Legea nr. 339 din 29 noiembrie 2005

Print Friendly, PDF & Email

privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. – (1) Prezenta lege stabileşte regimul juridic privind
cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul, distribuţia,
transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea, intermedierea,
achiziţionarea, utilizarea şi tranzitul pe teritoriul naţional, al plantelor
spontane sau cultivate, substanţelor şi preparatelor prevăzute în
tabelele I, II şi III din anexa care face parte integrantă din prezenta
lege.
(2) Substanţele prevăzute în tabelele II şi III din anexă şi
preparatele lor sunt supuse, atunci când sunt utilizate în scop medical,
şi altor dispoziţii aplicabile substanţelor şi preparatelor de uz uman
sau veterinar, în măsura în care acestea nu contravin prezentei legi.
Art. 2. – Pentru aplicarea prezentei legi, termenii şi expresiile de
mai jos semnifică după cum urmează:
a) convenţii internaţionale încheiate cu privire la substanţele
stupefiante şi psihotrope – Convenţia unică asupra substanţelor
stupefiante din 1961, la care România a aderat prin Decretul
nr.626/1973 şi Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971, la
care România a aderat prin Legea nr.118/1992 pentru aderarea
României la Convenţia asupra substanţelor psihotrope din 1971 şi la
Convenţia contra traficului ilicit de stupefiante şi substanţe psihotrope
din 1988;
b) prescripţie medicală – document scris semnat şi parafat de un
medic ce recomandă un tratament medical unui pacient clar identificat
şi care autorizează eliberarea de către farmacist a unei cantităţi
determinate de medicamente aflate sub controlul legislaţiei naţionale
în domeniu;
c) substanţă psihotropă – termen desemnând substanţele înscrise
în anexele Convenţiei asupra substanţelor psihotrope din 1971;
d) substanţă stupefiantă – termen desemnând substanţele înscrise
în anexele Convenţiei unice din 1961 a Naţiunilor Unite asupra
substanţelor stupefiante, modificată prin protocolul din 1972;
e) transport – operaţiune de deplasare a unor bunuri dintr-un loc
în altul sau, după caz, cantitatea de plante, substanţe şi preparate ce
conţin substanţe stupefiante şi psihotrope prevăzute în tabelele I, II şi
III din anexa la prezenta lege, autorizată pentru o singură operaţiune
de transport;
f) transportator – persoana fizică sau juridică autorizată în scopul
efectuării transportului;
g) uz medical – utilizarea pe bază de prescripţie medicală licită a
medicamentelor aflate sub controlul legislaţiei naţionale;
h) plante – plantele care conţin substanţe stupefiante sau
psihotrope, originare din România sau procurate din import;
i) preparat – o soluţie sau un amestec, oricare ar fi starea sa fizică,
conţinând una sau mai multe substanţe stupefiante sau psihotrope;
acest termen desemnează, de asemenea, una sau mai multe substanţe
stupefiante sau psihotrope divizate în unităţi de administrare;

j) abuz – consumul plantelor, substanţelor şi preparatelor ce conţin
substanţe stupefiante şi psihotrope în afara unei prescripţii medicale;
k) fabricare – toate operaţiile, altele decât producţia, care permit
obţinerea de substanţe stupefiante sau psihotrope, inclusiv purificarea
şi transformarea substanţelor stupefiante sau psihotrope în alte
substanţe stupefiante sau psihotrope; acest termen cuprinde, de
asemenea, fabricarea preparatelor, altele decât cele care sunt efectuate
pe bază de prescripţie medicală într-o farmacie;
l) producere – operaţia care constă din culegerea opiului, a frunzei
de coca, a canabisului şi a răşinii de canabis din plantele care le
produc;
m) producător – persoana fizică sau juridică care realizează
operaţii de producţie sau fabricaţie;
n) canabis – vârful florifer sau fructifer al speciei canabis indica,
exceptând seminţele sau frunzele care nu sunt însoţite de vârfurile
ramurilor, a cărui răşină nu a fost extrasă, oricare ar fi întrebuinţarea
acestuia;
o) planta canabis – toate speciile din genul Canabis;
p) opiu brut – latexul îngroşat prin deshidratare parţială recoltat în
urma incizării capsulelor verzi;
q) mac opiaceu – specia Papaver somniferum L;
r) pai sau tulpină de mac – toate părţile aeriene ale plantei, cu
excepţia seminţelor macului opiaceu, după cosire;
s) concentrat de pai sau tulpină de mac – materie obţinută când
tulpina de mac a suferit un tratament în vederea concentrării
alcaloizilor care intră în compoziţia acesteia.
Art. 3. – Toate plantele şi substanţele ce sunt prevăzute în
convenţiile internaţionale, la care România este parte, ca stupefiante
sau psihotrope, precum şi preparatele lor, ce pot fi periculoase pentru
sănătatea populaţiei, din cauza efectelor pe care abuzul acestora le
poate produce, sunt prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă.
Art. 4. – Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul,
distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea,
intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul, tranzitul
4
pe teritoriul naţional, al plantelor, substanţelor şi preparatelor
prevăzute în tabelul I sunt interzise, cu excepţia situaţiilor prevăzute
de prezenta lege.
