ORDIN nr. 153 din 26 februarie 2003

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Normelor metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea
cabinetelor medicale
(actualizat pana la data de 10 mai 2004)
EMITENT: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI
Avand in vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului
nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale,
vazand Referatul de aprobare al Directiei politici de dezvoltare, programe Banca
Mondiala si privatizare nr. DB 1.759/2003,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea
Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si functionarea
cabinetelor medicale, cuprinse in anexa nr. 1.
ART. 2
Dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevazuta in
anexa nr. 2.
ART. 3
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
ART. 4
Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si
directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la indeplinire
prevederile prezentului ordin.
ART. 5
Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de
exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind
organizarea si functionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sanatatii si de
Colegiul Medicilor din Romania si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.
470 din 8 decembrie 1998, precum si anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 84/1998
privind autorizatia de libera practica medicala din Romania isi inceteaza aplicabilitatea.
ART. 6
Prezentul ordin se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
Ministrul sanatatii
si familiei,
Daniela Bartos
Bucuresti, 26 februarie 2003.
Nr. 153.
privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale
CAP. 1
Dispozitii generale
ART. 1
Furnizarea serviciilor medicale in regim ambulatoriu se realizeaza prin intermediul
cabinetelor medicale, furnizoare de servicii medicale publice, de stat sau private, al
unitatilor medicale cu personalitate juridica infiintate in temeiul Legii nr. 31/1990
privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, ori al cabinetelor
medicale din structura institutiilor prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr.
124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata.
ART. 2
Indiferent de forma de infiintare si functionare a cabinetelor medicale, activitatea in
cadrul acestor unitati medicale se va organiza si se va desfasura cu respectarea
urmatoarelor principii fundamentale: a) au dreptul sa lucreze in cabinetele medicale medici si personal medical autorizat;
b) medicului i se vor respecta independenta profesionala si dreptul de initiativa;
c) raporturile de subordonare privesc doar aspectele legate de organizarea functionala
si administrativa a unitatii medicale, ordinea interioara si de disciplina la locul de
munca;
d) activitatea medicala se desfasoara conform reglementarilor in vigoare, Regulamentului
Colegiului Medicilor din Romania si Codului de deontologie medicala;
e) in cabinetul medical se vor desfasura numai acele activitati pentru care a fost
autorizat cabinetul medical;
f) solutionarea litigiilor legate de exercitarea profesiei de medic este de competenta
comisiei de litigii din cadrul Colegiului Medicilor din Romania.
CAP. 2
Cabinetul medical fara personalitate juridica
SECTIUNEA 1
Dispozitii generale
ART. 3
Cabinetele medicale fara personalitate juridica se vor infiinta si vor functiona fie in
structura institutiilor, unitatilor cu personalitate juridica prevazute la art. 1, fie in
una dintre formele de exercitare a profesiei de medic.
ART. 4
(1) Cabinetele medicale se pot infiinta si vor furniza servicii medicale numai in
specialitatea si competenta medicului titular sau a asociatilor, in cazul formelor
asociative.
(2) Medicii care au mai multe specialitati si competente pot infiinta cabinetul medical
pentru una sau mai multe dintre specialitatile si competentele medicale dobandite.
(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) se aplica si medicilor de medicina generala si
medicilor stomatologi.
ART. 5
(1) Medicul este liber sa isi schimbe forma de exercitare a profesiunii prevazuta la
art. 6 sau sa isi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical in functie de
specialitatile, supraspecializarile si competentele dobandite.
(2) Modificarea obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de forma de
organizare, se va face cu autorizarea directiei de sanatate publica in a carei raza
teritoriala functioneaza cabinetul medical.
(3) In cazul modificarii obiectului de activitate al cabinetului medical, indiferent de
forma de organizare, in baza avizului eliberat de Colegiul Medicilor din Romania, directiile
de sanatate publica vor elibera un certificat−anexa la certificatul de inregistrare a
cabinetului in Registrul unic al cabinetelor medicale.
SECTIUNEA a 2−a
Formele de exercitare a profesiunii de medic ca profesiune liberala
ART. 6
Cabinetele medicale fara personalitate juridica, ca forma de exercitare a profesiei, se
pot infiinta de medicii cu drept de libera practica in una dintre urmatoarele forme:
a) cabinet medical individual;
b) cabinete medicale grupate;
c) cabinete medicale asociate;
d) societate civila medicala.
ART. 7
Cabinetul medical individual este forma de exercitare a profesiunii de medic, in cadrul
careia isi desfasoara activitatea medicul titular, singur sau impreuna cu alti medici si cu
alte categorii de personal medical autorizat. Acestia au calitatea de salariat sau de
colaborator, in conditiile legii.
ART. 8
(1) Cabinetele medicale grupate se constituie pe baza contractului dintre doua sau mai
multe cabinete medicale individuale, in scopul crearii de facilitati economice comune, cum
ar fi folosirea in comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori a colaboratorilor.
(2) Cabinetele medicale grupate isi pastreaza individualitatea in relatiile cu tertii.
