Lege nr. 95 din 14/04/2006

Print Friendly, PDF & Email

(Parlamentul României

Lege nr. 95 din 14/04/2006
Versiune actualizata pana la data de: 04/01/2011
privind reforma în domeniul sanatatii
Parlamentul României adopta prezenta lege.
TITLUL I
Sanatatea publica
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. – Obiectul prezentului titlu îl constituie reglementarea domeniului sanatatii publice, obiectiv de interes social major.
Art. 2. – (1) Asistenta de sanatate publica reprezinta efortul organizat al societatii în vederea protejarii si promovarii sanatatii populatiei. Asistenta de sanatate publica se realizeaza prin ansamblul masurilor politico-legislative, al programelor si strategiilor adresate determinantilor starii de sanatate, precum si prin organizarea institutiilor pentru furnizarea tuturor serviciilor necesare.
(2) Scopul asistentei de sanatate publica îl constituie promovarea sanatatii, prevenirea îmbolnavirilor si îmbunatatirea calitatii vietii.
(3) Strategia sistemului sanatatii publice urmareste asigurarea sanatatii populatiei în cadrul unor comunitati sanatoase.
(4) Asistenta de sanatate publica este o componenta a sistemului de sanatate publica.
(5) Ministerul Sanatatii Publice reprezinta autoritatea centrala în domeniul sanatatii publice.
(6) În cuprinsul actelor normative în vigoare denumirea „Ministerul Sanatatii” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Sanatatii Publice”, iar sintagma „ministrul sanatatii”, cu sintagma „ministrul sanatatii publice”.
(7) Asistenta de sanatate publica este coordonata de catre Ministerul Sanatatii Publice si se realizeaza prin toate tipurile de unitati sanitare de stat sau private, constituite si organizate conform legii.
(8) Responsabilitatea pentru asigurarea sanatatii publice revine Ministerului Sanatatii Publice, autoritatilor de sanatate publica teritoriale, precum si autoritatilor de sanatate publica din cadrul ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie.
(9) Asistenta de sanatate publica este garantata de stat si finantata de la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate sau din alte surse, dupa caz, potrivit legii.
Art. 3. – Protectia sanatatii publice constituie o obligatie a autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si a tuturor persoanelor fizice si juridice.
Art. 4. – (1) În întelesul prezentului titlu, termenii si notiunile folosite au urmatoarea semnificatie:
a) sanatatea publica – starea de sanatate a populatiei în raport cu determinantii starii de sanatate: socioeconomici, biologici, de mediu, stil de viata, asigurarea cu servicii de sanatate, calitatea si accesibilitatea serviciilor de sanatate;
b) promovarea sanatatii – procesul care ofera individului si colectivitatilor posibilitatea de a-si controla si îmbunatati sanatatea sub raport fizic, psihic si social si de a contribui la reducerea inechitatilor în sanatate;
c) supravegherea – activitatea de colectare sistematica si continua, analiza, interpretarea si diseminarea datelor privind starea de sanatate a populatiei, bolile transmisibile si netransmisibile, pe baza carora sunt identificate prioritatile de sanatate publica si sunt instituite masurile de prevenire si control;
d) evaluarea riscurilor pentru sanatate – estimarea gradului în care expunerea la factorii de risc din mediul natural, de viata si de munca si la cei rezultati din stilul de viata individual si comunitar influenteaza starea de sanatate a populatiei;
e) controlul în sanatate publica – exercitarea activitatilor de control privind aplicarea prevederilor legale de sanatate publica;
___________
Litera e) a fost modificata prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 93/2008 începând cu 30.06.2008.
f) principiul precautiei – instrumentul prin care autoritatea de sanatate publica decide si intervine în situatii în care se apreciaza ca exista un potential risc pentru sanatatea populatiei, în conditiile unei argumentatii stiintifice insuficiente.
