Ordin Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006-partea I-actualizata-

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Emitent: Ministerul Sanatatii Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 147 din 16 februarie 2006

– Modelul unic al certificatului de concediu medical si a instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical

Text in vigoare incepand cu data de 1 august 2007

Text actualizat in baza actelor normative modificatoare, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, pana la 24 mai 2006:
– Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 283/141/2006;
– Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 526/213/2006;
– Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 830/175/2007.

Avand in vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 298/2006 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Hotararii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:
––––
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 95/2006.

ART. 1
Se aproba Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
ART. 3
Incepand cu data prezentului ordin, orice dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

ANEXA 1
NORME
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

CAP. 1
Contributia pentru concedii si indemnizatii

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

A. Declaratia privind obligatiile de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate privind contributia pentru concedii si indemnizatii
ART. 1
(1) Evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se realizeaza pe baza Declaratiei privind evidenta obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 1.
(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) se depune lunar, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator, la data stabilita de casa de asigurari de sanatate, dar nu mai tarziu de data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia pentru concedii si indemnizatii.
(3) Declaratia privind obligatiile de plata va fi insotita, dupa caz, de declaratia privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 2, si de exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale. Exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale se depune la casele de asigurari de sanatate si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, precum si in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.
(4) Declaratiile prevazute la alin. (1) si (3) se depun pe suport hartie, cu semnaturile persoanelor autorizate si cu stampila angajatorului, si in format electronic, conform Metodologiei de transmitere pe cale electronica a declaratiilor privind evidenta nominala a asiguratilor care au beneficiat de concedii si indemnizatii si a obligatiilor de plata catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii, prevazute in anexa nr. 3.
ART. 2
(1) Persoanele juridice si persoanele fizice, in calitate de angajator, care, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, au obligatia de plata a contributiei pentru concedii si indemnizatii catre Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate depun declaratia privind obligatiile de plata la casa de asigurari de sanatate in a carei raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul.
(2) In cazul in care angajatorii persoane juridice au sucursale si/sau puncte de lucru, acestia depun declaratia privind obligatiile de plata, cumulat, atat pentru activitatea proprie, cat si pentru activitatea sucursalelor si/sau a punctelor de lucru.
ART. 3
Institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj se asimileaza angajatorului, avand obligatia sa depuna declaratia privind obligatiile de plata potrivit prevederilor art. 1.
ART. 4
(1) Casele de asigurari de sanatate au obligatia de a verifica si de a valida datele cuprinse in declaratiile prevazute in anexele nr. 1 si 2.
(2) In cazul in care dupa validarea datelor se constata neconcordante care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratiile initiale, casele de asigurari de sanatate vor transmite angajatorilor sau asimilatilor acestora o notificare.
(3) In termen de maximum 5 zile lucratoare de la data confirmarii de primire a notificarii, angajatorii sau asimilatii acestora au obligatia de a transmite la casele de asigurari de sanatate, dupa caz, declaratii rectificative conform modelelor prezentate in anexele nr. 1 si 2.
(4) Declaratiile prevazute la alin. (3) pot fi depuse si din initiativa angajatorilor sau a asimilatilor acestora, pentru situatiile care implica rectificarea datelor si/sau a sumelor cuprinse in declaratiile initiale.

B. Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii
ART. 5
(1) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care acestia sunt luati in evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate.
(2) Declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii se intocmeste in forma scrisa, conform modelului prezentat in anexa nr. 4, si se depune personal sau de catre persoana imputernicita de titularul declaratiei.
(3) Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii este obligatorie depunerea comunicarii de modificare a acesteia, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective, conform modelului prezentat in anexa nr. 5.
ART. 6
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 si care au fost asigurate in temeiul Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile ulterioare, sunt obligate sa depuna la casa de asigurari de sanatate declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme.
ART. 7
(1) Persoanele fizice asigurate pe baza de declaratie de asigurare pot solicita retragerea declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii. In acest sens vor depune la casele de asigurari de sanatate formularul-tip al solicitarii de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, conform modelului prezentat in anexa nr. 6.
(2) Nedepunerea formularului-tip de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii nu exonereaza asiguratul de obligatiile asumate prin declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii.
ART. 8
Toate operatiunile legate de inregistrarea si evidenta declaratiilor si a contractelor de asigurare pentru concedii si indemnizatii, a comunicarilor de modificare si a solicitarilor de retragere a declaratiei de asigurare pentru concedii si indemnizatii, precum si de plata contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt in sarcina caselor de asigurari de sanatate care au primit si au inregistrat documentele respective.

C. Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii
ART. 8^1
Pot incheia contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si pentru ingrijirea copilului bolnav persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 399/2006, in conditiile in care au inceput stagiul de cotizare pana la data de 1 ianuarie 2006. Modelul de contract este cel aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 345/2006.

SECTIUNEA a 2-a
Contributia pentru concedii si indemnizatii

ART. 9
(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este conditionat de plata contributiei pentru concedii si indemnizatii.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale in materie. Fondul de salarii realizat reprezinta totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala. In fondul de salarii sunt incluse si sumele reprezentand indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii, precum si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale, suportate de catre angajator.
(3) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 nu poate fi mai mare decat produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara. Prin sintagma numarul asiguratilor din luna se intelege numarul de salariati cu venituri salariale care fac parte din fondul de salarii asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii.
(4) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj are obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, aplicata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj; contributia se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.
(5) In situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa cum urmeaza:
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de unitatile fiscale teritoriale, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) asupra indemnizatiilor prevazute in contractele de administrare sau de management, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
c) asupra indemnizatiei lunare a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale, sau asupra venitului din dividende estimat a se realiza pe anul in curs, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
d) asupra veniturilor declarate in contractele de asigurare sociala pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(6) Baza lunara de calcul a contributiei prevazuta la alin. (5) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit in conditiile legii, dupa caz. Contributia pentru concedii si indemnizatii care se suporta din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale se va evidentia distinct in declaratia prevazuta la art. 1 alin. (1).
ART. 10
(1) Termenele de plata a contributiilor pentru concedii si indemnizatii sunt:
a) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul angajatorilor;
b) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul institutiei care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
c) pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza plata, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Pentru neachitarea la termenul de scadenta de catre angajatorii, asimilatii acestora si asiguratii care au obligatia platii contributiei pentru concedii si indemnizatii, acestia datoreaza dupa acest termen majorari de intarziere, potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.
(3) Plata sumelor reprezentand contributia pentru concedii si indemnizatii se poate face prin virament sau direct la casieriile caselor de asigurari de sanatate.
ART. 11
(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, a caror contributie calculata la venitul estimat este mai mare, respectiv mai mica decat contributia datorata, calculata in raport cu decizia de impunere anuala, casele de asigurari de sanatate vor proceda dupa cum urmeaza:
a) in cazul in care venitul realizat este mai mare fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizata in plus se va distribui proportional pe cele 12 luni, contributia recalculandu-se in mod corespunzator, cu luarea in considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenta de contributie ramasa de achitat conform deciziei de impunere anuale se achita in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere, perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere potrivit reglementarilor in materie privind colectarea creantelor bugetare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca suma rezultata in plus sa fie compensata cu obligatia de plata rezultata din decizia de impunere anuala sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
b) in cazul in care venitul realizat este mai mic fata de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia se recalculeaza, urmand ca diferenta achitata in plus de asigurat sa fie compensata cu obligatiile de plata viitoare. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, cuantumul indemnizatiei se recalculeaza, urmand ca indemnizatia platita in plus sa fie compensata cu diferenta de contributie achitata conform deciziei anticipate sau cu obligatii de plata viitoare, dupa caz;
c) in cazul in care asiguratul a realizat pierdere fiscala, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contributia achitata de contribuabil se restituie. In situatia in care asiguratul a beneficiat de indemnizatie de asigurari sociale de sanatate in anul financiar inchis, contributia achitata de asigurat se compenseaza cu indemnizatia de asigurari sociale de sanatate, iar in cazul in care raman diferente, acestea se recupereaza sau se platesc, dupa caz.
(2) La expirarea termenului prevazut la alin. (1) lit. a), pentru sumele datorate si ramase neachitate se vor percepe majorari de intarziere potrivit prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.

