NORME METODOLOGICE din 22.09.2006

Print Friendly, PDF & Email

de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate

EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 923 bis din 14 noiembrie 2006
CAP. I
Conditii generale

ART. 1
(1) In procesul de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate intra numai cabinetele medicale de medicina de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de sanatate numite in continuare furnizori, care functioneaza in circuit deschis, inregistrate in registrul unic al cabinetelor medicale si care sunt organizate conform <>Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobata cu modificari prin <>Legea nr. 629/2001 si a altor acte normative. Procesul de evaluare se realizeaza conform standardelor prevazute in Anexa 32 si metodologiei de evaluare.
(2) Punctele de lucru ale cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate se evalueaza conform standardelor si metodologiei aplicate cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate.
(3) In prezentele norme metodologice, casele de asigurari de sanatate judetene, Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Casa de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti precum si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului sunt numite in continuare case de asigurari de sanatate.
(4) In prezentele norme metodologice, Comisiile Judetene de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate, Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate a Municipiului Bucuresti, Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului denumite in continuare comisii de evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate, CECM, sunt subordonate Subcomisiei Nationale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate denumita in continuare SCNECM.

ART. 2
Evaluarea cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate se face de catre comisiile judetene de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate, respectiv Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate a Municipiului Bucuresti, in functie de judetul unde se afla cabinetul medical de medicina de familie, cabinetul medical de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sanatate. Sediul acestor comisii se afla la serviciul/compartimentul evaluare al casei de asigurari de sanatate.
ART. 3
Casa de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti precum si Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului isi organizeaza comisii de evaluare proprii pentru a evalua numai cabinetele medicale de medicina de familie, de servicii medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de sanatate aflate in contract exclusiv cu aceste case de asigurari de sanatate sau ce doresc sa intre in relatie contractuala cu acestea.
ART. 4
Pentru cabinetele medicale de medicina de familie, de servicii medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament si centrele de sanatate care doresc sa incheie contracte de furnizare de servicii medicale si cu Casa de Asigurari de Sanatate a Armatei, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti precum si cu Casa de Asigurari de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului si au fost deja evaluate prin comisiile judetene de evaluare sau a Municipiului Bucuresti, aceste case de asigurari de sanatate iau in considerare deciziile de evaluare emise de comisiile judetene de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate si Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate a Municipiului Bucuresti.
ART. 5
Comisiile de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate sunt subordonate Subcomisiei Nationale de Evaluare a Cabinetelor de Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate.

CAP. II
Etapele procesului de evaluare

ART. 6
In vederea evaluarii sunt parcurse urmatoarele etape:
a) Cabinetul medical de medicina de familie, cabinetul medical de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sanatate care solicita evaluarea face o cerere adresata comisiilor de evaluare, al carei model este prevazut in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice;
b) Medicul-sef al casei de asigurari de sanatate desemneaza prin dispozitii scrise, al caror model este prevazut in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, 2 evaluatori care viziteaza furnizorul pentru a constata in ce masura acesta corespunde standardelor si criteriilor de evaluare in vigoare;
c) evaluarea se face pe baza unui chestionar de evaluare care cuprinde standardele si criteriile de evaluare in vigoare;
d) rezultatul vizitei in vederea evaluarii este consemnat intr-un proces verbal de evaluare al carui model este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, bazat pe chestionarul de evaluare completat de catre evaluatori si care se depune la comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate;

e) in procesul verbal de evaluare este consemnat totalul punctajului obtinut de furnizor;
f) chestionarele de evaluare si un exemplar al procesului verbal de evaluare se depun la comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate;
g) comisia de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate emite notificarea privind evaluarea sau decizia de evaluare, al caror model este prevazut in anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6 si programeaza vizite de evaluare suplimentare la cabinetele medicale de medicina de familie, cabinetele medicale de specialitate, centrele medicale, centrele de diagnostic si tratament sau centrele de sanatate care nu au indeplinit anumite criterii de eligibilitate; se recomanda efectuarea vizitei de catre alti evaluatori.

