Ordonanta nr. 5 din 26 ianuarie 2011

Print Friendly, PDF & Email

ORDONANŢĂ nr. 5 din 26 ianuarie 2011
pentru aprobarea unor reglementări privind creşterea siguranţei rutiere şi
destinaţia sumelor încasate de către personalul împuternicit cu atribuţii de
inspecţie şi control în urma aplicării sancţiunilor contravenţionale specifice
activităţii de transport rutier
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 31 ianuarie 2011
Data intrarii in vigoare : 15 februarie 2011
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct.
I.10 din Legea nr. 274/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.
ART. I
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile
publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3
august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 6, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 6^1, cu
următorul cuprins:
„6^1. anvelope de iarnă – anvelope omologate conform Directivei 92/23/CE a
Consiliului din 31 martie 1992 privind pneurile autovehiculelor şi ale remorcilor
acestora, precum şi montarea lor, Regulamentului Comisiei Economice pentru Europa a
Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE-ONU) nr. 30 sau Regulamentului Comisiei
Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite CEE-ONU nr. 54, după caz.”
2. La articolul 102 alineatul (1), punctul 28 se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„28. conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă,
gheaţă sau polei, fără ca acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă, iar în cazul
autovehiculului de transport marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de
3,5 tone şi al autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe
scaune, inclusiv cel al conducătorului auto, fără ca acestea să fie echipate cu
anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe
aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;”.
3. La articolul 112 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă,
litera h^1), cu următorul cuprins:
„h^1) autovehiculul nu este dotat, la circulaţia pe drumurile publice acoperite
cu zăpadă, gheaţă sau polei, cu anvelope de iarnă, iar autovehiculul de transport
marfă cu o masă totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone şi autovehiculul de
transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al
conducătorului auto, nu sunt echipate cu anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de
tracţiune sau nu au montate pe aceste roţi lanţuri sau alte echipamente
antiderapante omologate;”.
4. La articolul 112, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o),
p), r) şi s), la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare,
poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără
drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h),
i), j), l), m), n), t), u), v) şi x), o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie
pentru 15 zile.”
ART. II
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere,
publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 56. – (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a
prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi
reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul
întreprinderilor şi/sau operatorilor de transport rutier de către inspectorii de
trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop.”
2. La articolul 56^1, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(6) La controlul efectuat în trafic asupra unui vehicul rutier, inspectorii de
trafic şi/sau personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop vor
verifica şi starea tehnică a vehiculelor rutiere utilizate la operaţiunile de
transport rutier, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.”
3. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 57
(1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de
transport rutier, inspectorii de trafic şi/sau personalul autorităţii competente
împuternicit în acest scop au dreptul să pătrundă în timpul programului de lucru
atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de aceştia.
(2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor şi/sau operatorilor de
transport rutier, aceştia au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate
de personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop.”
4. La articolul 58, după litera am) se introduc două noi litere, literele an)
şi ao), cu următorul cuprins:
„an) efectuarea transportului de mărfuri sau de persoane pe drumurile publice
acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei fără ca autovehiculele să fie dotate cu
anvelope de iarnă pe roţile axei/axelor de tracţiune sau fără a avea montate pe
aceste roţi lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate;
ao) circulaţia autovehiculelor cu lanţuri montate pe roţi, pe porţiunile de
drum care nu sunt acoperite cu zăpadă, gheaţă sau polei.”
5. La articolul 59 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
„b) de la 2.500 lei la 4.000 lei, faptele prevăzute la art. 58 lit. ak), al),
an) şi ao);”.
6. Articolul 62^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 62^1. – (1) În cazul utilizării la transport a unui vehicul rutier care
prezintă defecţiuni tehnice majore şi/sau periculoase, se suspendă dreptul de
utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, a
certificatului de înmatriculare şi prin anularea inspecţiei tehnice periodice,
aplicându-se şi sancţiunea contravenţională corespunzătoare de către personalul
competent potrivit legii.