Art. 5. – Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, comerţul
şi distribuţia, transportul, deţinerea, oferirea, transmiterea,
intermedierea, achiziţionarea, utilizarea, importul, exportul, tranzitul
pe teritoriul naţional, al plantelor, substanţelor şi preparatelor
prevăzute în tabelele II şi III din anexă sunt permise numai în
condiţiile prevăzute de prezenta lege.
Art. 6. – (1) Preparatele ce conţin o substanţă prevăzută în tabelele
II şi III din anexă, care nu prezintă un risc de abuz şi a căror substanţă
nu poate fi recuperată, într-o cantitate care să permită o utilizare
ilegală, pot fi scutite de anumite măsuri de control, conform legislaţiei
naţionale.
(2) Lista preparatelor prevăzute la alin.(1) şi măsurile de control
de care sunt scutite sunt prevăzute în normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
Art. 7. – (1) Orice persoană fizică sau juridică, ce desfăşoară o
operaţiune cu plante, substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II
şi III din anexă se află sub controlul şi supravegherea Ministerului
Sănătăţii, prin inspecţii efectuate de inspectorii farmacişti.
(2) Sunt supuse controlului şi supravegherii prevăzute la alin.(1) şi
trusele de prim-ajutor care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope
aflate în mijloacele de transport aerian, naval şi în ambulanţe.
(3) În unităţile medico-farmaceutice de producţie ori în alte locuri
autorizate unde se desfăşoară operaţiuni cu substanţe stupefiante sau
psihotrope, atunci când există indicii de încălcare a activităţii legale cu
acestea, specialişti din cadrul formaţiunii specializate în prevenirea şi
combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul
Inspectoratului General al Poliţiei Române se adresează specialiştilor
din cadrul Ministerului Sănătăţii care exercită astfel de atribuţii,
potrivit legii, în vederea verificării situaţiilor sesizate.

(4) Verificările se fac în comun de către reprezentanţii celor două
instituţii.
CAPITOLUL II
Clasificarea plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope
Art. 8. – (1) Prin hotărâre a Guvernului, tabelele din anexa la
prezenta lege pot fi modificate printr-o nouă înscriere, radiere sau
transfer dintr-un tabel în altul, în baza modificărilor transmise de
Comisia pentru Stupefiante a Organizaţiei Naţiunilor Unite, a
organismelor europene competente, conform normelor metodologice
de aplicare a prezentei legi.
(2) În hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) nu se poate
înscrie o substanţă aflată sub control naţional şi internaţional sub un
regim mai puţin strict decât în condiţiile prezentei legi şi a
convenţiilor internaţionale.
Art. 9. – Plantele şi substanţele sunt prevăzute în tabelele I, II sau
III din anexă sub denumirea lor comună internaţională, iar în lipsa
acesteia, sub denumirea ştiinţifică ori sub numele lor comun.
Art. 10. – (1) Preparatele sunt supuse aceluiaşi regim ca şi
substanţele pe care le conţin şi, dacă ele conţin două sau mai multe
substanţe, sunt supuse regimului substanţei celei mai strict controlate.
(2) Lista preparatelor ce conţin stupefiante şi psihotrope se aprobă
prin ordin al ministrului sănătăţii şi se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I, odată cu publicarea normelor metodologice de
aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL III
Cultivarea plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope
Art. 11. – Cultivarea fără drept a plantelor ce conţin substanţe
aflate sub control naţional, prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă,
este interzisă.

Art. 12. – (1) Este permisă cultivarea plantelor ce conţin substanţe
aflate sub controlul legislaţiei naţionale numai dacă sunt prelucrate în
scop tehnic, în vederea producerii de tulpini, fibre, sămânţă şi ulei, în
scop medical şi ştiinţific şi numai cu autorizarea Ministerului
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti,
pe baza estimărilor anuale stabilite potrivit dispoziţiilor art. 42 alin. (1)
lit. e) din prezenta lege şi a normelor metodologice de aplicare a
acesteia.
(2) Cultivarea în scop industrial şi/sau alimentar sau pentru
producerea de sămânţă a plantelor ce conţin substanţe aflate sub
control naţional sub limitele stabilite prin normele metodologice de
aplicare a prezentei legi se autorizează de către Ministerul
Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru
agricultură şi dezvoltare rurală judeţene sau a municipiului Bucureşti.
(3) Furnizorii de seminţe de canabis şi mac opiaceu au obligaţia de
a livra asemenea seminţe numai către deţinătorii autorizaţiei de
cultivare.
(4) Cultivatorii de canabis şi mac opiaceu autorizaţi au obligaţia
de a însămânţa terenurile deţinute numai cu seminţe din soiurile
înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor şi hibrizilor de plante de
cultură din România sau în Cataloagele Comunităţilor Europene,
produse de unităţile autorizate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale, prin autorităţile teritoriale de control şi certificare
a seminţelor.
Art. 13. – (1) Proprietarul, posesorul sau deţinătorul cu orice titlu
al unui teren cu destinaţie agricolă sau cu orice altă destinaţie are
obligaţia să distrugă plantele prevăzute la art.11 care ar putea creşte
spontan pe terenul respectiv.
(2) Costurile distrugerii plantelor spontane şi a culturilor
neautorizate se suportă de către proprietarul, utilizatorul sau
deţinătorul terenului, după caz.
