Lege nr. 598 din 31/10/2001

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 711 din 08/11/2001
Intrare in vigoare: 08/11/2001


    Parlamentul României adopta prezenta lege.

   Art. I. – Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83 din 19 iunie 2000 privind organizarea si functionarea cabinetelor de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 iunie 2000, cu urmatoarele modificari:
   1. La articolul 1, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 1. – (1) Cabinetul de libera practica pentru servicii publice conexe actului medical, denumit în continuare cabinet de practica, este unitatea fara personalitate juridica furnizoare de servicii publice conexe actului medical, necesare în vederea realizarii asistentei medicale ambulatorii: preventiva, curativa si de recuperare.
   
………………………………………………………………………………….
 
    (3) Persoanele prevazute la alin. (2) sunt obligate sa presteze serviciile conexe actului medical în stricta concordanta cu prescriptiile medicale ale medicului curant, cu nevoile medico-psiho-sociale ale beneficiarilor si cu normele legale în vigoare."
   2. La articolul 3, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3. – (1) Cabinetul de practica individual este forma de exercitare a profesiunii, în cadrul caruia îsi desfasoara activitatea titularul cabinetului de practica. Acesta poate angaja, în conditiile legii, ca salariati sau colaboratori, alte persoane care au profesiunile prevazute la art. 1 alin. (2) si, dupa caz, orice alta categorie de personal necesar."
   3. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8. – Nivelul salariului sau al remuneratiei personalului angajat în calitate de salariat ori de colaborator se negociaza cu titularul cabinetului de practica individual sau, dupa caz, cu persoanele prevazute la art. 7 alin. (2), conform legii."
   4. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 13. – Persoanele juridice care desfasoara servicii publice conexe actului medical, înfiintate în temeiul altor acte normative, au obligatia sa se înregistreze în Registrul unic al cabinetelor medicale, Partea a 3-a – pentru servicii publice conexe actului medical, conform metodologiei stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei."
   Art. II. – În cuprinsul ordonantei de urgenta denumirile "Ministerul Sanatatii" si "ministrul sanatatii" se înlocuiesc cu "Ministerul Sanatatii si Familiei", respectiv "ministrul sanatatii si familiei", iar cuvântul "profesie" se înlocuieste cu cuvântul "profesiune".

    Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 17 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

    p. PRESEDINTELE SENATULUI,
GHEORGHE BUZATU

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 25 septembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

    PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

    Bucuresti, 31 octombrie 2001.

Comentariile sunt închise.