ORDIN Nr. 1.668 din 9 decembrie 2011

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Metodologiei privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatoS
09.01.2011 / Monitorul Oficial 25 din 12 ianuarie 2012

 

În baza art. 83 alin. (2) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, în temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata prin Legea nr. 174/2011, cu modificarile ulterioare, al Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, al Hotarârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotarârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului si ministrul sanatatii ernit prezentul ordin

 

Art. 1. – Se aproba Metodologia privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos, prevazuta în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

Art. 2. – Asistenta medicala a studentilor se asigura în conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare.

 

Art. 3. – Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului,

Daniel Petru Funeriu

Ministrul sanatatii

Ladislau Ritli

 

ANEXA METODOLOGIE

privind examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. -Prezenta metodologie reglementeaza organizarea si desfasurarea activitatii de examinare a starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate, pentru acordarea asistentei medicale gratuite si pentru promovarea unui stil de viata sanatos.

Art. 2. – (1) Statul asigura copilului protectia si îngrijirea necesare în vederea asigurarii bunastarii sale, tinând seama de drepturile si obligatiile parintilor sai, ale reprezentantilor sai legali sau ale altor persoane carora acesta Ie-a fost încredintat în mod legal, inclusiv dreptul la educatie si la sanatate.

(2) Statul asigura asistenta medicala si masurile de ocrotire a sanatatii pentru toti copiii, cu accent pe dezvoltarea masurilor primare de ocrotire a sanatatii.

Art. 3. – (1) Asistenta medicala si de medicina dentara acordata prescolarilor si elevilor pe toata perioada în care se afla în unitatile de învatamânt se asigura în cabinetele medicale si de medicina dentara din gradinite si scoli.

(2) Acolo unde nu exista cabinete medicale si de medicina dentara în gradinite si scoli, asistenta medicala prevazuta la alin. (1) se realizeaza prin medicii si medicii dentisti din localitatile respective sau din localitati apropiate, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata prin Legea nr. 174/2011, cu modificarile ulterioare.

Art. 4. – Examinarea si evaluarea starii de sanatate acordate prin asistenta medicala pentru prescolari si elevi se asigura pe toata perioada în care acestia se afla în unitatile de învatamânt, având urmatoarele componente:

a) servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi – identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii, gestionarea circuitelor functionale, verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica;

b) servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective – imunizari, triaj epidemiologie;

c) servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor – evaluarea starii de sanatate, monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;

d) servicii de asigurare a starii de sanatate individuale – acordarea de scutiri medicale, acordarea de îngrijiri medicale pentru afectiuni curente, care nu necesita apelarea la Serviciul unic de urgenta – 112, pâna la preluarea copilului de catre medicul de familie sau în colaborare cu acesta;

e) servicii medicale de asigurare a starii de sanatate – actiuni medicale curative, acordarea de consultatii medicale la cerere, eliberarea de bilete de trimitere în regim special si de retete gratuite si acordarea de prim ajutor în caz de urgenta;

f) activitati de educatie pentru sanatate si de promovare a unui stil de viata sanatos.

 

Art. 5. – (1) Categoriile de personal implicate în asigurarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor sunt urmatoarele:

a) personalul medical din unitatea de învatamânt si, dupa caz, medicul de familie care deserveste unitatea;

b) personalul din directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;

c) personalul din administratia publica locala cu competente partajate în învatamântul p re universitar de stat, cu exceptia învatamântului special;

d) directorul unitatii de învatamânt;

e) dirigintele sau profesorul pentru învatamânt primar/prescolar al clasei/grupei respective;

f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar si nedidactic din unitatea de învatamânt;

g) personalul din inspectoratele scolare judetene/al municipiului Bucuresti.

(2) Atributiile personalului, pe categorii, sunt prevazute în anexa nr. 1.

Art. 6. – Baremul de dotare a cabinetelor medicale si de medicina dentara din unitatile de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate sunt prevazute în anexa nr. 2.

CAPITOLUL II

Organizarea examinarii starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate de catre cadrele medicale

Art. 7. – (1) Examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile scolare de stat si particulare autorizate/acreditate are ca scop îmbunatatirea starii de sanatate, prin evaluarea sanatatii colectivitatii de copii, prevenirea îmbolnavirilor si depistarea precoce a unor afectiuni, deficiente sau factori de risc, prin initierea rapida a actiunilor necesare ori a masurilor adecvate de educatie pentru sanatate.

(2) Examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate nu exclude si nu se suprapune cu examinarea starii de sanatate a copilului în calitate de asigurat în sistemul de asigurari sociale de sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 8. – Examinarea starii de sanatate a prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate urmareste, cu prioritate, urmatoarele obiective pentru fiecare dintre categoriile de beneficiari:

a) prescolari:

(i) evaluarea starii de dezvoltare fizica si neuropsihomotorie si aprecierea starii de sanatate;

(ii) depistarea diverselor deficiente sau boli psihofizice, organice, senzoriale, de vorbire, congenitale ori dobândite, si aplicarea precoce a tratamentelor recuperatoare medicale si educative, în vederea integrarii viitoare în unitati de învatamânt;

(iii) consilierea parintilor/reprezentantilor legali ai copiilor în vârsta de 6-7 ani, în raport cu starea lor de sanatate, dupa caz, si îndrumarea spre învatamântul special (pentru deficientii mintal, senzorial si motor);

(iv) formarea unor deprinderi si abilitati deviata sanatoasa;

b) elevi:

(i) evaluarea starii de dezvoltare fizica si neuropsihomotorie si aprecierea starii de sanatate;

(ii) depistare precoce a bolilor:

– depistarea tulburarilor în dezvoltarea fizica si neuropsihica;

– depistarea deficientelor si/sau a bolilor specifice vârstei;

(iii) depistare precoce a factorilor si comportamentelor cu risc:

– nutritionali;

– alcool;

– tutun;

– droguri, inclusiv etnobotanice;

– BTS (boli cu transmitere sexuala);

– sedentarism;

– violenta;

– alti factori de risc;

(iv) orientarea scolara si profesionala în functie de starea de sanatate individuala;

(v) formarea unui stil de viata sanatos.

Art. 9. – Copiii si tinerii depistati, în urma examinarilor medicale, cu boli sau deficiente vor fi luati în evidenta speciala si, dupa caz, vor fi dispensarizati de medicul colectivitatii împreuna cu medicul de familie si/sau cu medicii de alte specialitati, în vederea recuperarii starii lor de sanatate.

