Modelul-cadru al contractului de concesiune

Print Friendly, PDF & Email

încheiat în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spatii
cu destinatia de cabinete medicale
Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului
nr.884/2004 privind concesionarea unor spatii cu destinatia de cabinete
medicale,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr.743/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Sãnãtãtii, cu modificãrile si completãrile ulterioare, si ale art. 9 alin. (4) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobatã cu modificãri si completãri prin Legea nr. 604/2003, cu modificãrile ulterioare,ministrul sãnãtãtii si ministru de stat, ministrul administratiei si internelor emit urmãtorul ordin:

Art. 1. – Se aprobã modelul-cadru al contractului de concesiune
prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României,
Partea I. Ministrul sãnãtãtii,
Ovidiu Brînzan Ministru de stat,
ministrul administratiei si internelor,
Marian Florian Sãniutã Ministrul delegat
pentru administratia publicã,Gheorghe Emacu

ANEXÃ


CONTRACT DE CONCESIUNE
– model-cadru –
Încheiat astãzi, …………., la ……………
1. Pãrtile contractante
1.1. Ministerul/organul de specialitate al administratiei publice
centrale/consiliul judetean/consiliul local/institutia publicã de
intereslocal …………………………………………, cu sediul în…………………………, reprezentat prin
……………………,având functia de ………………………, în calitate de concedent,
si
1.2. ……………………………………….. (domiciliat în
……………, CNP …………) medicul titular al cabinetului /reprezentantul legal al societãtii civile medicale/reprezentantul legal al unitãtii medico-sanitare cu personalitate juridicã ………………………., cu sediul social în …………. ………….., înregistrat la Registrul unic al cabinetelor
medicale ……………………….. sub nr. ……………………
din…………………………., cod fiscal ……………. …… din……………………., având contul deschis la……………… în calitate de concesionar,au convenit sã încheie prezentul contract de concesiune.
2. Obiectul contractului de concesiune
2.1. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea
spatiului(bunul imobil) în care functioneazã cabinetul medical
………………………….., situat în………………….. ………….., format din …………………încãperi în suprafata totalã de …………. m2, conform schitei spatiului,care va constitui anexa nr. 1*) la contractul de concesiune.
2.2. Predarea-primirea obiectului concesiunii se va efectua pe bazã de
proces-verbal care se va încheia pânã la data de ……………, care
va constitui anexa nr. 2 la contractul de concesiune.
2.3. În cazul în care spatiul este concesionat cãtre 2 titulari de
cabinet medical (care îl folosesc în regim de turã-contraturã), acestia vor anexa la prezentul contract de concesiune acordul lor de vointã privind împãrtirea timpului de folosintã a spatiului.
2.4. Este interzisã subconcesionarea în tot sau în parte, unei terte
persoane, a spatiului care face obiectul prezentului contract de
concesiune.
3. Termenul
3.1. Dura concesiunii este de ……… ani, începând de la data de
…………. .
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadã
egalã cu cel mult jumãtate din durata sa initialã, astfel încât durata
întregului contract sã nu depãseascã 49 de ani.
4. Redeventa
4.1. Redeventa este de 1 euro/m2/an în primii 5 ani.
4.2. Dupã primii 5 ani nivelul minim al redeventei se va stabili de
concedent, pornind de la pretul pietei, sub care redeventa nu poate fi
acceptatã. Dupã negociere cuantumul redeventei va fi prevãzut într-un
act aditional semnat de ambele pãrti contractante.
4.3. Plata redeventei se face prin conturile:
– contul concedentului nr…………………………………… …….., deschis la Banca…………………………………….. …………………; – contul concesionarului nr. ………………………………………., deschis la Banca
……………………………………………………….. .
4.4. Pentru primii 5 ani, începând din anul 2005, plata redeventei se
va face în primul trimestru al anului respectiv. Ulterior, termenul de
platã a redeventei se va stabili prin act aditional.
4.5. Plata integralã a redeventei pentru anul 2004 se va face pânã la
data de 31 decembrie.
4.6. Neplata redeventei în termenul prevãzut la pct. 4.4 si 4.5 dã
dreptul concedentului sã pretindã penalitãti în cuantum de 0,25% din valoarea acesteia pe zi de întârziere.
