ORDIN nr. 430/ 470/ 11.05.2010

Print Friendly, PDF & Email

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor 
OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ord. MS/ CNAS nr. 60/32/2006

 

Având în vedere:
– Referatul de aprobare nr. C.S.A. 4.657;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările si completările ulterioare;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2008 privind modificarea si completarea unor acte normative
în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă
socială si nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, aprobată cu completări prin Legea
nr. 161/2009,
în temeiul dispoziţiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu
modificările si completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si funcţionarea Ministerului Sănătăţii si ale art. 17 alin. (5) din
Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,
ministrul sănătăţii si presedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin :
Articolul I
Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii si al presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu
modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
1. Articolul 6 se abrogă.
2. La articolul 12, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 12
(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările si completările ulterioare, este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare
lunii pentru care se acordă concediul medical. În înţelesul prezentelor norme, se consideră o lună de
stagiu de cotizare realizat în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical
situaţia în care sunt realizate cel puţin 22 de zile de stagiu de cotizare.
3. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Stagiul minim de cotizare se constituie si din însumarea perioadelor pentru care s-a achitat contribuţia
pentru concedii si indemnizaţii de către angajator sau, după caz, de
c ătre asigurat, respectiv de către fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale sau
bugetul asigurărilor pentru somaj.
4. La articolul 12, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
(2) Se asimilează stagiului de cotizare perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de concediu si
indemnizaţie pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap,
de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în
vederea cresterii copilului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si
completările ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile
prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilorpersoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare.
5. La articolul 12, alineatul (3) se abrogă.
6. La articolul 12 alineatul (4), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:
c)a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normală a studiilor
respective, cu condiţia absolvirii acestora cu examen de licenţă sau de diplomă organizat în prima
sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale învăţământului universitar se face cu diplomele eliberate de
instituţiile autorizate, în condiţiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu
diploma de absolvire, foaia matricolă sau cu adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ superior.
7. La articolul 17, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:
(21) Pentru certificatele medicale «în continuare», data acordării nu poate fi mai mare decât data la care se
termină valabilitatea certificatelor de concediu medical acordate
a nterior pentru aceeasi afecţiune.
8. La articolul 17, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:
(3) În situaţia imposibilităţii prezentării asiguratului la medic se pot acorda certificate de concediu medical
cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul certificatelor de concediu medical «iniţial
9. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
(5) Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului presedintelui Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în
cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în
raport cu
lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi si cu familiile acestora care se deplasează în cadrul
Comunităţii, precum si a
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71,
cu modificările si completările ulterioare, casele de asigurări de
s ănătate pot elibera certificatele de incapacitate de muncă la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 zile
de la data la care a fost primit raportul medical întocmit corect.
10. La articolul 18, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
(2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile în care durata internării cuprinde perioade din două sau
mai multe luni calendaristice, caz în care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu
medical.
11. Articolul 181 se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 181
(1) La externarea pacientului din spital, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical în
condiţiile art. 18, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător, cu excepţia codului de
indemnizaţie de urgenţă (06).
(2) Pentru situaţiile în care certificatul medical acordat pentru perioada internării în spital are înscris codul
de indemnizaţie de urgenţă (06), este obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru
perioada acordată la externare.
12. După articolul 24 se introduce un nou articol, articolul 241, cu următorul cuprins:
Articolul 241
(1) Prevederile art. 24 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului
presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008, cu modificările si completările
ulterioare.
(2) Durata de acordare a concediului si a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de
instituţia de la locul de sedere.
13. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 25(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară
de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.
(2) În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeasi afecţiune, concediul medical se
poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare,
în etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui
an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire.
(3) Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru
incapacitate temporară de muncă nu poate depăsi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la
prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice acordate
de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de către
medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele
maxime prevăzute de lege.
14. La articolul 30, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:
(2) În situaţia în care durata internării cuprinde perioade din două sau mai multe luni calendaristice, medicul
curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
15. După articolul 33 se introduce un nou articol, articolul 331, cu următorul cuprins:
Articolul 331
Prevederile art. 32 si 33 nu sunt aplicabile persoanelor care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului
presedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008,
c u modificările si completările ulterioare.
16. La articolul 37, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul
cuprins:
(3) În situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeasi lună două certificate de concediu medical, care se
suprapun pentru o anumită perioadă, indemnizaţia se calculează după cum urmează:
a)pentru primul certificat de concediu medical, indemnizaţia se va calcula numai pentru zilele cuprinse între
data începerii valabilităţii acestuia si data începerii valabilităţii celui de-al doilea certificat medical,
iar pentru zilele rămase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va înscrie în
rubrica «Observaţii» a certificatului de concediu medical «Suprapunere cu CM seria …..nr.
…………..»;
b)pentru al doilea certificat medical, a cărui începere se suprapune peste perioada de valabilitate a primului
certificat medical, indemnizaţia se calculează în mod corespunzător, pentru toate zilele cuprinse în
perioada de valabilitate a acestuia.
(4) În situaţia în care unui asigurat i se acordă certificat de concediu medical pentru o anumită perioadă, iar
asiguratul doreste să îsi reia activitatea profesională înainte de expirarea perioadei de valabilitate a
certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, în mod corespunzător, de către
medicul prescriptor .
17. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 38
(1) Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe
din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă
avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical.
(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la art. 5 au obligaţia de a
solicita adeverinţa prevăzută la alin. (1) de la casele de asigurări de sănătate la care acestia au depus
declaraţia de asigurare pentru concedii si indemnizaţii.
18. După articolul 53 se introduce un nou articol, articolul 531, cu următorul cuprins:
Articolul 531
(1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primeste servicii medicale pe
teritoriul unui stat membru în UE/SEE unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţatcopilul spre crestere si educare sau în plasament familial si care însoţeste copilul, pe durata spitalizării
acestuia.
(2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant, pe baza actelor doveditoare traduse si
autentificate, în condiţiile si până la duratele maxime prevăzute de lege, dar nu mai târziu de 15
zile de la data revenirii în ţară.
19. Articolul 65 se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 65
Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină si lăuzie, îngrijirea
copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă si pentru carantină,
p recum si pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat
pentru celelalte afecţiuni.
20. La articolul 67, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 67
(1) Certificatul de concediu medical se prezintă plătitorului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare
celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (2), art. 23 alin. (2)
si la art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, vor atasa la
certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizaţiei de asigurări sociale de
sănătate, al cărei model este prezentat în anexa nr. 9.
21. La articolul 69, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 69
(1) În situaţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de
calcul a indemnizaţiilor se utilizează perioadele asimilate stagiului de
cotizare prevăzute la art. 12 alin. (2) si (4), veniturile care se iau în considerare sunt:
a)indemnizaţia lunară pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu
handicap, de până la 3 ani, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu
modificări si completări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările si completările ulterioare, respectiv
indemnizaţia pentru cresterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsă între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr.
448/2006, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
b)indemnizaţiile de asigurări sociale de care au beneficiat asiguraţii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările si
completările ulterioare;
c)salariul de bază minim brut pe ţară, din perioadele respective, pentru situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (4)
lit. b) si c).
22. La articolul 69, alineatul (2) se abrogă.
23. Articolul 72 se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 72
(1) Pentru persoana care se află în două sau mai multe situaţii dintre cele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. A si
B din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin
Legea nr. 399/2006, cu modificările si completările ulterioare, si care desfăsoară activitatea la mai mulţi