CAP. III
Evaluarea cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate

ART. 7
Persoanele desemnate sa efectueze vizita in vederea evaluarii furnizorului, denumite in continuare evaluatori, trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
a) sa fie:
– angajati ai caselor de asigurari de sanatate respective, insa nu in cadrul structurii de control, audit sau contractare pentru categoria de furnizori la care participa la contractare, sau
– angajati ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, sau
– experti angajati prin contract si desemnati de la nivel national, sau
– angajati ai caselor judetene de asigurari de sanatate pentru evaluare incrucisata interjudeteana coordonata de la nivel national;
b) sa fie in subordinea sau coordonarea Medicului Sef;
c) nu lucreaza, nu au parti sociale si nu fac parte din conducerea vreunui tip de furnizor ce va intra in procesul de evaluare;
d) se angajeaza in scris printr-o declaratie de compatibilitate, al carei model este prevazut in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice, ca nu se afla in conflict de interese.
ART. 8
Evaluatorii din cadrul casei de asigurari de sanatate sunt desemnati de catre presedintele – director general al acesteia si beneficiaza de instruire de baza si continua a carei tematica este stabilita de SCNECM.
ART. 9
In cazul in care la casa de asigurari de sanatate respectiva nu exista un numar suficient de evaluatori, aceasta poate solicita trimiterea unor evaluatori de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
ART. 10
Evaluatorii sunt raspunzatori de evaluarea corecta, in caz contrar aplicandu-li-se sanctiuni disciplinare si administrative, la propunerea comisiei de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate.
ART. 11
Evaluatorii pot solicita reanalizarea faptelor asupra carora s-au aplicat sanctiuni la SCNECM. Decizia SCNECM este definitiva.
ART. 12
Vizita in vederea evaluarii cabinetului medical de medicina de familie, cabinetului medical de specialitate, centrului medical, centrului de diagnostic si tratament sau centrului de sanatate:
a) se face conform unei programari stabilite cu respectivul furnizor, nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii de evaluare de catre acesta;
b) programarea vizitelor in vederea evaluarii se va face de preferinta in ordinea depunerii cererilor sau astfel incat timpul de lucru al evaluatorilor sa fie folosit cat mai eficient;
c) vizitele in vederea evaluarii au loc numai in zilele lucratoare;
d) evaluatorii primesc din partea medicului-sef al casei de asigurari de sanatate o dispozitie pentru vizita in vederea evaluarii la respectivul furnizor (anexa nr. 2);
e) evaluatorii au o copie de pe cererea de evaluare depusa de cabinetul medical de medicina de familie, cabinetul medical de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sanatate si completeaza pe parcursul vizitei un chestionar de evaluare care contine standardele si criteriile de evaluare;
f) reprezentantul legal al furnizorului contrasemneaza un proces verbal de evaluare care se intocmeste in doua exemplare (anexa nr. 3), iar unul ramane la furnizor;
g) orice rectificari pe documentele completate in cursul vizitei in vederea evaluarii trebuie semnate atat de evaluatori cat si de reprezentantul legal al furnizorului;
h) CECM tine un registru in care sunt consemnate cererile de evaluare, precum si vizitele efectuate in vederea evaluarii;
i) dupa efectuarea vizitei in vederea evaluarii, evaluatorii predau chestionarul de evaluare completat impreuna cu un exemplar al procesului verbal de evaluare, sub semnatura, la comisia de evaluare.

CAP. IV
Rezultatul vizitei in vederea evaluarii si procedura de contestare

ART. 13
Rezultatul evaluarii stabileste eligibilitatea furnizorului in vederea contractarii.
ART. 14
CECM emite notificarea privind evaluarea ce contine termenul minim de cand furnizorul va avea dreptul sa depuna o noua cerere de evaluare si criteriile de eligibilitate considerate neindeplinite sau decizia de evaluare a carei valabilitate este de 2 ani.