(3) Conditiile gruparii sunt stabilite prin contractul dintre parti, incheiat in forma
scrisa, cu respectarea Codului civil si a prezentelor norme metodologice.
(4) Contractul de grupare va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:
− partile contractului; − obiectul si scopul contractului;
− sediul profesional al cabinetelor medicale grupate;
− coordonarea cabinetelor medicale grupate, cu indicarea persoanelor care au calitatea
de coordonator, facilitatile economice comune si modul de repartizare a cheltuielilor
comune;
− durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia.
ART. 9
(1) Cabinetele medicale asociate se constituie din doua sau mai multe cabinete medicale
individuale, in scopul exercitarii in comun a activitatii si al asigurarii accesului
permanent al pacientilor la servicii medicale complete.
(2) Medicii titulari din cabinetele medicale asociate intra in relatii cu tertii in
numele asocierii din care fac parte, cu pastrarea drepturilor si a responsabilitatilor
individuale prevazute de lege.
(3) Conditiile asocierii sunt convenite intre parti prin contract de asociere, incheiat
in forma scrisa, cu respectarea legii civile si a prezentelor norme metodologice.
(4) Contractul de asociere va cuprinde urmatoarele elemente obligatorii:
− partile contractului si denumirea asocierii;
− scopul si obiectul asocierii;
− sediul profesional al asocierii;
− coordonarea asocierii, cu indicarea persoanei sau a persoanelor care au calitatea de
coordonator, durata contractului si modalitatile de incetare a acestuia.
ART. 10
(1) Cabinetele medicale grupate si cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu
comun, daca s−a convenit in acest sens prin contractul de grupare sau de asociere.
(2) Patrimoniul comun este destinat, in exclusivitate, realizarii obiectului de
activitate al cabinetelor medicale.
ART. 11
Contractele de grupare si asociere a cabinetelor medicale se vor inregistra la
administratia financiara si cate un exemplar al contractului se va depune la directia de
sanatate publica si la colegiul medicilor.
ART. 12
(1) Societatea civila medicala se constituie prin contract de societate civila, incheiat
in forma scrisa intre 2 sau mai multi medici asociati, cu respectarea dispozitiilor art.
1491, 1492 si 1499−1531 din Codul civil, referitoare la societatea civila particulara, si a
dispozitiilor prezentelor norme metodologice.
(2) Contractul de societate civila va cuprinde urmatoarele elemente minime obligatorii:
− partile contractului de societate, scopul si obiectul acestuia;
− sediul profesional al societatii civile medicale;
− patrimoniul social al societatii civile medicale, cu indicarea aportului fiecarui
medic societar, constand in bunuri mobile si imobile ori in munca medicilor societari;
− organul de conducere al societatii civile medicale si precizarea functiilor membrilor
acestuia;
− durata contractului de societate si modalitatile de incetare a acestuia.
ART. 13
(1) Societatea civila medicala este condusa de adunarea asociatilor.
(2) In conditiile actului constitutiv si ale statutului asociatiei, poate functiona si
un consiliu de administratie ce va conduce societatea civila medicala intre sedintele
adunarii asociatilor.
ART. 14
(1) Componenta consiliului de administratie, modul de desemnare a membrilor acestuia,
durata mandatului membrilor si cauzele de incetare a mandatului acestora vor fi prevazute in
statutul societatii civile medicale.
(2) Societatea civila medicala este reprezentata in relatiile cu tertii de un
reprezentant desemnat prin hotarare a adunarii asociatilor.
ART. 15
(1) Conducerea curenta operativa a societatii civile medicale este incredintata unui
director executiv, desemnat de consiliul de administratie dintre membrii acesteia.
(2) Directorul executiv poate fi si o persoana din afara societatii civile medicale.
ART. 16
Organizarea si functionarea societatii civile medicale vor fi prevazute in detaliu in
statutul sau.
ART. 17
(1) Cabinetele medicale individuale, grupate sau asociate si societatea civila medicala
pot angaja, conform prevederilor legale in vigoare, ca salariati sau colaboratori, medici si
alte categorii de personal medical autorizat, precum si personal auxiliar si de alta
specialitate. (2) Contractul individual de munca si conventia de colaborare se incheie intre salariati
ori colaboratori si angajator: medicul sau, dupa caz, medicul delegat de cabinetele grupate
sau asociate, directorul executiv al societatii civile medicale ori alt medic imputernicit
in acest sens.
(3) Abrogat.
SECTIUNEA a 3−a
Infiintarea cabinetelor medicale si a societatii civile medicale
ART. 18
Cabinetul medical se infiinteaza la cererea medicului titular sau a medicilor asociati
din cadrul societatii civile medicale.
ART. 19
Actul de infiintare a cabinetului medical ori a societatii civile medicale il constituie
certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale.
ART. 20
(1) Certificatul de inregistrare se elibereaza in baza urmatoarelor documente:
a) cerere de infiintare;
b) autorizatia de libera practica a medicului titular sau a asociatilor;
c) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze cabinetul medical;
d) avizul Colegiului Medicilor din Romania;
e) actul constitutiv si statutul societatii civile medicale;
f) dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in
concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.