SECTIUNEA a 3-a
Stagiul de cotizare

ART. 12
(1) Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical si se constituie din insumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;
b) pentru care plata contributiei de asigurari sociale de sanatate se suporta din alte surse, in conditiile prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*) privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare; dovada efectuarii serviciului militar pe durata legal stabilita se face cu livretul militar sau cu adeverinte ori certificate eliberate de institutiile militare competente;
c) pentru care, pana la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, plata contributiei de asigurari sociale de sanatate s-a facut din alte surse, potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) si d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002*), cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada platii contributiei de asigurari sociale de sanatate se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii, respectiv cu adeverinta eliberata de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare si perioadele in care asiguratii prevazuti la art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 au realizat, pana la data de 31 decembrie 2005, stagii de cotizare in sistemul public de pensii, precum si perioadele in care asiguratii au beneficiat de indemnizatii de risc maternal potrivit Legii nr. 19/2000, cu modificarile ulterioare. Dovada stagiului de cotizare realizat anterior acestei date se face in baza unei adeverinte eliberate de casa teritoriala de pensii la care s-a achitat contributia de asigurari sociale, potrivit legii, in cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(3) Adeverinta prevazuta la alin. (2) va cuprinde date referitoare la stagiul de cotizare, veniturile din care se constituie baza de calcul si zilele aferente, precum si numarul de zile de incapacitate temporara de munca de care a beneficiat asiguratul in ultimele 12 luni anterioare solicitarii adeverintei.
(4) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele in care asiguratul:
a) a beneficiat de concediile si de indemnizatiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca nevazator si este membru al unei asociatii familiale sau este autorizat sa desfasoare activitati independente; in aceasta situatie, dovada se face cu adeverinta eliberata de casele teritoriale de pensii si cu documente oficiale din care sa rezulte calitatea de membru al unei asociatii familiale sau de persoana autorizata sa desfasoare activitati independente;
c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de Ministerul Educatiei si Cercetarii.
(5) Perioadele prevazute la alin. (4) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor norme.
––––
*) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 a fost abrogata. A se vedea Legea nr. 95/2006.

ART. 13
Se considera stagiu de cotizare si situatia in care, prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare.

Exemplul nr. 1 – Situatia in care exista o luna integrala de stagiu de cotizare

________________________________________________________________________________
luna 121110 9 8 7654 321
zile lucratoare 192223202322 21 22 2023 20 21
zile de stagiu- – – – – –-22–
________________________________________________________________________________

– luna 1 reprezinta prima luna anterioara producerii riscului;

– luna 12 reprezinta a 12-a luna anterioara producerii riscului.
In acest caz conditia de stagiu de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) – d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 este realizata, intrucat se constata ca exista o luna integrala de stagiu de cotizare (luna a 3-a).

Exemplul nr. 2 – Situatia in care nu exista o luna integrala de stagiu de cotizare

________________________________________________________________________________
luna 121110 9 8 7654 321
zile lucratoare 192223202322 21 22 2023 20 21
zile de stagiu- – – -11 –6 5–
________________________________________________________________________________

Din cumularea zilelor de stagiu din lunile 3, 4 si 8 rezulta un numar de 22 de zile, reprezentand stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptului la concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
ART. 14
In cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA, dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca nu este conditionat de realizarea stagiului de cotizare.