(2) În sensul prevederilor prezentei legi, prin ministere si institutii cu retele sanitare proprii se întelege autoritatile si institutiile care au în subordine unitati sanitare, altele decât Ministerul Sanatatii, respectiv Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Justitiei, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, Academia Româna si autoritatile administratiei publice locale.
___________
Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 48/2010 începând cu 10.06.2010.
Art. 5. – Functiile principale ale asistentei de sanatate publica vizeaza:
a) dezvoltarea politicilor, strategiilor si programelor vizând asigurarea sanatatii publice;
b) monitorizarea si analiza starii de sanatate a populatiei;
c) planificarea în sanatatea publica;
d) supravegherea epidemiologica, prevenirea si controlul bolilor;
e) managementul si marketingul strategic al serviciilor de sanatate publica;
f) reglementarea domeniului sanatatii publice, aplicarea si controlul aplicarii acestei reglementari;
g) asigurarea calitatii serviciilor de sanatate publica;
h) cercetarea-dezvoltarea si implementarea de solutii inovatoare pentru sanatatea publica;
i) prevenirea epidemiilor, inclusiv instituirea starii de alerta epidemiologica;
j) protejarea populatiei împotriva riscurilor din mediu;
k) informarea, educarea si comunicarea pentru promovarea sanatatii;
l) mobilizarea partenerilor comunitari în identificarea si rezolvarea problemelor de sanatate;
m) evaluarea calitatii, eficacitatii, eficientei si accesului la serviciile medicale;
n) dezvoltarea si planificarea resurselor umane si dezvoltarea institutionala pentru sanatate publica;
o) integrarea prioritatilor de sanatate publica în politicile si strategiile sectoriale de dezvoltare durabila;
p) asigurarea capacitatilor de raspuns la dezastre sau la amenintarile la adresa vietii si sanatatii populatiei, inclusiv prin introducerea de restrictii de circulatie a persoanelor si bunurilor.
Art. 6. – Principalele domenii de interventie ale asistentei de sanatate publica sunt urmatoarele:
a) prevenirea, supravegherea si controlul bolilor transmisibile si netransmisibile prin:
1. asigurarea imunizarilor;
2. controlul epidemiilor;
3. supravegherea bolilor;
4. supravegherea factorilor de risc comportamentali;
5. prevenirea accidentelor;
b) monitorizarea starii de sanatate prin:
1. monitorizarea indicatorilor starii de sanatate;
2. monitorizarea determinantilor starii de sanatate;
3. monitorizarea eficacitatii si eficientei activitatilor din domeniul sanatatii publice;
4. evaluarea nevoilor populatiei privind serviciile de sanatate publica;
c) promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate prin:
1. campanii de informare-educare-comunicare;
2. programe de educatie pentru sanatate si promovare a sanatatii în comunitati;
3. dezvoltarea si implicarea comunitatilor locale;
4. pledoaria pentru sanatatea publica;
d) sanatatea ocupationala prin:
1. definirea standardelor de sanatate ocupationala;
2. controlul aplicarii reglementarilor sanatatii în munca;
e) sanatatea în relatie cu mediul prin:
1. monitorizarea factorilor de mediu în relatie cu sanatatea;
2. reglementarea calitatii principalilor factori de mediu;
3. stabilirea normelor de igiena si sanatate publica comunitare;
4. controlul aplicarii reglementarilor referitoare la calitatea factorilor de mediu;
f) reglementarea primara si secundara în domeniul sanatatii publice prin:
1. elaborarea, revizuirea, adaptarea si implementarea legislatiei din domeniul sanatatii publice;
2. reglementarea circulatiei bunurilor si serviciilor cu potential impact asupra sanatatii publice;
g) managementul sanatatii publice bazat pe:
1. managementul politicilor, planificarii si dezvoltarii sistemului de sanatate publica;
2. formularea si implementarea politicilor de sanatate publica pe baze stiintifice;
3. cercetarea în domeniul sanatatii publice si al sistemelor de sanatate;
4. colaborarea si cooperarea internationala în domeniul sanatatii publice;
h) servicii de sanatate publica specifice:
1. servicii de sanatate scolara;
2. servicii de urgenta în caz de dezastre si calamitati;
3. servicii de laborator în domeniul sanatatii publice;
4. servicii de planificare familiala;
5. servicii de screening pentru depistarea precoce a bolilor;