Art. 10. – Etapele examinarilor medicale periodice si de bilant ale starii de sanatate sunt urmatoarele:

a) examinarile medicale periodice ale starii de sanatate efectuate anual pentru toti prescolarii din colectivitati;

b) examinarile medicale periodice ale starii de sanatate efectuate anual pentru toti elevii;

c) examinarile medicale periodice de bilant ale starii de sanatate efectuate pentru toti elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a IX-a, a XII-a/a XIII-a si din ultimul an al scolilor profesionale.

Art. 11. – (1) Programarea examinarii medicale a starii de sanatate se face de catre medic împreuna cu conducerea colectivitatii de prescolari sau a unitatii de învatamânt (care va asigura si mobilizarea la datele fixate).

(2) Examinarile medicale periodice de bilant ale starii de sanatate vor începe cu elevii din clasa a IX-a, iar în liceu, cu clasa a XII-a, pentru depistarea eventualelor cazuri de afectiuni cronice sau cronicizabile, cu trimitere la medicii specialisti în vederea consilierii privind orientarea scolara si profesionala, în functie si de eventualele abateri de la starea de sanatate.

(3) Examinarea medicala se face elevilor din clasa a IV-a si din ultimul an al scolilor profesionale.

(4) în ultimele doua luni înainte de închiderea anului scolar vor fi examinati elevii din clasa I, prilej cu care va putea fi efectuata o comparatie între starea de sanatate a acestora la intrarea în scoala si, respectiv, la sfârsitul clasei I.

CAPITOLUL III

Modul de efectuare a examinarilor medicale periodice de bilant ale starii de sanatate

Art. 12. – Personalul care asigura examinarea este format din:

a) asistentele medicale din colectivitatile de prescolari, din unitatile scolare sau, în absenta acestora, din personalul sanitar desemnat de medicul de familie. Acest personal efectueaza masuratorile so mato metri ce si determinarile liziometrice;

b) profesorul pentru învatamânt prescolar din gradinite, care efectueaza aprecierea dezvoltarii neuropsihice si a limbajului si care consemneaza sub semnatura datele obtinute în fisa speciala a prescolarului;

c) medicul colectivitatii (scolar, al unitatii de învatamânt sau de familie).

Art. 13. – Prescolarii si elevii care au fost depistati cu probleme de sanatate ce nu pot fi rezolvate de medicul examinator vor fi trimisi de catre acesta la cabinetele de specialitate, pentru precizarea diagnosticului si a atitudinii terapeutice.

Art. 14. – Examinarile medicale periodice de bilant ale starii de sanatate se realizeaza dupa cum urmeaza:

a) efectuarea anamnezei, cu accent pe: date fiziologice referitoare la pubertate, boli care au aparut în intervalul dintre ultima examinare medicala de bilant si data examinarii, deficiente senzoriale, de limbaj, de dezvoltare mintala, date sociofamiliale, factori de risc;

b) efectuarea unui examen clinic pe aparate si sisteme, avându-se în vedere în cadrul acestuia si examenul endocrinologie;

c) efectuarea examenului dezvoltarii fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);

d) depistarea tulburarilor de vedere;

e) depistarea tulburarilor de auz;

f) depistarea întârzierilor în dezvoltarea neuropsihica la prescolari;

g) înregistrarea datelor obtinute în urma examinarilor medicale periodice de bilant ale starii de sanatate în fisa medicala a copilului.

Art. 15. – Documentele medicale necesare la înscrierea/frecventarea/terminarea unui ciclu de învatamânt sunt prezentate în anexa nr. 3, iar normarea personalului medical din unitatile de învatamânt este prevazuta în anexa nr. 4.

CAPITOLUL IV

Rolul unitatilor de învatamânt si al autoritatilor publice locale în asigurarea si în mentinerea starii de sanatate a elevilor

Art. 16. – (1) Unitatile de învatamânt, prin directorul scolii si în colaborare cu cadrele medicale, asigura conditiile necesare examinarii si evaluarii starii de sanatate a elevilor.

(2) Conducerea unitatilorde învatamânt si autoritatile publice locale asigura conditiile igienico-sanitare de functionare privind organizarea si desfasurarea, în bune conditii, a activitatii instructiv-educative, în conformitate cu Ordinul ministrului sanatatii nr. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor, cu modificarile ulterioare.

Art. 17. – Conducerea unitatilor de învatamânt face demersuri pe lânga autoritatile publice locale în vederea respectarii prevederilor legale cu privire la: prevenirea consumului de substante toxice, asigurarea unei alimentatii sanatoase în unitatile de învatamânt, derularea programelor si proiectelor nationale guvernamentale.

Art. 18. – În unitatile de învatamânt se organizeaza activitati educative extracurriculare si extras cola re pentru promovarea unui stil de viata sanatos.

Art. 19. – Unitatile de învatamânt prezinta în oferta lor activitati formale de educatie pentru sanatate.

Art. 20. – Unitatile de învatamânt încheie parteneriate cu institutii guvernamentale si ne guvernamentale în vederea promovarii stilului de viata sanatos si responsabil în rândul elevilor.

Art. 21. – Unitatile de învatamânt colaboreaza cu comunitatea locala si cu parintii/reprezentantii legali ai elevilor pentru promovarea principiilor de viata sanatoasa.

Art. 22. – Unitatile de învatamânt au obligatia sa informeze parintii sau reprezentantii legali ai elevilor ca semnarea contractului educational include si responsabilitatea acestora fata de sanatatea propriilor copii si în afara scolii, în vederea asigurarii unui climat sanatos la nivel de clasa/grupa si a evitarii degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi/prescolari din colectivitate/unitatea de învatamânt, si sa includa în regulamentul de ordine interioara aspecte legate de asistenta medicala si promovarea stilului de viata sanatos.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 23. – Copiii cetatenilor rezidenti pe teritoriul României, înscrisi în unitati de învatamânt de stat si particulare autorizate/acreditate, beneficiaza de asistenta medicala gratuita, în conditiile prezentei metodologii.