CAP. 2
Concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate

SECTIUNEA 1
Dispozitii generale

ART. 15
Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.
ART. 16
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii si indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.
(2) Medicul curant, prin reprezentantul sau legal, incheie o conventie privind eliberarea certificatelor de concedii medicale cu casa de asigurari de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 10.
(3) Conventia prevazuta la alin. (2) se incheie cu o singura casa de asigurari de sanatate, respectiv cu cea in a carei raza administrativ-teritoriala isi are sediul unitatea sanitara, sau cu Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, dupa caz.
ART. 17
(1) Certificatele de concediu medical se completeaza si se elibereaza la data la care se acorda consultatia medicala, stabilindu-se numarul necesar de zile de concediu medical.
(2) Data de la care incepe valabilitatea concediului medical poate fi ulterioara datei acordarii numai in cazul certificatelor de concediu medical „in continuare”.
(3) In situatia imposibilitatii prezentarii asiguratului la medic, se pot acorda certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore.
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera si la o data ulterioara, numai pentru luna in curs sau luna anterioara, pentru urmatoarele situatii:
a) in caz de sarcina si lauzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare in spital;
c) pentru aparat gipsat, numai de catre medicul ortoped/chirurg;
d) situatii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale peste 90 de zile;
e) in caz de carantina.
ART. 18
(1) Medicul curant din spital elibereaza certificatele de concediu medical numai la externarea pacientului.
(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care durata internarii este mai mare de 30 de zile, caz in care medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
ART. 18^1
La externarea pacientului din spital, medicul curant elibereaza certificat de concediu medical in conditiile art. 18, cu inscrierea codului de indemnizatie corespunzator, cu exceptia codului de indemnizatie de urgenta (06).
ART. 19
La camera de garda a spitalului se pot elibera certificate de concediu medical in caz de urgente medico-chirurgicale neinternate, numai de catre medicii de specialitate.
ART. 20
In situatia in care certificatul de concediu medical se elibereaza in data de 1 a lunii cu durata de 31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1 – 31 a lunii respective.
ART. 21
Medicii sunt obligati sa indrume pacientii catre unitatea sanitara la care trebuie sa se adreseze acestia in vederea obtinerii in continuare a asistentei medicale si a certificatelor de concediu medical.
ART. 22
Orice prelungire a unui concediu medical se efectueaza pe un nou certificat de concediu medical.
ART. 23
Certificatele de concediu medical completate cu codurile de indemnizatie 02, 03, 04 si 10, prevazute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui accident de munca, cu avizul inspectoratului teritorial de munca/avizul directiei de sanatate publica, precum si cele cu codul de indemnizatie 11 se depun direct la casele teritoriale de pensii.

