Ordonanta de urgenta nr. 83 din 19-06-2000

Print Friendly, PDF & Email

privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 291 din 27/06/2000
Intrare in vigoare: 27/06/2000

    În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

    Guvernul României emite prezenta ordonanta de urgenta.

   CAPITOLUL I
  Dispozitii generale

   Art. 1. – (1) Cabinetul de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practica, este unitatea fara personalitate juridica furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizarii asistentei medicale preventive, curative si de recuperare.
   (2) Serviciile conexe actului medical pot fi furnizate de persoanele autorizate de Ministerul Sanatatii, altele decât medicii, sa exercite în mod independent una dintre urmatoarele profesii prevazute în Nomenclatorul de functii al Ministerului Sanatatii: tehnician dentar, biolog, biochimist, chimist, fizician, fizio-kinetoterapeut, psiholog, logoped, sociolog, profesor de cultura fizica medicala, opticianoptometrist, tehnician de proteze si orteze, tehnician de proteze auditive, tehnician de aparatura medicala.
   (3) Persoanele prevazute la alin. (2) sunt obligate sa presteze serviciile conexe actului medical în stricta concordanta cu prescriptiile medicale ale medicului curant si cu normele legale în vigoare.
   (4) Conditiile de autorizare a persoanelor prevazute la alin. (2) si dotarile minime obligatorii ale cabinetelor de practica se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
   (5) Persoanele autorizate de Ministerul Sanatatii pot exercita în mod independent profesiile prevazute la alin. (2), în cadrul cabinetului de practica, în una dintre urmatoarele forme:
   a) cabinet de practica individual;
   b) cabinete de practica grupate;
   c) cabinete de practica asociate;
   d) societate civila de practica pentru servicii publice conexe actului medical.

   Art. 2. – Persoana autorizata sa îsi exercite profesia în mod independent este libera sa opteze sau sa îsi schimbe optiunea pentru una dintre formele de exercitare a profesiei prevazute la art. 1 alin. (5), având obligatia sa înstiinteze în scris, în termen de 30 de zile de la schimbarea formei de exercitare a profesiei, directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si, dupa caz, directiile de sanatate publica din subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie.

   CAPITOLUL II
  Înfiintarea, organizarea, functionarea, înregistrarea
si alte dispozitii referitoare la cabinetul de practica

   Art. 3. – (1) Cabinetul de practica individual este forma de exercitare a profesiei în cadrul caruia îsi desfasoara activitatea titularul cabinetului de practica. Acesta poate angaja, în conditiile legii, ca salariati sau colaboratori, alte persoane care au profesiile prevazute la art. 1 alin. (2) si, dupa caz, orice alta categorie de personal necesar.
   (2) Cabinetele de practica grupate se constituie pe baza unei conventii încheiate în scris între titularii a doua sau mai multe cabinete de practica individuala, în scopul crearii de facilitati economice comune, cum ar fi folosirea în comun a patrimoniului si/sau a salariatilor ori colaboratorilor.
   (3) Cabinetele de practica grupate îsi pastreaza individualitatea în relatiile cu tertii.
   (4) Conditiile gruparii, durata si modalitatile de încetare a acesteia se stabilesc prin conventia mentionata la alin. (2).

   Art. 4. – (1) Cabinetele de practica asociate se constituie din doua sau mai multe cabinete de practica individuala, în scopul exercitarii în comun a activitatii si a asigurarii accesului permanent al pacientilor la servicii conexe actului medical.
   (2) Titularii cabinetelor de practica asociate intra în relatii cu tertii, în numele asocierii din care fac parte, cu pastrarea drepturilor si a responsabilitatilor individuale prevazute de lege.
   (3) Conditiile asocierii, durata si modalitatile de încetare a acesteia se stabilesc de titularii cabinetelor de practica individuale care urmeaza sa se asocieze, pe baza unei conventii încheiate în scris.
   Art. 5. – (1) Cabinetele grupate sau asociate pot fi reprezentate în raporturile cu tertii de unul dintre titularii acestor cabinete, pe baza si în limitele mandatului încredintat de ceilalti titulari.
   (2) Cabinetele de practica grupate sau asociate pot avea un patrimoniu comun, daca s-a convenit în acest sens prin conventia de grupare sau de asociere.
   (3) Patrimoniul comun este destinat în exclusivitate realizarii intereselor personale nepatrimoniale ale asociatilor.
   Art. 6. – (1) Societatea civila de practica pentru servicii publice conexe actului medical se constituie prin contract de societate civila, încheiat în forma scrisa între 2 sau mai multi titulari asociati, cu respectarea dispozitiilor Codului civil referitoare la societatea civila particulara.
   (2) Societatea civila de practica pentru servicii publice conexe actului medical este reprezentata în relatiile cu tertii de organul de conducere al acesteia, prevazut în statutul societatii.
   Art. 7. – (1) Cabinetele de practica grupate sau asociate si societatea civila de practica pentru servicii publice conexe actului medical pot angaja, în conditiile legii, salariati sau colaboratori.
   (2) Contractele individuale de munca si conventiile civile se încheie între salariati sau colaboratori si titularii cabinetelor de practica ori, dupa caz, de împuternicitul mandatat potrivit art. 5 alin. (1) sau de reprezentantul organului de conducere al societatii civile de practica, prevazut în statutul acesteia.
   Art. 8. – Nivelul salariului sau al remuneratiei personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociaza cu titularul cabinetului de practica individual sau, dupa caz, cu persoanele prevazute la art. 7 alin. (2).