ART. 15
Furnizorul poate contesta rezultatul vizitei in vederea evaluarii la SCNECM. Contestatiile trimise de furnizori vor fi insotite de o copie a procesului verbal de evaluare, cu mentionarea standardelor sau criteriilor de evaluare considerate indeplinite.
ART. 16
SCNECM va lua o decizie care va fi comunicata furnizorului in termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea contestatiei; in acest interval SCNECM va lua toate masurile in vederea solutionarii contestatiei, inclusiv prin solicitarea unor documente suplimentare pe care le considera necesare si investigatii la fata locului, daca este cazul.
ART. 17
Comisiile de evaluare a cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate pastreaza un dosar pentru fiecare furnizor care a solicitat evaluarea si care contine urmatoarele documente:
a) cererea de evaluare depusa de cabinetul de medicina familiei, servicii medicale de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sanatate si documentele anexate;
b) dispozitia pentru vizita de evaluare;
c) chestionarul de evaluare completat;
d) un exemplar al procesului verbal de evaluare;
e) copia notificarii privind evaluarea sau,
f) copia deciziei de evaluare.

ANEXA 1
––-
la normele metodologice
––––––––
DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ……………… reprezentant legal al cabinetului medical de medicina de familie, cabinetului medical de specialitate, centrului medical, centrului de diagnostic si tratament sau centrului de sanatate …………. aflat la adresa, str. ………….. nr. ….. localitatea ……………. judetul …………………. telefon …………….. fax ……….. cu certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale ……. nr. ….. sau actul de infiintare sau organizare a unitatii sanitare ………….. autorizatia sanitara de functionare nr. ………… cont nr. …………. deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ………… deschis la Banca …………., cod fiscal ………. asigurarea de raspundere civila in domeniul medical pentru furnizor nr. ……….. cu valabilitate pana la ………… asigurarea de raspundere civila in domeniul medical pentru personalul medico-sanitar nr. ………. autorizatii de libera practica/certificatele de membru ale Colegiului Medicilor din Romania pentru un numar de …… angajati, solicit evaluarea in vederea contractarii de servicii corespunzatoare specialitatilor din structura. Mentionez ca structura pentru care solicit evaluarea are urmatoarele cabinete de specialitate: ………………….
Anexez documentele solicitate, conform Hotararilor Subcomisiei Nationale de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate si aduse la cunostinta de Comisia de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate.
Ma oblig prin prezenta sa furnizez evaluatorilor, informatiile si documentele necesare vizitei in vederea evaluarii, precum si acces liber in spatiile detinute.
Furnizorul acorda servicii medicale si in competentele ………………….
Furnizorul are urmatoarele puncte de lucru …………………………….
Furnizorul este condus de medic coordonator …………………………. care se legitimeaza cu BI/CI seria …… nr. …………… si are contract de munca nr. ………..

Data ……………….

Semnatura
………………

Domnului Presedinte al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate

ANEXA 2
––-
la normele metodologice
––––––––

Nr. ……………………

Data …………………..
Judetul ………………..
DISPOZITIE PENTRU VIZITA DE EVALUARE
pentru evaluare in sistemul asigurarilor sociale de sanatate

Se numeste domnul/doamna …………………… care se legitimeaza cu BI/CI seria ….. nr. ………. si domnul/doamna …………………….. care se legitimeaza cu BI/CI seria ….. nr. ……….. pentru a efectua vizita in vederea evaluarii nr. …………… la cabinetul medical de medicina de familie, cabinetul medical de specialitate, centrul medical, centrul de diagnostic si tratament sau centrul de sanatate/punctul de lucru ………………. cu adresa: ………………….. localitatea ………… la data ……….. . Au primit in acest scop chestionarul nr. ……………..

MEDIC-SEF
……………………

Am luat la cunostinta
Evaluator
……………………

Am luat la cunostinta
Evaluator
……………………
ANEXA 3
––-
la normele metodologice
––––––––

Nr. …………….
Data ……………
–––––––––––+
¦ ANTET ¦
¦ CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ¦
+–––––––––––+
COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE
MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE
SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE
DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SANATATE

