Ordinul Nr. 903 din 19 noiembrie 2007

Print Friendly, PDF & Email

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007

Emitent: Casa Nationale de Asigurari de Sanatate
Publicata in: Monitorul Oficial Nr. 827 din 4 decembrie 2007

Avand in vedere art. 18 pct. 2 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, si Referatul de aprobare al Directiei generale economice si al Directiei juridic si contencios nr. DGA III/2.223, respectiv nr. VII/1.983 din 19 noiembrie 2007,
in temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. I
Normele metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 617/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 24 septembrie 2007, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 3, alineatul (3) se abroga.
2. La articolul 5, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Persoanele care realizeaza exclusiv venituri din salarii, care, potrivit Codului fiscal, nu sunt impozabile, au obligatia platii contributiei lunare calculate la un salariu de baza minim brut pe tara. Contributia pentru aceste persoane se retine de catre angajator si se vireaza prin organele fiscale teritoriale. In acest caz, angajatorul are obligatia de a calcula si vira contributia angajatorului in conditiile art. 3 si 4.”
3. La articolul 5, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:
„(7) Persoanele care realizeaza in acelasi timp atat venituri din salarii neimpozabile, cat si venituri de natura celor prevazute la art. 257 alin. (2) lit. b) – f) din lege, platesc contributia numai la acestea din urma in conditiile art. 6 – 17. In acest caz, angajatorul nu are obligatia retinerii si virarii contributiei individuale aplicate la veniturile din salarii neimpozabile, cu mentinerea obligatiei de virare a contributiei angajatorului, calculata in conditiile art. 3 si 4.”
4. La articolul 20, dupa alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) si (6), cu urmatorul cuprins:
„(4) Procesul de eliberare a adeverintelor care atesta calitatea de asigurat este un proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii de baza, persoanele incadrate la alin. (1) lit. a), i), j), k), l) si m) pot face dovada calitatii de asigurat, pana la obtinerea adeverintei de asigurat, pe baza documentelor la care se face referire in aceste prevederi.
(5) Pentru persoanele care se afla in incapacitate sau imposibilitate de a se deplasa la CAS, eliberarea adeverintelor se face prin corespondenta, pe baza documentelor prevazute la alin. (1) lit. a) – n), comunicate de aceste persoane in copie.
(6) CAS au obligatia de a indeplini orice demers legal potrivit domeniului lor de competenta, astfel incat accesul asiguratilor la pachetul de servicii de baza sa nu fie impiedicat de procesul de eliberare a adeverintelor de asigurat.”
5. La articolul 22, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„ART. 22
(1) Persoanele care au calitatea de salariat, precum si coasiguratii acestora vor putea face dovada calitatii de asigurat pe baza adeverintei prevazute la art. 20 alin. (1) sau cu adeverinta eliberata de angajatori, al carei model este prevazut in anexa nr. 1^1. Termenul de valabilitate a adeverintei eliberate de angajatori este de 3 luni de la data emiterii.
(2) CAS elibereaza documente care fac dovada achitarii contributiei si detinerii calitatii de asigurat pe baza listelor depuse de angajatori, pe baza evidentelor organizate pentru categoriile de persoane prevazute la art. 213 din lege si pentru categoriile de persoane care realizeaza veniturile prevazute la art. 257 alin. (2) lit. b) – f) si la art. 259 alin. (9) din lege.”
6. Dupa articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu urmatorul cuprins:
„ART. 22^1
Furnizorii de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CAS acorda serviciile din pachetul de servicii medicale de baza persoanelor care fac dovada calitatii de asigurat cu documentele prevazute la art. 20 alin. (4) si la art. 22 alin. (1).”
7. La articolul 24, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Persoanele mentionate la alin. (2) si (3), care nu realizeaza venituri impozabile pe teritoriul Romaniei si care nu fac dovada calitatii de asigurat, vor achita o contributie lunara calculata prin aplicarea cotei stabilite de lege la valoarea unui salariu de baza minim brut pe tara in vigoare la data platii, de la data solicitarii prelungirii dreptului de sedere, respectiv de la data obtinerii permisului de sedere, cu respectarea prevederilor art. 28.”
8. La articolul 25, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) In situatia in care nu realizeaza venituri impozabile, persoanele prevazute la alin. (1) si (2) platesc contributia lunara calculata la un salariu minim brut pe tara in vigoare la data platii, cu respectarea prevederilor art. 28.”
9. Dupa anexa nr. 1 la normele metodologice se introduce o noua anexa, anexa nr. 1^1, cu urmatorul cuprins:

„ANEXA Nr. 1^1

Denumirea angajatorului……………………………
Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoana fizica)……….
Nr. de inregistrare la registrul comertului………….

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica faptul ca domnul/doamna………………….., CNP……………….., act de identitate…… seria……… nr…….., eliberat de………… la data de…………, cu domiciliul in……….., str……………….. nr…., bl…, ap…, sectorul/judetul……….., are calitatea de salariat si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati in intretinere):
1. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
2. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
3. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Reprezentant legal”

ART. II
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Vasile Ciurchea

 

Comentariile sunt închise.