Ordonanta 7 din 26 ianuarie 2011

Print Friendly, PDF & Email

Ordonanta 7 din 26 ianuarie 2011

pentru modificarea si completarea Legii nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta

Publicat in Monitorul Oficial 78 din 31 ianuarie 2011 (M. Of. 78/2011)

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

 

Articol unic. – Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 568 din 28 iunie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centre de permanenta la nivelul colectivitatilor locale arondate.”

2. La articolul 2, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Centrele de permanenta sunt forme de organizare a activitatii medicale in sistemul sanitar, fixe sau mobile, fara personalitate juridica, care functioneaza in afara programului de activitate al cabinetului de medicina de familie stabilit si prevazut in contractul de furnizare de servicii medicale in asistenta medicala primara incheiat cu casa de asigurari de sanatate, care sunt organizate in conditiile prevazute de lege si care asigura continuitatea asistentei medicale primare.

(2) Pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare, potrivit prezentei legi, cabinetele de medicina de familie pot angaja medici de medicina generala si asistenti medicali care au autorizata exercitarea profesiei in conformitate cu prevederile legale in vigoare, in limita fondurilor contractate cu casele de asigurari de sanatate cu aceasta destinatie.”

3. La articolul 2, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (21) si (22), cu urmatorul cuprins:

„(21) Asistentii medicali necesari pentru activitatea centrelor de permanenta pot fi repartizati de medicii de familie asociati conform unui grafic stabilit de comun acord intre medicii care asigura continuitatea asistentei medicale si asistentii medicali angajati, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.

(22) Activitatea asistentilor medicali prevazuti la alin. (21) se plateste de catre medicul de familie, cu tariful orar stabilit in functie de salariul negociat pentru orele efectiv prestate in afara programului de lucru stabilit, si se suporta din sumele decontate de catre casele de asigurari de sanatate cabinetelor medicale cu care au incheiat contract distinct pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta.”

4. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (5) si (6), cu urmatorul cuprins:

„(5) Centrele de permanenta prevazute la alin. (1) se infiinteaza pe baza dispozitiei emise de catre directorul executiv al directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, dupa caz, cu acordul prealabil al institutiilor prevazute la art. 4.

(6) Asocierea medicilor in vederea participarii la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta se realizeaza pe baza unei conventii de asociere, in conditiile prevazute in normele metodologice cu privire la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta.”

5. Articolul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4. – (1) Zonele in care se infiinteaza centre de permanenta sunt stabilite de directiile de sanatate publica, cu acordul prealabil al caselor de asigurari de sanatate si al consiliilor locale.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) centrele de permanenta organizate in cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, care se infiinteaza in zonele stabilite de directiile medicale din structura ministerelor si institutiilor respective, cu acordul prealabil al Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, respectiv al Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.”

6. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 5. – (1) Atributiile directiilor de sanatate publica privind functionarea centrelor de permanenta sunt urmatoarele:

a) arondarea teritoriala a localitatilor la centrele de permanenta;

b) asigurarea dotarii truselor de urgenta cu medicamente si materiale sanitare, in conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sanatatii;

c) controlul organizarii si desfasurarii activitatii;

d) realizarea programarii lunare a medicilor care participa la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare in cadrul centrelor de permanenta, pana la data de 25 a lunii curente pentru luna urmatoare.

(2) Sumele necesare pentru asigurarea dotarii truselor de urgenta prevazute la alin. (1) lit. b) se suporta din fondurile alocate Programului national de urgenta prespitaliceasca.”

7. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 6. – (1) Atributiile consiliilor locale privind functionarea centrelor de permanenta constau in:

a) asigurarea spatiilor necesare desfasurarii activitatii centrelor de permanenta;

b) asigurarea personalului auxiliar;

c) asigurarea dotarii minimale necesare functionarii centrelor de permanenta, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii;

d) asigurarea utilitatilor necesare functionarii centrelor de permanenta.

(2) Consiliile locale pot participa la asigurarea dotarii truselor de urgenta cu medicamentele si materialele sanitare necesare acordarii asistentei medicale la nivelul centrelor de permanenta, in conformitate cu baremul minimal stabilit prin ordin al ministrului sanatatii.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) centrele de permanenta organizate in cadrul ministerelor si institutiilor centrale cu retea sanitara proprie, pentru care conditiile necesare functionarii, inclusiv dotarea cu medicamente si materiale sanitare pentru trusele de urgenta, se asigura de ministerele si institutiile centrale in structura carora acestea se organizeaza.”