SECTIUNEA a 2-a
Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii

ART. 24
(1) Concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca se acorda pe o durata de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotite de la prima zi de imbolnavire.
(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul medical se poate prelungi pana la 183 de zile, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(4) Pentru obtinerea avizelor prevazute la alin. (2) si (3), medicul curant va intocmi un referat medical conform modelului prezentat in anexa nr. 8; referatul medical se va transmite la cabinetul de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca din a carui raza teritoriala isi are domiciliul asiguratul.
ART. 25
(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape.
(2) In cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca pentru aceeasi afectiune, concediul medical se poate prelungi de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30 de zile calendaristice, pana la 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolnavire.
(3) Durata cumulata a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru incapacitate temporara de munca nu poate depasi 45 de zile calendaristice in ultimul an, socotite de la prima zi de imbolnavire, indiferent de cauza acesteia. Dupa totalizarea a 45 de zile calendaristice acordate de catre medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai de catre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea in duratele maxime prevazute de lege.
ART. 26
Asiguratii care prezinta unele dintre bolile cardiovasculare mentionate in anexa nr. 7 beneficiaza de concediu medical pana la durata maxima prevazuta de lege.
ART. 27
Asiguratii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, in functie de stadiul bolii, beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.
ART. 28
Asiguratii bolnavi de tuberculoza pulmonara sau extrapulmonara beneficiaza de concediu medical pana la duratele maxime prevazute de lege.
ART. 29
In situatiile prevazute la art. 26, 27 si 28, certificatele de concediu medical se elibereaza pentru perioade de maximum 30 de zile calendaristice numai de medicul curant din unitatile sanitare care acorda asistenta medicala in specialitatile respective.
ART. 30
(1) Certificatele de concediu medical pentru durata internarii se acorda de medicul curant din spital care a ingrijit si externat pacientul.
(2) In cazul in care durata internarii este mai mare de 30 de zile, medicul curant va elibera certificatul de concediu medical lunar.
(3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar in cazuri speciale, cu aprobarea medicului-sef de sectie, pana la maximum 21 de zile calendaristice.
(4) Dupa expirarea concediului medical acordat la iesirea din spital, in cazul in care starea sanatatii pacientului nu permite reluarea activitatii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical cu maximum 7 zile calendaristice pentru aceeasi afectiune, urmand ca, in cazul mentinerii incapacitatii temporare de munca, sa trimita pacientul la medicul din ambulatoriul de specialitate.
(5) Medicii curanti din unitatile sanitare cu paturi, care ingrijesc pacienti cu TBC, SIDA, neoplazii, elibereaza certificatele de concediu medical pe durata internarii asiguratilor, iar la externare pot acorda concediu medical pana la 30 de zile calendaristice. In cazul pacientilor cu TBC medicii au obligatia sa indrume pacientul la cabinetul de pneumologie la care va fi luat in evidenta.
(6) Pacientii internati in spital, care au beneficiat in ultimele 12 luni de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de imbolnavire, vor fi trimisi la cabinetele de expertiza medicala a capacitatii de munca in a caror raza teritoriala este situat spitalul respectiv. In cazul in care pacientii nu se pot deplasa, se vor trimite foile de observatie, rezultatele investigatiilor si referatul medical, in vederea avizarii prelungirii concediului medical.
ART. 31
In caz de urgente medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea in spital, concediul medical se acorda de medicul care a asistat urgenta (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate, de la camera de garda, structuri de primire urgente, ambulanta, centru de permanenta), pentru o perioada de maximum 5 zile calendaristice. Daca incapacitatea temporara de munca se mentine, concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeasi afectiune, dar nu pentru cod de indemnizatie de urgenta (06), in conditiile si pe duratele stabilite de lege.
ART. 32
Persoanele asigurate aflate in incapacitate temporara de munca, care au urmat un tratament in strainatate pentru afectiuni care nu pot fi tratate in tara, beneficiaza de concediu medical acordat in conditiile si pe duratele prevazute de lege; certificatele de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, la o data ulterioara, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
ART. 33
Asiguratii care isi pierd capacitatea de munca in timp ce se afla in alta tara in interes de serviciu sau in interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, in baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pe duratele prevazute de lege. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de catre medicii curanti, in termen de maximum 5 zile de la data obtinerii avizului de la directiile de sanatate publica.
ART. 34
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina conform art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 35
(1) Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta, potrivit art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, de catre angajator sau din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS), pentru zilele lucratoare din duratele exprimate in zile calendaristice de incapacitate temporara de munca, socotite din prima zi de incapacitate.

Exemplu – Situatia in care concediul medical este acordat pentru perioada 1 – 12 ianuarie 2007

________________________________________________________________________________
ziua L M M J V S D L M M J V… … …
data calendaristica 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12… … …
zile platite – – X X X – – Y Y Y Y Y
________________________________________________________________________________

X – zile suportate de angajator, Y – zile suportate din bugetul FNUASS.

In acest caz angajatorul suporta indemnizatia de asigurari sociale de sanatate pentru 3 zile lucratoare, avand in vedere ca 1 si 2 ianuarie sunt zile de sarbatoare declarate nelucratoare.
(2) Numarul de zile ce urmeaza a fi platite nu va cuprinde zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, potrivit prevederilor legale in vigoare, si/sau zilele nelucratoare stabilite prin programul de lucru, potrivit contractelor colective de munca.
ART. 36
Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 37
(1) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) In situatia in care unui asigurat i se acorda doua sau mai multe concedii medicale pentru aceeasi afectiune, fara intrerupere intre ele, durata lor se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. In aceasta situatie, la calculul indemnizatiilor pentru certificatele de concediu medical in continuare se mentine baza de calcul determinata pentru certificatul de concediu medical initial.
ART. 38
Platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate au obligatia sa elibereze asiguratului adeverinte din care sa rezulte numarul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in vederea acordarii certificatelor de concediu medical.

