Lege nr. 460 din 12/11/2003

Print Friendly, PDF & Email

privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist, înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 836 din 25/11/2003

Intrare in vigoare: 25/12/2003

 

    Parlamentul României adopta prezenta lege.

   CAPITOLUL I
  Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist în sistemul sanitar din România

   SECTIUNEA 1
  Dispozitii generale

   Art. 1. – (1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist în sistemul sanitar din România este un drept al oricarei persoane fizice, cetatean român sau cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, posesor al diplomei eliberate de o institutie de învatamânt superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscuta de lege, si având competenta necesara pentru efectuarea analizelor de laborator.
   (2) În laborator biochimistul, biologul si chimistul au dreptul la initiativa si decizie în ceea ce priveste tehnicile si aparatele de laborator pentru executarea cu maxima operativitate si raspundere a analizelor solicitate, sub semnatura.
   (3) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist în sistemul sanitar este autorizata de Ministerul Sanatatii.
   Art. 2. – Profesiunile de biochimist, biolog si chimist în sistemul sanitar cuprind drepturi si responsabilitati care rezulta din fisa postului.
   Art. 3. – (1) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist în sistemul sanitar se face pe baza autorizatiei de libera practica, care se acorda de Ministerul Sanatatii pe baza urmatoarelor acte:
   a) diploma eliberata de o institutie de învatamânt superior de profil biochimic, biologic sau chimic, recunoscuta de lege;
   b) certificat de cazier judiciar;
   c) certificat de sanatate;
   d) avizul Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor.
   (2) Exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist în unele laboratoare din sistemul sanitar se face si pe baza certificatului de acreditare, care se acorda de Ministerul Sanatatii pe baza urmatoarelor acte:
   a) autorizatie de libera practica;
   b) adeverinta de salariat;
   c) cerere-tip;
   d) avizul Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor.
   Art. 4. – (1) Profesiunile de biochimist, biolog si chimist pot fi practicate în unitati sanitare publice sau private si în institutii de învatamânt si cercetare cu profil biomedical.
   (2) În spitalele publice si în ambulatorii biochimistii, biologii si chimistii cu o vechime de cel putin 5 ani în specialitate pot ocupa functia de sef de laborator.
   Art. 5. – Biochimistul, biologul si chimistul, angajati în unitati sanitare publice sau private, au drepturi si obligatii ce decurg din normele si reglementarile legale, din prevederile contractului individual de munca si din regulamentele de ordine interioara.
   Art. 6. – Biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar, care au titlul de doctor în stiinte si care îndeplinesc conditiile privind vârsta standard de pensionare, pot continua activitatea profesionala, la cerere, pâna la vârsta de 65 de ani, femeile, si de 70 de ani, barbatii, prin prelungiri anuale, în conditiile prevazute la art. 3 alin. (1), numai cu acordul angajatorului.
   Art. 7. – Profesiunile de biochimist, biolog si chimist pot fi practicate în cabinete de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical. Veniturile acestora pot fi realizate si din servicii prestate în baza contractului cu furnizorii de servicii medicale sau cu casele de asigurari de sanatate.
   Art. 8. – Asigurarea protectiei biochimistului, biologului si chimistului din sistemul sanitar, pentru riscurile ce decurg din practica profesionala, este obligatia angajatorului si se realizeaza de angajator prin societatile de asigurari.
   Art. 9. – Continutul si caracteristicile activitatii biochimistului, biologului si chimistului sunt:
   a) efectueaza investigatii de laborator conform pregatirii si specializarii;
   b) participa la programe de control privind starea de sanatate a populatiei;
   c) participa la formarea teoretica si practica a viitorilor specialisti care au inclusa practica de laborator în programele de pregatire;
   d) participa, împreuna cu medicii si alte categorii de personal, la cercetarea în domeniul medical;
   e) participa, împreuna cu alte categorii de personal, la protejarea mediului ambiant.

   SECTIUNEA a 2-a
  Formarea, perfectionarea si specializarea biochimistilor, biologilor si chimistilor în sistemul sanitar din România