6. servicii prenatale si postnatale;
7. servicii de consiliere în domeniul sanatatii publice;
8. servicii de sanatate publica în transporturi.
CAPITOLUL II
Principiile asistentei de sanatate publica
Art. 7. – Principiile care stau la baza asistentei de sanatate publica sunt urmatoarele:
a) responsabilitatea societatii pentru sanatatea publica;
b) focalizarea pe grupurile populationale si prevenirea primara;
c) preocuparea pentru determinantii starii de sanatate: sociali, de mediu, comportamentali si servicii de sanatate;
d) abordarea multidisciplinara si intersectoriala;
e) parteneriat activ cu populatia si cu autoritatile publice centrale si locale;
f) decizii bazate pe cele mai bune dovezi stiintifice existente la momentul respectiv (sanatate publica bazata pe dovezi);
g) în conditii specifice, decizii fundamentate conform principiului precautiei;
h) descentralizarea sistemului de sanatate publica;
i) existenta unui sistem informational si informatic integrat pentru managementul sanatatii publice.
Art. 8. – Modalitatile de implementare a principiilor de sanatate publica sunt:
a) activitatea de reglementare în domeniile sanatatii publice;
b) activitatea de control în sanatate publica;
___________
Litera b) a fost modificata prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 93/2008 începând cu 30.06.2008.
c) activitatile desfasurate în cadrul programelor de sanatate publica;
d) avizarea/autorizarea/notificarea activitatilor si produselor cu impact asupra sanatatii populatiei;
e) evaluarea impactului asupra sanatatii în relatie cu programe, strategii, politici ale altor sectoare de activitate cu efecte conexe asupra sanatatii populatiei.
Art. 9. – (1) Programele nationale de sanatate reprezinta cadrul implementarii obiectivelor politicii si strategiei sanatatii publice de catre Ministerul Sanatatii Publice, ca autoritate centrala a domeniului de sanatate publica.
(2) Programele nationale de sanatate se adreseaza populatiei si sunt orientate catre promovarea sanatatii, prevenirea îmbolnavirilor si prelungirea vietii de buna calitate.
(3) Programele nationale de sanatate publica se adreseaza domeniilor de interventie ale sanatatii publice si raspund prioritatilor nationale identificate.
(4) Programele nationale de sanatate sunt finantate de la bugetul de stat, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, din fonduri externe rambursabile si nerambursabile, din venituri proprii, donatii si sponsorizari, precum si din alte surse, potrivit legii.
(5) Programele nationale de sanatate sunt organizate, monitorizate si supuse controlului Ministerului Sanatatii Publice.
Art. 10. – (1) Autoritatea centrala în domeniul sanatatii publice elaboreaza proiecte de acte normative în domeniul sanatatii publice si avizeaza reglementari ale altor ministere si institutii referitoare la activitati cu impact asupra sanatatii publice.
(2) Principalele domenii pentru care autoritatea centrala de sanatate publica elaboreaza sau participa la elaborarea, dupa caz, a unor proiecte de acte normative sunt:
a) calitatea principalilor factori de mediu: apa potabila si de îmbaiere, aerul ambiant si interior, zgomot, locuinta si habitat, substante chimice, produse cosmetice, radiatii ionizante, vectori, deseuri etc.;
b) monitorizarea starii de sanatate;
c) promovarea sanatatii;
d) calitatea alimentului;
e) calitatea unitatilor si serviciilor turistice;
f) calitatea mediului de munca si sanatatea în munca;
g) colectivitatile de copii si tineri;
h) evaluarea efectelor factorilor de mediu asupra sanatatii populatiei;
i) asigurarea conditiilor de igiena în unitati sanitare;
j) servicii de laborator;
k) planificare familiala;
l) siguranta transfuziei sanguine;
m) norme privind alte domenii ale sanatatii publice;
n) prevenirea consumului ilegal de droguri.
(3) Ministerul Sanatatii Publice, prin aparatul propriu si prin autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si ale ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie, verifica respectarea reglementarilor în domeniul sanatatii publice, iar în caz de nereguli sau neconformitate, aplica masuri conform legii.

 

Comentariile sunt închise.