Art. 14. – Modalităţile de aplicare a prevederilor prezentului
capitol, modelul şi cererea de autorizaţie pentru cultivarea în scop licit

a plantelor ce conţin substanţe stupefiante şi psihotrope se stabilesc
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi conform
prevederilor legale în vigoare.
CAPITOLUL IV
Producerea, fabricarea şi distribuţia plantelor, substanţelor
şi preparatelor stupefiante şi psihotrope
Art. 15. – (1) Desfăşurarea activităţilor de producere, fabricare,
depozitare, comerţ, deţinere şi distribuire a plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante şi psihotrope este interzisă fără autorizaţie
eliberată de către Ministerul Sănătăţii.
(2) Eliberarea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor
prevăzute la alin.(1) se face după verificarea spaţiului, personalului şi
mijloacelor tehnice destinate desfăşurării operaţiunilor solicitate, în
condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legii.
(3) Autorizaţiile pentru operaţiunile prevăzute la alin. (1) sunt
eliberate dacă utilizarea plantelor, a substanţelor şi a preparatelor
prevăzute în tabelele II şi III din anexă este limitată în scopul utilizării
în industrie sau pentru producerea de sămânţă, precum şi pentru uz
medical, ştiinţific sau tehnic.
(4) Încetarea activităţii, precum şi orice modificare a situaţiei care
a justificat eliberarea autorizaţiei se notifică autorităţii emitente,
înainte de a fi efectuată, în termenul şi condiţiile stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(5) Valabilitatea autorizaţiei pentru desfăşurarea activităţilor
prevăzute la alin. (1) nu poate depăşi termenul autorizaţiei de
funcţionare.
Art. 16. – (1) Ministerul Sănătăţii aprobă pentru fiecare an
cantităţile estimate din diferite substanţe şi preparate pe care orice
cultivator, producător, distribuitor, importator sau exportator autorizat
are dreptul să le cultive, să le producă, să le fabrice, să le importe sau
să le exporte. Aceste limite pot fi modificate, dacă este necesar, în
cursul anului.

(2) Orice producător sau importator autorizat are dreptul să
producă, să fabrice sau să importe numai cantităţile de substanţe şi
preparate necesare operaţiunii aprobate.
Art. 17. – În vederea aprobării prevăzute la art.16, producătorii şi
importatorii transmit anual Ministerului Sănătăţii estimările
cantităţilor diferitelor substanţe şi preparate pe care le produc, fabrică
sau importă.
Art. 18. – Modalităţile de aplicare a prezentului capitol, întocmirea
dosarului ce însoţeşte cererea şi modelul de autorizaţie sunt stabilite
prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL V
Import/export şi tranzit cu plante, substanţe şi preparate
stupefiante şi psihotrope
Art. 19. – Sunt interzise importurile şi exporturile în şi din România
cu încălcarea prevederilor prezentei legi.
Art. 20. – Operaţiunile de export sau de import cu plantele,
substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă se
desfăşoară în baza unei autorizaţii de export sau import, eliberată,
pentru fiecare operaţiune în parte, de către Ministerul Sănătăţii prin
serviciul specializat, conform modelului prevăzut în normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 21. – Operaţiunile de import/export cu plante, substanţe şi
preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă pot fi efectuate
numai de persoanele titulare ale autorizaţiei prevăzute la art.12, art.15
şi art.49 în limitele estimărilor anuale.
Art. 22. – (1) Modelul cererii pentru obţinerea autorizaţiei pentru
import sau export este prevăzut în normele metodologice de aplicare a
prezentei legi.

(2) Pentru obţinerea autorizaţiei de export este necesar şi un
exemplar original al autorizaţiei de import emisă de autoritatea
competentă din ţara importatorului.
Art. 23. – (1) Autorizaţia de import sau de export indică autoritatea
care a emis-o şi conţine aceleaşi informaţii ca şi cererea privind
operaţiunea prevăzută la art.22 alin.(1).
(2) Autorizaţia de export cuprinde în mod obligatoriu numărul şi
data autorizaţiei de import care atestă că importul substanţei sau
preparatului este autorizat.
Art. 24. – (1) Ministerul Sănătăţii eliberează importatorului două
exemplare originale ale autorizaţiei de import, dintre care un exemplar
se anexează documentelor de transport.
(2) Ministerul Sănătăţii eliberează exportatorului două
exemplare originale ale autorizaţiei de export, dintre care un exemplar
se anexează documentelor de transport.
Art. 25. – În cazul în care cantitatea de plante, substanţe sau
preparate efectiv exportată este mai mică decât cea indicată pe
autorizaţia de export, Ministerul Sănătăţii precizează acest lucru pe
autorizaţie şi pe toate copiile sale oficiale.
Art. 26. – Atunci când transportul a ajuns pe teritoriul României,
Ministerul Sănătăţii restituie autorităţii competente din ţara
exportatoare autorizaţia de export emisă de aceasta, cu specificarea
cantităţii efectiv importate din fiecare plantă, substanţă şi preparat.
Art. 27. -Documentele comerciale, documentele de vamă sau de
transport, precum şi alte documente de expediere trebuie să indice
numele plantelor şi al substanţelor aşa cum acestea figurează în
tabelele Convenţiilor internaţionale şi, după caz, denumirea
comercială a preparatelor, cantităţilor exportate de pe teritoriul
naţional sau care urmează a fi importate, numele şi adresele
exportatorului, ale importatorului şi cele ale destinatarului.