Art. 24. – Prezenta metodologie, cu atributii partajate, este elaborata în baza Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008, aprobata prin Legea nr. 174/2011 cu modificarile ulterioare, si a Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001, cu modificarile ulterioare, si intra în vigoare la 30 de zile dupa publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 25. – Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Atributiile personalului implicat în asistenta medicala si de medicina dentara acordata prescolarilor si elevilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos si a educatiei pentru sanatate

 

I. Atributiile medicului scolar/medicului, dupa caz

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

a) Semnaleaza directorului scolii si institutiilor publice cu atributii de control încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnaleaza nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor directorului unitatii de învatamânt si comunitatii locale.

c) Controleaza respectarea conditiilor de igiena din spatiile de învatamânt, de cazare si alimentatie din unitatile de învatamânt arondate.

d) Supravegheaza recoltarea de produse biologice pentru investigatiile de laborator, în vederea depistarii afectiunilor infectocontagioase la subiecti si contacti.

e) Urmareste modul de respectare a normelor de igiena a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic si la orele de educatie fizica).

f) Controleaza, prin sondaj, igiena individuala a prescolarilor si scolarilor.

g) Verifica efectuarea periodica a examinarilor medicale ale personalului didactic si administrativ-gospodaresc din unitatile arondate, conform reglementarilor de sanatate si securitate în munca.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Evalueaza circuitele functionale si propune toate masurile pentru conformarea la standardele si normele de igiena.

b) Prezinta masurile necesare directorului unitatii de învatamânt.

c) Sprijina conducerea unitatii de învatamânt în mentinerea conditiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.

d) Verifica implementarea masurilor propuse.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

a) Constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice.

b) Informeaza, în scris, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în legatura cu aceste abateri.

c) Supervizeaza corectarea abaterilor.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Vizeaza întocmirea meniurilor din gradinite si cantine scolare.

b) Supravegheaza efectuarea anchetelor alimentare periodice pentru verificarea respectarii unei alimentatii sanatoase.

c) Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din gradinite si cantine scolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.

d) Dispune masurile necesare pentru rezolvarea imediata a eventualelor nereguli constatate.

e) Informeaza operativ directorul unitatii de învatamânt despre neregulile constate si despre masurile ce trebuie adoptate.

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Servicii curente

Asigura aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical (în colaborare cu medicul coordonator, dupa caz).

Imunizari

a) Organizeaza activitatea de vaccinare, în conditii de igiena si de siguranta.

b) Colaboreaza cu directiile de sanatate publica în vederea aprovizionarii cu vaccinurile prevazute în calendarul national de imunizare, pe clase.

c) Asigura lantul de frig la nivelul unitatii de învatamânt, conform normelor Ministerului Sanatatii.

d) Efectueaza imunizarile în conformitate cu normele Ministerului Sanatatii.

e) Informeaza directorul unitatii de învatamânt asupra resurselor necesare pentru efectuarea imunizarilor.

f) Dispune masuri pentru cadrele didactice, pentru facilitarea activitatii de vaccinare.

g) Consiliaza cadrele didactice cu privire la modul de informare a parintilor, pentru a accepta desfasurarea imunizarilor, în interesul superior al copilului.

h) Se îngrijeste de întocmirea corecta a evidentelor necesare si de raportarea în termene a activitatii de imunizare.

Triaj epidemiologie

a) Initiaza supravegherea epidemiologica a prescolarilor din gradinite si a elevilor.

b) Depisteaza, izoleaza si declara orice boala infectocontagioasa, în functie de grupa.

c) Participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologica a medicilor epidemiologi.

d) Aplica tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicatia medici lor epidemiologi.

e) Initiaza actiuni de dezinfectie-dezinsectie si deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoza, scabie), virale sau microbiene (tuberculoza, infectii streptococice, boli diareice acute etc.) din gradinite si scoli, conform normelor Ministerului Sanatatii.

f) Initiaza actiuni de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.

g) Efectueaza triajul epidemiologie dupa vacantele scolare sau ori de câte ori este nevoie.

h) Depisteaza activ, prin examinari periodice, anginele streptococice si urmareste tratamentul cazurilor depistate.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

a) Participa la anchetele starii de sanatate initiate în unitatile de copii si tineri arondate.

b) Asigura asistenta medicala pe perioada desfasurarii examenelor nationale.

c) Prezinta în consiliile profesorale ale unitatilor de învatamânt arondate o analiza anuala a starii de sanatate a copiilor.

 

 

 

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

 

d) Examineaza elevii care vor fi supusi imunizari lor profilactice, pentru stabilirea eventuale lor contraindicatii, si supravegheaza efectuarea vaccinarilor si aparitia reactiilor adverse postimuniz are (RAPI).

e) Examineaza toti prescolarii din gradinite si elevii – examenul medical de bilant al starii de sanatate din clasele 1, a IV-a, a VIII-a-a, a XII-a/a XIII-a si ultimul an al scolilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizica si neuropsihica si pentru depistarea precoce a unor eventuale afectiuni.

f) Selectioneaza, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sanatate, în vederea orientarii lor scolare si profesionale la terminarea învatamântului gimnazial si liceal.

g) Examineaza prescolarii si elevii care vor participa la concursuri, olimpiade scolare (cu exceptia celor sportive) si în vacante, în diverse tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologie, în care seva mentiona si patologia cronica a copilului. Pentru participarile la evenimente sportive este necesar avizul medicilor specialisti de medicina sportiva.

h) Vizeaza documentele medicale pentru obtinerea de burse medicale scolare.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Dispensarizeaza elevii din toate clasele, cu probleme de sanatate, aflati în evidenta speciala, în scop recuperator.

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

Completeaza împreuna cu cadrele medicale medii din subordine raportarile curente privind morbiditatea înregistrata si activitatea cabinetelor medicale din gradinite si scoli.

Eliberarea documentelor medicale necesare

Elibereaza adeverinte medicale la terminarea gradinitei, scolii generale, scolii profesionale si a liceului.

Servicii de asigurare a starii de sanatate individuale

Acordarea de bilete de trimitere

Elibereaza bilete de trimitere simple.

Acordarea de scutiri medicale

a) Elibereaza pentru elevii cu probleme de sanatate documente medicale în vederea scutirii partiale de efort fizic si de anumite conditii de munca, în cadrul instruirii practice în atelierele scolare.

b) Elibereaza scutiri medicale de prezenta la cursurile scolare pentru elevii bolnavi.

c) Elibereaza scutiri medicale, partiale sau totale, de la orele de educatie fizica scolara, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

d) Vizeaza documentele medicale eliberate de alte unitati sanitare pentru motivarea absentelor de la cursurile scolare.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Acorda, la nevoie, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt arondate medicilor, în limitele competentelor.

b) Examineaza, trateaza si supravegheaza medical prescolarii si elevii, inclusiv pe cei izolati, pâna la preluarea lor de catre familie/reprezentantul legal sau pâna la trimiterea la medicul specialist/de familie.