4.7. Neplata redeventei pentru o perioadã de un an duce la rezilierea
contractului.
5. Drepturile pãrtilor
5.1. Drepturile concesionarului
5.1.1. Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul
si pe rãspunderea sa, bunul imobil care face obiectul prezentului contract de concesiune.
5.2. Drepturile concedentului
5.2.1. Concedentul are dreptul sã inspecteze bunul imobil concesionat,
sã verifice stadiul de realizare a investitiilor, precum si modul în care este satisfãcut interesul public prin realizarea activitãtii sau serviciului public, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar.
5.2.2. Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilã a
concesionarului si în urmãtoarele conditii:
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
……….
6. Obligatiile pãrtilor
6.1. Obligatiile concesionarului
6.1.1. Concesionarul este obligat sã asigure exploatarea eficace în
regim de continuitate si de permanentã a bunului imobil care face obiectul concesiunii.
6.1.2. Concesionarul este obligat sã plãteascã redeventa.
6.1.3. Concesionarul are obligatia de a restitui bunul concesionat,
dupã expirarea contractului de concesiune, în deplina proprietate, liber de orice sarcinã, inclusiv investitiile realizate, cel putin în conditiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând sã suporte contravaloarea daunelor produse.
6.1.4. Concesionarul poate investi în bunul imobil concesionat sau
poate realiza lucrãri de modernizare a acestuia numai cu acordul
concedentului.
6.1.5. În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de
concesiune concesionarul este obligat sã depunã, cu titlu de garantie,
o sumã de… lei, reprezentând o cotã-parte din suma datoratã
concedentului cu titlu de redeventã pentru primul an de activitate.
6.1.6. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât
prin ajungere la termen, excluzând forta majorã si cazul fortuit,
concesionarul este obligat sã asigure continuitatea prestãrii activitãtii sau serviciului public, în conditiile stipulate în contract, pânã la preluarea acesteia de cãtre concedent.
6.1.7. În cazul în care concesionarul sesizeazã existenta sau
posibilitatea existentei unei cauze de naturã sã conducã la imposibilitatea realizãrii activitãtii sau serviciului public, va notifica de îndatã acest fapt concedentului, în vederea luãrii mãsurilor ce se impun pentru asigurarea continuitãtii activitãtii sau serviciului public.
6.1.8. Concesionarul are obligatia de a onora anumite solicitãri ale
Ministerului Sãnãtãtii, specifice sistemului sanitar (efectuare de
gãrzi, acordare de asistentã medicalã de specialitate anumitor categorii de pacienti etc.), care vor fi reglementate prin ordin al ministrului sãnãtãtii.
6.2. Obligatiile concedentului
6.2.1. Concedentul este obligat sã nu îl tulbure pe concesionar în
exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune.
6.2.2. Concedentul nu are dreptul sã modifice în mod unilateral
contractul de concesiune, în afarã de cazurile prevãzute expres de lege si de prezentul contract.
6.2.3. Concedentul este obligat sã notifice concesionarului aparitia
oricãror împrejurãri de naturã sã aducã atingere drepturilor concesionarului, dacã are cunostintã despre aceasta.
7. Modificarea contractului
7.1. Concedentul poate modifica unilateral partea reglementarã a
prezentului contract de concesiune, cu notificarea prealabilã a concesionarului, din motive exceptionale legate de interesul national sau local, dupã caz.
7.2.1. În cazul în care modificarea unilateralã a contractului de
concesiune îi aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sã primeascã în mod prompt o despãgubire adecvatã si efectivã.
7.2.2. În caz de dezacord între concedent si concesionar cu privire la
valoarea despãgubirii, aceasta va fi stabilitã de instanta judecãtoreascã competentã.
7.2.3. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la
despãgubiri nu poate sã constituie un temei pentru concesionar care sã conducã la sustragerea de la obligatiile sale contractuale.
8. Încetarea contractului de concesiune
8.1. Prezentul contract de concesiune înceteazã în urmãtoarele
situatii:
a) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract, dacã pãrtile
nu convin în scris prelungirea acestuia, în conditiile legii;