(2) Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, a conditiilor
minime de spatiu si a circuitelor functionale in concordanta cu serviciile medicale
furnizate se va verifica de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului
Bucuresti.
(3) In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de
doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre
specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate.
ART. 21
(1) Avizul colegiului medicilor se elibereaza in baza autorizatiei de libera practica si
a dovezii detinerii legale a spatiului si numai dupa verificarea existentei dotarii minime a
cabinetului medical.
(2) Dotarea minima va fi verificata de catre directiile de sanatate publica pentru toate
activitatile medicale ce urmeaza a fi mentionate in obiectul de activitate al cabinetului
medical.
(3) In cazul societatilor civile medicale, un exemplar al actului constitutiv si al
statutului se va depune si la colegiul medicilor care emite avizul de infiintare.
(4) In avizul eliberat de colegiul medicilor se vor mentiona serviciile medicale
furnizate, numarul de cabinete, in cazul societatii civile medicale, si existenta dotarii
minime corespunzatoare activitatii medicale desfasurate.
ART. 22
(1) Formele de exercitare a profesiei de medic vor fi individualizate prin denumire,
dupa cum urmeaza:
a) in cazul cabinetului medical individual − numele medicului titular, urmat de sintagma
„cabinet medical de…” (se trece activitatea medicala principala ce se desfasoara in
cabinet);
b) in cazul societatilor civile medicale − numele cel putin al unuia dintre asociati,
urmat de sintagma „si asociatii − societate civila medicala” sau numele asociatilor si
sintagma „societate civila medicala”. Pe firma societatii civile medicale vor fi mentionate
activitatile medicale desfasurate sau doar cele mai semnificative.
(2) Numele vor fi precedate de titulatura medicala.
(3) Denumirile prevazute la alin. (1) vor figura pe firmele cabinetelor si ale
societatilor in conditiile stabilite de Codul de deontologie medicala.
CAP. 3
Inregistrarea unitatilor medico−sanitare infiintate potrivit Legii nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile ulterioare, si a cabinetelor din structura organizatiilor
prevazute la art. 16 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, republicata
ART. 23
(1) Unitatile medicale cu personalitate juridica, infiintate potrivit Legii nr. 31/1990,
republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea conditiilor prevazute
de lege. (2) Asociatiile si fundatiile vor putea infiinta cabinete medicale numai daca au
prevazut in obiectul de activitate acest gen de activitati.
ART. 24
(1) Inregistrarea acestor unitati se face la directiile de sanatate publica in a caror
raza teritoriala functioneaza unitatea respectiva.
(2) Inregistrarea unitatii se va efectua numai daca unitatea medico−sanitara infiintata
in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare, indeplineste
conditiile prevazute la art. 15 alin. 1 lit. a) si b) din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998,
republicata.
ART. 25
(1) Inregistrarea unitatii si emiterea certificatului de inregistrare in Registrul unic
al cabinetelor medicale se fac in baza urmatoarelor documente:
a) cererea reprezentantului legal al unitatii medicosanitare;
b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de
inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare
sau actul de acordare a personalitatii juridice;
c) actul constitutiv;
d) hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor
cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevazute la art. 16 din Ordonanta
Guvernului nr. 124/1998, republicata;
e) dovada legala a detinerii spatiului in care se organizeaza si functioneaza cabinetul
medical;
f) autorizatia sanitara de functionare;
g) avizul colegiului medicilor;
h) dovada indeplinirii conditiilor minime de spatiu si circuite functionale in
concordanta cu serviciile medicale furnizate pe specialitati.
(2) Existenta dotarii minime necesare functionarii cabinetelor medicale, a conditiilor
minime de spatiu si a circuitelor functionale in concordanta cu serviciile medicale
furnizate se va verifica de directiile de sanatate publica judetene si a municipiului
Bucuresti.
(3) In acelasi spatiu cu destinatia de cabinet medical nu pot fi infiintate mai mult de
doua cabinete medicale si numai daca se indeplinesc conditiile de compatibilitate intre
specialitatile medicale privind serviciile medicale furnizate.
ART. 26
(1) In cererea de inregistrare si in certificatul emis de catre directiile de sanatate
publica se vor mentiona activitatile cu caracter medical ce urmeaza sa fie furnizate de
unitatea medico−sanitara, precum si numarul de cabinete medicale ce vor functiona in cadrul
unitatii.
(2) Certificatul mentionat la alin. (1) se emite pe numele unitatii, organizatiei,
institutiei care a solicitat inregistrarea cabinetului/cabinetelor medicale.
