LEGE nr.180 din 11 aprilie 2002

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor

Parlamentul României adopta prezenta lege.

Articol unic. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor, adoptata în temeiul art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.410 din 25 iulie 2001, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 1. – Legea contraventionala apara valorile sociale, care nu sunt ocrotite prin legea penala. Constituie contraventie fapta savârsita cu vinovatie, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, prin hotarâre a Guvernului sau, dupa caz, prin hotarâre a consiliului local al comunei, orasului, municipiului sau al sectorului municipiului Bucuresti, a consiliului judetean ori a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.”

2. La articolul 2, alineatele (1)-(3) vor avea urmatorul cuprins:

„Art. 2. – (1) Prin legi, ordonante sau hotarâri ale Guvernului se pot stabili si sanctiona contraventii în toate domeniile de activitate.

(2) Prin hotarâri ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctioneaza contraventii în toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, în masura în care în domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotarâri ale Guvernului.

(3) Consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti pot stabili si sanctiona contraventii în urmatoarele domenii: salubritate; activitatea din piete, curatenia si igienizarea acestora; întretinerea parcurilor si spatiilor verzi, a spatiilor si locurilor de joaca pentru copii; amenajarea si curatenia spatiilor din jurul blocurilor de locuinte, precum si a terenurilor virane; întretinerea bazelor si obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întretinerea strazilor si trotuarelor, a scolilor si altor institutii de educatie si cultura, întretinerea cladirilor, împrejmuirilor si a altor constructii; depozitarea si colectarea gunoaielor si a resturilor menajere.”

3. La articolul 2, dupa alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:

„(5) Hotarârile consiliilor locale sau judetene ori, dupa caz, ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin care s-au stabilit contraventii cu nesocotirea principiilor prevazute la alin. (2)-(4), sunt nule de drept. Nulitatea se constata de instanta de contencios administrativ competenta, la cererea oricarei persoane interesate.”

4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 4 – (1) Actele normative prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii, iar în cazul hotarârilor consiliilor locale sau judetene punerea în aplicare se face si cu respectarea conditiilor prevazute la art. 50 alin. (2) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001.

(2) În cazuri urgente se poate prevedea intrarea în vigoare într-un termen mai scurt, dar nu mai putin de 10 zile.

(3) Hotarârile autoritatilor administratiei publice locale sau judetene prevazute la art. 1, prin care se stabilesc si se sanctioneaza contraventii, pot fi aduse la cunostinta publica prin afisare sau prin orice alta forma de publicitate în conditiile Legii nr. 215/2001.”

5. La articolul 5, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

„(5) Sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite.”

6. La articolul 5, dupa alineatul (5) se introduc alineatele (6) si (7) care vor avea urmatorul cuprins:

„(6) Sanctiunile complementare se aplica în functie de natura si de gravitatea faptei.

(7) Pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare.”

7. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:

„Art. 8. – (1) Amenda contraventionala are caracter administrativ.

(2) Limita minima a amenzii contraventionale este de 250.000 lei, iar limita maxima nu poate depasi:

a) 1 miliard lei, în cazul contraventiilor stabilite prin lege si ordonanta;
b) 500 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotarâri ale Guvernului;
c) 50 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotarâri ale consiliilor judetene ori ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
d) 25 milioane lei, în cazul contraventiilor stabilite prin hotarâri ale consiliilor locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
(3) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat, cu exceptia celor provenite din amenzile aplicate în temeiul hotarârilor autoritatilor administratiei publice locale prevazute la alin. (2) lit. c) si d), care se fac venit la bugetul local respectiv, precum si a celor pentru care legea prevede altfel. Amenzile aplicate în temeiul unei legi, ordonante sau hotarâri a Guvernului se fac venit la bugetul de stat în cota de 75%, diferenta revenind autoritatii din care face parte agentul constatator. Aceasta suma se retine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, si va fi repartizata pentru dotarea cu mijloace specifice activitatilor din domeniu.”

8. La articolul 20, alineatul (2) se abroga.

9. La articolul 22, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 22. – (1) În cazul contraventiilor pentru care legea prevede sanctiunea închisorii contraventionale alternativ cu amenda, daca agentul constatator apreciaza ca sanctiunea amenzii nu este îndestulatoare, încheie procesul-verbal de constatare si îl înainteaza în cel mult 48 de ore judecatoriei în a carei raza teritoriala a fost savârsita contraventia, pentru aplicarea sanctiunii corespunzatoare. Judecata se face cu participarea procurorului.”

10. La articolul 28, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

„Art. 28. – (1) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute în actul normativ, agentul constatator facând mentiune despre aceasta posibilitate în procesul-verbal. În actul normativ de stabilire a contraventiilor aceasta posibilitate trebuie mentionata în mod expres.”

11. La articolul 34, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

„(2) Hotarârea judecatoreasca prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacata cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral în fata instantei. Recursul suspenda executarea hotarârii.”

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 13 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 19 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

Bucuresti, 11 aprilie 2002.
Nr. 180.

Comentariile sunt închise.