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

a) Medicul, împreuna cu directorul unitatii de învatamânt, initiaza, desfasoara si colaboreaza la organizarea diverselor activitati de educatie pentru sanatate în cel putin urmatoarele domenii:

(i) nutritie sanatoasa si prevenirea obezitatii;

(ii) activitate fizica;

(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante

etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv boli cu transmitere sexuala (BTS); (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregatirea pentru actiune în caz de dezastre; (vii) instruirea grupelor “Sanitarii priceputi”; (viii) orice alte teme privind stilul de viata sanatos.

b) Initiaza si participa, dupa caz, la lectiile de educatie pentru sanatate.

c) Participa la lectoratele cu parintii ale caror teme vizeaza sanatatea copiilor.

d)Tine prelegeri, în consiliile profesorale, pe teme privind sanatatea copiilor.

e) Organizeaza instruiri ale personalului didactic si administrativ în probleme de sanatate a copiilor.

f) Consiliaza cadrele didactice în legatura cu principiile promovarii sanatatii si ale educatiei pentru sanatate, în rândul prescolarilor si elevilor.

g) Participa la programe de educatie medicala continua, conform reglementarilor în vigoare.

 

II. Atributiile asistentului medical

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul

riscurilor pentru sanatatea

colectivitatii

a) Semnaleaza medicului unitatii/directorului scolii, dupa caz, încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnaleaza medicului unitatii/directorului unitatii de învatamânt nevoile de amenajare si dotare a cabinetului medical.

c) Supravegheaza modul în care se respecta orele de odihna pasiva (somn) si activa (jocuri) a copiilor si conditiile în care se realizeaza aceasta.

d) Îndruma cadrele didactice în aplicarea metodelor de cali re (aer, apa, soare, miscare) a organismului copiilor.

e) Supravegheaza modul în care se respecta igiena individuala a copiilor din gradinite în timpul spalarii pe mâini a acestora si la servirea mesei.

f) Controleaza igiena individuala a elevilor, colaborând cu personalul didactic pentru remedierea situatiilor deficitare constatate.

g) Izoleaza copiii suspecti de boli transmisibile si anunta urgent medicul colectivitatii, familia sau reprezentantul legal.

h) Supravegheaza focarele de boli transmisibile, aplicând masurile antiepidemice fata de contacti si efectuând recoltari de probe biologice, dezinfectii etc.

i) Prezinta produsele biologice recoltate (exsudate nazofaringiene, materii fecale, urina) laboratoarelor de bacteriologie si ridica buletinele de analiza în situatii de aparitie a unor focare de boli transmisibile în colectivitate.

j) Întocmeste zilnic în gradinite evidenta copiilor absenti din motive medicale, urmarind ca revenirea acestora în colectivitate sa fie conditionata de prezentarea avizului epidemiologie favorabil, eliberat de medicul de familie, pentru absente ce depasesc 3 zile.

k) Controleaza zilnic respectarea normelor de igiena din gradinite (sali de grupa, bloc alimentar, dormitoare, spalatorie-calcatorie, grupuri sanitare, curte etc.) si scoli, spatiile de învatamânt (sali de clasa, laboratoare, ateliere scolare, grupuri sanitare, sali de sport), de cazare (dormitoare, sali de meditatii, grupuri sanitare, spalatorii) si de alimentatie (bucatarii si anexele acestora, sali de mese – consemnând în caietul special destinat toate constatarile facute si aducând operativ la cunostinta medicului si, dupa caz, conducerii unitatii deficientele constatate.

1) Executa actiuni de combatere a boli lor transmisi bile din focarele existente în scoli, întocmind si fise de focar (prelevarea de tampoane pentru exsudate nazofaringiene, consilierea elevilor cu pediculoza si scabie).

Gestionarea circuitelor functionale

Evalueaza circuitele functionale sub supervizarea medicului si propune acestuia masurile necesare pentru conformarea la standardele si normele de igiena.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

a) Constata abaterile de la normele de igiena si antiepidemice.

b) Informeaza medicul sau, în lipsa acestuia, directorul scolii si/sau reprezentantii directiei de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti asupra acestor abateri.

c) Supervizeaza corectarea abaterilor, în functie de responsabilitatile stabilite de medic.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Participa la întocmirea meniu iilor saptamânale si la efectuarea periodica a anchetelor privind alimentatia prescolarilor si elevilor.

b) Consemneaza zilnic, în cadrul fiecarei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar constatarile privind starea de igiena a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie si a mâncarii, igiena individuala a personalului blocului alimentar si starea de sanatate a acestuia, cu interdictia de a presta activitati în bucatarie pentru persoanele care prezinta febra, diaree, infectii ale pielii, tuse cu expectoratie, amigdalite pultacee, aducând la cunostinta conducerii gradinitei aceste constatari.

c) Asista la scoaterea alimentelor din magazie si controleaza calitatea organoleptica a acestora, semnând foaia de alimentatie privind calitatea alimentelor.

d) Controleaza zilnic proprietatile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie si modul de functionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.

e) Verifica starea de sanatate a personalului blocului alimentar din gradinite si din cantinele scolare, în vederea prevenirii producerii de toxiinfectii alimentare.

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Servicii curente

a) Gestioneaza, în conditiile legii si pe baza normelor Ministerului Sanatatii, instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele de la aparatul de urgenta si raspunde de utilizarea lor corecta.

b) Însoteste, dupa caz, copiii din gradinita în situatia deplasarii acestora într-o tabara de vacanta, pe toata durata acesteia.

c) Asigura asistenta medicala în taberele de odihna pentru prescolari, scop în care poate li detasat în aceste unitati.

d) Urmareste aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materialele sanitare si cu instrumentarul medical, sub supravegherea medicului.

e) Urmareste si consiliaza educatoarele în aprecierea dezvoltarii neuropsihomotorie si a limbajului prescolarilor, consemnând în fisele medicale ale copiilor rezultatul aprecierii.

f) Aplica, în conformitate cu instructiunile Ministerului Sanatatii, tratamentul profilactic al prescolarilor, sub supravegherea medicului colectivitatii.

g) Supravegheaza starea de sanatate si de igiena individuala a copiilor, iar în situatii de urgenta anunta, dupa caz, medicul colectivitatii, serviciul de ambulanta, conducerea unitatii de învatamânt, precum si familiile/reprezentantul legal al prescolarilor si elevilor.

Imunizari

a) Efectueaza catagrafia elevilor supusi (re)vaccinarilor.

b) Efectueaza, sub supravegherea medicului, imunizarile profilactice planificate, în conformitate cu Programul national de imunizari.

c) Înregistreaza în fisa de consultatie si în registrul de vaccinari imunizarile efectuate.

d) Îndeplineste masurile stabilite de medic pentru organizarea activitatii de imunizare a elevilor.

e) Încurajeaza cadrele didactice si parintii sa faciliteze si, respectiv, sa accepte desfasurarea imunizarilor, în interesul superior al copilului.

f) Raspunde de pastrarea vaccinurilor în cabinetul medical, conform reglementarilor în vigoare.