Art. 28. – (1) Este interzisă depozitarea în regim de antrepozitare şi
în zonele libere, a plantelor, substanţelor sau preparatelor ce conţin
substanţe stupefiante sau psihotrope indigene sau de import.
(2) Sunt interzise importurile pe teritoriul României sub formă de
transporturi adresate unui depozit de vamă.
(3) Sunt interzise exporturile de pe teritoriul României sub formă
de transporturi adresate unui depozit de vamă, cu excepţia cazului în
care autoritatea competentă a ţării importatoare a precizat pe
autorizaţia de import că aprobă o astfel de operaţiune.
Art. 29. – Transporturile ce intră sau ies de pe teritoriul României,
fără a fi însoţite de o autorizaţie de import sau de export, precum şi
cele care nu sunt conforme autorizaţiei sunt reţinute de autorităţile
competente, până la justificarea legitimităţii transportului sau până la
rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti prin care se
dispune confiscarea transportului respectiv.
Art. 30. – (1) Birourile vamale de frontieră şi birourile vamale de
interior pentru importul sau exportul de plante, substanţe sau preparate
prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă sunt stabilite de autoritatea
vamală competentă şi se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I, în termen de 30 de zile de la publicarea normelor
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Modalitatea de transmitere a informaţiei de la punctele vamale
către Ministerul Sănătăţii se va preciza în normele metodologice de
aplicare a prezentei legi.
Art. 31. – (1) Tranzitarea pe teritoriul României a unui transport de
plante, substanţe sau preparate conţinând substanţe prevăzute în
tabelele I, II şi III din anexă este permisă numai dacă la punctele de
control pentru trecerea frontierei se prezintă autorizaţia de importexport
pentru acel transport.
(2) Destinaţia unui transport aflat în tranzit pe teritoriul României
poate fi schimbată numai după eliberarea unei noi autorizaţii de export
de către autoritatea competentă din ţara exportatoare.

(3) Nici un transport de plante, substanţe şi de preparate prevăzute
la alin.(1), aflat în tranzit pe teritoriul României, nu poate fi supus
vreunui tratament care să-i modifice natura sau ambalajul.
Art. 32. – Dispoziţiile art.31 nu sunt aplicabile dacă transportul
este efectuat pe cale aeriană. În situaţia în care aeronava face escală
sau aterizează forţat pe teritoriul României, transportul va fi tratat ca
un export de pe teritoriul României către ţara destinatară numai în
condiţiile descărcării sau dacă circumstanţele impun acest lucru.
CAPITOLUL VI
Transportul plantelor, substanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope
Art. 33. – (1) Unităţile autorizate şi transportatorii autorizaţi de
către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sunt
obligaţi să ia măsuri corespunzătoare pentru a preveni deturnarea din
circuitul legal a plantelor, substanţelor şi preparatelor prevăzute în
tabelele din anexă.
(2) Transportul se efectuează cu îndeplinirea următoarelor obligaţii:
a) este însoţit de documentele prevăzute de lege;
b) preparatele sunt transportate în containere cu sigilii
nefalsificabile şi care să permită controlul;
c) orice circumstanţe care ar permite traficul ilegal trebuie
comunicate autorităţilor competente, în cel mai scurt timp.
CAPITOLUL VII
Utilizarea medicală şi distribuţia substanţelor şi preparatelor
stupefiante şi psihotrope
Art. 34. – Farmaciile cu circuit deschis, farmaciile cu circuit închis,
cabinetele medicale în specialitatea medicina de familie, precum şi
centrele de tratament pentru toxicomani îşi desfăşoară activitatea cu
plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope în baza
autorizaţiei de funcţionare, conform normelor metodologice de
aplicare a prezentei legi.
Art. 35. – Achiziţionarea de plante, substanţe şi preparate din
tabelele II şi III din anexa la prezenta lege poate fi efectuată numai de
la o persoană juridică autorizată, potrivit dispoziţiilor art.15.
Art. 36. – (1) Persoanele juridice pot să achiziţioneze, să distribuie
şi să utilizeze în limita nevoilor lor, plante, substanţe şi preparate
prevăzute în tabelele II şi III din anexă, numai dacă deţin autorizaţie
emisă de către Ministerul Sănătăţii.
(2) Conţinutul şi modalitatea de control al truselor de prim-ajutor
vor fi precizate prin normele metodologice de aplicare a prezentei
legi.
Art. 37. – (1) Preparatele şi substanţele stupefiante şi psihotrope
pot fi utilizate în scop medical numai pe baza prescripţiilor medicale,
în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul II
din anexa la prezenta lege se face pe formulare speciale, securizate,
sau în condici de prescripţii medicale ori condici de aparat, destinate
exclusiv prescrierii acestora, în cadrul unităţilor sanitare umane sau
veterinare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare
a prezentei legi.
(3) Prescrierea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelul III
din anexă, se face pe formulare care se reţin la eliberare, în condiţiile
prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(4) Eliberarea substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele II şi
III din anexă, fără prescripţie medicală, este interzisă, cu excepţia
preparatelor prevăzute în normele metodologice de aplicare a
prezentei legi, în baza art.6 alin.(2).
