Ordonanta de urgenta nr. 158 din 17/11/2005

Print Friendly, PDF & Email

privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
(actualizată la data de 10 iulie 2015)

 

În vederea realizarii obiectivelor înscrise în Programul de guvernare cu privire la îmbunatatirea standardului de viata al persoanelor vârstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au legatura directa cu asigurarea sociala care priveste pensiile, pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, în structura bugetului asigurarilor sociale de stat si în aceea a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fapt ce impune reflectarea în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,
având în vedere faptul ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie a fost inclusa în aprilie 2004 în Planul de actiune, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea sarcinilor asumate prin „Împrumutul de ajustare programatica 2”, corespunzator obiectivului specific „Îmbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii”, elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,
tinând seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate de catre Guvern, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la grevarea, în continuare, a bugetului asigurarilor sociale de stat, în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate în Programul de guvernare 2005-2008 si în documentele de pozitie întocmite în urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare a acestui act normativ,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicata,
Guvernul României adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Capitolul I Dispozitii generale
Articolul 1*)
(1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate în sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite în continuare asigurati, au dreptul, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul României, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:
A. desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau în baza raportului de serviciu, precum si orice alte activitati dependente;
––––
Litera A a alin. (1) al art. 1 a fost modificata de pct. 1 al art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
B. desfasoara activitati în functii elective sau sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la lit. A;
C. beneficiaza de drepturi banesti lunare ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, în conditiile legii.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1), dar sunt:
a) asociati, comanditari sau actionari;
b) abrogata;
––––
Litera b) a alin. (2) al art. 1 a fost abrogata de pct. 2 al art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
c) membri ai asociatiei familiale;
d) autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane care încheie un contract de asigurari sociale pentru concedii si indemnizatii pentru maternitate si concedii si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav, în conditiile în care au început stagiul de cotizare pâna la data de 1 ianuarie 2006.
––––-
Litera e) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
f) sotia/sotul titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate care, fara a fi înregistrata/înregistrat în registrul comertului si autorizata/autorizat sa functioneze ea însasi/el însusi ca titular a/al întreprinderii individuale/persoana fizica autorizata sau fara a fi salariata/salariat, participa în mod obisnuit la activitatea întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate, îndeplinind fie aceleasi sarcini, fie sarcini complementare.
–––––
Lit. f) a alin. (2) al art. 1 a fost introdusa de pct. 1 al art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.
(3) Persoanele prevazute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care se afla în una dintre situatiile prevazute la lit. c) si d).

Articolul 2
(1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, sunt:
a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente în afara muncii;
b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;
d) concedii medicale si indemnizatii pentru îngrijirea copilului bolnav;
e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.
(2) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la alin. (1) sunt denumite în continuare concedii si indemnizatii.

Articolul 3
Dreptul la concediile si indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) este conditionat de plata contributiei de asigurari sociale de sanatate destinata suportarii acestor indemnizatii, denumita în continuare contributie pentru concedii si indemnizatii.
Articolul 3^1
Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa îndeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa îndeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;
b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute în ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c) abrogata;
–––––
Lit. c) a art. 3^1 a fost abrogata de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 2 iulie 2015, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015, care modifica pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
–––––
Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.