ART. 27
Avizul colegiului medicilor se elibereaza in baza urmatoarelor documente:
a) cererea organului de conducere;
b) certificatul de inregistrare la registrul comertului, respectiv certificatul de
inregistrare in registrul persoanelor juridice, ori hotararea judecatoreasca de infiintare
sau actul de acordare a personalitatii juridice;
c) actul constitutiv al societatii;
d) hotararea statutara a organului de conducere privind infiintarea unuia sau mai multor
cabinete medicale, pentru organizatiile si institutiile prevazute la art. 16 din Ordonanta
Guvernului nr. 124/1998, republicata;
e) dovada detinerii legale a spatiului in care urmeaza sa functioneze
cabinetul/cabinetele medicale;
f) declaratia prevazuta la art. 28 lit. b) din prezentele norme metodologice;
g) regulamentul de organizare si functionare;
h) fisele de atributii ale posturilor;
i) raportul favorabil privind existenta dotarii minime corespunzatoare activitatilor
medicale desfasurate si numarului de cabinete, document intocmit de inspectori delegati din
partea Colegiului Medicilor din Romania;
j) programul de lucru al cabinetelor medicale, aprobat de conducerea unitatii.
ART. 28
(1) Colegiul medicilor va elibera avizul corespunzator numai daca:
a) fata de activitatile si cabinetele medicale declarate exista asigurata dotarea minima
corespunzatoare, conditiile minime de spatiu si circuitele functionale necesare;
b) organul de conducere al unitatii se obliga in scris printr−o declaratie sa respecte
independenta profesionala a medicilor si sa angajeze numai personal medico−sanitar
autorizat; c) regulamentul de organizare si functionare asigura independenta profesionala si
dreptul de decizie ale personalului medical;
d) fisele de atributii ale posturilor respecta competenta profesionala specifica
fiecarei specialitati ori competenta medicala, precum si conditia prevazuta la lit. c).
(2) Avizul eliberat de colegiul medicilor va cuprinde mentiuni referitoare la
activitatile medicale ce urmeaza sa fie furnizate de societate, numarul de cabinete medicale
ce vor functiona, precum si existenta dotarii minime pentru fiecare cabinet medical.
ART. 29
(1) Modificarea ori completarea numarului de cabinete medicale din cadrul unitatii se va
face in conditiile prezentelor norme metodologice.
(2) In baza avizului eliberat de colegiul medicilor privind existenta dotarii minime si
a indeplinirii conditiilor si pentru noile cabinete medicale infiintate, directiile de
sanatate publica vor emite un supliment la certificatul de inregistrare.
CAP. 4
Dispozitii finale
ART. 30
(1) Controlul prevazut la art. 6 alin. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 124/1998,
republicata, se exercita de comisii mixte formate din reprezentanti ai Ministerului
Sanatatii si Familiei si ai unitatilor sale subordonate, ai Casei Nationale de Asigurari de
Sanatate − atunci cand unitatea este in relatie contractuala cu casa de asigurari de
sanatate −, ai Colegiului Medicilor din Romania si ai altor organe abilitate, in conditiile
legii.
(2) In acest sens, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentelor norme
metodologice, cele 3 institutii vor incheia protocoale privind modalitatile de desfasurare a
controalelor in cabinetele medicale si tematica de control.
ART. 31
(1) Numai cabinetele medicale din mediul rural, in conditiile legii si ale prezentelor
norme metodologice, pot infiinta puncte secundare de lucru in localitatile rurale.
(2) Pentru punctele secundare de lucru directiile de sanatate publica, in baza avizului
eliberat de colegiul medicilor, vor emite un certificat de inregistrare.
ART. 32
Mutarea sediului unui cabinet medical va fi aprobata de Colegiul Medicilor din Romania
si va fi comunicata directiilor de sanatate publica.
ART. 33
(1) Cabinetele de medicina muncii*) se pot organiza fie in una dintre formele liberale
de exercitare a profesiei de medic, fie ca societate medicala infiintata potrivit Legii nr.
31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.
(2) Infiintarea cabinetelor de medicina muncii se va face potrivit prezentelor norme
metodologice.
ART. 34
Abrogat.
ART. 35
In acelasi spatiu nu pot coexista doua forme diferite de exercitare a profesiei, conform
art. 6 din prezentele norme metodologice.
pentru cabinetele medicale de specialitate
Dotarea minima obligatorie este prevazuta in Ordinul ministrului sanatatii si familiei
nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce
efectueaza analize medicale in sistem ambulatoriu.
Dotare generala (pentru terapia durerii si anestezie/terapie intensiva in conditii de
chirurgie de o zi − one day surgery):
− trusa de resuscitare respiratorie si cardiocirculatorie;
− sursa de oxigen;
− medicamente de urgenta;
− catetere periferice;
− perfuzie endovenoasa; − monitorizare (EKG, presiune arteriala noninvaziva, pulsoximetrie sau numai
pulsoximetrie);
− stetoscop si tensiometru.
Dotare specifica
Pentru terapia durerii:
− truse sterile pentru tehnici loco−regionale si anestezice locale.
Pentru anestezie−reanimare:
− anestezice generale;
− defibrilator;
− capnografie (pentru laparoscopie);
− aparat de anestezie.