Art. 38. – (1) Plantele şi substanţele prevăzute în tabelele II şi III
din anexă pot fi prescrise pacienţilor în conformitate cu prevederile
art.37 numai sub formă de preparate farmaceutice, realizate industrial
sau în farmacie, de către:
a) medicii titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în conformitate
cu normele metodologice la prezenta lege;
b) medicii veterinari titulari ai autorizaţiei de liberă practică, în
conformitate cu normele metodologice la prezenta lege.
(2) Pacienţii aflaţi în tratament cu medicamente care conţin
substanţe stupefiante sau psihotrope prevăzute în tabelul II din anexă
pot deţine cantitatea prescrisă numai în baza prescripţiei medicale.
(3) Medicamentele care conţin substanţe stupefiante sau
psihotrope, obţinute pe bază de prescripţie medicală, rămase
neutilizate, vor fi distruse conform procedurilor stabilite prin normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 39. – Modalitatea privind prescrierea şi eliberarea preparatelor
farmaceutice prevăzute în tabelele II şi III din anexă, precum şi
modelul formularelor sunt prevăzute în normele metodologice la
prezenta lege.
Art. 40. – Este interzisă deţinerea, în orice scop, a plantelor,
substanţelor şi preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă
în afară de cazul în care este autorizată, potrivit prevederilor prezentei
legi şi ale normelor metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 41. – Condiţiile în care călătorii pot deţine medicamente ce
conţin substanţe stupefiante şi psihotrope vor fi stabilite în normele
metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL VIII
Obligaţii ale persoanelor autorizate să efectueze operaţiuni
cu plante, substanţe şi preparate care conţin substanţe
stupefiante şi psihotrope
Art. 42. – (1) Persoanele juridice autorizate să desfăşoare activităţi
de cultivare, producere, fabricare, depozitare, de import şi export cu
plante, substanţe şi preparate care conţin substanţe stupefiante şi
psihotrope sunt obligate să transmită Ministerului Sănătăţii
următoarele documente:
a) o situaţie lunară a cantităţilor din fiecare plantă, substanţă şi din
fiecare preparat importate sau exportate cu indicarea ţării expeditoare
şi a ţării destinatare, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la
sfârşitul fiecărei luni;
b) o situaţie recapitulativă a datelor transmise conform lit. a) privind
anul calendaristic trecut, inclusiv situaţia stocului la data de 31decembrie
a acelui an, cel mai târziu până la data de 15 februarie a fiecărui an;
c) situaţia privind cantităţile din fiecare substanţă şi din fiecare
preparat produse sau fabricate, în termenele prevăzute la lit. a) şi b);
d) situaţia privind cantitatea din fiecare substanţă utilizată pentru
fabricare, în termenele prevăzute la lit. a) şi b);
e) o situaţie privind estimarea necesarului de plante, substanţe şi
preparate pentru anul calendaristic următor, conform formularelor
prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi, cel
mai târziu la data de 31 mai a fiecărui an;
f) o situaţie trimestrială din partea producătorilor şi distribuitorilor,
care să specifice mişcările cantităţilor de plante, substanţe, preparate
care conţin substanţe stupefiante şi psihotrope, la nivel naţional,
efectuate în această perioadă.
(2) Datele prevăzute la lit. a)-c) se transmit pentru fiecare plantă
cultivată, importată, exportată, în aceleaşi termene.
(3) La cererea Ministerului Sănătăţii, persoanele juridice autorizate
sunt obligate să transmită, în cursul anului, situaţii recapitulative după
modelul formularelor prezentate în normele metodologice de aplicare
la prezenta lege.
(4) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi
Dezvoltării Rurale colectează, analizează şi comunică Agenţiei
Naţionale Antidrog, în vederea centralizării şi transmiterii către
organismele internaţionale, toate datele statistice pe care le deţin în
legătură cu activităţile prevăzute la art.1, solicitate prin convenţiile
internaţionale la care România este parte.
Art. 43. – (1) Orice achiziţie, transmitere, operaţiune de comerţ,
export sau import de plante, substanţe şi preparate prevăzute în
tabelele I şi II din anexă trebuie, în momentul efectuării operaţiunii, să
fie înregistrată conform condiţiilor stabilite în normele metodologice
de aplicare a prezentei legi. Aceste documente se păstrează timp de
5 ani.
(2) Comenzile şi facturile pentru plante, substanţe şi preparate din
tabelul II se efectuează pe formulare separate.
Art. 44. – (1) Orice persoană juridică autorizată care deţine plante,
substanţe şi preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, este
obligată să asigure condiţii de păstrare şi depozitare conform normelor
metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Orice persoană autorizată care deţine plante, substanţe şi
preparate prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă este obligată să ia
măsuri de pază pentru prevenirea sustragerii acestora.
Art. 45. – (1) Substanţele şi preparatele prevăzute în tabelele II şi
III din anexă se pun în circulaţie numai în ambalaje adecvate, închise
şi etichetate conform normelor metodologice de aplicare a prezentei
legi.
(2) Ambalajele exterioare ale coletelor de expediţie nu trebuie să
conţină nici o altă indicaţie în afara numelui şi adreselor expeditorului
şi destinatarului, precum şi marca expeditorului.