Articolul 4
(1) Abrogat.
–––––
Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(2) Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), este prevazuta la art. 296^18 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), cota de contributie pentru concedii si indemnizatii, destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, este de 0,85% si se aplica asupra veniturilor supuse impozitului pe venit, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a), c) si d), asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurari sociale încheiat de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e) sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f) si se achita la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
–––––
Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.
(3) Veniturile provenite din cota de contributie pentru concedii si indemnizatii prevazuta la alin. (2) se prevad distinct la partea de venituri a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(5) Excedentele anuale rezultate în cazul în care veniturile depasesc cheltuielile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reporteaza în anul urmator.
(6) Eventualele deficite înregistrate pe parcursul executiei bugetare si deficitul anual rezultat în conditiile aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se acopera din disponibilitatile înregistrate în anii precedenti cu aceasta destinatie sau de la bugetul de stat, dupa caz.
––––-
Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
(7) Prevederile de cheltuieli aprobate pentru prestatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, care se realizeaza, potrivit dispozitiilor legale, direct de catre angajator, prin deducerea acestora din contributiile datorate, se pot depasi, modificându-se corespunzator prevederilor bugetare atât la venituri, cât si la cheltuieli, cu mentinerea echilibrului aprobat.
(8) Ordonatorul principal de credite este abilitat sa efectueze modificarile prevazute la alin. (7) si este obligat sa raporteze Ministerului Finantelor Publice aceste modificari atât distinct, cât si prin evidentierea în situatiile financiare trimestriale, respectiv anuale.
Articolul 5
Începând cu data intrarii în vigoare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cota de contributie prevazuta la art. 4 alin. (2) se datoreaza si se achita de catre:
a) angajatori pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. C;
c) persoanele prevazute la art. 1 alin. (2).
Articolul 6
(1) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 au obligatia sa calculeze si sa vireze la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate cota de contributie pentru concedii si indemnizatii.
–––––
Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(2) Persoanele juridice sau fizice prevazute la art. 5 lit. a) au obligatia platii cotei de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85%, aplicata la fondul de salarii realizat, cu respectarea prevederilor legislatiei financiar-fiscale în materie. Prin fond de salarii realizat, în sensul prezentei ordonante de urgenta, se întelege totalitatea sumelor utilizate de un angajator pentru plata drepturilor salariale sau de natura salariala**).
(3) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a depune lunar declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale si evidenta nominala a persoanelor asigurate.
––––
Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
(3^1) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) sunt obligate sa depuna la casele de asigurari sociale de sanatate, în a caror raza administrativ-teritoriala îsi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai în conditiile în care se solicita restituirea sumelor reprezentând indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
––––
Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
(4) Persoanele prevazute la art. 5 lit. a) si b) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare în vederea stabilirii obligatiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
––––
Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
(5) În situatia persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra drepturilor reprezentând indemnizatie de somaj**).
(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa depuna declaratia de asigurare pentru concedii si indemnizatii la casa de asigurari de sanatate la care sunt luate în evidenta ca platitori de contributie de asigurari sociale de sanatate. Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii de 0,85% se datoreaza asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003
, cu modificarile si completarile ulterioare, asupra veniturilor declarate în contractele de asigurare sociala, pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), sau asupra veniturilor declarate la casele de asigurari de sanatate de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. f).
–––––
Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.
(7) Contributia pentru concedii si indemnizatii se aplica si asupra indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala si se suporta de catre angajator sau din fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale constituit în conditiile legii, dupa caz.
(8) Baza lunara de calcul a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) nu poate fi mai mare decât produsul dintre numarul asiguratilor din luna pentru care se calculeaza contributia si valoarea corespunzatoare a 12 salarii minime brute pe tara.
(9) Baza de calcul lunara a contributiei pentru concedii si indemnizatii pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) nu poate depasi plafonul a 12 salarii minime brute pe tara.
–––––
Alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
––––-
Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
Articolul 7
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o luna realizata în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.
––––-
Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
Articolul 8
(1) Stagiul de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut la art. 7, se constituie din însumarea perioadelor:
a) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;
––––-
Litera a) a alin. (1) al art. 8 a fost modificata de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
b) abrogata;
–––––
Litera b) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogata de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
c) abrogata;
–––––
Litera c) a alin. (1) al art. 8 a fost abrogata de pct. 5 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(2) Se asimileaza stagiului de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele în care asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(3) Se asimileaza stagiului de cotizare în sistemul de asigurari sociale de sanatate si perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b) a urmat cursurile de zi ale învatamântului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora;
c) a beneficiat de concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pâna la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005
privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007
, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006
privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
–––––
Litera c) a alin. (3) al art. 8 a fost introdusa de pct. 6 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(4) Perioadele prevazute la alin. (2) si (3) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare în întelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
Articolul 9
Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, în cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarâre a Guvernului.
Articolul 10
(1) Baza de calcul a indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pâna la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia pentru concedii si indemnizatii.
––––
Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006.
(2) În situatia în care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1), se constituie baza de calcul al indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) si (3), veniturile care se iau în considerare sunt:
a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2);
b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. a) si b);
c) indemnizatia lunara pentru cresterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de pâna la 3 ani, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 7/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv indemnizatia pentru cresterea copilului cu handicap cu vârsta cuprinsa între 3 si 7 ani, potrivit Legii nr. 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (3) lit. c).
–––––
Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(3) Prevederile alin. (1) se aplica si în cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, al pensionarilor nevazatori, pe perioada în care se afla în situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) lit. c) si d).
(4) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o luna, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul a indemnizatiilor o constituie venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca contributia, cu respectarea prevederilor alin. (2).
––––
Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006.
(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.
(6) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au în vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Articolul 11
(1) Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, în baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor în vigoare.
(2) În întelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila si care încheie o conventie în acest sens cu casele de asigurari de sanatate, în conditiile prezentei ordonante de urgenta.
––––-
Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
Capitolul II Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Articolul 12
Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:
A. de catre angajator, din prima zi pâna în a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;
––––-
Litera A a art. 12 a fost modificata de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, începând cu:
a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pâna la data încetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;
b) prima zi de incapacitate temporara de munca, în cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C si alin. (2).

