Legea nr. 544/2001

Print Friendly, PDF & Email

privind liberul acces la informatiile de interes
public

(publicata in Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001)

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

*CAPITOLUL I
Dispozitii generale*

*Art. 1.*
Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes
public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre
principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile
publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele
internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

*Art. 2.*
In sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate
sau institutie publica, precum si orice regie autonoma care utilizeaza
resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul
Romaniei, potrivit Constitutiei;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care
priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati
publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de
modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice
informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.

*CAPITOLUL II
Organizarea si asigurarea accesului la informatiile de interes public *

SECTIUNEA 1
Dispozitii comune privind accesul la informatiile de interes public

*Art. 3.*
Asigurarea de catre autoritatile si institutiile publice a accesului la
informatiile de interes public se face din oficiu sau la cerere, prin
intermediul compartimentului pentru relatii publice sau al persoanei
desemnate in acest scop.

*Art. 4.*
(1) Pentru asigurarea accesului oricarei persoane la informatiile de
interes
public autoritatile si institutiile publice au obligatia de a organiza compartimente specializate de  informare si relatii publice sau de a  desemna persoane cu atributii in acest domeniu.
(2) Atributiile, organizarea si functionarea compartimentelor de relatii publice se stabilesc, pe baza dispozitiilor prezentei legi, prin regulamentul de organizare si functionare a autoritatii sau institutiei
publice respective.

*Art. 5.*
(1) Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;
b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de  e-mail si adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
(2) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informatiile prevazute la alin. (1).
(3) Autoritatile publice sunt obligate sa dea din oficiu publicitatii un raport periodic de activitate, cel putin anual, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a II-a.
(4) Accesul la informatiile prevazute la alin. (1) se realizeaza prin:
a) afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al  Romaniei sau in mijloacele de informare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;

b) consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.

*Art. 6.*
(1) Orice persoana are dreptul sa solicite si sa obtina de la  autoritatile si institutiile publice, in conditiile prezentei legi, informatiile de interes public.
(2) Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.
(3) Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:
a) autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

b) informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;
c) numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la  carese solicita primirea raspunsului.

*Art. 7.*
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile  sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in  functiede dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de
urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia  instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.
(2) Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se  comunica
in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.
(3) Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

*Art. 8.*
(1) Pentru informatiile solicitate verbal functionarii din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice au obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de interes public si pot furniza pe loc informatiile solicitate.
(2) In cazul in care informatiile solicitate nu sunt disponibile pe loc, persoana este indrumata sa solicite in scris informatia de interes public, urmand ca cererea sa ii fie rezolvata in termenele prevazute la art. 7.
(3) Informatiile de interes public solicitate verbal se comunica in  cadrul unui program minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare.

(4) Activitatile de registratura privind petitiile nu se pot include in
acest program si se desfasoara separat.
(5) Informatiile de interes public solicitate verbal de catre
mijloacele de
informare in masa vor fi comunicate, de regula, imediat sau in cel mult
24
de ore.

*Art. 9.*
(1) In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de
copii
de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica,
costul
serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile
legii.
(2) Daca in urma informatiilor primite petentul solicita informatii noi
privind documentele aflate in posesia autoritatii sau a institutiei
publice,
aceasta solicitare va fi tratata ca o noua petitie, raspunsul fiind
trimis
in termenele prevazute la art. 7 si 8.

*Art. 10.*
Nu este supusa prevederilor art. 7-9 activitatea autoritatilor si
institutiilor publice de raspunsuri la petitii si de audiente,
desfasurata
potrivit specificului competentelor acestora, daca aceasta priveste
alte
aprobari, autorizari, prestari de servicii si orice alte solicitari in
afara
informatiilor de interes public.

*Art. 11.*
(1) Persoanele care efectueaza studii si cercetari in folos propriu sau
in
interes de serviciu au acces la fondul documentaristic al autoritatii
sau al
institutiei publice pe baza solicitarii personale, in conditiile legii.
(2) Copiile de pe documentele detinute de autoritatea sau de institutia
publica se realizeaza
in conditiile art. 9.

*Art. 12.*
(1) Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor, prevazut la art.
1,
urmatoarele informatii:
a) informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii
publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate,
potrivit
legii;
b) informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care
privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte
din
categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;
c) informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca
publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale,
potrivit legii;
d) informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau
disciplinare, daca se pericliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie
surse
confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala,
sanatatea
unei persoane in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;
f) informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea
acestora
aduce atingere asigurarii unui proces echitabil ori interesului legitim
al
oricareia dintre partile implicate in proces;
g) informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a
tinerilor.
(2) Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor
apartinand categoriilor prevazute la alin. (1) revine persoanelor si
autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si
institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea
informatiilor.