Triaj epidemiologie

a) Efectueaza zilnic controlul medical (triajul epidemiologie) al copiilor din gradinite.

b) Efectueaza triajul epidemiologie al tuturor elevilor dupa fiecare vacanta, precum si alte triaje, atunci când este cazul.

c) Depisteaza si izoleaza orice boala infectocontagioasa, informând medicul despre aceasta.

d) Participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului.

e) Aplica tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicatia medicului.

f) Executa actiuni antiparazitare si antiinfectioase în focarele din gradinite si scoli, conform normelor Ministerului Sanatatii.

g) Executa actiunile de supraveghere epidemiologica a virozelor respiratorii în sezonul epidemic, conform sarcinilor repartizate de medic.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

a) Participa, sub îndrumarea medicului, la anchetele starii de sanatate initiate în unitatile de copii si tineri arondate, conform dispozitiilor medicului.

b) Participa alaturi de medicul colectivitatii la examinarea medicala de bilant a starii de sanatate a elevilor.

c) Efectueaza somatometria în cadrul examenului medical, înscriind datele rezultate în fisele medicale.

d) Participa la examenul dezvoltarii fizice a elevilor: somatometrie (înaltime, greutate, perimetru toracic), somatoscopie, fiziometrie (tensiune arteriala, Irecventa cardiaca, forta musculara manuala, capacitate vitala pulmonara) si altele, cu consemnarea rezultatelor în fisele medicale.

e) Consemneaza în fisele medicale ale elevilor rezultatele examinarilor medicale de bilant ale starii de sanatate si rezultatele controalelor elevilor dispensarizati, sub supravegherea medicului scolii, precum si motivarile absentelor elevilor din cauze medicale, scutirile medicale de la orele de educatie fizica scolara ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practica scolara.

f) Participa alaturi de medic la vizita medicala a elevilor care se înscriu în licee de specialitate si scoli profesionale.

g) Participa sau prezinta, dupa caz, în consiliile profesorale ale scolilor o analiza anuala a starii de sanatate a elevilor.

h) Participa la examinarea elevilor care vor fi supusi imunizarilor profilaetice pentru stabilirea eventualelor contraindicatii medicale,

i) Colaboreaza la efectuarea vaccinarilor si supravegheaza aparitia reactiilor adverse postimunizare (RAPI).

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

înregistreaza si supravegheaza copiii cu afectiuni cronice, consemnând în fise rezultatele examenelor medicale, iar în registrul de evidenta speciala, datele controalelor medicale.

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

a) Completeaza documentele medicale ale copiilor care urmeaza sa fie înscrisi în clasa 1.

b) Executa activitati de statistica sanitara prin completarea raportarilor curente, calcularea indicilor de dezvoltare fizica si de morbiditate (incidenta, prevalenta etc).

c) Completeaza, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare si anuale privind activitatea cabinetului medical scolar, calculând indicatorii de prevalenta, incidenta si structura a morbiditatii.

d) Completeaza adeverintele medicale ale elevilor care termina clasa a IX-a, a XII-a si ultimul an al scolilor profesionale.

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de asigurare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Acorda, în limita competentelor, la nevoie, primul ajutor prescolarilor si elevilor din unitatile de învatamânt arondate, apeleaza Serviciul unic de urgenta – 112 si supravegheaza transportul prescolarilor la unitatile sanitare.

b) Efectueaza tratamente curente prescolarilor, la indicatia medicului.

c) Supravegheaza prescolarii si elevii izolati în infirmerie si efectueaza tratamentul indicat acestora de catre medic.

d) Completeaza, sub supravegherea medicului colectivitatii, condica de medicamente si de materiale sanitare pentru aparatul de urgenta.

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

 

 

 

a) Colaboreaza cu educatoarele la formarea deprinderilor de igiena individuala la prescolari.

b) Efectueaza, sub îndrumarea medicului colectivitatii, activitati de educatie pentru sanatate cu parintii, cu copiii si cu personalul didactic auxiliar din gradinita si, respectiv, în rândul elevilor, al familiilor elevilor si al cadrelor didactice.

c) Instruieste grupele sanitare si însoteste la concursuri, în toate fazele superioare, echipa selectionata.

d) Colaboreaza cu cadrele didactice în sustinerea lectiilor sau a prelegerilor privind educatia pentru sanatate a elevilor, pe clase si, eventual, separat pe sexe, inclusiv pe probleme de prim ajutor, cu demonstratii practice.

e) Participa la lectoratele cu parintii elevilor pe teme de educatie pentru sanatate.

f) Desfasoara actiuni de educatie pentru sanatate în rândul cadrelor didactice, inclusiv prin lectii si demonstratii de prim ajutor.

g) Participa la consiliile profesorale în care se discuta si se iau masuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învatamânt.

h) Instruieste personalul administrativ si de îngrijire din spatiile de învatamânt, cazare si de alimentatie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea starii de igiena în spatiile respective.

i) Participa la instruiri profesionale.

j) Participa la programe de educatie medicala continua conform reglementarilor în vigoare.

III. Atributiile medicului dentist scolar

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

a) Semnaleaza managerului scolii si institutiilor publice cu atributii de control încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnaleaza nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare si tot ceea ce este necesar pentru o buna functionare a cabinetului managerului scolii si comunitatii locale.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Evalueaza circuitele functionale în cabinetul propriu si propune toate masurile pentru conformarea la standardele si normele de igiena.

b) Aduce la cunostinta directorului unitatii de învatamânt masurile necesare.

c) Urmareste implementarea masurilor propuse.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

a) Aplica si controleaza respectarea masurilor de igiena si antiepidemice.

b) Controleaza sterilizarea corecta a aparaturii si instrumentarului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

 

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Servicii curente

Asigura aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgenta, materiale sanitare si cu instrumentar medical.

Imunizari

Triaj epidemiologie

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

a) Participa la anchetele starii de sanatate initiate în unitatile de învatamânt arondate.

b) Aplica masuri de igiena oro dentara, de profilaxie a cariei dentare si a afectiunilor oro dentare.

c) Efectueaza examinari periodice ale aparatului orodentaral prescolarilor si elevilor si trimite la specialist cazurile care depasesc competenta cabinetului stomatologic scolar.

d) Asigura profilaxia functionala de conditionare a obiceiurilor vicioase.

e) Examineaza parodontiul în vederea decelarii semnelor clinice de debut al unei îmbolnaviri cronice.

f) Urmareste dezvoltarea armonioasa a aparatului dentomaxilar prin conservarea si refacerea morfologiei dentare.

g) Depisteaza activ afectiunile orodentare.

h) Întocmeste la sfârsitul fiecarui ciclu de învatamânt bilantul de sanatate orodentara careva însoti fisa medicala a copiilor si elevilor în ciclul urmator.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

a) Dispensarizeaza afectiunile orodentare depistate.

b) Împreuna cu specialistii parodontologi dispensarizeaza elevii care prezinta anomalii dentomaxilare si parodontopatii si efectueaza tratamentele indicate de acestia.