SECTIUNEA a 3-a
Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

ART. 39
In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
b) concediu si indemnizatie pentru carantina;
c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.
ART. 40
(1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca, si se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.
(2) Certificatele de concediu medical pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala de lucru se elibereaza de medicul curant care a propus aceasta reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pana la durata maxima prevazuta de lege.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca se determina conform art. 19 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (1) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).
ART. 41
(1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.
(2) Certificatul de concediu medical pentru carantina se elibereaza de medicul curant asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita in certificatul eliberat de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica. Daca durata perioadei de carantina stabilita de organele de specialitate ale directiilor de sanatate publica depaseste 90 de zile nu este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina se determina conform art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Indemnizatia pentru carantina se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ART. 42
(1) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare medicala, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fara contributie personala, in conditiile prevazute in contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) Tratamentul balnear si de recuperare medicala se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape. In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15 – 21 de zile si se stabileste de medicul expert al asigurarilor sociale, la propunerea medicului curant.
(3) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate. Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. In functie de rezultatele acesteia medicul expert al asigurarilor sociale, dupa caz, actualizeaza programul individual de recuperare, recomanda reluarea activitatii profesionale sau propune pensionarea de invaliditate.
(4) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.
(5) Tratamentul balnear si de recuperare medicala a capacitatii de munca se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute de contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.
(6) Beneficiaza concomitent de prestatii pentru acelasi risc asigurat numai asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o durata mai mare de 90 de zile, care urmeaza tratament balnear.
(7) Pentru obtinerea avizului prevazut la alin. (2) se va respecta procedura instituita la art. 24 alin. (4).

SECTIUNEA a 4-a
Concediul si indemnizatia de maternitate

ART. 43
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate. Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere. Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
(2) De drepturile prevazute la alin. (1) beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de angajatori sau de asimilatii acestora.
(3) In situatia prevazuta la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.
(5) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.
ART. 44
Concediul medical pentru maternitate se acorda numai pentru sarcina si nu pentru afectiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, fara legatura cu aceasta.
ART. 45
(1) Certificatele de concediu medical pentru sarcina se elibereaza pentru cel mult 30 de zile calendaristice de catre medicul de familie sau de catre medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, care ia in evidenta si urmareste pe parcursul sarcinii gravida, pana la durata maxima prevazuta de lege.
(2) Certificatul de concediu medical pentru lauzie se elibereaza de medicul curant de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lauzie pana la durata maxima prevazuta de lege se face de medicul de familie care are in urmarire lauza.
ART. 46
In situatia in care survine decesul mamei, la nastere sau imediat dupa aceasta, tatal beneficiaza de restul concediului neefectuat de catre mama, in conditiile Legii concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate obstetrica-ginecologie din unitatea sanitara unde a nascut femeia sau de medicul de familie, dupa caz.
ART. 47
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate se determina conform art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 48
Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

SECTIUNEA a 5-a
Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

ART. 49
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.
ART. 50
(1) Certificatul de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani si ingrijirea copilului cu handicap in varsta de pana la 18 ani pentru afectiuni intercurente se elibereaza de medicul curant, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege.
(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 14 zile calendaristice, in una sau mai multe etape, pentru aceeasi afectiune.
(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, cu durata de cel mult 30 de zile calendaristice.
ART. 51
In situatia in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat sau supus unor interventii chirurgicale, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face de medicul curant din unitatile care acorda asistenta medicala in specialitatea respectiva, pentru durate stabilite de acesta, in functie de gravitatea afectiunii. Daca durata concediului medical depaseste 90 de zile, este necesar avizul medicului expert al asigurarilor sociale.
ART. 52
(1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile de stagiu de cotizare pentru acordarea acestora, si asiguratul care, in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament.
ART. 53
(1) Beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav cu afectiuni care nu pot fi tratate in tara unul dintre parinti, tutorele, asiguratul caruia i s-a incredintat copilul spre crestere si educare sau in plasament familial si care insoteste copilul la tratament in strainatate, pe durata spitalizarii copilului.
(2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant, cu avizul directiilor de sanatate publica, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de lege, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara.
ART. 54
Durata de acordare a indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat in aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant.
ART. 55
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav se determina conform art. 30 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 56
Indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