Articolul 13
(1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotita din prima zi de îmbolnavire.
––––-
Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
(2) Începând cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pâna la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.
––––-
Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare în cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita în continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;
b) un an, cu drept de prelungire pâna la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, în functie de stadiul bolii;
c) un an si 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pâna la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Articolul 14
(1) Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist în afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) În situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul prevazut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului în activitate.
(3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii în raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.
(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, denumita în continuare CNPAS, împreuna cu CNAS, în raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.
––––-
Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 15
În cazul în care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pâna la sfârsitul lunii urmatoare celei în care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului, prevazuta de art. 14 alin. (4).

Articolul 16
(1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit în timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind întrerupt, urmând ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.
(2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, în aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si în una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc în situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. c) si d).

Articolul 17
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite în conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10.
Capitolul III Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Articolul 18
În scopul prevenirii îmbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:
a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;
b) concediu si indemnizatie pentru carantina;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.

Articolul 19
(1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.
(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita conform art. 10 si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

Articolul 20
(1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.
(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

Articolul 21
(1) Asiguratii aflati în incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, în conditiile prevazute în Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.
(2) Tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, în functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.
(3) În functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul curant.
(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza în unitati sanitare specializate aflate în relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.
(5) Dupa fiecare etapa prevazuta în programul individual de recuperare, asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale. În functie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurarilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, dupa caz, recomanda reluarea activitatii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate.
(6) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul, din motive imputabile lui, nu îsi îndeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.
(7) Controlul recomandarilor medicului specialist si al programului individual de recuperare, precum si respectarea acestora de catre asigurat se realizeaza de catre organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate.
––––-
Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 22
(1) Indemnizatiile prevazute la art. 18 lit. a) si b) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, în conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(2) Costurile tratamentului balnear, precum si cele ale actiunilor de recuperare a capacitatii de munca, prevazute la art. 18 lit. c), se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate în conditiile prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

Capitolul IV Concediul si indemnizatia de maternitate
Articolul 23
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada în care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.
(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, în una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1), daca nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora, iar indemnizatia se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are încheiata conventie.
–––––
Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.
(3) În situatiile prevazute la alin. (2), baza de calcul a indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia pentru concedii si indemnizatii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.

Articolul 24
(1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile înainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.
(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa între ele, în functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, în asa fel încât durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.
(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, începând cu luna a 6-a de sarcina.
(4) În situatia copilului nascut mort sau în situatia în care acesta moare în perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Articolul 25
(1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.
(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Capitolul V Concediul si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav
Articolul 26
(1) Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pâna la împlinirea vârstei de 18 ani.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Articolul 27
(1) Beneficiaza de indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul îndeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7.
(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca îndeplineste conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta pentru acordarea acestora, si asiguratul care, în conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au încredintat copii în vederea adoptiei sau i-au fost dati în plasament.
Articolul 28
Indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav în vârsta de pâna la 7 ani sau a copilului cu handicap cu afectiuni intercurente pâna la împlinirea vârstei de 18 ani se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în conditiile legii, dupa caz.

Articolul 29
Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 27 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor în care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilita de medicul curant, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, de catre medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.
––––-
Art. 29 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 30
Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.
Capitolul VI Concediul si indemnizatia de risc maternal
Articolul 31
(1) Dreptul la concediul de risc maternal se acorda în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.
(2) Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
(3) Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.
(4) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (2) reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 10.
Capitolul VII Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate
Articolul 32
(1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îsi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia înceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1), care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are încheiata conventie.
–––––
Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si în situatia în care a expirat termenul pentru care a fost încheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul în baza caruia a desfasurat activitate în functii elective sau în functii numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.
––––
Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.
(3) Drepturile achitate în conditiile prevazute la alin. (1) urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.

Articolul 33
Pentru persoana asigurata care se afla în doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform prezentei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator.

Articolul 34
Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.
–––––
Art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.

Articolul 35
(1) Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12.
(2) În situatia în care unui asigurat i se acorda în aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara întrerupere între ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12.

Articolul 36
(1) Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat în conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.
(2) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pâna cel mai târziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.
(3) Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:
a) angajator, cel mai târziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B;
b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pâna la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;
c) casa de asigurari de sanatate, pâna la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

Articolul 37
Cuantumul indemnizatiilor acordate pe o perioada mai mare de 90 de zile se poate indexa, în conditiile stabilite prin hotarâre a Guvernului.