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

Raporteaza anual directiei de sanatate publica judetene/a municipiul Bucuresti starea de sanatate orodentara a copiilor si tinerilor din colectivitatile arondate.

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Elibereaza scutiri medicale pentru absente de la cursuri din motive stomatologice, în conditiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Examineaza, stabileste diagnosticul si efectueaza tratamentul cariilor dentare.

b) Urmareste refacerea morfologiei functionale a dintilor temporari si permanenti.

c) Efectueaza interventii de mica chirurgie stomatologica (extractii de dinti, incizii de abcese dentare).

d) Depisteaza precoce leziunile p re canceroase si formele de debut al bolii canceroase la nivelul cavitatii bucale si îndruma pacientul catre serviciul de specialitate.

e) Acorda primul ajutor în caz de urgenta, în limita competentelor.

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

Efectueaza educatia prescolarilor si elevilor în vederea realizarii profilaxiei cariei dentare si a anomalii lor dentomaxilare.

 

IV. Atributiile cadrului mediu dentist

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

Aplica masurile de igiena si antiepidemice în cadrul cabinetului stomatologic, stabilite de medicul stomatolog.

Gestionarea circuitelor functionale

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Servicii curente

a) Asigura aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenta, cu materiale sanitare si cu instrumentar medical.

b) Gestioneaza, în conditiile legii si în conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii, instrumentarul, materialele sanitare si medicamentele din cabinetul de medicina dentara.

c) Efectueaza si raspunde de sterilizarea instrumentarului.

Imunizari

Triaj epidemiologie

a) Participa la efectuarea de actiuni de investigare epidemiologica a elevilor suspecti sau contacti din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologica a medicilor si la solicitarea acestora.

b) Participa la actiunile de triaj epidemiologie, la solicitarea medicului unitatii de învatamânt.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Desfasoara activitate de medicina preventiva împreuna cu medicul dentist si sub îndrumarea acestuia (examene medicale, activitate de educatie pentru sanatate, controlul aplicarii si respectarii normelor de igiena orodentara, cu accent pe prevenirea cariei dentare).

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

Completeaza, sub supravegherea medicului dentist, rapoartele statistice curente.

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Desfasoara activitate de medicina curativa împreuna cu medicul dentist si sub îndrumarea acestuia.

b) Asigura, în limita competentelor, primul ajutor în caz de urgenta prescolarilor si elevilor.

c) Asigura acordarea primului ajutor în caz de urgente medico-chirurgicale în perioada examenului de bacalaureat.

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

a) Desfasoara în colaborare cu cadrele didactice diverse activitati de educatie pentru sanatate în domeniul sanatatii oro dentare.

b) Initiaza si participa, dupa caz, la lectiile de educatie pentru sanatatea elevilor.

c) Participa la lectoratele cu parintii pe teme privind sanatatea orodentara a copiilor.

 

V. Atributiile directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

a) Verifica si controleaza respectarea legislatiei în vigoare vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnaleaza riscurile pentru sanatatea copiilor si tineri lor autoritati lor administratiei publice locale, directorilor unitatilor de învatamânt si Ministerului Sanatatii, dupacaz.

c) Verifica administratia publica locala privind modul de asigurare a resurselor umane si financiare necesare pentru asistenta medicala a prescolarilor si elevilor în unitatile de învatamânt.

Gestionarea circuitelor functionale

Controleaza modul de respectare a circuitelor functionale si acordarea de consultanta pentru organizarea adecvata a acestora.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

a) Verifica respectarea reglementarilor de sanatate publica.

b) Constata abaterile, întocmeste planuri de conformare si verifica implementarea acestora.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Verifica conditiile si modul de preparare si servire a hranei.

b) Constata abaterile în domeniu si recomanda masuri specifice pentru corectarea acestora.

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Imunizari

a) Asigura vaccinurile necesare unitatilor de învatamânt.

b) Transporta vaccinurile la unitatile de învatamânt respectând lantul de frig.

c) Primeste raportarile imunizarilor si verifica recuperarea copiilor nevaccinati.

d) Verifica modul de efectuare a imunizarilor.

Triaj epidemiologie

Verifica efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Verifica modul de realizare a examenelor de bilant.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

a) Primeste raportarile curente de la unitatile de învatamânt.

b) Realizeaza situatii centralizate la nivelul judetului privind starea de sanatate a copiilor si tinerilor.

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

Initiaza, aproba si sustine, la nivel judetean, în colaborare cu inspectoratele scolare, campanii de educatie pentru sanatate.

 

VI. Atributiile directorului unitatii de învatamânt

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

a) Semnaleaza institutiilor publice cu atributii de control încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etno botanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnaleaza nevoile de amenajare si dotare a cabinetelor medicale administratiei publice locale.

c) Prioritizeaza problemele de sanatate ale colectivitatii, prin realizarea de amenajari si dotari la nivelul unitatii de învatamânt.

d) Dispune masurile necesare pentru respectarea normelor de igiena a procesului instructiv-educativ.

e) Respecta prevederile în vigoare privind sanatatea si securitatea în munca în ceea ce priveste personalul din subordine.

f) Solicita, în situatii deosebite, examene medicale suplimentare, cu avizul consiliului de administratie al unitatii de învatamânt.

Gestionarea circuitelor functionale

a) Sprijina personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

b) Dispune masuri si identifica resurse pentru gestionarea corecta a circuitelor functionale.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

a) Aduce la cunostinta forurilor superioare – inspectoratul scolar, directia de sanatate publica, administratia locala – abaterile de la normele de igiena si antiepidemice.

b) Implementeaza recomandarile si planurile de conformare ale directiei de sanatate publica.

c) Dispune masuri proprii si numeste responsabili pentru corectarea abaterilor.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

a) Dispune masurile necesare pentru rezolvarea imediata a neregulilor semnalate de medic.

b) Respecta recomandarile medicului la achizitionarea/solicitarea achizitionarii de alimente catre administratia publica locala.

c) Dispune masurile necesare pentru implementarea în unitatea de învatamânt a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si altor programe nationale.

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Servicii curente

a) Face solicitari catre administratia publica locala, în colaborare cu medicul, în vederea asigurarii bunurilor materiale pentru dotarea cabinetului medical în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 la prezenta metodologie.

b) Sprijina actiunile profilactice organizate si desfasurate de alte foruri medicale în scoli.