Art. 46. – (1) Eticheta sub care un preparat este pus în vânzare
prevede obligatoriu denumirea, cantitatea şi concentraţia de substanţă
activă, numărul seriei de fabricaţie, numele unităţii producătoare şi
termenul de valabilitate.
(2) Etichetele şi alte suporturi informaţionale, cum sunt prospectele
ce însoţesc condiţionările pentru distribuţia en-detail, indică modul de
utilizare, precum şi precauţiile ce trebuie luate şi atenţionările ce sunt
necesare pentru siguranţa utilizatorului, în condiţiile prevăzute de
normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 47. – (1) Orice publicitate cu privire la substanţele şi
preparatele din tabelele I, II şi III din anexă este interzisă, în afară de
publicaţiile ştiinţifice sau profesionale, recunoscute pe plan naţional,
destinate cercetătorilor sau profesioniştilor.
(2) Este interzisă distribuirea de eşantioane ale substanţelor şi
preparatelor prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă.
Art. 48. – Distrugerea substanţelor şi preparatelor identificate ca
necorespunzătoare calitativ de către persoana juridică autorizată sau
de Agenţia Naţională a Medicamentului, după caz, cu termen de
valabilitate expirat sau care au fost returnate se efectuează de către o
societate autorizată, în baza aprobării de distrugere emisă de către
Ministerul Sănătăţii şi în prezenţa unei comisii constituite în condiţiile
prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
CAPITOLUL IX
Cercetări medicale şi ştiinţifice, învăţământ
Art. 49. – (1) Ministerul Sănătăţii autorizează, în scopul cercetării
medicale sau ştiinţifice, pentru învăţământ sau pentru efectuarea de
constatări ori expertize tehnico-ştiinţifice, fizico-chimice, dispuse de
autorităţile judiciare, potrivit legii, o persoană fizică sau juridică, după
caz, să cultive, să producă, să fabrice, să achiziţioneze, să transporte,
să importe, să exporte, să utilizeze, să deţină plante, substanţe şi
preparate, prevăzute în tabelele I, II şi III din anexă, în cantităţi care să
nu le depăşească pe cele strict necesare scopului urmărit, în condiţiile
prezentate în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) Autorizaţia prevăzută la alin.(1) poate fi acordată şi pentru alte
operaţiuni din cele enumerate la art.4, în măsura în care asemenea
operaţiuni sunt necesare scopului urmărit.
(3) Beneficiarul autorizaţiei prevăzute la alin.(1) consemnează
într-un registru, pe care îl păstrează timp de 5 ani, cantităţile de plante,
substanţe şi preparate pe care le importă, achiziţionează, fabrică,
utilizează şi distruge, precum şi data operaţiunilor şi numele
furnizorilor. El are obligaţia de a comunica trimestrial şi anual
Ministerului Sănătăţii cantităţile importate, utilizate sau deţinute în
stoc până la epuizarea acestuia, în condiţiile prevăzute la art.42.
(4) Organele de poliţie şi vamale pot trimite, pentru analize de
laborator, Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor din
cadrul ONU sau autorităţilor competente ale altor state, eşantioane ale
substanţelor, plantelor ori preparatelor prevăzute în tabelele I, II sau
III din anexă.
CAPITOLUL X
Sancţiuni
Art. 50. – În cazul în care există sau se presupune în mod justificat
că există un risc iminent şi grav pentru sănătate, autorităţile sanitare
vor adopta măsurile de precauţie care vor consta în:
a) blocarea mărfii, retragerea de pe piaţă şi interzicerea utilizării
specialităţilor farmaceutice, formulelor magistrale şi preparatelor
oficinale, precum şi suspendarea activităţilor, publicităţii şi închiderea
provizorie a localurilor, centrelor sau serviciilor;
b) suspendarea elaborării, prescrierii, eliberării şi furnizării de
preparate în faza de cercetare clinică sau pentru cercetare pe animale.
Art. 51. – În cazul încălcării repetate a prevederilor art.42
alin.(1)-(3) Ministerul Sănătăţii poate suspenda autorizaţia pentru
desfăşurarea activităţilor prevăzute la art.15 alin.(1), pentru o perioadă
de 1-3 luni.
Art. 52. – (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum
urmează:
a) nerespectarea prevederilor art.13 alin.(1), art.37 alin.(2)-(4),
art.44-46, cu amendă de la 200-1.000 lei RON;
b) nerespectarea prevederilor art.43 alin.(1) şi (2), cu amendă de la
500 la 2000 lei RON;
c) nerespectarea prevederilor art.15 alin.(4), art.47 şi art.48, cu
amendă de la 1000 la 5000 lei RON;
d) nerespectarea prevederilor art.42 alin.(1)-(3) şi art.43, cu
amendă de la 5000 la 20000 lei RON.
(2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de
către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii
şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,
Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi
Antidrog şi Agenţiei Naţionale Antidrog.
(3) Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la alin.(1) şi
(2) se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001
privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi
completări prin Legea nr.180/2002, cu modificările şi completările
ulterioare.
CAPITOLUL XI
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 53. – La data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea
nr.73/1969 privind regimul produselor şi al substanţelor stupefiante,
publicată în Buletinul Oficial al Republicii Socialiste România, Partea
I, nr.154 din 29 decembrie 1969, cu modificările ulterioare şi
Hotărârea de Guvern nr.75/1991 pentru stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele privind regimul juridic al produselor şi
substanţelor stupefiante, publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.20 din 28 ianuarie 1991, cu modificările
ulterioare, se abrogă.