Articolul 38
(1) Sumele reprezentând indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se retin de catre platitor din contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate pentru luna respectiva.
(2) Sumele reprezentând indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia în luna respectiva, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, în conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contributii de asigurari sociale de sanatate.
––––
Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 6 al art. IX din ORDONANTA DE URGENTA nr. 117 din 23 decembrie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 decembrie 2010.

Articolul 39
(1) Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta.
(2) Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a îngrijit pâna la data decesului.

Articolul 40
(1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (2), art. 32 alin. (1), precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau în drept sa le solicite.
–––––
Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 7 al art. V din ORDONANTA DE URGENTA nr. 68 din 21 octombrie 2014, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.
(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit în perioada prevazuta în certificatul medical.

Articolul 41
Plata indemnizatiilor înceteaza începând cu ziua urmatoare celei în care:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nu mai îndeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;
c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu are încheiata conventie de asigurari sociale;
d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a încheiat conventie de asigurari sociale, daca în cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

Articolul 42
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari în termenul de prescriptie de 3 ani.
(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.
(3) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3).
(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari în baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.
(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

Articolul 43
(1) Sumele încasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savârsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv dobânzile aferente, pâna la recuperarea integrala a prejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, în conditiile dreptului comun.
(3) Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Articolul 44
(1) Contributia de asigurari sociale de sanatate nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contributiei de asigurari sociale de sanatate, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora.
(2) Contributia pentru concedii si indemnizatii nu se datoreaza asupra indemnizatiilor reglementate de prezenta ordonanta de urgenta, cu exceptia contributiei pentru concedii si indemnizatii, datorata de angajatori pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate suportate din fondurile proprii ale acestora si, respectiv, a indemnizatiilor pentru accidente de munca si boli profesionale.
––––-
Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 45
(1) Perioadele în care asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) si (2) beneficiaza de indemnizatiile prevazute la art. 2 constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, pentru aceste indemnizatii datorându-se contributia de asigurari sociale reglementata de prevederile Legii nr. 19/2000
privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legii bugetului asigurarilor sociale de stat, care se achita bugetului asigurarilor sociale de stat.
(2) Cota de contributie individuala de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1), precum si cotele de contributie de asigurari sociale datorate integral de asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (2) se aplica asupra valorii reprezentând un salariu de baza minim brut pe tara garantat în plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical, si se suporta din cuantumul brut al indemnizatiei stabilite conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta.
(3) Cota de contributie de asigurari sociale datorata de angajator pentru indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cuvenite asiguratilor se aplica asupra valorii reprezentând un salariu de baza minim brut pe tara garantat în plata, corespunzator numarului zilelor lucratoare din concediul medical.
(4) Calculul si plata contributiei de asigurari sociale se efectueaza lunar de catre platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3). Contributia de asigurari sociale se vireaza pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se efectueaza plata drepturilor salariale si/sau a veniturilor de natura salariala.
––––
Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 2 al art. III din ORDONANTA DE URGENTA nr. 91 din 22 noiembrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006.
––––-
Art. 45 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 46
(1) În vederea determinarii punctajului anual, necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii, pentru stagiile de cotizare realizate în conditiile prevazute la art. 45 se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata din perioadele respective.
(1^1) În situatia persoanelor prevazute la art. 33, la determinarea punctajului anual se utilizeaza salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, din perioadele respective, pentru fiecare dintre indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate achitate de fiecare platitor.
––––-
Alin. (1^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
(2) În situatia persoanelor care, în perioada 1 aprilie 2001 – 1 ianuarie 2006, au beneficiat de concedii medicale si indemnizatiile aferente, reglementate de legislatia anterioara prezentei ordonante de urgenta, la determinarea punctajului anual necesar stabilirii drepturilor de pensie în sistemul public de pensii se utilizeaza cuantumul indemnizatiei obtinute în perioadele respective.


Capitolul VIII
Contraventii
––––-
Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 47
(1) Constituie contraventii faptele savârsite prin încalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (3) si (4).
(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte, savârsite prin încalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 alin. (3):
a) refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor;
b) calculul si plata eronata a indemnizatiilor;
c) abrogata;
–––––
Litera c) a alin. (2) al art. 47 a fost abrogata de pct. 11 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(3) Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
–––––
Alin. (3) al art. 47 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
––––-
Art. 47 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 48
(1) Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele prevazute la alin. (1) si (2), cu amenda de la 2.500 lei la 5.000 lei;
b) cele prevazute la alin. (3), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.
(2) Sumele încasate din aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) constituie venituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.
–––––
Art. 48 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.