(2) Suspendarea dreptului de utilizare a vehiculului prin reţinerea plăcuţelor
cu numărul de înmatriculare, a certificatului de înmatriculare şi prin anularea
inspecţiei tehnice periodice încetează, iar plăcuţele cu numărul de înmatriculare
şi certificatul de înmatriculare prevăzute la alin. (1) se restituie, la cerere,
după prezentarea dovezii privind efectuarea unei inspecţii tehnice în vederea
redobândirii certificatului de înmatriculare în conformitate cu legislaţia în
vigoare.”
7. După articolul 62^1 se introduce un nou articol, articolul 62^2, cu
următorul cuprins:
„Art. 62^2. – (1) În cazul în care săvârşirea faptei prevăzute la art. 58 lit.
an) are drept consecinţă blocarea unui sector de drum, odată cu aplicarea
sancţiunii contravenţionale personalul prevăzut la art. 60 lit. a) va face menţiune
în procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi despre obligaţia operatorului
de transport/întreprinderii de a achita costurile aferente intervenţiei de degajare
a sectorului de drum afectat. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), administratorul drumului întocmeşte devizul
cuprinzând costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat
şi notifică operatorului de transport/întreprinderii, în termen de 7 zile de la
data săvârşirii contravenţiei, obligaţia de a le achita în termen de 15 zile de la
data primirii notificării.
(3) Operatorul de transport sau întreprinderea, după caz, poate contesta
notificarea conform Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.”
ART. III
Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările
şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 45, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:
„(5) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (4), administratorul drumului
întocmeşte un deviz cu contravaloarea daunelor produse şi depune, în termen de 5
zile de la data producerii accidentului rutier, în condiţiile Legii nr. 136/1995
privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările
ulterioare, o cerere de despăgubire la asigurătorul cu care proprietarul sau
utilizatorul vehiculului, răspunzător de producerea accidentului rutier, a încheiat
contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse
prin accidente de vehicule.
(6) În situaţia în care limitele de despăgubire stabilite prin contractul de
asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente
de vehicule nu acoperă în totalitate prejudiciul produs, administratorul drumului
notifică conducătorului auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz,
operatorului de transport sau întreprinderii obligaţia de a achita, în termen de 15
zile de la data primirii notificării, partea din prejudiciu pentru care
asigurătorul nu a acordat despăgubiri.”
2. La articolul 45, după alineatul (6) se introduc două noi alineate,
alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
„(7) În situaţia în care proprietarul sau utilizatorul vehiculului, răspunzător
de producerea accidentului rutier, nu avea încheiat un contract de asigurare
obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de
vehicule, valabil la data accidentului, precum şi în situaţia în care accidentul sa produs ca urmare a nerespectării obligaţiei de a dota autovehiculele cu anvelope
de iarnă, lanţuri sau alte echipamente antiderapante omologate, administratorul
drumului întocmeşte devizul cu contravaloarea daunelor şi notifică conducătorului
auto vinovat de producerea accidentului şi, după caz, operatorului de transport sau
întreprinderii, în termen de 7 zile de la data săvârşirii contravenţiei, obligaţia
de a achita, în termen de 15 zile de la data primirii notificării, costurile
aferente reparării sau înlocuirii elementelor de drum degradate/distruse.
(8) Conducătorul auto şi, după caz, operatorul de transport sau întreprinderea
pot contesta notificarea prevăzută la alin. (6) şi (7), conform Ordonanţei
Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.”
3. La articolul 61, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate,
alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
„(3) Pe lângă amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice şi juridice
de către personalul cu atribuţii de inspecţie şi control împuternicit de Ministerul
Transporturilor şi Infrastructurii pentru nerespectarea prevederilor referitoare la
circulaţia pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime admise, maselor
maxime admise pe axe şi/sau dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele nr. 2
şi 3, contravenientul are obligaţia de a achita, în contul Companiei Naţionale de
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A., cu titlu de tarif dedespăgubire, sumele stabilite potrivit anexei nr. 5.
(4) Agentul constatator va face menţiune în procesul-verbal de constatare a
contravenţiei şi despre contravaloarea despăgubirii şi modul de achitare a
acesteia.
(5) Sumele încasate cu titlu de tarif de despăgubire, potrivit alin. (3), vor
reveni ca venituri proprii Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale
din România – S.A. şi vor fi utilizate în exclusivitate pentru finanţarea
lucrărilor de construcţie, modernizare, întreţinere şi reparaţie a drumurilor
naţionale, precum şi pentru garantarea şi rambursarea creditelor externe şi interne
contractate în acest scop.”
4. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 66. – Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.”
5. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
ART. IV
Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în
Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I şi ale
art. II pct. 4 şi 5, care vor intra în vigoare la data de 1 noiembrie 2011.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
Anca Daniela Boagiu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Bucureşti, 26 ianuarie 2011.
Nr. 5.
ANEXĂ
(Anexa nr. 5 la Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997)
CUANTUMUL
tarifului de despăgubire aplicabil pentru
încălcarea prevederilor referitoare la circulaţia
pe drumurile publice cu depăşirea masei totale maxime
admise, maselor maxime admise pe axe şi/sau
dimensiunilor maxime admise prevăzute în anexele
nr. 2 şi 3 la ordonanţă
*T*
*FONT 8*
┌───┬──────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬─────────
─────────────────────┐
│Nr.│ Intervalele de aplicare a tarifului de despăgubire │Unitatea│Tariful de despăgubire unitar,│
│crt│ │ de │ cu TVA (euro) │
│ │ │ calcul │ │
├───┼───────────────────────────────┬───────────┬─────┬─┬──────┼────────┼──────────────────────────────┤
│ 1.│Depăşirea masei totale maxime │Masă totală│16,01│÷│ 20,00│tarif x │ 0,25 │
│ │admise, indiferent de tipul │reală de ├─────┼─┼──────┤distanţă├──────────────────────────────┤
│ │suspensiilor, numărul de axe │(tone) │20,01│÷│ 25,00│ │ 0,31 │ │ │sau de roţi │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │25,01│÷│ 30,00│ │ 0,38 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │30,01│÷│ 35,00│ │ 0,44 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │35,01│÷│ 40,00│ │ 0,50 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │40,01│÷│ 45,00│ │ 0,56 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │45,01│÷│ 50,00│ │ 0,62 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │50,01│÷│ 55,00│ │ 1,37 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │55,01│÷│ 60,00│ │ 1,49 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │60,01│÷│ 65,00│ │ 1,62 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │65,01│÷│ 70,00│ │ 1,74 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │70,01│÷│ 75,00│ │ 1,86 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │75,01│÷│ 80,00│ │ 1,99 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │80,01│÷│ 85,00│ │ 2,11 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │85,01│÷│ 90,00│ │ 2,24 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │90,01│÷│ 95,00│ │ 2,36 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │95,01│÷│100,00│ │ 2,48 │
│ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ peste 100,00 │ │2,48 euro + 0,13 euro pentru │
│ │ │ │ │ │fiecare 0,01÷5,00 tone peste │
│ │ │ │ │ │100,00 tone │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼───────────────┬──────────────┤
│ 2.│Depăşirea masei maxime admise │ │ │ │Suspensii │Alte suspensii│
│ │pe axe, indiferent de numărul │ │ │ │pneumatice sau │decât cele │
│ │de axe sau de roţi │ │ │ │echivalente │pneumatice sau│
│ │ │ │ │ │ │echivalente │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Axă simplă,│ 0,01│÷│ 0,50│tarif x │ 0,08 │ 0,11 │
│ │ │cu (tone) ├─────┼─┼──────┤distanţă├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 0,51│÷│ 1,00│ │ 0,22 │ 0,30 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 1,01│÷│ 1,50│ │ 0,33 │ 0,44 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 1,51│÷│ 2,00│ │ 0,97 │ 1,22 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 2,01│÷│ 2,50│ │ 1,48 │ 1,85 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 2,51│÷│ 3,00│ │ 2,16 │ 2,71 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 3,01│÷│ 3,50│ │ 2,87 │ 3,59 │
│ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ peste 3,50 │ │2,87 euro + │Tarifele │
│ │ │ │ │ │1,24 euro │prevăzute │
│ │ │ │ │ │pentru fiecare │pentru │
│ │ │ │ │ │0,01 ÷ 0,50 │suspensii │
│ │ │ │ │ │tone peste │pneumatice │
│ │ │ │ │ │3,50 tone │x 1,50 │
│ │ ├───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Axă dublă, │ 0,01│÷│ 0,50│tarif x │ 0,24 │ 0,31 │
│ │ │cu (tone) ├─────┼─┼──────┤distanţă├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 0,51│÷│ 1,00│ │ 0,34 │ 0,44 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 1,01│÷│ 2,00│ │ 0,68 │ 0,86 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 2,01│÷│ 3,00│ │ 1,02 │ 1,28 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 3,01│÷│ 4,00│ │ 1,36 │ 1,70 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 4,01│÷│ 5,00│ │ 1,79 │ 2,24 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 5,01│÷│ 6,00│ │ 2,19 │ 2,75 │
│ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ peste 6,00 │ │ 2,19 euro + │Tarifele │
│ │ │ │ │ │1,86 euro │prevăzute │ │ │ │ │ │ │pentru fiecare │pentru │
│ │ │ │ │ │0,01 ÷ 1,00 │suspensii │
│ │ │ │ │ │tone peste │pneumatice │
│ │ │ │ │ │6,00 tone │x 1,30 │
│ │ ├───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Axă triplă,│ 0,01│÷│ 0,50│tarif x │ 0,36 │ 0,46 │
│ │ │cu (tone) ├─────┼─┼──────┤distanţă├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 0,51│÷│ 1,00│ │ 0,44 │ 0,56 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 1,01│÷│ 2,00│ │ 0,66 │ 0,84 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 2,01│÷│ 3,00│ │ 1,09 │ 1,37 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 3,01│÷│ 4,00│ │ 1,52 │ 1,90 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 4,01│÷│ 5,00│ │ 1,93 │ 2,42 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 5,01│÷│ 6,00│ │ 2,42 │ 3,04 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ 6,01│÷│ 7,00│ │ 2,92 │ 3,65 │
│ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ peste 7,00 │ │2,92 euro + │Tarifele │
│ │ │ │ │ │1,24 euro │prevăzute │
│ │ │ │ │ │pentru fiecare│pentru │
│ │ │ │ │ │0,01 ÷ 1,00 │suspensii │
│ │ │ │ │ │tone │pneumatice │
│ │ │ │ │ │peste 7,00 tone│x 1,50 │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼───────────────┴──────────────┤
│ 3.│Depăşirea dimensiunilor │lungime, cu│ 0,01│÷│ 2,00│tarif x │ 0,04 │
│ │maxime admise │(metri) ├─────┼─┼──────┤distanţă├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 2,01│÷│ 3,00│ │ 0,10 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 3,01│÷│ 4,00│ │ 0,17 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 4,01│÷│ 5,00│ │ 0,23 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 5,01│÷│ 6,00│ │ 0,29 │
│ │ │ ├─────┴─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │peste │ │ │0,29 euro + 0,06 euro pentru │
│ │ │ │6,00 │ │ │fiecare 0,01÷1,00 metri peste │
│ │ │ │ │ │ │6,00 metri │
│ │ ├───────────┼─────┬─┼──────┼────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │lăţime, cu │ 0,01│÷│ 0,50│tarif x │ 0,13 │
│ │ │(metri) ├─────┼─┼──────┤distanţă├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 0,51│÷│ 1,00│ │ 0,25 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 1,01│÷│ 1,50│ │ 0,38 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 1,51│÷│ 2,00│ │ 0,50 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 2,01│÷│ 2,50│ │ 1,12 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 2,51│÷│ 3,00│ │ 1,71 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 3,01│÷│ 3,50│ │ 2,31 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 3,51│÷│ 4,00│ │ 2,89 │
│ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ peste 4,00 │ │2,89 euro + 0,62 euro pentru │
│ │ │ │ │ │fiecare 0,01÷0,50 metri peste │
│ │ │ │ │ │4,00 metri │
│ │ ├───────────┼─────┬─┬──────┼────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │înălţime, │ 0,01│÷│ 0,25│tarif x │ 0,07 │
│ │ │cu (metri) ├─────┼─┼──────┤distanţă├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 0,26│÷│ 0,50│ │ 0,13 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 0,51│÷│ 1,00│ │ 0,25 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 1,01│÷│ 1,50│ │ 0,38 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 1,51│÷│ 2,00│ │ 0,50 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 2,01│÷│ 2,50│ │ 1,10 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 2,51│÷│ 3,00│ │ 1,69 │
│ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 3,01│÷│ 3,50│ │ 2,29 │ │ │ │ ├─────┼─┼──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ 3,51│÷│ 4,00│ │ 2,89 │
│ │ │ ├─────┴─┴──────┤ ├──────────────────────────────┤
│ │ │ │ peste 4,00 │ │2,89 euro + 0,62 euro pentru │
│ │ │ │ │ │fiecare 0,01÷0,50 metri peste │
│ │ │ │ │ │4,00 metri │
├───┼───────────────────────────────┼───────────┼──────────────┼────────┼──────────────────────────────┤
│ 4.│Recântărire sau remăsurare │ │ │tarif/ │ 50,00 │
│ │ │ │ │operaţie│ │
│ │ │ │ │ │

└───┴───────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴────────┴─────────
─────────────────────┘
*ST*
Contravaloarea tarifelor de despăgubire în lei se va calcula la cursul de
schimb lei/euro publicat de Banca Naţională a României la data întocmirii
procesului-verbal de constatare a contravenţiei.
