Ordin nr. 560 din 09/06/2003

Print Friendly, PDF & Email

pentru modificarea Normelor metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003

 

 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 421 din 16/06/2003

  Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, precum şi Referatul Direcţiei management, salarizare şi structuri unităţi sanitare nr. DB 5.329/2003,

    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul sănătăţii şi familiei emite următorul ordin:

 

   Art. I. – Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 153/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 353 din 23 mai 2003, se modifică după cum urmează:

   1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

    „Art. 4. – (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa şi vor furniza servicii medicale numai în specialitatea şi competenţa medicului titular sau asociaţilor, în cazul formelor asociative.
(2) Medicii care au mai multe specialităţi şi competenţe pot înfiinţa cabinetul medical pentru una sau mai multe dintre specialităţile şi competenţele medicale dobândite.”

   2. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

    „Art. 5. – (1) Medicul este liber să îşi schimbe forma de exercitare aprofesiunii prevăzută la art. 6 sau să îşi modifice obiectul de activitate al cabinetului medical în funcţie de specialităţile, supra- specializările şi competenţele dobândite.”

   3. Alineatul (3) al articolului 17 se abrogă.

   4. La articolul 20 alineatul (1), după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:

    „f) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.”

   5. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:

    „(2) Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”

   6. La articolul 20, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

    „(3) În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.”

   7. La articolul 25 alineatul (1), după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:

    „h) dovada îndeplinirii condiţiilor minime de spaţiu şi circuite funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate pe specialităţi.”

   8. Alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

    „(2) Existenţa dotării minime necesare funcţionării cabinetelor medicale, a condiţiilor minime de spaţiu şi a circuitelor funcţionale în concordanţă cu serviciile medicale furnizate se va verifica de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.”

   9. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

    „(3) În acelaşi spaţiu cu destinaţia de cabinet medical nu pot fi înfiinţate mai mult de două cabinete medicale şi numai dacă se îndeplinesc condiţiile de compatibilitate între specialităţile medicale privind serviciile medicale furnizate.”

   10. Litera a) a alineatului (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:

    „a) faţă de activităţile şi cabinetele medicale declarate există asigurată dotarea minimă corespunzătoare, condiţiile minime de spaţiu şi circuitele funcţionale necesare;”

   11. Alineatul (1) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

    „Art. 30. – (1) Controlul prevăzut la art. 6 alin. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998, republicată, se exercită de comisii mixte formate din reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ai unităţilor sale subordonate, ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – atunci când unitatea este în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate -, ai Colegiului Medicilor din România şi ai altor organe abilitate, în condiţiile legii.”

   12. Alineatul (1) al articolului 31 va avea următorul cuprins:

    „Art. 31. – (1) Numai cabinetele medicale din mediul rural, în condiţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice, pot înfiinţa puncte secundare de lucru în localităţile rurale.”

   13. Articolul 34 se abrogă.

   Art. II. – Direcţiile din cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi direcţiile de sănătate publică vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

   Art. III. – Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

 

    Bucureşti, 9 iunie 2003.

    Nr. 560.

 

Comentariile sunt închise.