Standarde de evaluarea cabinetelor

Print Friendly, PDF & Email

STANDARDE PENTRU EVALUAREA CABINETELOR MEDICALE DE MEDICINÃ DE FAMILIE, CABINETELOR  MEDICALE DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SÃNÃTATE

  I. STANDARD REFERITOR LA ORGANIZARE

  Criterii:

1.      Furnizorul are certificat de înregistrare în registrul unic al cabinetelor medicale, eliberat de Autoritatea de Sãnãtate Publicã sau autorizaţie de funcţionare pentru unitãţile sanitare publice, conform prevederilor legale în vigoare.

2.      Furnizorul are autorizaţie sanitarã în vigoare eliberatã de Autoritatea de Sãnãtate Publicã, conform legii/raport sau proces verbal de constatare a condiţiilor igienico-sanitare, dupã caz.

3.      Furnizorul are un sediu aflat într-un spaţiu de care dispune în mod legal.

4.      Furnizorul are Regulament de Ordine Interioarã de care întreg personalul a luat la cunoştinţã în scris.

5.      Furnizorul are Regulament de Organizare şi Funcţionare de care întreg personalul a luat la cunoştinţã în scris.

6.      Furnizorul deţine dovada achitãrii contribuţiei la FNUASS.

II. STANDARD REFERITOR LA STRUCTURA DE PERSONAL

Criterii:

1.      Medicii au drept de liberã practicã/certificat de membru al Colegiului Medicilor din România, conform reglementãrilor în vigoare.

2.      Asistenţii medicali au autorizaţie de liberã practicã, conform reglementãrilor în vigoare.

3.      Medicii, asistenţii medicali şi celãlalt personal îşi desfãşoarã activitatea respectând prevederile legale în materie.

4.      Medicii au asigurare de rãspundere civilã (malpraxis) în vigoare.

5.      Asistenţii medicali au asigurare de rãspundere civilã (malpraxis) în vigoare.

6.      Medicii, asistenţii medicali şi celãlalt personal au fişe de post cu atribuţiile specifice semnate de fiecare angajat şi aprobate de reprezentantul legal.

7.      Personalul are calificarea necesarã îndeplinirii atribuţiilor din fişa de post.

8.      Cabinetele de medicinã de familie au angajat cel puţin un asistent medical la 1000 de asiguraţi.

III. STANDARD REFERITOR LA INFORMAREA ASIGURAŢILOR

Criterii:

1.      Furnizorul are o firmã vizibilã din exterior.

2.      În incinta furnizorului nu este permis accesul animalelor.

3.      Furnizorul are un program de lucru stabilit conform reglementãrilor legale în vigoare, afişat vizibil din exterior .

4.      Furnizorul are expus la loc vizibil numele casei de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în contract, adresa şi numãrul de telefon al acesteia (telverde).

5.      Drepturile şi obligaţiile asiguraţilor sunt afişate la loc vizibil.

6.      Asiguraţii au acces neîngrãdit la un registru de reclamaţii şi sesizãri, cu paginile numerotate şi vizat de casa de asigurãri de sãnãtate cu care se aflã în relaţii contractuale.

7.      Furnizorul are afişat la loc vizibil numãrul de telefon al serviciului de urgenţã (112).

8.      Personalul  poartã în permanenţã un ecuson pe care se aflã inscripţionat numele şi calificarea angajatului respectiv.

9.      Afişarea contravalorii serviciilor medicale oferite şi nedecontate de casa de asigurãri de sãnãtate.

10.  Afişarea numãrului de telefon la care se poate face programarea la consultaţii.

IV. STANDARD REFERITOR LA DOTAREA FURNIZORULUI

Criterii:

1.      Sala de aşteptare a furnizorului este dotatã cu scaune şi / sau canapea, masã, materiale informative pentru promovarea sãnãtãţii.

2.      Furnizorul asigurã accesul persoanelor cu handicap locomotor.

3.      Furnizorul are cel puţin un grup sanitar pentru personal şi asiguraţi.

4.      Medicamentele şi materialele sanitare utilizate în cadrul activitãţii medicale sunt înregistrate în registre sau fişe de magazie şi depozitate în mod adecvat (conform recomandãrilor din prospectul de utilizare).