   Art. 10. – Formarea biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar se realizeaza în institutii de învatamânt superior de profil recunoscute de lege, pe baza programelor elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului.
   Art. 11. – Biochimistul, biologul si chimistul din sistemul sanitar au obligatia profesionala de a se pregati prin programe de pregatire continua, elaborate de Ministerul Sanatatii cu consultarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor.
   Art. 12. – (1) Specializarea biochimistului, biologului si chimistului din sistemul sanitar se realizeaza prin programe având continut si durata specifice, conform cerintelor, în institutii abilitate scopului propus.
   (2) Specializarea fara plata se efectueaza teoretic prin cursuri si prin practica în laboratoarele medicale.
   (3) Durata specializarii este de 4 ani.
   (4) Specializarea se finalizeaza cu obtinerea diplomei de specialitate, prin sustinerea unui examen.
   (5) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) si (3) biochimistii, biologii si chimistii acreditati, care au o vechime de cel putin 5 ani în domeniul sanitar sau în institutii de învatamânt si cercetare cu profil biomedical, la data intrarii în vigoare a prezentei legi.
   Art. 13. – Metodologia de desfasurare a programelor de pregatire profesionala continua si de acordare a diplomelor care certifica absolvirea cursurilor este stabilita de Ministerul Sanatatii si de institutiile de învatamânt superior, cu consultarea Colegiului Medicilor din România si a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor.
   Art. 14. – Formele de pregatire, specializare si perfectionare profesionala, efectuate în strainatate de catre biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar, sunt asimilate celor echivalente în tara, potrivit reglementarilor în vigoare.

   SECTIUNEA a 3-a
  Norme de etica si deontologie profesionala

   Art. 15. – În exercitarea profesiunii, biochimistul, biologul si chimistul din sistemul sanitar respecta demnitatea fiintei umane si principiile eticii, dând dovada de responsabilitate profesionala si morala, actionând întotdeauna în interesul pacientului, al familiei pacientului si al comunitatii.
   Art. 16. – Biochimistul, biologul si chimistul din sistemul sanitar sunt obligati sa pastreze secretul profesional.
   Art. 17. – Litigiile sau abaterile de la etica profesionala se analizeaza si masurile se iau, dupa caz, de catre seful echipei medicale sau de conducerea unitatii ori de catre Colegiul Medicilor din România, împreuna cu Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, potrivit Codului de etica si deontologie profesionala a biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar.

   SECTIUNEA a 4-a
  Relatii care se stabilesc în exercitarea profesiunii de biochimist, biolog si chimist din sistemul sanitar

   Art. 18. – Activitatea biochimistului, biologului si chimistului din sistemul sanitar se desfasoara individual sau în cadrul unor colective mixte.
   Art. 19. – Biochimistul, biologul si chimistul din sistemul sanitar colaboreaza cu medicul si recunosc rolul coordonator al acestuia, precum si cu ceilalti membri ai colectivului, participând la mentinerea relatiilor amiabile în cadrul acestuia si contribuind la asigurarea calitatii actului medical.
   Art. 20. – Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România sunt obligati sa aplice parafa cuprinzând numele, prenumele, gradul si specialitatea pe toate buletinele pentru analizele pe care le efectueaza.
   Art. 21. – Relatiile dintre biochimisti, biologi si chimisti din sistemul sanitar se bazeaza pe corectitudine, colaborare, respect reciproc si solidaritate profesionala, potrivit Codului de etica si deontologie profesionala a biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar.

   CAPITOLUL II
  Înfiintarea, organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România

   SECTIUNEA 1
  Caracteristici generale

   Art. 22. – (1) Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România se înfiinteaza ca organizatie profesionala, neguvernamentala, apolitica, nonprofit si cu personalitate juridica, ce reprezinta interesele membrilor sai.
   (2) Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România cuprinde biochimisti, biologi si chimisti autorizati sa-si exercite profesiunea în unitati ale Ministerului Sanatatii sau ale altor ministere cu retea sanitara proprie, în sectorul sanitar privat si în unitati de cercetare biomedicala.
   Art. 23. – Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România are sediul central în municipiul Bucuresti.

   SECTIUNEA a 2-a
  Atributiile Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România

   Art. 24. – Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor are urmatoarele atributii:
   a) apara prestigiul si demnitatea profesionala ale membrilor sai în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;
   b) apara si promoveaza interesele profesionale ale membrilor sai;
   c) emite norme cu caracter intern, cu respectarea dispozitiilor legale;
   d) elaboreaza si supravegheaza respectarea Codului de etica si deontologie profesionala a biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar, adoptat dupa avizarea sa de catre Ministerul Sanatatii;
   e) reprezinta membrii sai în relatiile cu organizatiile guvernamentale, neguvernamentale si cu sindicatele, pe plan intern si international;
   f) acorda asistenta profesionala membrilor sai în situatiile de judecare a cazurilor de abateri de la normele de etica si deontologie profesionala, precum si de solutionare a litigiilor;
   g) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii în scopul elaborarii reglementarilor privind înregistrarea în registrul unic al biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar;
   h) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din România la elaborarea si monitorizarea programelor de formare, specializare si perfectionare a pregatirii profesionale teoretice si practice a biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar;
   i) colaboreaza cu Ministerul Sanatatii în scopul elaborarii normelor specifice si a reglementarilor privind profesiunea de biochimist, biolog si chimist din sistemul sanitar;
   j) avizeaza eliberarea autorizatiei de libera practica pentru biochimisti, biologi si chimisti din sistemul sanitar;
   k) actioneaza împreuna cu institutiile sanitare centrale si teritoriale pentru asigurarea, în unitatile sanitare publice si private, a calitatii actului medical;
   l) avizeaza, împreuna cu Colegiul Medicilor din România, autorizatia de instalare a laboratoarelor medicale private de profil si se pronunta în legatura cu demersurile întreprinse în vederea interzicerii instalarii acestora, tinând seama de exercitarea activitatii în concordanta cu competenta profesionala a personalului, de dotarea tehnica si de respectarea normelor de protectia mediului.