Articolul 49
Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate.

Articolul 50
Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


Capitolul IX Control si jurisdictie
Articolul 51
(1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizeaza de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. În cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate, coopteaza reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice sau ai directiilor de sanatate publica si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie.
(2) Controlul se realizeaza ca urmare a sesizarii casei de asigurari de sanatate de catre platitori, precum si prin sondaj, la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul.
(3) Controlul privind respectarea obligatiilor prevazute în conventiile încheiate de catre medicii curanti cu casele de asigurari de sanatate se efectueaza de catre organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurari de sanatate.
–––––
Alin. (3) al art. 51 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(3^1) Eliminat.
–––––
Alin. (3^1) al art. 51 a fost eliminat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 2 iulie 2015, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015, care abroga pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(3^2) Eliminat.
–––––
Alin. (3^2) al art. 51 a fost eliminat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 2 iulie 2015, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015, care abroga pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(3^3) Eliminat.
–––––
Alin. (3^3) al art. 51 a fost eliminat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 183 din 2 iulie 2015, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iulie 2015, care abroga pct. 15 al art. I din ORDONANTA DE URGENTA nr. 36 din 14 aprilie 2010, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 268 din 26 aprilie 2010.
(4) În cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din România, pe domeniul de competenta, precum si unitatile cu care medicii se afla în relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.
(5) Comisia de disciplina a Colegiului Medicilor din România, a consiliilor judetene ale medicilor si al municipiului Bucuresti vor aplica masurile prevazute de legislatia în vigoare, în situatia în care constata nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la eliberarea certificatelor medicale.
(6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurari de sanatate, se constituie comisii mixte de analiza a concediilor medicale, conform protocolului încheiat între CNAS-CNPAS si medicii de expertiza.
––––-
Art. 51 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 52
Litigiile care au ca obiect modul de calcul si de plata a indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale.


Capitolul X Dispozitii finale
Articolul 53
(1) Indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) se pot transfera în tarile în care asiguratii îsi stabilesc domiciliul sau resedinta, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.
(2) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se poate face în moneda tarilor respective sau într-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Articolul 54
Abrogat.
––––-
Art. 54 a fost abrogat de art. 6 din ORDONANTA nr. 1 din 12 ianuarie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.

Articolul 55
(1) Continutul si forma formularelor de concedii medicale, ale formularelor cu regim special care contin elemente de protectie împotriva falsificarii sau contrafacerii, precum si ale altor formulare necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta se aproba prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al presedintelui CNAS si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
––––-
Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
(2) Costurile generate de tiparirea documentelor si formularelor prevazute la alin. (1) se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, cu posibilitatea recuperarii acestora în conditiile stabilite de CNAS.

Articolul 56
În aplicarea prezentei ordonante de urgenta, în termen de 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

Articolul 57
CNAS, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor încheia un protocol privind activitatea desfasurata de medicii experti ai asigurarilor sociale, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 58
(1) Necesarul de personal la CNAS si la casele de asigurari de sanatate, pentru realizarea activitatilor de evidenta si control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se stabileste prin hotarâre a Guvernului.
(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare si solutionare a contestatiilor privind contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea de angajator se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, în conditiile legii.
––––-
Art. 58 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006, publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.

Articolul 59
Prezenta ordonanta de urgenta intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.

Articolul 60
(1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile referitoare la concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, concediul si indemnizatiile pentru prevenirea îmbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, concediul si indemnizatia pentru maternitate, concediul si indemnizatia pentru îngrijirea copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134 si la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.
(3) Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(4) Sunt si ramân în vigoare prevederile art. 109 alin. (2) si ale art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor si altor categorii de asigurati decât cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
(5) Pentru personalul civil care îndeplineste functii de demnitate publica, functii publice sau este încadrat cu contract individual de munca în institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prestatiile aferente accidentelor de munca sau bolilor profesionale se calculeaza în conditiile prevazute de aceasta lege si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele acestor institutii.

Articolul 61
Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si persoanelor care îsi desfasoara activitatea în ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, cu exceptia cadrelor militare în activitate si a functionarilor publici cu statut special.

Articolul 62
Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta în volumul si în structura bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, cu mentinerea echilibrului bugetar.

 

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

–––––

Ministrul muncii,

solidaritatii sociale si familiei,

Gheorghe Barbu

Ministrul sanatatii,

Gheorghe Eugen Nicolaescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,

Cristian Vladescu

  1. Ministrul finantelor publice,

Doina-Elena Dascalu,

secretar de stat
Bucuresti, 17 noiembrie 2005.
Nr. 158.

 

Comentariile sunt închise.