Art. 54. – Autorizaţiile eliberate în baza Legii nr.73/1969 îşi
menţin valabilitatea pentru o perioadă de cel mult 3 ani de la data
intrării în vigoare a prezentei legi, urmând ca în acest interval să fie
preschimbate conform prevederilor prezentei legi.
Art. 55. – În scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate de România
prin convenţiile internaţionale şi pentru raportarea datelor solicitate de
organele şi organismele competente, termenele de raportare prevăzute
la art.42 pot fi modificate prin ordin al ministrului sănătăţii.
Art. 56. – Prezenta lege intră în vigoare la 7 luni de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, cu excepţia art.57, care
intră în vigoare la data publicării.
Art. 57. – În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi
în Monitorul Oficial al României, Ministerul Sănătăţii va elabora
normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin
hotărâre a Guvernului.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor articolului 75 şi ale articolului 76 alineatul
(2) din Constituţia României, republicată.
PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR
PREŞEDINTELE
SENATULUI
Adrian Năstase Nicolae Văcăroiu
Bucureşti, 29 noiembrie 2005
Nr. 339
ANEXA
TABELUL I
PLANTE, SUBSTANŢE SI PREPARATE CU SUBSTANTE
PSIHOTROPE SI STUPEFIANTE INTERZISE, LIPSITE DE
INTERES RECUNOSCUT ÎN MEDICINĂ*
STUPEFIANTE
1. Acetorfină
2. Acetil-alfa-metilfentanil
3. Alfa-metilfentanil
4. Alfa-metiltiofentanil
5. Beta-hidroxifentanil
6. Beta-hidroxi-metil-3-fentanil
7. Cetobemidonă
8. Dezomorfină
9. Etorfină
10. Heroină
11. 3- metilfentanil
12. 3- metiltiofentanil
13. MPPP
14. Para-fluorofentanil
15. PEPAP
16. Tiofentanil
PSIHOTROPE
1. Brolamfetamină
2. Catinonă
3 2C-B
4. 2C-I
5 .2C-T-7
6. DET
7. DMA
8. DMHP
9. DMT
10. DOET
11. Eticiclidină
12. Etriptamină
13. N-hidroxi MDA
14. (+)-LYSERGIDE
15. N-etil MDA, MDE
16. MDMA
17. Mescalină
18. Metcatinonă
19. Metil-4aminorex
20. MMDA
21. 4-MTA
22. Parahexil
23. PMA
24. PMMA
25. Psilocină, psilotsin
26. Psilocibină
27. Roliciclidină
28. STP, DOM
29. Tenamfetamină
30. Tenociclidină
2
31. Tetrahidrocanabinol, izomerii următori şi variantele lor stereochimice:
• tetrahidro-7,8,9,10 trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran o1-
1
• (9R, 10aR)-tetrahidro-8,9, 10, 10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6Hdibenzo[
b,d]piran o1-1
• (6aR, 9R, 10aR)-tetrahidro-6a,9,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6Hdibenzo[
b,d] piran o1-1
• (6aR,10aR)-tetrahidro-6a,7,10,10a trimetil-6,6,9 pentil-3 6Hdibenzo[
b,d] piran o1-1
• tetrahidro-6a,7,8,9-trimetil-6,6,9 pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran o1-
1(6aR,10aR)-hexahidro-6a,7,8,9,10,10a dimetil-6,6 metilenă-9
pentil-3 6H-dibenzo[b,d] piran o1
32.TMA
Sunt supuse aceloraşi reguli şi:
a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi
expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea
izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a
substanţei în cauză;
b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista;
c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi
izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.