Recuperare, medicina fizica si balneologie
Dotare:
− aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
− negatoscop;
− aparat curenti diadinamici sau aparat curenti de joasa frecventa−impulsuri etc.;
− aparat curenti interferentiali interfrem, interdyn, diafrem sau nemectron;
− aparat terapie cu ultrasunete;
− dotari minimale pentru kinetoterapie (spalier, saltea, oglinda etc.);
− termometru;
− ciocan reflexe.
Dotare:
− aparat de masurat tensiunea arteriala;
− oscilometru;
− termometru;
− electrocardiograf;
− optional: ecocardiograf;
− echipament pentru testare de efort;
− aparat de monitorizare EKG ambulatorie (Holter).
Dotare:
− aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
− oscilometru;
− aparat EKG;
− doppler vascular;
− optional: ecograf cord;
− termometre;
− trusa chirurgicala minima.
Dotare:
− pense anatomice;
− pense chirurgicale;
− pense hemostatice Pean si Kocher;
− foarfece drepte si curbe;
− bisturiu, inclusiv electrocauter;
− termometre;
− portace Mathieu;
− ace chirurgicale;
− ace de punctie;
− pensa porttampon;
− departatoare Farabeuf;
− trusa traheostomie si canule;
− sticlete butonate, sonda canelata;
− pipa Guedell;
− seringi de unica folosinta;
− tensiometru, stetoscop;
− eprubete;
− sonde uretrale;
− atele Kramer;
− manusi chirurgicale;
− tavite renale. Chirurgie plastica − Microchirurgie reconstructiva
Dotare:
− bisturiu cu lame de unica folosinta;
− foarfece de diferite dimensiuni;
− pense chirurgicale de diferite dimensiuni;
− pense Pean, Kocher;
− portace;
− trusa rinocorectii;
− electrocauter;
− termometru.
Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice
Dotare:
− tensiometru, stetoscop, oscilometru;
− cantar de persoane, cu tija pentru inaltime;
− oftalmoscop;
− electrocardiograf;
− diapazon pentru diagnosticul polinevritei;
− seringi de unica folosinta pentru insulina;
− panglica pentru masurarea circumferintelor (abdominala, fesiera);
− aparat pentru determinarea in urgenta a glicemiei;
− colaborare directa cu un laborator clinic pentru determinari de: glicemie, colesterol,
lipide, trigliceride, acid uric, glicozurie, corpi cetonici, albuminurie, proteinurie − cu
reactivi sau teste.
Dotare:
− aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
− cantar pentru adulti;
− taliometru;
− centimetru;
− ciocan reflexe;
− exoftalmometru;
− sfingomanometru;
− instrument de antropometrie.
Dotare:
− electrocardiograf cu anexe pentru inregistrari fonomecano−cardiografice si de puls
carotidian (poligraf electromecano−fono);
− bicicleta ergonomica;
− defibrilator;
− sistem Holter;
− ecocardiograf cu sisteme de inregistrare in modul M, 2D si Doppler pulsatil, continuu
si color Transducer echo abdominal;
− dispozitiv Doppler pentru flux arterial periferic;
− spirograf;
− flowscreen;
− pulsoximetru.
Dotare:
− tensiometru;
− stetoscop;
− gastroscop;
− colonoscop;
− linie dezinfectie aparatura optica;
− optional: truse de polipectomie, injectoare, colaborare cu un cabinet de anatomie
patologica.
Dotarea minima obligatorie este prevazuta in Ordinul ministrului sanatatii si familiei
nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce
efectueaza analize medicale in sistem ambulatoriu. Boli infectioase
Dotare:
− stetoscop;
− specul de consultatie otica, narinara (eventual otoscop);
− oftalmoscop;
− tensiometru;
− termometru;
− frigider pentru produse biologice;
− echipament de interventie de urgenta in insuficiente respiratorii acute (pipa, tub de
oxigen, masca, burduf comandat manual);
− apasatoare limba de unica folosinta;
− eprubete sterile sau echipamente de recoltare de tip Venoject;
− colaborare directa cu un laborator clinic;
− sursa mobila de lumina directionabila sau lampa frontala tip ORL.
Dotare:
− aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
− masa ginecologica;
− cantar pentru adulti;
− taliometru;
− pelvimetru;
− negatoscop pentru radiografii;
− apasator limba;
− deschizator gura;
− ciocan reflexe;
− canule rectale;
− canule uretrale;
− canule vaginale;
− trusa completa de mica chirurgie;
− valve ginecologice si pense de col;
− centimetru de croitorie;
− seringa Guyon pentru spalaturi auriculare;
− atele Kramer;
− termometru.
Dotare:
− tensiometru;
− stetoscop;
− oscilometru (cabinetele gr. 1);
− electrocardiograf (cabinetele gr. 1);
− cantar pentru adulti;
− ciocan reflexe;
− pense diferite;
− termometru;
− eprubete diverse.