Imunizari

a) Dispune masuri care sa faciliteze efectuarea imunizarilor.

b) Dispune masurile propuse de medic pentru asigurarea lantului de frig în unitatea de învatamânt.

c) Aduce la cunostinta autoritatilor publice locale resursele necesare pentru efectuarea imunizarilor.

d) Faciliteaza informarea cadrelor didactice si a parintilor, realizata de catre cadrele medicale, în legatura cu procesul de imunizare.

Triaj epidemiologie

Sprijina personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si dispune masurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Sprijina personalul medical în evaluarea starii de sanatate a elevilor prin dispunerea masurilor propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

a) Aproba diversele activitati de educatie pentru sanatate desfasurate în unitatea de învatamânt de catre terti, pe baza recomandarii medicului.

b) Încurajeaza, sustine si, dupa caz, participa la diversele activitati de educatie pentru sanatate organizate de personalul unitatii de învatamânt.

c) Dispune masuri pentru sustinerea/efectuarea activitatilor de educatie pentru sanatate si educatie sanitara de catre personalul angajat.

d) Se îngrijeste de asigurarea resurselor materiale necesare activitati de educatie pentru sanatate.

e) Poate sa organizeze activitati extracurri cui are/cercuri de prim ajutor.

f) Organizeaza si desfasoara activitati extracurri cu la re si extra scolare, de sine statatoare sau în parteneriat, pentru formarea unui stil de viata sanatos.

g) Include si prezinta în oferta scolii obiectul de studiu optional “Educatie pentru sanatate”.

VII. Atributiile dirigintelui/profesorului pentru învatamânt primar si prescolar

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

Semnaleaza personalului medical si managerului unitatii de învatamânt încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijina personalul medical în evaluarea si conformarea, la standarde, a circuitelor functionale.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

a) Aduce la cunostinta medicului si a directorului unitatii de învatamânt abaterile de la normele de igiena si antiepidemice.

b) Implementeaza recomandarile, planurile de conformare si masurile dispuse de medic si de directorul unitatii de învatamânt, la indicatia medicului si a asistentului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Implementeaza în grupa/clasa de care raspunde programele guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si alte programe realizate la nivel national.

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Imunizari

a) Îndeplineste masurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuarii imunizarilor;

b) Informeaza copiii despre importanta si beneficiile imunizarii.

c) Asigura interfata cu parintii, astfel încât acestia sa faciliteze si, respectiv, sa accepte desfasurarea imunizarilor, în interesul superior al copilului.

Triaj epidemiologie

Sprijina personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si îndeplineste masurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Sprijina personalul medical în evaluarea starii de sanatate a elevilor si îndeplineste masurile propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Aduce operativ la cunostinta personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupa/clasa.

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

Eliberarea documentelor medicale necesare

Se îngrijeste de existenta documentelor medicale necesare (scutiri medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor în colectivitati.

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Urmareste viza medicului unitatii de învatamânt, acolo unde este cazul.

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Informeaza operativ personalul medical al unitatii de învatamânt în situatii de necesitate de ajutor medical.

b) Apeleaza Serviciul unic de urgenta – 112 în situatii de urgente medicale.

c) Informeaza operativ parintii/reprezentantii legali ai copiilor în situatii de necesitate de ajutor medical.

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

a) Initiaza si desfasoara cu clasa/grupa activitati de educatie pentru sanatate în cel putin urmatoarele domenii:

(i) nutritie sanatoasa si prevenirea obezitatii;

(ii) activitate fizica;

(iii) prevenirea fijmatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv BTS;

(v) prevenirea accidentelor rutiere;

(vi) pregatirea pentru actiuni în caz de dezastre;

(vii) instruirea elevilor din cadrul cercurilor “Sanitarii priceputi”;

(viii) orice alte teme privind stilul deviata sanatos.

b) Initiaza lectiile de educatie pentru sanatate prescolarilor si elevilor.

c) Organizeaza lectorate cu parintii pe teme privind stilul de viata sanatos.

d) Urmareste crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul prescolarilor/elevilor.

e) Supervizeaza deprinderile de educatie pentru sanatate, în general, si pe cele de baza sanogene în rândul prescolarilor/elevilor (spalatul mâinilor etc).

f) Controleaza prin sondaj igiena individuala si aduce la cunostinta familiei/reprezentantilor legali rezultatele.

VIII. Atributii specifice personalului didactic

 

Tipul de servicii

Atributii specifice personalului didactic

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

Semnaleaza personalului medical si directorului unitatii de învatamânt încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijina personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

a) Aduce la cunostinta medicului si a directorului unitatii de învatamânt abaterile de la normele de igiena si antiepidemice.

b) Implementeaza recomandarile, planurile de conformare si masurile dispuse de medic si de directorul unitatii de învatamânt, la indicatia medicului si a asistentului medical.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Sprijina implementarea în unitatea de învatamânt a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli” etc.

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Imunizari

îndeplineste masurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuarii imunizarilor.

Triaj epidemiologie

Sprijina personalul medical în efectuarea triajului epidemiologie si îndeplineste masurile propuse de acesta.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Sprijina personalul medical în evaluarea starii de sanatate a elevilor si îndeplineste masurile propuse de acesta.

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Aduce operativ la cunostinta personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupa/clasa.

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

a) Informeaza operativ personalul medical al unitatii de învatamânt în situatii de necesitate de ajutor medical.

b) Apeleaza Serviciul unic de urgenta -112 – în situatii de urgente medicale.

c) Informeaza operativ dirigintele, directorul unitatii de învatamânt si, dupa caz, parintii în situatii de necesitate de ajutor medical.

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

a) Initiaza, desfasoara si participa la activitatile de educatie pentru sanatate în cel putin urmatoarele domenii:

(i) nutritie sanatoasa si prevenirea obezitatii;

(ii) activitate fizica;

(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv substante

etnobotanice); (iv) viata de familie, inclusiv BTS; (v) prevenirea accidentelor rutiere; (vi) pregatirea pentru actiune în caz dezastre; (vii) instruirea grupelor “Sanitarii priceputi”; (viii) orice alte teme privind stilul deviata sanatos.

b) Participa, în functie de specialitate si de solicitari, la lectorate cu parintii pe teme privind stilul de viata sanatos.

c) Urmareste crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul prescolarilor/elevilor.

d) Supervizeaza deprinderile de educatie pentru sanatate de baza sanogene în rândul prescolarilor/elevilor (spalatu1 mâinilor etc.).