PROCES VERBAL

Subsemnatul/subsemnata …………………… evaluator al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate a …………………………. si subsemnatul/subsemnata …………………………….. evaluator al Comisiei de Evaluare a Cabinetelor Medicale de Medicina de Familie, Cabinetelor Medicale de Specialitate, Centrelor Medicale, Centrelor de Diagnostic si Tratament si Centrelor de Sanatate a ………………… desemnati prin dispozitia de evaluare nr. …………. sa efectuam vizita in vederea evaluarii nr. …………, am efectuat aceasta vizita la adresa indicata, la data ……………. si am completat chestionarul nr. ……….. si tabelele anexe, dupa cum urmeaza ……………….. aferente dispozitiei pentru vizita in vederea evaluarii. Vizita a fost efectuata in prezenta conducatorului furnizorului, domnul/doamna …………………….., iar rezultatele acesteia sunt consemnate in chestionarul nr. ………
Furnizorul de servicii medicale a obtinut …… DA ….. NU
Conducator al furnizorului de servicii medicale:

Semnatura …………………….

Stampila furnizorului de servicii medicale
…………………….
Prezentul proces verbal se intocmeste in doua exemplare din care un exemplar ramane la furnizor.

Evaluator ……………..
Semnatura ……………..

Evaluator ……………..
Semnatura ……………..

ANEXA 4
la normele metodologice
––––––––

COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE
DE MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE
DE SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE
DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SANATATE

DECLARATIE DE COMPATIBILITATE

Subsemnatul/subsemnata …………………………., angajat/angajata al/a casei de asigurari de sanatate a judetului ………………/expert propus ca evaluator pentru evaluarea cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate cunoscand prevederile art. 292 din Codul Penal, privind falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca indeplinesc toate conditiile prevazute de art. 7, cap. III din normele metodologice pentru evaluarea cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate. Ma oblig sa solicit incetarea calitatii de evaluator pentru evaluarea cabinetelor medicale de medicina de familie, cabinetelor medicale de specialitate, centrelor medicale, centrelor de diagnostic si tratament si centrelor de sanatate in cazul in care conditiile de mai sus nu mai sunt indeplinite.

Semnatura
…………………….

Data ……………….

ANEXA 5
––-
la normele metodologice
––––––––

Nr. ………………….
Data …………………
+–––––––––––+
¦ ANTET ¦
¦ CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ¦
+–––––––––––+

COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE
MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE
SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE
DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SANATATE

NOTIFICARE PRIVIND EVALUAREA

Furnizorul/punctul de lucru ………………………………… aflat la adresa, str. …………………. nr. ….. localitatea ………………… judet/sector ………. avand reprezentant legal pe ……………….. cu certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale ……………….. nr. …….. sau actul de infiintare sau organizare a unitatii sanitare …………… autorizatia sanitara de functionare nr. ………………… cont nr. ………….. deschis la Trezoreria statului sau cont nr. ………………… deschis la Banca ……………., cod fiscal ……….. a obtinut …… DA ….. NU
Observatii ……………………………………………………………….

Termenul acordat pentru indeplinirea in totalitate a criteriilor de eligibilitate este de ……… zile

PRESEDINTE,
…………………………

ANEXA 6
la normele metodologice
––––––––

Nr. ……………….
Data ………………

 

+–––––––––––+
¦ ANTET ¦
¦ CASA DE ASIGURARI DE SANATATE ¦
+–––––––––––+

COMISIA DE EVALUARE A CABINETELOR MEDICALE DE
MEDICINA DE FAMILIE, CABINETELOR MEDICALE DE
SPECIALITATE, CENTRELOR MEDICALE, CENTRELOR DE
DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SI CENTRELOR DE SANATATE

DECIZIE DE EVALUARE

Furnizorul/punctul de lucru …………….. aflat la adresa, str …………….. nr. ……. localitatea …………….. judet/sector …………… avand reprezentant legal pe …………. cu certificat de inregistrare in registrul unic al cabinetelor medicale ……………… nr. ………. sau actul de infiintare sau organizare a unitatii sanitare …………………. autorizatia sanitara de functionare nr. ……………. cont nr. ……………….. deschis la Trezoreria statului sau cont nr. …………… deschis la Banca ……………….., cod fiscal ………… a obtinut ……….. DA ……… NU.
Observatii ……………………………………………………………………….

Valabilitatea Deciziei de Evaluare este pana la …………….

PRESEDINTE,
………………….

 

Comentariile sunt închise.