   Art. 9. – (1) Titularii cabinetelor de practica, precum si personalul angajat care îsi desfasoara activitatea în cadrul acestor cabinete raspund individual, potrivit legii, în cazul nerespectarii prescriptiilor medicale, acuratetii procedurilor efectuate si calitatii explorarilor de laborator, pentru eventualele prejudicii aduse pacientilor.
   (2) Controlul privind respectarea normelor legale privind furnizarea serviciilor publice conexe actului medical se exercita de catre personalul din Ministerul Sanatatii si din ministerele cu retea sanitara proprie sau din unitatile subordonate acestora, împuternicit în acest sens prin ordin al ministrului sanatatii sau, dupa caz, prin ordin al ministrului care are organizata retea sanitara proprie, precum si de alte organe abilitate, potrivit legii.
   Art. 10. – (1) Veniturile cabinetului de practica pot fi realizate din:
   a) servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii de sanatate sau, dupa caz, cu casele de asigurari de sanatate;
   b) servicii prestate cu plata directa din partea beneficiarilor;
   c) donatii si sponsorizari;
   d) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de învatamânt si cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii sau a altor ministere cu retea sanitara proprie;
   e) alte surse, în conformitate cu dispozitiile legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzate fizic sau moral, precum si a celei excedentare din dotare.
   (2) Veniturile realizate de titularii cabinetelor de practica se impoziteaza potrivit dispozitiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatile independente.
   Art. 11. – (1) Cabinetele de practica se înfiinteaza la cererea persoanelor autorizate potrivit art. 1 alin. (2) si (4).
   (2) Actul de înfiintare a cabinetului de practica este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical -, care se întocmeste si se pastreaza de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si, dupa caz, de directiile de sanatate publica din subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmâneaza titularului cabinetului de practica.
   (3) Documentatia necesara pentru înregistrarea cabinetului de practica se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii.
   (4) Denumirea cabinetului de practica va reflecta în mod obligatoriu specificul serviciilor furnizate în cadrul activitatii acestuia.
   Art. 12. – (1) Cabinetele de practica se pot înfiinta în cadrul spatiilor în care se desfasoara în prezent servicii publice conexe sau în alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori în spatii private, special amenajate si autorizate legal cu aceasta destinatie.
   (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi date în folosinta gratuita, închiriate sau concesionate prin negociere directa, vândute fara licitatie publica cabinetelor de practica sau, în cazul în care nu sunt solicitate de utilizatori, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.
   (3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru servicii publice conexe actului medical, pot fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit prevederilor art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
   (4) Bunurile mobile aflate în proprietatea privata a statului si în dotarea actualelor cabinete de practica pot fi date în folosinta gratuita, închiriate sau concesionate prin negociere directa, vândute fara licitatie publica, la solicitarea acestora, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, a directiilor de sanatate publica din subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie.
   (5) Personalul prevazut la art. 1 alin. (2), care la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta este încadrat cu contract individual de munca pe durata nedeterminata si îsi desfasoara efectiv activitatea în spatiile mentionate la alin. (1), beneficiaza cu prioritate de prevederile alin. (2) si (3).
   (6) Conditiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.
   Art. 13. – Persoanele juridice care desfasoara servicii publice conexe actului medical, înfiintate în temeiul altor acte normative, au obligatia sa se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale – Partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical -, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.


    PRIM-MINISTRU
MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
   
                                            Contrasemneaza:
                                            –––––
                                 Ministru de stat, ministrul sanatatii,
                                              Hajdu Gabor
                                         Ministrul finantelor,
                                          Decebal Traian Remes
                         Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                                          Alexandru Ciocâlteu
 
    Bucuresti, 19 iunie 2000.
    Nr. 83.

Comentariile sunt închise.