Ordin nr. 153 din 26/02/2003

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Normelor metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea 
cabinetelor medicale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 353 din 23/05/2003
Intrare in vigoare: 23/05/2003

Având în vedere art. 15 din Legea nr. 629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, vazând Referatul de aprobare al Directiei politici de dezvoltare, programe Banca Mondiala si privatizare nr. DB

1.759/2003,
în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, ministrul sanatatii si familiei emite urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba Normele metodologice privind înfiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cuprinse în anexa nr. 1.
Art. 2. – Dotarea minima obligatorie pentru cabinetele medicale de specialitate este prevazuta în anexa nr. 2.
Art. 3. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 4. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. – Pe data intrarii în vigoare a prezentului ordin Normele nr. 786/1998 privind formele de exercitare a profesiunii de medic, aprobate prin Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, emise de Ministerul Sanatatii si de Colegiul Medicilor din România si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 8 decembrie 1998, precum si anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sanatatii nr. 84/1998 privind autorizatia de libera practica medicala din România îsi înceteaza aplicabilitatea.
Art. 6. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sanatatii si familiei, Daniela Bartos
Bucuresti, 26 februarie 2003.
Nr. 153.

Comentariile sunt închise.