 

IX. Atributii specifice personalului didactic auxiliar

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

Semnaleaza personalului medical, directorului unitatii de învatamânt sau cadrelor didactice, dupa caz, încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

La solicitarea conducerii unitatii de învatamânt, sprijina personalul medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

La solicitarea conducerii unitatii de învatamânt, sprijina implementarea în unitatea de învatamânt a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si a altor programe nationale etc.

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Imunizari

La solicitarea conducerii unitatii de învatamânt, îndeplineste masurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuarii imunizarilor.

Triaj epidemiologie

Sprijina, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

La solicitare, sprijina si participa la activitatile de educatie pentru sanatate desfasurate în unitatea de învatamânt.

 

X. Atributii specifice personalului nedidactic

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

Semnaleaza personalului medical, directorului unitatii de învatamânt sau cadrelor didactice, dupa caz, încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

Gestionarea circuitelor functionale

a) Îndeplineste atributiile functionale în conformitate cu normele legale în vigoare.

b) La solicitarea conducerii unitatii de învatamânt, sprijina personalului medical în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Contribuie la implementarea în unitatea de învatamânt, în functie de responsabilitatile delegate a programelor guvernamentale de nutritie de tipul “Cornul si laptele”, “Fructe în scoli”, precum si a altor programe nationale.

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Imunizari

Îndeplineste activitatile recomandate de medic si, la solicitarea conducerii unitatii de învatamânt, pentru facilitarea efectuarii imunizarilor.

Triaj epidemiologie

La solicitarea conducerii unitatii de învatamânt, sprijina personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologie.

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

La solicitare, sprijina si participa la activitatile de educatie pentru sanatate desfasurate în unitatea de învatamânt.

 

XI Atributiile inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti

 

Tipul de servicii

Atributii specifice

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

a) Semnaleaza institutiilor publice cu atributii de control încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Semnaleaza nevoile de amenajare si dotare administratiei publice locale.

c) Acorda atentie cu prioritate problemelor de sanatate a colectivitatilor în realizarea de amenajari si dotari la nivelul unitatilor de învatamânt.

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijina directorul unitatii de învatamânt în respectarea standardelor circuitelor functionale.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

munizari

Dispune masuri care sa faciliteze efectuarea imunizarilor, la solicitarea directiilor de sanatate publica sau a unitatilor de învatamânt.

Triaj epidemiologie

 

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

Eliberarea documentelor medicale necesare

 

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

a) Organizeaza, la nivel judetean/de sector, campanii si activitati extracurriculare si extras col are pentru promovarea stilului de viata sanatos.

b) Încurajeaza oferta scolara pentru promovarea educatiei pentru sanatate.

c) Realizeaza parteneriate, la nivel judetean, cu institutii guvernamentale si nonguvernamentale specializate în educatia pentru sanatate.

d) Organizeaza cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor practici privind rezultatele si activitatile realizate în domeniul educatiei pentru sanatate în unitatile de învatamânt.

XII. Atributiile administratiei publice locale cu competente partajate

Tipul de servicii

Atributii specifice administratiei publice locale cu competente partajate

Servicii de asigurare a unui mediu sanatos pentru comunitatea de prescolari si/sau elevi

Identificarea si managementul riscurilor pentru sanatatea colectivitatii

a) Semnaleaza institutiilor publice cu atributii de control încalcarile legislative vizând determinantii comportamentali ai starii de sanatate (vânzarea de produse din tutun, alcool, droguri, substante etnobotanice, alimente si bauturi restrictionate la comercializare în scoli).

b) Asigura resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de inventar (instrumentar, aparatura medicala, mobilier medical etc), mijloace fixe, birotica, truse medicale de prim ajutor, contract de service pentru aparatura medicala si contract pentru gestionarea deseurilor biologic periculoase, conform Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 653/2001 privind asistenta medicala a prescolarilor, elevilor si studentilor, cu modificarile ulterioare, Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2010 privind aprobarea modelului Contractului pentru asigurarea unor cheltuieli de natura cheltuielilor de personal aferente medicilor, medicilor dentisti, asistentilor medicali si a cheltuielilor pentru medicamente si materiale sanitare pentru baremul de dotare din cabinetele de medicina generala si dentara din unitatile de învatamânt, în conformitate cu legislatia în vigoare.

c) Asigurarea personalului medical necesar (prin contractare în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atributii si competente exercitate de Ministerul Sanatatii catre autoritatile administratiei publice locale, aprobata prin Legea nr. 174/2011, cu modificarile ulterioare) în unitatile de învatamânt, în functie de numarul de prescolari/elevi.

Gestionarea circuitelor functionale

Sprijina unitatile de învatamânt în evaluarea si conformarea la standarde a circuitelor functionale.

Verificarea respectarii reglementarilor de sanatate publica

Raspunde la solicitarile directiei de sanatate publica judetene/a municipiului Bucuresti privind respectarea reglementarilor de sanatate publica în unitatile de învatamânt.

Verificarea conditiilor si a modului de preparare si servire a hranei

Servicii de mentinere a starii de sanatate individuale si colective

Imunizari

Sprijina efectuarea imunizarilor.

Triaj epidemiologie

Servicii de examinare a starii de sanatate a elevilor

Evaluarea starii de sanatate

Monitorizarea copiilor cu afectiuni cronice

Elaborarea raportarilor curente pentru sistemul informational din sanatate

 

Eliberarea documentelor medicale necesare

Servicii de tratare a starii de sanatate individuale

Acordarea de scutiri medicale

Acordarea de îngrijiri pentru afectiuni curente

Servicii de promovare a unui stil de viata sanatos

Educatia pentru sanatate

Sustine, încurajeaza si promoveaza în unitatile de învatamânt organizarea si desfasurarea activitatilor curii cui are, extracurriculare si extrascolare de educatie pentru sanatate si de formare a stilului de viata sanatos.

ANEXA Mr. 2
la metodobgie

Baremul de dotare a cabinetelor medicale si de medicina dentara din unitatile de învatamânt scolar si prescolar de stat si particulare autorizate/acreditate

Barem pentru dotarea unui cabinet medical din gradinite

Nr. crt.

Denumirea U.M. (bucati/cantitate)

A. Instrumentar medical

1.

Tensiometru 1

2.

Stetoscop 1

3.

Casoleta (20 cm) 2

4.

Pensa de prins limba 1

5.

Abeslanguri (apasatoare de limba) – de unica folosinta 1 cutie

6.

Ciocan pentru reflexe 1

7.

Cântar pentru persoane 1

8.

Antropometru (pentru masurarea staturii) 1

9.

Panglica metrica 1

10.

Cutie metalica pentru instrumente (20 cm) 2

11.

Tavita renala 2

12.

%

Comentariile sunt închise.