Dotare:
− aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
− cantar pentru adulti;
− taliometru;
− negatoscop pentru radiografii;
− ciocan reflexe;
− centimetru de croitorie;
− electrocardiograf;
− cantar;
− aparatura automata (analyser) pentru investigatii uzuale (maximum 10 tipuri de
analize): uree, creatinina, hemoleucograma, glicemie;
− determinari rapide ale componentelor urinare prin bandelete reactive;
− acces si colaborare directa in vederea dispensarizarii;
− microscop uzual;
− ecograf general abdominal;
− optional: oftalmoscop, doppler vascular pentru monitorizarea fistulelor arteriovenoase
si urmarirea transplantului renal − artera renala. Neurologie
Dotare:
− otoscop;
− dinamometre;
− aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
− oftalmoscop cu transformator;
− ciocan reflexe;
− diapazoane pentru explorarea sensibilitatii profunde;
− dinamometru pentru examinarea fortei segmentare;
− trusa de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gat;
− optional: electroencefalograf.
Dotare:
− aparat pentru masurarea tensiunii arteriale;
− stetoscop;
− oftalmoscop;
− termometru;
− ace chirurgicale de diferite dimensiuni;
− portac Hagedon cu gura dreapta;
− agrafe Michel;
− bisturiu chirurgical;
− ciocan reflexe;
− chiureta model Volkman de diferite dimensiuni;
− foarfece chirurgical drept cu varful ascutit si cu varful bont;
− foarfece chirurgical curb cu varful ascutit si cu varful bont;
− pensa anatomica de 14,5 cm lungime;
− pensa anatomica de 18 cm lungime;
− pensa chirurgicala de 14,5 cm lungime cu 1×2 dinti;
− pensa chirurgicala de 18 cm lungime cu 1×2 dinti;
− sonda Foley, Thiemann, Nelaton;
− pensa hemostatica model Kocher;
− pensa hemostatica Pean;
− pensa de aplicat si scos agrafele;
− centimetru;
− optional: aparat Doppler extra−intracranian;
− electroencefalograf portabil.
Dotare:
− aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
− optotip pentru distanta si aproape;
− trusa de lentile sau foropter;
− trusa de skiascopie sau refractometru;
− oftalmoscop;
− tonometru;
− biomicroscop;
− tabele pentru simt cromatic;
− lupa frontala.
Dotare:
− trusa de interventie de urgenta;
− ciocan reflexe;
− negatoscop;
− oftalmoscop;
− tensiometru;
− stetoscop;
− diapazon;
− dinamometru;
− optional: electromiograf, ecograf Doppler portabil.
Dotare:
− chimioterapie in spital de zi (ambulatoriu); − colaborare directa cu: cabinet de anatomie patologica, cabinet de radiologie (inclusiv
mamomat), laborator de investigatii biochimice si hematologice, cabinet cu unitate de
iradiere cu energie inalta si curieterapie;
− optional: ecograf (in functie de competenta).
Dotare:
− sursa de oxigenoterapie cu barotaj;
− sursa de aspirat;
− apasator limba;
− specule nazale;
− specule auriculare;
− specul Siegel sau lupa;
− oglinzi laringiene;
− oglinzi cavum;
− oglinda frontala sau lampa Klar;
− set diapazoane;
− ace de aspiratie auriculara;
− seringa laringiana;
− deschizator gura;
− pensa in baioneta;
− pensa Lubet−Barbon;
− portvata auriculara;
− pensa de limba;
− lampa de spirt;
− termometru;
− cristalizatoare;
− sonde Nelaton, sonde drenaj;
− scaun ORL;
− sort din cauciuc;
− substante anestezice, hemostatice, vasoconstrictoare.
Dotare:
− stetoscop si tensiometru;
− ciocan reflexe
− oglinda frontala;
− cantar pentru sugari;
− cantar pentru adulti;
− pediometru;
− taliometru;
− reflector cu picior;
− branule de diferite dimensiuni;
− solutii perfuzabile pentru situatii de prim ajutor;
− mica trusa de prim ajutor;
− butelie mica de oxigen cu masca;
− aspirator portabil;
− lampa ultraviolete;
− nebulizator;
− sonde de aspiratie gastrica;
− glucoteste;
− optional: glicoteste, spirograf, peak−flow−meter;
− termometre;
− apasatoare limba;
− speculum auricular de diferite dimensiuni;
− centimetru;
− pense anatomice;
− pense chirurgicale;
− pense hemostatice Pean si Kocher;
− foarfece drepte si curbe;
− bisturiu;
− portace Mathieu;
− departatoare Farabeuf;
− trusa traheostomie si canule;
− stilete butonate;
− sonde canelate; − deschizator gura;
− pipe Guedel;
− anuscop;
− pense de limba;
− irigator: canule rectale;
− eprubete si lame de sticla;
− sonde uretrale;
− atele Kramer.
Dotare:
− tensiometru;
− stetoscop;
− aspirator;
− termometru;
− spirometru;
− negatoscop;
− optional: trusa de punctie pleurala, ace pentru biopsie;
− colaborare directa cu cabinet de radiologie, laborator clinic si microbiologic;
− acces la investigatie bronhoscopica.