8. La articolul 7, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„(2) Medicii prevazuti la alin. (1), care isi desfasoara activitatea in localitatile arondate teritorial la centrele de permanenta, aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, sunt obligati sa asigure continuitatea asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, in conditiile prezentei legi.”

9. La articolul 7, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

„(7) In situatia in care nu pot sa participe la asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, in conditiile prezentei legi, sau nu pot respecta programarea stabilita de catre directiile de sanatate publica sau directiile medicale din structura ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, dupa caz, medicii sunt obligati sa asigure inlocuirea lor de catre un alt medic, cu informarea, in scris, a directiilor de sanatate publica sau a directiilor medicale din structura ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, dupa caz.”

10. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 9. – (1) Finantarea asigurarii continuitatii serviciilor in asistenta medicala primara se face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, prin transferuri catre bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in limita sumelor aprobate anual cu aceasta destinatie.”

11. La articolul 10, alineatele (1)-(3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 10. – (1) Centrul de permanenta este deservit, dupa caz, de ambulantele celei mai apropiate substatii a serviciului judetean de ambulanta sau a Serviciului de ambulanta Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov, respectiv de serviciile de ambulanta organizate de ministerele si institutiile cu retea sanitara proprie care au infiintate centre de permanenta.

(2) Medicului care functioneaza in regim de camera de garda in centrele de permanenta i se asigura, dupa caz, in limita posibilitatilor, de catre serviciul judetean de ambulanta sau de catre Serviciul de ambulanta Bucuresti-Ilfov al municipiului Bucuresti si al judetului Ilfov ori de catre administratia publica locala, un vehicul special dotat, cu sau fara conducator auto, pentru deplasari la consultatiile de urgenta solicitate de pacientii din teritoriul arondat centrului de permanenta respectiv.

(3) Activitatea in afara centrului de permanenta este coordonata de dispeceratul medical al serviciului public de ambulanta sau, dupa caz, de dispeceratul integrat de urgenta.”

12. Articolul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 12. – Medicii de familie asociati in centre de permanenta au obligatia de a afisa la cabinetul medical in care isi desfasoara activitatea in timpul programului de lucru urmatoarele date:

a) centrul de permanenta care asigura rezolvarea situatiilor de urgenta in afara programului de activitate;

b) numarul de telefon al centrului de permanenta;

c) programul fiecaruia dintre medicii asociati;

d) numarul de apel telefonic unic 112 pentru apeluri de urgenta.”

13. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„Art. 13. – (1) In situatia in care nu exista spatiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanenta independent, rezolvarea situatiilor de urgenta in afara programului de activitate poate fi asigurata prin rotatie de catre medicii de familie asociati in acest scop, la sediul fiecarui cabinet medical.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligatia de a afisa la cabinetul medical programarea si locul unde se asigura rezolvarea situatiilor de urgenta, numele medicului, numarul de telefon al cabinetului medical programat, precum si numarul de telefon la care poate fi apelata substatia serviciului de ambulanta corespunzator.”

14. Dupa articolul 14 se introduce un nou articol, articolul 141, cu urmatorul cuprins:

„Art. 141. – (1) In cazul in care medicii de familie nu respecta obligatia prevazuta la art. 7 alin. (2) sau la art. 7 alin. (7), dupa caz, casele de asigurari de sanatate cu care sunt in relatie contractuala diminueaza lunar, cu 10%, valoarea minima garantata a punctului per capita, respectiv venitul lunar al medicilor nou-veniti intr-o localitate stabilit in conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica pana la data incheierii de catre medicul de familie si casa de asigurari de sanatate a contractului distinct pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale primare prin centrele de permanenta, in conditiile prezentei legi.”

 

   PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

                                                     Contrasemneaza:
–––––
Ministrul sanatatii,
Cseke Attila

 

Ministrul administratiei si internelor,
Constantin-Traian Igas
Ministrul finantelor publice,

 

                                                   Gheorghe Ialomitianu

Bucuresti, 26 ianuarie 2011.
Nr. 7

Comentariile sunt închise.