Ordin CNAS nr. 7/2013

Print Friendly, PDF & Email

privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial nr. 36 din 16 ianuarie 2013 (M.Of. 36/2013).

Având în vedere Referatul Direcției generale relații contractuale nr. DRC 06 din 10 ianuarie 2013,

în temeiul prevederilor:

– art. 139 din Contractul-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările și completările ulterioare;

– Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.723/950/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2012 a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2011-2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2010, cu modificările și completările ulterioare;

 – art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:

Art. I. –

Ordinul președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activității realizate de către furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe țară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 și 108 bis din 10 februarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatele (1) și (2) vor avea următorul cuprins:

Art. 1. –

(1) Se aprobă documentele justificative – formulare, unice pe țară, fără regim special, care includ desfășurătoarele necesare raportării activității medicilor din asistență medicală primară, în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activității realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 1-a-1-k.

(2) Se aprobă documentele justificative – formulare, unice pe țară, fără regim special, care includ și desfășurătoarele necesare raportării activității medicilor din asistența medicală ambulatorie de specialitate în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activității realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale conform anexelor nr. 2-a- 2-n.”

2. În tabelul din anexa nr. 1-i, poziția 4 va avea următorul cuprins:

 

4. Activități de suport – eliberare de acte medicale:

x

x

a) certificate de concediu medical

 

 

b) bilete de trimitere

 

 

c) prescripții medicale – pentru care se utilizează formularul de prescripție medicală cu regim special pentru prescrierea preparatelor stupefiante și psihotrope

 

 

d) scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri

 

 

e) acte medicale necesare copiilor aflați în plasament din cadrul sistemului de asistență socială și protecția copilului

 

 

f) documente medicale eliberate pentru copii solicitate la intrarea în colectivitate

 

 

g) prescripție medicală electronică

 

 

h) card național de sănătate

 

 

 

 

3. Anexele nr. 1-l, 1-m, 1-n, 2-o și 2-p se abrogă.

Art. II. – Casele de asigurări de sănătate județene, a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2013 și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,

Doru Bădescu

București, 10 ianuarie 2013.

Nr. 7.

 

Comentariile sunt închise.