TABELUL II
PLANTE, SUBSTANTE SI PREPARATE CE CONTIN SUBSTANTE
STUPEFIANTE SI PSIHOTROPE CARE PREZINTA INTERES IN
MEDICINA, SUPUSE UNUI CONTROL STRICT
STUPEFIANTE
1. Acetildihidrocodeină*
2. Acetilmetadol
3. Alfentanil
4. Allilprodină
5. Alfacetilmetadol
6. Alfameprodină
7. Alfametadol
8. Alfaprodină
9. Anileridină
10. Benzetidină
11. Benzilmorfină
12. Betacetilmetadol
13. Betameprodină
14. Betametadol
15. Betaprodină
16.Bezitramidă
17. Butirat de dioxafetil
18. Cannabis, rezină de canabis, extracte şi tincturi de cannabis
19. Clonitazenă
20. Coca, frunze de
21. Cocaină
22. Codeină*
23. Codoximă
24. Concentrat de pai de mac
25. Dextromoramidă
26. Dextropropoxifen*
27. Diampromidă
28. Dietiltiambutenă
29. Difenoxin
30. Dihidromorfină
31. Dimenoxadol
32. Dimepheptanol
33. Dimetiltiambutenă
34. Dioxafetilbutirat
35. Difenoxilat
36. Dihidrocodeină*
37. Dipipanonă
38. Drotebanol
39. Ecgonină, esterii şi derivaţii
care se pot transforma în ecgonină şi cocaină
40. Etilmetiltiambutenă
41. Etilmorfină*
42. Etonitazen
43. Etoxeridin
44. Fenadoxonă
45. Fenampromidă
46. Fenazocin
47. Fenomorfan
48. Fenoperidină
49. Fentanil
50. Folcodin*
51. Furetidină
52. Hidrocodon
53. Hidromorfinol
54. Hidromorfonă
55. Hidroxipetidină
56. Izometadon
57. Levometorfan
58. Levomoramid
59. Levofenacilmorfan
60. Levorfanol
61. Metazocin
62. Metadonă
63. Metadonă, intermediar al
64. Metildezorfină
65. Metildihidromorfină
66. Metopon
67. Moramidă, intermediar al
68. Morferidină
69. Morfină
70. Morfină metobromidă şi alţi derivaţi morfinici cu azot pentavalent
71. Morfină N-oxid
72. Myrofină
73. Nicocodină*
74. Nicodicodină*
75. Nicomorfină
76. Noracimetadol
77. Norcodeină*
78. Norlevorfanol
79. Normetadonă
80. Normorfină
81. Norpipanon
82. Opium
83. Oxicodon
84. N-oximorfină
85. Oximorfon
86. Petidină
87. Petidină, intermediar A al
88. Petidină, intermediar B al
89. Petidină, intermediar C al
90. Piminodină
91. Piritramidă
92. Proheptazină
93. Properidină
94. Propiram*
95. Racemetorfan
96. Racemoramidă
97. Racemorfan
98. Remifentanil
99. Sufentanil
100. Tebaconă
101. Tebaină
102. Tilidină
103.Trimeperidina
*cu excepţia preparatelor
PSIHOTROPE
1. Amfetamină
2. Dexamfetamină
3. Dronabinol (Această DCI desemnează numai una din variantele
stereochimice de delta-9-tetrahidrocanabinol, şi anume (-)trans-delta-9-tetrahidrocanabinol.)
Delta-9-tetrahidrocanabinol şi variantele ei stereochimice
4. Fenetilină
5. Levamfetamină
6. Levometamfetamină
7. Meclocvalon
8. Metamfetamină
19. Metacvalon
10. Metilfenidat
11. Fenciclidină
12. Fenmetrazină
13. Racemat de metamfetamină
14. Secobarbital
15. Zipeprol
Sunt supuse aceloraşi reguli şi:
a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi
expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea
izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a
substanţei în cauză;
b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista;
c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi
izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.
TABELUL III
PLANTE, SUBSTANŢE SI PREPARATE CE CONTIN SUBSTANTE
STUPEFIANTE SI PSIHOTROPE CARE PREZINTĂ INTERES ÎN
MEDICINĂ, SUPUSE CONTROLULUI*
PREPARATE CU SUBSTANTE STUPEFIANTE
1. Acetildihidrocodeină
2. Codeină
3. Dihidrocodeină
4. Etilmorfină
5. Nicocodină
6. Nicodicodină
7. Norcodeină
8. Folcodin
PSIHOTROPE
1. Allobarbital
2. Alprazolam
3. Amfepramon
4. Aminorex
5. Amobarbital
6. Barbital
7. Benzfetamină
8. Bromazepam
9. Brotizolam
10. Buprenorfină
11. Butalbital
12. Butobarbital
13. Catina*
14. Camazepam
15. Ciclobarbital
16. Clordiazepoxid
17. Clobazam
18. Clonazepam
19. Clorazepat
20. Clotiazepam
21. Cloxazolam
22. Delorazepam
23. Diazepam
24. Estazolam
25. Etclorvynol
26. Etinamat
27. Etilamfetamină
28. Fencamfamină
29. Fendimetrazin
30. Fenobarbital
31. Fenproporex
32. Fentermină
33. Fludiazepam
34. Flunitrazepam
35. Flurazepam
36. GHB
37. Glutetimidă
38. Halazepam
39. Haloxazolam
40. Ketazolam
41. Lefetamină
42. Loflazepat de etil
43. Loprazolam
44. Lorazepam
45. Lormetazepam
46. Mazindol
47. Medazepam
48. Mefenorex
49. Meprobamat
50. Mezocarb
51. Metilfeno-barbital
52. Metiprilon
53. Midazolam
54. Nimetazepam
55. Nitrazepam
56. Nordazepam
57. Oxazepam
58. Oxazolam
59. Pemolină
60. Pentazocin
61. Pentobarbital
62. Pinazepam
63. Pipradol
64. Prazepam
65. Pirovaleron
66. Secbutabarbital
67. Temazepam
68. Tetrazepam
69. Triazolam
70. Vinilbital
71. Zolpidem
Sunt supuse aceloraşi reguli şi:
a) izomerii acestor substanţe, cu excepţia cazului în care sunt menţionaţi
expres numai anumiţi izomeri, în toate cazurile în care asemenea
izomeri pot exista, conform formulei chimice corespunzătoare a
substanţei în cauză;
b) eterii şi esterii acestor substanţe, în cazurile în care pot exista;
c) sărurile acestor substanţe, inclusiv cele ale eterilor, esterilor şi
izomerilor, în toate cazurile în care pot exista.
* Substanţa psihotropă din arbustul Catha edulis Forsk (Celastraceae),
popular khat, nu specia Hippophae rhamnoides L. (Eleagnaceae), cunoscută
popular drept cătină.

Comentariile sunt închise.