Decizia 17 din 10 decembrie 2010

Print Friendly, PDF & Email

privind emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru in specialitatea medicina de familie

Publicat in Monitorul Oficial 32 din 13 ianuarie 2011 (M. Of. 32/2011)

Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 406 si 431 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania d e c i d e:

Art. 1. – Avizul pentru infiintarea punctelor secundare de lucru in specialitatea medicina de familie, in alte localitati decat in localitatea unde functioneaza sediul principal, se emite de catre colegiile teritoriale daca solicitantul face dovada ca poate asigura, personal sau prin angajatii proprii, un program de minimum 35 de ore pe saptamana la punctul de lucru si este indeplinita una dintre urmatoarele conditii:
a) in localitatea unde se doreste infiintarea punctului secundar de lucru nu mai functioneaza un alt cabinet medical in specialitatea medicina de familie;
b) numarul populatiei pe fiecare cabinet medical in specialitatea medicina de familie existent in localitatea respectiva este mai mare de 2.500 de locuitori cu domiciliul stabil in localitatea respectiva, daca mai exista un alt cabinet medical.
Art. 2. – Dovada posibilitatii asigurarii unui program de cel putin 35 de ore pe saptamana se face, dupa caz, cu copia contractului de munca al angajatului, respectiv angajatilor sau cu dovada eliberata de catre casa de asigurari de sanatate in raza careia functioneaza sediul principal ca aceasta nu se afla in raporturi contractuale cu solicitantul infiintarii punctului secundar de lucru.
Art. 3. – La data intrarii in vigoare a prezentei decizii se abroga Decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania nr. 11/2009 pentru emiterea avizelor pentru infiintarea punctelor secundare de lucru ale cabinetelor medicale individuale, asociate, grupate si ale societatilor civile medicale, precum si pentru punctele secundare de lucru ale cabinetelor din structura unitatilor medicale cu personalitate juridica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 639 din 28 septembrie 2009, cu modificarile ulterioare.

Art. 4. – Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Colegiului Medicilor din Romania,
Vasile Astarastoae

Bucuresti, 10 decembrie 2010.
Nr. 17.

Comentariile sunt închise.