   SECTIUNEA a 3-a
  Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor

   Art. 25. – (1) Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor sunt înscrisi într-un registru unic, care se publica periodic.
   (2) Membrii ajunsi la vârsta pensionarii ramân înscrisi, la cerere, în Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor.
   Art. 26. – Membrii Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor sunt obligati:
   a) sa respecte reglementarile legale privind exercitarea profesiunii de biochimist, biolog si chimist din sistemul sanitar;
   b) sa respecte statutul Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor privind exercitarea acestor profesiuni;
   c) sa respecte si sa aplice normele de etica si deontologie profesionala.
   Art. 27. – Veniturile Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor se constituie din:
   a) taxa de înscriere si cotizatiile lunare ale membrilor;
   b) donatii, sponsorizari, potrivit legii;
   c) fonduri rezultate din manifestari stiintifice si din drepturi editoriale;
   d) alte surse, cu respectarea prevederilor legale.
   Art. 28. – Fondurile banesti pot fi utilizate pentru cheltuieli de administrare, precum: salarizarea personalului, procurarea de fonduri fixe, material gospodaresc, finantarea cheltuielilor organizatorice, perfectionarea pregatirii profesionale, acordarea de burse prin concurs, crearea de institutii cu scop filantropic si stiintific si altele, care se stabilesc de Consiliul national al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor.

   SECTIUNEA a 4-a
  Organizarea si functionarea Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România

   Art. 29. – Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România este organizat la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
   Art. 30. – Organele de conducere ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, sunt: adunarea generala, consiliul national, consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, si birourile executive ale acestora.
   Art. 31. – Alegerile pentru organele de conducere ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România, la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfasoara o data la 4 ani.
   Art. 32. – (1) Adunarea generala a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, constituita din reprezentanti alesi la nivel judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se întruneste anual.
   (2) Adunarea generala alege prin vot secret, cu majoritate simpla, membrii Consiliului national al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, în prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al reprezentantilor alesi.
   (3) Adunarea generala adopta, în prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al reprezentantilor alesi, Codul de etica si deontologie profesionala, statutul si regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor.
   Art. 33. – (1) Consiliul national al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor este alcatuit din 55 de membri, dupa cum urmeaza: câte un reprezentant al fiecarui judet, 6 reprezentanti ai municipiului Bucuresti, 8 reprezentanti ai laboratoarelor medicale private din România, alesi de catre adunarea generala a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor.
   (2) Consiliul national prevazut la alin. (1) este legal constituit în prezenta a jumatate din numarul membrilor sai si hotaraste cu majoritate simpla.
   (3) Consiliul national prevazut la alin. (1) se întruneste în sesiuni anuale, ordinare si extraordinare.
   (4) În cadrul consiliului national prevazut la alin. (1) functioneaza comisii de specialitate.
   Art. 34. – Între sesiunile consiliului national prevazut la art. 33, Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România este coordonat de biroul executiv.
   Art. 35. – (1) Biroul executiv al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România asigura activitatea permanenta a acestuia, potrivit legii si regulamentelor proprii.
   (2) Biroul executiv este alcatuit din: presedinte, 3 vicepresedinti, un secretar si 2 membri, alesi prin vot secret de membrii consiliului national prevazut la art. 33.
   (3) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu functiile corespunzatoare dintr-un sindicat.
   Art. 36. – (1) Consiliul judetean al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor are un numar de membri proportional cu numarul de biochimisti, biologi si chimisti din sistemul sanitar înregistrati în evidenta, dupa cum urmeaza:
   a) pâna la 50 de membri înscrisi în registrul unic si cotizanti – pâna la 7 membri;
   b) peste 50 de membri înscrisi în registrul unic si cotizanti – pâna la 11 membri.
   (2) Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 11 membri.
   (3) Alegerea membrilor consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prevazute la alin. (1) si (2), se face de catre adunarea generala, prin vot secret, cu majoritate simpla, prin participarea a minimum doua treimi din numarul total al membrilor înscrisi în registrul unic si cotizanti. Alegerea reprezentantilor pentru Adunarea generala a Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor se face prin vot secret, cu majoritate simpla, potrivit normei de reprezentare, de un delegat la doi membri înscrisi în registrul unic. Alegerile sunt validate în prezenta a doua treimi din numarul total al delegatilor. În cazul în care la conferinta de alegeri nu sunt prezente doua treimi din numarul total al delegatilor, dupa doua saptamâni se va organiza o alta conferinta de alegeri, al carei rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor.
   (4) Consiliul judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, prevazute la alin. (1) si (2), va alege dintre membrii sai un birou format din: presedinte, 2 vicepresedinti si un secretar.
   (5) Functiile de presedinte, vicepresedinte si secretar sunt incompatibile cu functia corespunzatoare dintr-un sindicat.
   Art. 37. – Persoanele care exercita functii de conducere la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, în structurile Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor îsi mentin locurile de munca pe perioada în care îndeplinesc functiile respective.
   Art. 38. – Organele de conducere ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile legale si cu regulamentele proprii.