*Art. 13.*
Informatiile care favorizeaza sau ascund incalcarea legii de catre o
autoritate sau o institutie publica nu pot fi incluse in categoria
informatiilor clasificate si constituie informatii de interes public.

*Art. 14.*
(1) Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot
deveni
informatii de interes public numai in masura in care afecteaza
capacitatea
de exercitare a unei functii publice.
(2) Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate
intre
autoritatile publice decat in temeiul unei obligatii legale ori cu
acordul
prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii
potrivit
art. 2.

SECTIUNEA a 2-a
Dispozitii speciale privind accesul mijloacelor de informare in masa la
informatiile de interes public
*Art. 15.*
(1) Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes
public este garantat.
(2) Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes
public, desfasurata de mijloacele de informare in masa, constituie o
concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice
informatie de
interes public.

*Art. 16.*
Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la
informatiile
de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa
desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor
de
informare si relatii publice.

*Art. 17.*
(1) Autoritatile publice au obligatia sa organizeze periodic, de regula
o
data pe luna, conferinte de presa pentru aducerea la cunostinta a
informatiilor de interes public.
(2) In cadrul conferintelor de presa autoritatile publice sunt obligate
sa
raspunda cu privire la orice informatii de interes public.

*Art. 18.*
(1) Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare
acreditare
ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa.
(2) Acreditarea se acorda la cerere, in termen de doua zile de la
inregistrarea acesteia.
(3) Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot
retrage
acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea
normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile
exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele
legii.
(4) Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui
ziarist se
comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a
obtine
acreditarea pentru un alt ziarist.

*Art. 19.*
(1) Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in
timp
util mijloacele de informare in masa asupra conferintelor de presa sau
oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.
(2) Autoritatile si institutiile publice nu pot interzice in nici un
fel
accesul mijloacelor de informare in masa la actiunile publice
organizate de
acestea.
(3) Autoritatile publice care sunt obligate prin legea proprie de
organizare
si functionare sa desfasoare activitati specifice in prezenta
publicului
sunt obligate sa permita accesul presei la acele activitati, in
difuzarea
materialelor obtinute de ziaristi urmand sa se tina seama doar de
deontologia profesionala.

*Art. 20.*
Mijloacele de informare in masa nu au obligatia sa publice informatiile
furnizate de autoritatile sau de institutiile publice.

*CAPITOLUL III
Sanctiuni*

*Art. 21.*
(1) Refuzul explicit sau tacit al angajatului desemnat al unei
autoritati
ori institutii publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi
constituie abatere si atrage raspunderea disciplinara a celui vinovat.
(2) Impotriva refuzului prevazut la alin. (1) se poate depune
reclamatie la
conducatorul autoritatii sau al institutiei publice respective in
termen de
30 de zile de la luarea la cunostinta de catre persoana lezata.
(3) Daca dupa cercetarea administrativa reclamatia se dovedeste
intemeiata,
raspunsul se transmite persoanei lezate in termen de 15 zile de la
depunerea
reclamatiei si va contine atat informatiile de interes public
solicitate
initial, cat si mentionarea sanctiunilor disciplinare luate impotriva
celui
vinovat.

*Art. 22.*
1) In cazul in care o persoana se considera vatamata in drepturile
sale,
prevazute in prezenta lege, aceasta poate face plangere la sectia de
contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala
domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii
ori
al institutiei publice. Plingerea se face in termen de 30 de zile de la
data
expirarii termenului prevazut la art. 7.
(2) Instanta poate obliga autoritatea sau institutia publica sa
furnizeze
informatiile de interes public solicitate si sa plateasca daune morale
si/sau patrimoniale.
(3) Hotararea tribunalului este supusa recursului.
(4) Decizia Curtii de apel este definitiva si irevocabila.
(5) Atat plangerea, cat si apelul se judeca in instanta in procedura de
urgenta si sunt scutite de taxa de timbru.

*CAPITOLUL IV
Dispozitii tranzitorii si finale*

*Art. 23.*
(1) Prezenta lege va intra in vigoare la 60 de zile de la data
publicarii in
Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
(2) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Guvernul va elabora, la
initiativa
Ministerului Informatiilor Publice, normele metodologice de aplicare a
acesteia.

*Art. 24.*
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei
legi
Ministerul Informatiilor Publice, Ministerul Comunicatiilor si
Tehnologiei
Informatiei si Ministerul Finantelor Publice vor inainta Guvernului
propuneri privind masurile necesare pentru ca informatiile de interes
public
sa devina disponibile in mod progresiv prin intermediul unor baze de
date
informatizate accesibile publicului la nivel national.
(2) Masurile prevazute la alin. (1) vor privi inclusiv dotarea
autoritatilor
si institutiilor publice cu echipamentele de tehnica de calcul
adecvate.

*Art. 25.*
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga orice prevederi
contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 13 septembrie
2001, cu
respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
PAUL PACURARU
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 18
septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din
Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

 

 

Comentariile sunt închise.