Dotare:
− aparat roentgen pentru radioscopii si radiografii;
− ecograf;
− negatoscop;
− casete cu filme radiografice;
− filme si ecrane;
− solutii pentru developat si fixat;
− uscator de filme;
− optional: masina automata de developat;
− sursa de oxigen;
− trusa de intubatie.
Dotare:
− dotare minima pentru evidenta si arhivarea datelor;
− nu necesita dotare medicala.
Dotare:
− tensiometru;
− stetoscop;
− negatoscop;
− goniometru;
− cantar pentru adulti;
− ciocan reflexe;
− centimetru.
Dotare:
− tensiometru;
− stetoscop;
− goniometru;
− negatoscop;
− ciocan reflexe;
− centimetru;
− fir cu plumb;
− departator Farabeuf;
− chiurete de diferite marimi.
Dotare:
− tensiometru;
− stetoscop;
− cantar pentru adulti; − cantar pentru copii;
− pediometru;
− stacheta pentru masurat inaltimea;
− taliometru;
− specule nazale si auriculare;
− apasatoare limba;
− lupa;
− vacutainere;
− oglinda frontala;
− reflector cu picior.
Dotare:
− tensiometru;
− stetoscop;
− negatoscop;
− electrocardiograf.
Dotare:
− tensiometru;
− ciocan reflexe;
− termometru;
− centimetru;
− eprubete diverse.
Dotare:
− tensiometru;
− stetoscop;
− negatoscop;
− masa ginecologica;
− lampa ultraviolete;
− citoscop de diferite marimi;
− seringi Govon;
− portace Mathieu;
− trusa de benique;
− trusa de mica chirurgie;
− dilatator anal;
− sonde uretrale;
− sonde uretro−vezicale;
− irigator;
− pungi colectoare de urina;
− bujii fuliforme de la nr. 1−8, cate 5 bucati din fiecare;
− bujii olivare exploratorii, 5 bucati;
− bujii pentru dilatare de la nr. 10−20, cate 5 bucati din fiecare;
− negatoscop;
− sonde Foley 14, 15, 18, 20 Ch, 5 bucati din fiecare;
− ecograf cu transductor abdominal si transrectal (in functie de competenta);
− uretroscop cu element lucrativ si pense de extractie.
Dotare:
− tensiometru si stetoscop;
− ciocan reflexe;
− diapazon;
− dinamometru;
− oftalmoscop;
− electroencefalograf (optional);
− electromiograf;
− ecograf (optional);
− trusa de abeslanguri pentru examinarea reflexelor de fund de gat;
− otoscop.
Dotare: − unit dentar cu cel putin doua piese terminale;
− fotoliu dentar;
− tensiometru si stetoscop;
− optional: lampa de fotopolimerizare, aparat de detartraj cu ultrasunete.
Instrumentar si materiale:
− ace Reamers, Hedstrom, Lentullo, Miller, tirre−nerf, Kerr;
− freze Beutelrock scurte si lungi;
− bisturiu pentru mucoasa;
− clesti pentru extractie (maxilarul superior si maxilarul inferior);
− cleste crampon;
− chiurete tip Volkman − drepte si curbe;
− elevatoare drepte si curbe;
− foarfece chirurgicale drepte si curbe;
− canule metalice si de unica folosinta pentru aspiratie;
− oglinzi dentare;
− sonde dentare;
− pense dentare;
− spatule bucale metalice;
− excavatoare duble de diferite marimi;
− pense Pean;
− lampa de spirt sau arzator de gaze;
− linguri metalice pentru amprente si/sau masa plastica (de unica folosinta sau
sterilizabile);
− matrice, portmatrice Ivory;
− matrice, portmatrice circulare;
− separatoare de dinti Ivory;
− mandrine piesa dreapta si unghi;
− seringa uniject cu ace;
− ace chirurgicale atraumatice (de unica folosinta);
− mandrine pentru piesa dreapta si unghi;
− instrumentar de detartraj de diferite forme;
− freze pentru turbina din otel si diamantate;
− freze din otel si diamantate pentru piesa dreapta si unghi;
− gume, perii, pufuri pentru lustruit obturatii fizionomice si de amalgam de Ag;
− bol de cauciuc;
− spatula pentru malaxat gips;
− cutit pentru ceara;
− materiale pentru amprentarea arcadelor alveolodentare;
− materiale auxiliare pentru curatarea mecanica;
− materiale termoplastice;
− materiale pentru coafaj pulpar;
− materiale pentru obturatii provizorii;
− materiale pentru obturatii fizionomice;
− aliaj de Ag + Hg;
− cimenturi dentare diferite;
− materiale pentru terapia endodontica;
− solutii si pulberi: Walkkoff, clorura de zinc, tricrezol, eugenol, iodoform;
− substante anestezice injectabile si de contact;
− echipament de protectie (halat, masca, manusi, ochelari).