   SECTIUNEA a 5-a
  Proceduri si sanctiuni

   Art. 39. – (1) Membrilor Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor care încalca regulamentele specifice privind exercitarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist în sistemul sanitar, precum si Codul de etica si deontologie profesionala a biochimistilor, biologilor si chimistilor din sistemul sanitar li se aplica urmatoarele sanctiuni:
   a) mustrare;
   b) avertisment;
   c) suspendarea temporara a calitatii de membru al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor;
   d) retragerea calitatii de membru al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor si propunerea catre Ministerul Sanatatii de anulare a autorizatiei de practica profesionala pentru o perioada de 6 luni pâna la un an sau definitiv.
   (2) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) este de competenta consiliilor judetene ale Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, iar aplicarea celor de la alin. (1) lit. c) si d) este de competenta consiliului national.
   Art. 40. – Concluziile anchetei si sanctiunile aplicate se comunica în scris persoanei în cauza, consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, angajatorului si, dupa caz, Ministerului Sanatatii.
   Art. 41. – (1) Contestatiile împotriva sanctiunilor prevazute la art. 39 alin. (1) lit. a) si b) se pot face la comisia de specialitate din cadrul Consiliului national al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.
   (2) Împotriva sanctiunilor prevazute la art. 39 alin. (1) lit. c) si d) se poate face contestatie la judecatoria în a carei raza teritoriala îsi desfasoara activitatea biochimistul, biologul si chimistul din sistemul sanitar care a fost sanctionat, în termen de 30 de zile de la comunicarea sanctiunii.
   Art. 42. – Raspunderea disciplinara a membrilor Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor, prevazuta la art. 39, nu exclude raspunderea civila, patrimoniala, contraventionala si penala, dupa caz, potrivit prevederilor legale.
   Art. 43. – Calitatea de membru al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor înceteaza ca urmare a pierderii dreptului de exercitare a acestor profesiuni, precum si în urma neplatii, timp de 3 luni consecutive, a cotizatiei de membru.
   Art. 44. – Practicarea profesiunilor de biochimist, biolog si chimist din sistemul sanitar de catre persoanele care nu au aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform prevederilor Codului penal.
   Art. 45. – (1) Organizarea alegerilor de constituire a primelor organe de conducere la nivel national, judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se desfasoara pe baza regulamentului elaborat de comisia electorala centrala de initiativa, formata din:
   a) un reprezentant al Ministerului Sanatatii;
   b) un reprezentant al Colegiului Medicilor din România;
   c) 16 biochimisti, biologi si chimisti din sistemul sanitar;
   d) un reprezentant al sindicatului.
   (2) Membrii consiliului national si ai consiliului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, al Ordinului Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor se aleg pentru un mandat de 4 ani.

   CAPITOLUL III
  Dispozitii finale

   Art. 46. – Biochimistii, biologii si chimistii din sistemul sanitar sunt obligati sa respecte prevederile prezentei legi si reglementarile specifice sectorului în care îsi desfasoara activitatea.
   Art. 47. – Ordinul Biochimistilor, Biologilor si Chimistilor în sistemul sanitar din România functioneaza pe baza prezentei legi si pe baza reglementarilor proprii, elaborate în conformitate cu prevederile legii.
   Art. 48. – Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 29 septembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

    PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 21 octombrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

    p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC

    Bucuresti, 12 noiembrie 2003.
    Nr. 460.

 

 

Comentariile sunt închise.