angajatori, la fiecare fiind asigurată conform acestei ordonanţe de urgenţă, indemnizaţiile se
calculează si se plătesc, după caz, de fiecare angajator. În această situaţie primele două exemplare originale
ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul angajatorului la care asiguratul are
venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se prezintă cele două exemplare în copii
certificate de către medicul prescriptor.
(2) Pe copiile certificate se va înscrie «Conform cu originalul» si se va aplica stampila unităţii, parafa si
semnătura medicului prescriptor, precum si, după caz, parafa si semnătura medicului sef de secţie, în
cazul concediului medical acordat la externare pentru o perioada mai mare de 7 zile.(3) Angajatorii plătitori au obligaţia respectării prevederilor art. 1.
24. La articolul 77, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:
(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de
plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în
anexa nr. 15. În termen de 30 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va
efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.
25. Articolul 81 se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 81
(1) Asiguraţii au obligaţia de a înstiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind
apariţia stării de incapacitate temporară de muncă si privind datele de identificare, respectiv numele
medicului prescriptor si unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării
concediului medical. În situaţia în care apariţia stării de incapacitate temporară de muncă a intervenit în
zilele declarate nelucrătoare, asiguraţii au obligaţia de a înstiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări
sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.
(2) Asiguraţii au obligaţia să completeze si să depună la medicul prescriptor o declaraţie pe propria
răspundere conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.
(3) Medicii prescriptori au obligaţia ca în declaraţia prevăzută la alin. (2), la rubrica «Observaţiile medicului
prescriptor», să precizeze, dacă este cazul, recomandările legate de procesul de recuperare si dacă
este necesară efectuarea de tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale.
(4) Medicii prescriptori au obligaţia ca la solicitarea plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de
sănătate să pună la dispoziţia acestora o copie a declaraţiei prevăzute la alin. (2) «Conformă cu
originalul».
(5) Obligaţia prevăzută la alin. (4) se duce la îndeplinire de către medicul prescriptor numai în baza unei
împuterniciri date de conducătorul unităţii plătitoare.
(6) Angajatorii au obligaţia să transmită casei de asigurări sociale de sănătate, în termen de maximum 6 zile
de la data la care au fost înstiinţaţi cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de
muncă, lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporară de muncă, precum si datele de
identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care funcţionează acesta si declaraţia
prevăzută la alin (2), dacă au solicitat-o.
(7) Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la adresa de domiciliu sau la
resedinţa indicată se poate efectua numai în intervalul orar 8,00-11,00, 12:00-17:00, 18:00-
20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal semnat de membrii comisiei si de asigurat, conform
modelului prevăzut în anexa nr. 5.
(8) Procesul-verbal prevăzut la alin. (7) poate fi contestat în termen de 30 de zile de la data comunicării, la
sediul plătitorului de indemnizaţii, acesta având obligaţia de a răspunde în maximum 30 de zile de
la data înregistrării contestaţiei.
(9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, în condiţiile Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 399/2006, cu
modificările si completările ulterioare, se realizează pe baza unei metodologii elaborate de CNAS în termen
de 60 de zile si care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
26. Articolul 82 se modifică si va avea următorul cuprins:
Articolul 82
Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90 zile de la data la care
beneficiarul era în drept să le solicite. Cuantumul indemnizaţiilor astfel
s olicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada prevăzută în certificatul medical.
27. La articolul 88, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g1), cu următorul cuprins:
g1) Refuzul persoanelor aflate în incapacitate temporară de muncă de a se pune la dispoziţia persoanelor
abilitate, pentru efectuarea verificării la adresa de resedinţă;28. La articolul 93, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru drepturile care s-au născut anterior
situaţiilor prevăzute la alin. (1), se efectuează până la încetarea situaţiei care
a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale.
29. Anexa nr. 1 la norme se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
30. Anexa nr. 2 la norme se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
31. Anexa nr. 9 la norme se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
32. După anexa nr. 15 la norme se introduc două noi anexe, respectiv anexa nr. 16, prevăzută în anexa nr. 4
la prezentul ordin, si anexa nr. 17, prevăzută în anexa nr. 5 la prezentul
o rdin.
Articolul II
– Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Articolul III
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Cseke Attila
Presedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Nicolae Lucian Duţ ă
ANEXA Nr. 11 )
(Anexa nr. 1 la norme)
1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
ANEXA Nr. 21 )
(Anexa nr. 2 la norme)
1) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil .
ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 9 la norme)
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 16 la norme)
ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 17 la norme)

Comentariile sunt închise.