Dotare:
− tensiometru si stetoscop;
− masa ginecologica;
− lampa ultraviolete;
− reflector;
− electrocauter − dimensiuni medii sau mici;
− microscop de laborator;
− lupe cu maner si cu bec de diferite dimensiuni;
− apasator limba;
− deschizator gura;
− termometre;
− ciocan reflexe;
− instrumentar chirurgical de specialitate;
− specul vaginal;
− specul anal; − valva ginecologica;
− chiurete Volkmann;
− extractor de comedoane;
− truse pentru recoltat secretii sau alte produse patologice;
− lampa de spirt;
− trusa de prim ajutor alergologic (hemisuccinat de hidrocortizon, adrenalina, efedrina,
romergan injectabil, feniramin injectabil, solutii perfuzabile, truse de perfuzie);
− eprubete;
− lame din sticla, lamele;
− setolona, ata chirurgicala (nr. 5−10).
Dotare:
Conditii de spatiu:
− suprafata utila a salii va asigura cel putin 4,5−5 mp pentru fiecare pacient;
− sala va avea aerisire naturala directa, cat mai eficienta;
− pardoseala calda (parchet sau scandura) sau mocheta pe beton cu strat amortizor;
− cabina de dus (cu apa calda permanenta) si WC;
− spatiu separat pentru dezbracat−imbracat.
Dotari specifice:
− 1 spalier;
− 2 saltele;
− 1 oglinda de perete;
− 1 masa kineto simpla;
− 1 banca;
− 2 instalatii−montaje scripete cu contragreutati;
− greutati de diverse marimi, bastoane, arcuri, cordoane elastice;
− minimum 3−4 dispozitive pentru recuperare functionala din grupa „dispozitive
ajutatoare” (de exemplu: Pedalier, planseta basculanta, giroplan, levier pentru cvadriceps,
roata si scarita pentru umar, placa canadiana, placa pentru abilitatile mainii etc.);
− cantar pentru persoane.
Dotari pentru urgenta:
− aparat de masurat tensiunea arteriala;
− trusa de urgenta:
− 2−3 tipuri de marimi de atele;
− fesi simple si fesi elastice;
− pansamente sterile;
− dezinfectante (alcool, iod, unguent cu antibiotic);
− 2−3 tipuri de medicatie antialgica administrabila oral sau rectal (algocalmin, piafen,
paracetamol etc., cate 10 bucati);
− 1 spray cu bronhodilatator (salbutamol, berotec);
− nitroglicerina, 10 tablete;
− nifedipin (simplu nu retard), 10 tablete, pentru administrarea sublinguala;
− furosemid, 10 tablete;
− atenolol sau metoprolol, 10 tablete.
Dotare:
− trusa de instrumente compusa din:
− 5 pense Kocher;
− 5 pense Pean;
− 2 foarfece;
− 2 pense anatomice;
− 2 pense chirurgicale;
− 4 raci Bachaus;
− portac;
− ace curbe triunghiulare;
− material sutura atraumatic;
− comprese sterile;
− fesi;
− stetoscop;
− negatoscop;
− tensiometru;
− fesi gipsate;
− trusa cu dezinfectante diverse (alcool, iod etc.);
− cantar; − centimetru;
− ciocan reflexe.
Dotare:
− atele Kramer;
− ace de sutura de diferite marimi;
− agrafe;
− banda hemostatica Esmarch;
− casoleta;
− cantar medical cu taliometru;
− cristalizator;
− dinamometre;
− miotonometru;
− pense Pean, pense Kocher;
− foarfece diferite (dreapta, curba, mica, mare);
− bisturiu;
− pensa en colur;
− fise−tip;
− galeata medicala cu capac;
− manusi din cauciuc;
− pelvimetru;
− panglica metrica;
− pensa portac;
− spirometru cu canule;
− seringi de 5, 10, 20 cmc;
− seringa Guyon;
− tavita renala;
− tub din cauciuc;
− tub de oxigen;
− trusa antropometrica tip Ministerul Sanatatii si Familiei;
− trusa cu tensiometru, stetoscop;
− cronometru, metronom, scarita reglabila;
− EKG cu un canal;
− cicloergometru;
− adipocentimetru;
− termometru cu mercur;
− specul nazal;
− otoscop;
− panou pentru acuitate vizuala (optotip);
− carti pentru simtul cromatic.
Dotare:
Aparatura medicala:
− aparat de masurat tensiunea arteriala cu stetoscop;
− masa ginecologica;
− reflector cu picior;
− cantar pentru adulti;
− taliometru;
− sterilizator;
− etuva−pupinel.
Instrumentar medical:
− instrumentar de specialitate − valve, specule vaginale, pense porttampon + buton,
trusa de chiuretaj uterin, trusa de mica chirurgie;
− pelvimetru;
− centimetru;
− stetoscop obstetrical;
− seringi diverse.
Dotarea minima obligatorie este prevazuta in Ordinul ministrului sanatatii si familiei
nr. 609/2002 pentru aprobarea Normelor de autorizare si functionare a laboratoarelor ce
efectueaza analize medicale in sistem ambulatoriu.
−−−−−

Comentariile sunt închise.