SECTIUNEA a 6-a
Concediul si indemnizatia de risc maternal

ART. 57
Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, cu modificarile ulterioare.
ART. 58
Certificatele de concediu de risc maternal se elibereaza de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrica-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30 de zile calendaristice, pe o durata totala de maximum 120 de zile calendaristice, in intregime sau fractionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au nascut recent sau care alapteaza.
ART. 59
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de risc maternal se determina conform art. 31 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
ART. 60
Indemnizatia de risc maternal se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
ART. 61
Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

SECTIUNEA a 7-a
Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

ART. 62
In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate.
ART. 63
Prevederile art. 62 se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia s-a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.
ART. 64
Drepturile achitate in conditiile prevazute la art. 62 urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.
ART. 65
Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, precum si a concediilor pentru sarcina, lauzie si ingrijirea copilului bolnav nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

SECTIUNEA a 8-a
Calculul si plata indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate

ART. 66
Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.
ART. 67
(1) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul. Persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 vor atasa la certificatul de concediu medical Cererea-tip privind solicitarea indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate, al carei model este prezentat in anexa nr. 9.
(2) Pentru situatiile prevazute la art. 17 alin. (4), art. 32, 33 si 53, certificatul de concediu medical se va depune la platitor pana cel mai tarziu la sfarsitul lunii in care s-a eliberat certificatul medical.
ART. 68
Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza, conform legii, contributia pentru concedii si indemnizatii.
ART. 69
(1) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 68, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare sau perioade dintre cele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, veniturile ce se iau in considerare sunt:
a) cuantumul indemnizatiilor, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005;
b) salariul de baza minim brut pe tara, din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) si alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005.
(2) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, se constituie baza de calcul a indemnizatiilor, se utilizeaza perioade asimilate stagiului de cotizare dintre cele prevazute la art. 12 alin. (2), veniturile ce se iau in considerare sunt cele in baza carora s-a datorat sau, dupa caz, s-a achitat contributia de asigurari sociale in sistemul public de pensii, respectiv cuantumul indemnizatiei de risc maternal.
ART. 70
In cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor art. 69.
ART. 71
Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare. La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.
ART. 72
Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform acestei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. In aceasta situatie primele doua exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezinta spre calcul angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celalalt/ceilalti angajator/angajatori se prezinta cele doua exemplare in copii legalizate. Angajatorii platitori au obligatia respectarii prevederilor art. 1 din prezentele norme.
ART. 73
(1) Media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada, astfel:

_
Mzbci = >_ V : NTZ,

in care:
Mzbci = media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor;
SUMA V = suma veniturilor din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii;
NTZ = numarul total de zile lucrate din ultimele 6 luni, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii.

Figura 1Lex: Formula de calcul al mediei zilnice a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate

Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii in aceasta perioada nu poate fi mai mare decat numarul zilelor lucratoare corespunzatoare fiecarei luni din perioada luata in considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile ulterioare.
(2) In cazul in care persoana asigurata a realizat venituri pe o perioada mai mica de 6 luni, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie media veniturilor realizate pe baza carora s-a achitat contributia.

Exemplul nr. 1

– lei –
___________________________________________
luna1 2 3 4 5 6
V – -500500500500
NZ – – 21 20 21 20
___________________________________________

In acest caz, media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate se determina ca raport intre suma veniturilor realizate in lunile 3, 4, 5 si 6, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.

