Hotarâre nr. 117 din 27/03/2013

Print Friendly, PDF & Email

Hotarâre pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 166 din 28/03/2013

Intrare in vigoare: 01/04/2013

In temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

   Art. 1. – Se aproba Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2013-2014, prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre, denumit în continuare contract-cadru.
   Art. 2. – (1) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate elaboreaza, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentisti din România, a Colegiului Farmacistilor din România si a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în Sistemul Sanitar din România, precum si a organizatiilor patronale si sindicale reprezentative din domeniul medical, norme care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
   (2) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate avizeaza normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizarii asistentei medicale, elaborate în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a normelor prevazute la alin. (1) de Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrilor si conducatorilor institutiilor centrale cu retele sanitare proprii.
   Art. 3. – (1) Serviciile medicale, medicamentele cu si fara contributie personala si unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu se acorda în baza contractelor încheiate între furnizori si casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si între furnizori si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Furnizorii negociaza contractele cu casele de asigurari de sanatate în conformitate si în limitele prevazute de legislatia în vigoare, cu respectarea modelelor de contracte prevazute în norme.
   (2) Repartizarea fondurilor destinate serviciilor medicale, medicamentelor si dispozitivelor medicale pe casele de asigurari de sanatate se face, în conditiile legii, de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, dupa retinerea la dispozitia sa a unei sume suplimentare reprezentând 3% din fondurile prevazute cu aceasta destinatie. Aceasta suma se utilizeaza în situatii justificate, în conditiile legii, si se repartizeaza pâna la data de 30 noiembrie a fiecarui an.
   Art. 4. – Criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor, elaborate de Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si aprobate, în conditiile legii, au caracter obligatoriu pentru toti furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurari de sanatate.
   Art. 5. – Conditiile acordarii asistentei medicale si criteriile privind calitatea acestora se aplica în mod unitar atât furnizorilor publici, cât si celor privati.
   Art. 6. – (1) Raporturile dintre furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale si casele de asigurari de sanatate prevazute la art. 3 alin. (1) sunt raporturi juridice civile care vizeaza actiuni multianuale si se stabilesc si se desfasoara pe baza de contract. În situatia în care este necesara modificarea sau completarea clauzelor, acestea sunt negociate si stipulate în acte aditionale. Angajamentele legale din care rezulta obligatii nu pot depasi creditele de angajament si creditele bugetare aprobate.
   (2) Creditele bugetare aferente actiunilor multianuale reprezinta limita superioara a cheltuielilor care urmeaza a fi ordonantate si platite în cursul exercitiului bugetar. Platile respective sunt aferente angajamentelor efectuate în limita creditelor de angajament aprobate în exercitiul bugetar curent sau în exercitiile bugetare anterioare.
   (3) Sumele nedecontate pentru serviciile medicale, medicamentele cu si fara contributie personala si unele materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivele medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs si se înregistreaza atât la plati, cât si la cheltuieli în anul curent din creditele bugetare aprobate.
   (4) Totalul angajamentelor legale aferente serviciilor medicale, medicamentelor cu si fara contributie personala si unor materiale sanitare în tratamentul ambulatoriu, dispozitivelor medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, la nivelul casei de asigurari de sanatate, nu poate depasi media lunara a primelor 11 luni ale aceluiasi an decât cu maximum 5%.
   Art. 7. – (1) Prezenta hotarâre intra în vigoare la data de 1 aprilie 2013.
   (2) La data prevazuta la alin. (1) se abroga Hotarârea Guvernului nr. 1.389/2010 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2011-2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemneaza:
Ministrul sanatatii,
Gheorghe-Eugen Nicolaescu
Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlatean
    Bucuresti, 27 martie 2013.
    Nr. 117.

 

Contract Cadru 2013  Download pdf (716 kb)

Comentariile sunt închise.