5.      Aparatul de urgenţã este dotat cu medicamente şi materiale sanitare aflate în termenul de valabilitate.

6.      Furnizorul este dotat cu aparatura medicalã şi materialele necesare conform reglementãrilor în vigoare.

7.      Atât la intrarea cât şi în interiorul furnizorului nu existã pericol de accidentare sau de vãtãmare corporalã atât pentru asiguraţi cât şi pentru personal.

8.      Furnizorul are verificare metrologicã valabilã pentru aparatura din dotare.

9.   Furnizorul are contract de service/întreţinere pentru aparatura din dotare.

10.  Furnizorul are certificate de înregistrare emise de Ministerul Sãnãtãţii Publice pentru aparatele din dotare.

11.  Furnizorul face dovada deţinerii legale a aparaturii din dotare.

12.  Furnizorul are contract pentru colectarea şi distrugerea (neutralizarea) deşeurilor cu risc biologic.

13.  Furnizorul face dovada deţinerii unui post/terminal telefonic (fix, mobil) funcţional şi  sistem informatic necesar derulãrii relaţiilor contractuale cu casa de asigurãri de sãnãtate.

V. STANDARD REFERITOR LA ASIGURAREA SERVICIILOR

Criterii:

1.      Furnizorul, în funcţie de specialitate,  deţine evidenţe specifice: evidenţa  consultaţiilor, tratamentelor şi a serviciilor medicale oferite cu înregistrarea în urmãtoarele documente primare, dupã caz:

– fişele de consultaţii;

– registre de consultaţii;

– registre de tratamente;

– registrul de stupefiante;

– fişa şi carnetul gravidelor aprobate conform Ordinului MS nr.12 / ian.2004;

– fişele şi registrele specifice activitãţii de recuperare – balneo – fizioterapie, unde este cazul;

– evidenţa actualizatã a bolnavilor cronici;

– alte documente primare stabilite prin reglementãri speciale astfel încât sã fie identificabil asiguratul şi persoana care a oferit serviciul, diagnosticul, tratamentul precum  data şi ora când acesta a fost furnizat.

2.      Serviciile medicale furnizate în funcţie de specialitate, se înregistreazã pentru asiguraţii cu afecţiuni cronice obligatoriu atât în fişele de consultaţii cât şi în registrul de consultaţii.

3.      Furnizorul are şi utilizeazã, dupã caz, tipizate prevãzute de legislaţia în vigoare:

–         formulare de prescripţii medicale;

–         bilete de trimitere;

–         scrisori medicale;

–         formulare de  concedii medicale;

–         adeverinţe/certificate medicale;

–         referate de justificare;

–         tipizatele pentru raportãrile cãtre instituţiile specificate în lege.

4.      În ROF vor fi menţionate în mod expres urmãtoarele:

–         definirea manevrelor care implicã soluţii de continuitate, a materialelor utilizate şi a condiţiilor de sterilizare;

–         obligativitatea pãstrãrii confidenţialitãţii asupra tuturor

informaţiilor ce decurg din serviciile medicale acordate asiguraţilor;

–         obligativitatea acordãrii serviciilor medicale în mod nediscriminatoriu asiguraţilor;

–         obligativitatea respectãrii dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situaţiile de trimitere în consulturi interdisciplinare;

–         neutilizarea materialelor şi a instrumentelor a cãror condiţie de sterilizare nu este sigurã;

–         obligativitatea completãrii prescripţiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecţiuni acute, subacute, cronice (iniţiale);

–         existã un plan de pregãtire profesionalã continuã a personalului medical.

5.      Furnizorul este deschis în timpul programului stabilit, afişat şi transmis instituţiilor autorizate.

6.      Programul afişat conţine orele de cabinet pentru medici şi personalul mediu.

7.      La cabinet se aflã lista de programare a asiguraţilor la consultaţii şi lista cu criteriile de acces prioritar la serviciile furnizorului.

VI. STANDARD REFERITOR LA RELAŢIA CONTRACTUALÃ

FURNIZOR – CASA DE ASIGURÃRI DE SÃNÃTATE

Criterii:

1.      Furnizorul a respectat clauzele contractuale  aşa cum sunt ele definite în contractul de furnizare de servicii încheiat cu casa de asigurãri de sãnãtate.

 

 

Comentariile sunt închise.