Exemplul nr. 2 – Situatia in care veniturile din ultimele 6 luni depasesc plafonul stabilit de lege

– lei –
_______________________________________________________
luna*) 1 2 3 4 5 6
V**) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
NZ***)21 19 21 20 21 20
_______________________________________________________
vplaf****) 5.000 5.000 5.000 3.960 3.960 4.680

*) luna 1 – luna august 2006
luna 2 – luna septembrie 2006
luna 3 – luna octombrie 2006
luna 4 – luna noiembrie 2006
luna 5 – luna decembrie 2006
luna 6 – luna ianuarie 2007
**) Veniturile totale realizate in cele 6 luni din baza de calcul.
***) Numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul.
****) In lunile 4, 5 si 6 veniturile pentru care s-a achitat contributia nu trebuie sa depaseasca limita a 12 salarii minime brute pe tara.

In acest caz, media zilnica a bazei de calcul a indemnizatiilor se determina ca raport intre suma veniturilor totale realizate in lunile 1, 2 si 3, precum si veniturile din lunile 4, 5 si 6, plafonate potrivit legii, pe baza carora s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, si numarul total de zile pentru care s-a achitat contributia in aceasta perioada.

Exemplul nr. 3 – Situatia in care in baza de calcul intra venituri pentru fractiune de luna

– lei –
_______________________________________________________
luna *) 1 2 34 5 6
V5.000 5.000 5.0001.250 5.000 5.000
NZ 21 19 21 5**)+15 21 20
_______________________________________________________
vplaf5.000 5.000 5.000 990 3.960 4.680

*) Se utilizeaza lunile din exemplul nr. 2.
**) In luna a 4-a persoana a avut 5 zile lucrate si 15 zile de concediu fara plata. In acest caz, veniturile realizate in cele 5 zile lucrate se plafoneaza conform legii.

Exemplul nr. 4 – Situatia in care nu exista venituri realizate in ultimele 6 luni

________________________________________________________________
luna12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
v– 500 – – – – – – – – –
zile lucratoare 19 22 23 20 23 22 21 22 20 22 20 21
zile de stagiu – 23 – – – – – – – – –
________________________________________________________________

In acest caz, media zilnica a bazei de calcul nu se poate determina, deoarece in ultimele 6 luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate.
ART. 74
Cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate este egal cu produsul dintre media zilnica si procentele prevazute de lege, multiplicat cu numarul de zile lucratoare din concediul medical, astfel:

Ci = Mzbci x….% x NZLCM,

in care:
– Ci = cuantumul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
– Mzbci = media zilnica a bazei de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate;
– NZLCM = numarul de zile lucratoare din concediul medical.

Exemplul nr. 1

– lei –
________________________________________
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 500 500 500
NZ 211921202120
________________________________________

in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul;
SUMA V = 6 x 500 lei = 3.000 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 3.000 lei : 122 = 24,5902 lei;
….% = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x….% x NZLCM = 24,5902 lei x 75% x 22 = 405,7377 lei, rotunjit la 406 lei conform legii.

Exemplul nr. 2

______________________________________________
luna 1 2 3 4 5 6
V 500 500 500 125+281 500 500
NZ 21192120*)2120
______________________________________________
*) In luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical pentru care a primit 281 lei reprezentand indemnizatie de asigurari sociale de sanatate, respectiv 5 zile pentru care s-a achitat contributia (125 lei).

in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii, pe fiecare luna din baza de calcul;
SUMA V = 5 x 500 lei + (125 lei + 281) lei = 2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei;
….% = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005];
NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe intreaga luna);
Ci = Mzbci x….% x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei, rotunjit la 393 lei conform legii.

Exemplul nr. 3 – Pentru cazurile prevazute la art. 9 si 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005

– lei –
________________________________
luna 1 2 3 4 5 6*)
V – – – – – 500
NZ – – – – -21
________________________________
*) Persoana respectiva are un stagiu de cotizare mai mic de o luna.

in care:
NZ = numarul de zile pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii pe luna respectiva sau pentru care s-a stabilit sa se plateasca aceasta contributie;
SUMA V = 1 x 500 lei = 50

Comentariile sunt închise.