Modul de aplicare a tarifelor de despăgubire prevăzute în prezenta anexă:
a) se aplică pentru vehiculele înmatriculate în România sau în alte state, pe
traseul origine – punct control;
b) prin vehicul se înţelege orice autovehicul rutier având cel puţin două axe
sau un ansamblu de vehicule format dintr-un autovehicul şi semiremorcă/remorcă
tractată de acesta, cu sau fără încărcătură;
c) masele şi dimensiunile maxime admise sunt prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la
ordonanţă;
d) tarifarea pentru depăşirea masei se efectuează prin compararea rezultatului
obţinut pentru tarifarea masei totale cu rezultatul obţinut pentru tarifarea
maselor pe axe ale vehiculului, luându-se în considerare valoarea cea mai mare
rezultată;
e) tarifarea pentru depăşirea masei totale se calculează prin aplicarea
tarifului unitar corespunzător masei reale a vehiculului;
f) în situaţia în care cel puţin două vehicule sunt cuplate lateral pentru
efectuarea unui transport, clasificarea axelor, din punctul de vedere al distanţei
dintre axe, se efectuează pentru fiecare vehicul, indiferent de numărul de axe sau
de roţi ale fiecărui vehicul;
g) tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se calculează prin
aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită masa maximă
admisă pe axe, în funcţie de categoria drumului pe care se circulă;
h) pentru axe multiple constituite din cel puţin două axe consecutive ale
aceluiaşi vehicul, tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axe se
calculează pentru fiecare categorie de axe (simplă, dublă, triplă), în funcţie de
distanţa dintre axe;
i) tarifarea pentru depăşirea masei maxime admise pe axa dublă şi triplă se
efectuează pentru ansamblul de axe, fără a se compara şi a se lua în considerare
axele componente ale configuraţiei de axe;
j) în cazul vehiculelor prevăzute în anexa nr. 3 la ordonanţă, combinaţiile de
axe (simplă, dublă, triplă) se stabilesc de la partea din faţă a vehiculului spre
spatele acestuia;
k) în cazul depăşirii masei maxime admise pe mai multe axe sau configuraţii de
axe distincte ale aceluiaşi vehicul, tarifarea se cumulează;
l) nu se aplică tarife de despăgubire dacă depăşirea masei maxime admise pe axe
şi a masei totale maxime admise sau a maselor pe axe şi a masei totale înscrise în
autorizaţia specială de transport, rezultată în urma cântăririi, este de până la:
i) 4% inclusiv, pentru masa pe axa simplă;
ii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa dublă;
iii) 4% inclusiv, pentru masa pe axa triplă;
iv) 5% inclusiv, pentru masa totală;
m) tarifarea pentru depăşirea masei totale sau pe axe nu se aplică pentruvehiculele de transport de persoane (autoturisme, microbuze, autocare, autobuze);
n) tarifarea pentru depăşirea dimensiunilor maxime admise se calculează prin
aplicarea tarifului unitar corespunzător valorii cu care este depăşită dimensiunea
maximă admisă;
o) în situaţia în care sunt depăşite cel puţin două dintre dimensiunile maxime
admise, se cumulează tarifarea pentru dimensiunile care sunt depăşite.
––

Comentariile sunt închise.