Legea 179 din 19 octombrie 2012

Print Friendly, PDF & Email

pentru modificarea si completarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 713 din 19 octombrie 2012 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. 

Art. I
Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza: 

1. La articolul 2, literele i), k) si m) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"i) preparat – o solutie sau un amestec, oricare ar fi starea lui fizica, continand una ori mai multe substante stupefiante sau psihotrope; acest termen desemneaza, de asemenea, una ori mai multe substante stupefiante sau psihotrope divizate in unitati de administrare ori utilizate in analizele de laborator; 
…… 
k) fabricare – toate operatiile, altele decat producerea, care permit obtinerea de substante stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea si transformarea substantelor stupefiante ori psihotrope in alte substante stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de asemenea, fabricarea preparatelor, altele decat cele care sunt efectuate pe baza de prescriptie medicala intr-o farmacie; 
…… 
m) producator – persoana fizica sau juridica ce realizeaza operatii de producere;".    


2. La articolul 2, dupa litera m) se introduce o noua litera, litera m^1), cu urmatorul cuprins: 
"m^1) fabricant – persoana fizica sau juridica ce realizeaza operatii de fabricare;". 

3. La articolul 2, litera r) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"r) pai sau tulpina de mac – toate partile aeriene ale plantei, inclusiv capsula, cu exceptia semintelor macului opiaceu, dupa recoltare;". 

4. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 7
(1) Orice persoana fizica sau juridica ce desfasoara o operatiune cu plante, substante si preparate prevazute in tabelele I, II si III din anexa se afla sub controlul si supravegherea Ministerului Sanatatii si al unitatilor aflate in coordonarea sau in subordinea acestuia, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi." 

5. La articolul 7, dupa alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1), (1^2) si (1^3), cu urmatorul cuprins: 
"(1^1) Inspectiile de control si supraveghere pot fi efectuate atat de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, cat si de reprezentantii unitatilor aflate in coordonarea sau in subordinea Ministerului Sanatatii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 
(1^2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (1^1), cultivarea plantelor care contin substante stupefiante sau psihotrope se afla sub controlul si supravegherea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 
(1^3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (1^1), plantele, substantele si preparatele stupefiante si psihotrope utilizate in medicina veterinara se afla sub controlul si supravegherea Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor." 

6. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Lista preparatelor care contin substante stupefiante si psihotrope se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, la propunerea Agentiei Nationale a Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale si a celorlalte institutii competente si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi." 

7. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"(2) Cultivarea in scop industrial si/sau alimentar ori pentru producerea de samanta a plantelor ce contin substante aflate sub control national se autorizeaza de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile de agricultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti." 

8. La articolul 15, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 
"Art. 15
(1) Desfasurarea activitatilor de producere, fabricare, depozitare, comert, intermediere, detinere si distribuire a plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope este interzisa fara autorizatia eliberata de Ministerul Sanatatii, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei legi. 
…… 
(3) Autorizatiile pentru operatiunile prevazute la alin. (1) sunt eliberate daca utilizarea plantelor, a substantelor si a preparatelor prevazute in tabelele II si III din anexa este limitata in scopul utilizarii in industrie sau pentru producerea de samanta, precum si pentru uz medical, stiintific sau tehnic. Modelele autorizatiilor sunt prevazute in normele metodologice de aplicare a prezentei legi." 

9. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 16
(1) Ministerul Sanatatii aproba pentru fiecare an cantitatile estimate din diferite substante si preparate pe care orice cultivator, producator, fabricant, distribuitor, importator sau exportator autorizat are dreptul sa le cultive, sa le produca, sa le fabrice, sa le importe ori sa le exporte. Aceste limite pot fi modificate, daca este necesar, in cursul anului. 
(2) Orice producator, fabricant sau importator autorizat are dreptul sa produca, sa fabrice sau sa importe cantitatile de substante si preparate necesare operatiunii aprobate." 

10. Articolul 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 17
In vederea aprobarii prevazute la art. 16, producatorii, fabricantii si importatorii transmit anual Ministerului Sanatatii estimarile cantitatilor diferitelor substante si preparate pe care le produc, le fabrica sau le importa." 

11. Articolul 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 20
Operatiunile de export sau de import cu plantele, substanele si preparatele prevazute in tabelele I, II si III din anexa se desfasoara in baza unei autorizatii de export sau import, eliberata pentru fiecare operatiune de catre Ministerul Sanatatii prin departamentul de specialitate, conform modelului prevazut in normele metodologice de aplicare a prezentei legi." 

12. Articolul 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"Art. 34
(1) Farmaciile cu circuit deschis si farmaciile cu circuit inchis isi desfasoara activitatea cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, in baza autorizatiei de functionare, conform legislatiei in vigoare. 
(2) Unitatile sanitare si centrele de tratament pentru toxicomani isi desfasoara activitatea cu plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi." 

13. La articolul 42 alineatul (1), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 
"f) o situatie trimestriala din partea producatorilor, a fabricantilor si a distribuitorilor, care sa specifice miscarile cantitatilor de plante, substante si preparate ce contin substante stupefiante si psihotrope, la nivel national, efectuate in aceasta perioada." 

Art. II
In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, institutiile implicate in aplicarea Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificarile si completarile ulterioare, vor elabora proiectul de modificare si completare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.915/2006, cu modificarile ulterioare. 


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

 

Comentariile sunt închise.