b) în cazul în care interesul national sau local o impune, prin
denuntarea unilateralã de cãtre concedent, cu plata unei despãgubiri juste si prealabile în sarcina concedentului;
c) în cazul nerespectãrii obligatiilor contractuale de cãtre
concesionar,prin reziliere unilateralã de cãtre concedent, cu plata unei despãgubiri în sarcina concesionarului;
d) în cazul nerespectãrii obligatiilor contractuale de cãtre concedent,
prin rezilierea unilateralã a contractului de cãtre concesionar, cu plata de despãgubiri în sarcina concedentului;
e) la disparitia, dintr-o cauzã de fortã majorã, a bunului concesionat
sau în cazul imposibilitãtii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fãrã plata unei despãgubiri;
f) schimbarea destinatiei spatiilor dupã concesionare atrage rezilierea
de drept a contractului de concesiune;
g) concesionarul poate denunta unilateral contractul de concesiune
pentru motive personale, notificând concedentul cu 60 de zile înainte de data denuntãrii;
h) în cazul în care titularul cabinetului medical nu mai desfãsoarã
activitate medicalã.
9. Rãspunderea contractualã
9.1. Nerespectarea de cãtre pãrtile contractante a obligatiilor
cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage rãspunderea contractualã a pãrtii în culpã.
10. Forta majorã
10.1. Nici una dintre pãrtile contractante nu rãspunde de neexecutarea
la termen si/sau de executarea în mod necorespunzãtor, total sau partial, a oricãrei obligatii care îi revine în baza prezentului contract de concesiune, dacã neexecutarea sau executarea necorespunzãtoare a obligatiei respective a fost cauzatã de forta majorã, astfel cum este definitã în lege.
10.2. Partea care invocã forta majorã este obligatã sã notifice
celeilalte pãrti, în termen de … (zile, ore) de la producerea evenimentului, si sã ia toate mãsurile posibile în vederea limitãrii consecintelor lui.
10.3. Dacã în termen de ………… (zile, ore) de la producere
evenimentul respectiv nu înceteazã, pãrtile au dreptul sã îsi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract de concesiune fãrã ca vreuna dintre ele sã pretindã daune-interese.
11. Notificãri
11.1. În acceptiunea pãrtilor contractante orice notificare adresatã de
una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinitã dacã va fi transmisã la adresa/sediul prevãzut în prezentul contract de concesiune.
11.2. În cazul în care notificarea se face pe cale postalã, ea va fi
transmisã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire si se
considerã primitã de destinatar la data mentionatã de oficiul postal
primitor pe aceastã confirmare.
11.3. Dacã notificarea se trimite prin telex sau prin fax, ea se
considerã primitã în prima zi lucrãtoare dupã cea în care a fost expediatã.
11.4. Notificãrile verbale nu se iau în considerare.
12. Litigii
12.1. În cazul în care rezolvarea neîntelegerilor nu este posibilã pe
cale amiabilã, ele vor fi supuse spre solutionare instantei competente.
13. Clauze finale
13.1. Orice modificare a prezentului contract de concesiune se face
numai prin act aditional semnat de ambele pãrti contractante.
13.2. Prezentul contract de concesiune, împreunã cu anexele………. ,
care fac parte integrantã din cuprinsul sãu, reprezintã vointa pãrtilor
si înlãturã orice altã întelegere verbalã dintre acestea, anterioarã sau ulterioarã încheierii lui.
13.3. Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în ………
exemplare, din care …… astãzi ………………., data semnãrii
lui.
Concedent,
……………………….. Concesionar,
………………………..

*) Se elaboreazã de administratia publicã localã.
ANEXA Nr. 2
la contractul de concesiune
PROCES-VERBAL
Încheiat astãzi …………
I. Pãrti
Între:
1. …………………………………………, reprezentat prin
……………………………………………………………,
(cabinetul medical) (se vor înscrie si datele de identificare a
cabinetului)
în calitate de ……………………….. primitor,
si
2. ……………………………………………….., prin
reprezentant legal
…………………………………………….,
(datele de identificare)
în calitate de predãtor.
II. Obiectul procesului-verbal
Obiectul prezentului proces-verbal îl constituie predarea si,
respectiv,primirea urmãtorului spatiu:
………………………………………………………………….
Predãtor,
………………………..
Primitor,
………………………..

 

 

 

Comentariile sunt închise.