se vor elabora de catre Ministerul Sanatatii,
impreuna cu Ministerul Administratiei si Internelor, normele metodologice cu privire la asigurarea
continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta si se vor publica in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I.

ARTICOLUL 16
(1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice dispozitii contrare se abroga. Aceasta lege a
fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor ARTICOLUL 76 alin. (2) din
Constitutia Romaniei, republicata.

 

Comentariile sunt închise.