Lege nr. 629 din 13 noiembrie 2001

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 724 din 13 noiembrie 2001

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I. – Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, adoptata in temeiul art. 1 pct. 8 lit. a) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, cu urmatoarele modificari si completari:
1. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins: „Art. 1. – (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fara personalitate juridica, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenta medicala umana preventiva, curativa, de recuperare si de urgenta. (2) Serviciile de sanatate ale cabinetelor medicale se realizeaza de medici de medicina generala – medici de familie, medici stomatologi, medici specialisti si alte categorii de personal medical autorizat.”
2. La articolul 5, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins: „(2) Actul de infiintare a cabinetelor medicale este certificatul de inregistrare in Registrul unic al cabinetelor medicale, care se intocmeste si se pastreaza de autoritatea sanitara publica, respectiv de directiile de sanatate publica judetene sau de Directia de sanatate publica a municipiului Bucuresti. O copie de pe certificatul de inregistrare se inmaneaza titularului cabinetului medical. (3) Documentatia necesara pentru inregistrarea cabinetului medical se stabileste prin ordin al ministrului sanatatii si familiei.”
3. La articolul 6, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins: „Art. 6. – (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfasura activitati de radiodiagnostic, imagistica medicala si alte activitati medicale si conexe actului medical, cu autorizarea lor in conditiile legii, precum si activitati de invatamant si de cercetare, cu avizul Ministerului Sanatatii si Familiei si al Ministerului Educatiei si Cercetarii.

……………………………………………………………………..

(3) Controlul privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si de Colegiul Medicilor din Romania.”
4. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduc alineatele (4) si (5) cu urmatorul cuprins: „(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfasurarea activitatilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sanatatii si Familiei. (5) Controlul privind respectarea normelor legale in furnizarea serviciilor de sanatate se exercita de Ministerul Sanatatii si Familiei si unitatile sale subordonate, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, Colegiul Medicilor din Romania sau de alte organe abilitate, in conditiile legii.”
5. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins: „Art. 7. – Cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima, stabilita prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate.”
6. La articolul 8, literele d), e) si f) vor avea urmatorul cuprins: „d) activitati de consiliere medicala; e) activitati contractate cu unitatile care coordoneaza activitatile de invatamant si de cercetare din reteaua Ministerului Sanatatii si Familiei; f) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzata fizic sau moral.”
7. La articolul 9 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins: „(2) Cheltuielile efectuate pentru perfectionare continua, investitii, dotari si alte utilitati necesare infiintarii si functionarii cabinetelor medicale, organizate in forma prevazuta la art. 1 alin. (3) si la art. 14 alin. (1), se scad din veniturile realizate.”
8. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins: „Art. 12. – (1) Cabinetele medicale sunt obligate sa efectueze si activitati epidemiologice prevazute in contractul-cadru si sa transmita situatiile stabilite prin norme ale Ministerului Sanatatii si Familiei privind starea de sanatate si demografica a populatiei. (2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotatie, urgentele medicale stomatologice.”
9. Dupa capitolul III se introduce capitolul III cu urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL III

Sanctiuni

Art. 12. – (1) Pentru nerespectarea dispozitiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sanctionate contraventional cu amenda cuprinsa intre 10.000.000 lei si 20.000.000 lei. (2) Pentru neefectuarea activitatilor epidemiologice si pentru netransmiterea datelor prevazute la art. 12, precum si pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sanctionate cu amenda cuprinsa intre 3.000.000 lei si 10.000.000 lei. (3) Constatarea si aplicarea sanctiunilor se vor face de directiile de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti. (4) Cuantumul amenzilor prevazute la alin. (1) si (2) se va indexa anual, in raport cu rata inflatiei, de Ministerul Sanatatii si Familiei.”
10. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins: „Art. 13. – (1) Cabinetele medicale se pot infiinta in cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici sau in alte spatii puse la dispozitie de autoritatile publice centrale sau locale ori in spatii private, autorizate. (2) Bunurile imobile aflate in proprietatea privata a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, pot fi date in folosinta gratuita, inchiriate, concesionate ori vandute fara licitatie publica cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica. (3) Bunurile imobile aflate in proprietatea publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, utilizate in prezent pentru activitati medicale, vor fi trecute in domeniul privat al statului, respectiv al unitatilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia. (4) Bunurile mentionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fara licitatie publica, cabinetelor medicale sau, dupa caz, unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica, dupa finalizarea operatiunii de inventariere prevazute la art. 19 din Legea nr. 213/1998. (5) Bunurile mobile aflate in dotarea actualelor dispensare si policlinici pot fi date in folosinta gratuita, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea directiilor de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti, conform normelor Ministerului Sanatatii si Familiei. (6) Personalul medico-sanitar care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, este incadrat cu contract de munca pe durata nedeterminata si isi desfasoara efectiv activitatea in spatiile mentionate beneficiaza cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5). (7) Conditiile de vanzare sau de concesionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului. (8) Prevederile prezentului articol nu se aplica patrimoniului clinicilor universitare si cabinetelor medicale din spitale, care raman in patrimoniul public.”
11. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins: „Art. 14. – (1) Unitatile medico-sanitare cu personalitate juridica, care se infiinteaza potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, vor functiona cu indeplinirea urmatoarelor conditii: a) sa aiba obiect de activitate unic, constand in furnizarea de servicii medicale, cu sau fara activitati conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei; b) administratorul societatii comerciale sau cel putin o treime din numarul membrilor consiliului de administratie sa fie medici; c) sa fie inregistrate in Registrul unic al cabinetelor medicale. (2) Dispozitiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 si ale art. 12 se aplica in mod corespunzator unitatilor medico-sanitare cu personalitate juridica.”
12. Dupa articolul 14 se introduc articolele 14 si 14‚ cu urmatorul cuprins: „Art. 14. – (1) Organizatiile nonprofit, fundatiile si asociatiile cu activitati medicale, asociatiile profesionale, cultele religioase si lacasele de cult religios, legal constituite, pot infiinta si organiza in structura lor, pe baza hotararii organelor de conducere, cabinete medicale, furnizoare de servicii medicale in regim ambulatoriu. (2) Cabinetele medicale infiintate in conditiile alin. (1) sunt supuse inregistrarii in Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentatii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si familiei. (3) Dispozitiile art. 6 alin. (1) si (3), ale art. 7 si 12 se aplica in mod corespunzator cabinetelor medicale infiintate in conditiile alin. (1). Art. 14‚. – Cabinetul medical organizat in conditiile art. 14 poate realiza venituri din: a) finantarea organizatiei sau asociatiei in structura careia functioneaza; b) servicii medicale cu plata directa din partea beneficiarilor; c) donatii sau sponsorizari; d) servicii medicale prestate in baza contractului incheiat cu casa de asigurari de sanatate judeteana sau a municipiului Bucuresti ori cu alte persoane fizice sau juridice; e) alte surse obtinute conform dispozitiilor legale in vigoare.”
13. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins: „Art. 15. – Ministerul Sanatatii si Familiei impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor elabora, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.”
14. In cuprinsul ordonantei sintagma „casele de asigurari de sanatate judetene sau a municipiului Bucuresti” se inlocuieste cu sintagma „casele de asigurari de sanatate”.

Art. II. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice alte dispozitii contrare se abroga.
Art. III. – Ordonanta Guvernului nr. 124/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor numerotarea corespunzatoare. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 29 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

Bucuresti, 13 noiembrie 2001. Nr. 629.

Comentariile sunt închise.