Ordonanta de urgenta 82/2007

Print Friendly, PDF & Email

pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a altor acte normative incidente

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29/06/2007

Avand in vedere amploarea si complexitatea reformei legislative in domeniul societatilor comerciale, realizata prin Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, avand in atentie necesitatea pregatirii mediului de afaceri pentru aplicarea standardelor europene in materia administrarii societatilor pe actiuni, urmarind completarea, in termen cat mai scurt, a normelor susceptibile de a fi interpretate diferit de catre societatile comerciale si, deci, de natura a produce distorsiuni in functionarea operatorilor economici si deficiente de aplicare a legii, avand in vedere recomandarile formulate de Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) in ultimul sau Raport de evaluare asupra Romaniei, recomandari ce vizeaza stabilirea de noi incompatibilitati in exercitarea functiilor de administrator, director, cenzor, auditor si in dobandirea calitatii de fondator, incompatibilitati raportate la condamnarea pentru savarsirea unor fapte incriminate de legislatia pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1 Alineatul (2) al articolului 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, pentru infractiunile prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru infractiunile prevazute de art. 143-145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei sau pentru cele prevazute de prezenta lege, cu modificarile si completarile ulterioare.”

2 La articolul 7, litera e1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„e1) in cazul societatilor cu raspundere limitata, daca sunt numiti cenzori sau auditor financiar, datele de identificare ale primilor cenzori, respectiv ale primului auditor financiar;”.

3 La articolul 36 alineatul (2), litera f) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a primilor administratori si, dupa caz, a primilor directori, respectiv a primilor membri ai directoratului si ai consiliului de supraveghere si, daca este cazul, a primilor cenzori, ca indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege;”.

4 Alineatul (3) al articolului 37 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Judecatorul delegat va putea dispune, prin incheiere motivata, efectuarea unei expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.”

5 Dupa alineatul (1) al articolului 52 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) In cazul in care neconcordanta prevazuta la alin. (1) intervine din motive ce nu ii sunt imputabile societatii, oficiul registrului comertului sau, dupa caz, Regia Autonoma „Monitorul Oficial”, la cererea societatii, va corecta mentiunea din registru, respectiv va republica textul, pe cheltuiala sa.”

6 Articolul 731 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 731. – Persoanele care, potrivit art. 6 alin. (2), nu pot fi fondatori nu pot fi nici administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere si ai directoratului, cenzori sau auditori financiari, iar daca au fost alese, sunt decazute din drepturi.”

7 Alineatul (2) al articolului 86 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Formalitatile de publicitate cu privire la situatiile financiare anuale se vor efectua in conformitate cu prevederile art. 185.”

8 Alineatul (1) al articolului 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 100. – (1) Cand actionarii nu au efectuat plata varsamintelor pe care le datoreaza in termenele prevazute la art. 9 alin. (2) lit. a) si b) si la art. 21 alin. (1), societatea ii va invita sa-si indeplineasca aceasta obligatie, printr-o somatie colectiva, publicata de doua ori, la un interval de 15 zile, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si intr-un ziar de larga raspandire.”

9 Articolul 108 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 108 – Actionarii care ofera spre vanzare actiunile lor prin oferta publica vor proceda conform legislatiei pietei de capital.”

10 La articolul 111 alineatul (2), litera b1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„b1) in cazul societatilor ale caror situatii financiare sunt auditate, sa numeasca sau sa demita auditorul financiar si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;”.

11 La articolul 114, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 114. – (1) Exercitiul atributiilor prevazute la art. 113 lit. b), c) si f) va putea fi delegat consiliului de administratie, respectiv directoratului, prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor. Delegarea atributiilor prevazute la art. 113 lit. c) nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.
………………………………………………………………………………………………………
(3) In cazul in care consiliul de administratie, respectiv directoratul este mandatat sa indeplineasca masurile prevazute de art. 113 lit. b) si c), dispozitiile art. 131 alin. (4) si (5), ale art. 132, cu exceptia alin. (6) si (7), precum si prevederile art. 133 se aplica deciziilor consiliului de administratie, respectiv celor ale directoratului, in mod corespunzator. Societatea va fi reprezentata in instanta de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va alege o alta persoana.”

12 Alineatul (3) al articolului 117 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Convocarea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in unul dintre ziarele de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii sau din cea mai apropiata localitate.”

13 Dupa alineatul (7) al articolului 117 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
„(8) Pentru societatile listate se aplica dispozitiile relevante din legislatia specifica pietei de capital.”

14 Alineatul (1) al articolului 123 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 123. – (1) La adunarile generale, actionarii care poseda actiuni la purtator au drept de vot numai daca le-au depus la locurile aratate prin actul constitutiv sau prin instiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile inainte de adunare. Secretarul tehnic, desemnat potrivit art. 129 alin. (5), va constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor ramane depuse pana dupa adunarea generala, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 5 zile de la data acesteia.”

15 Alineatul (2) al articolului 130 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari si pentru luarea hotararilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale societatii.”

16 Alineatul (6) al articolului 132 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Daca hotararea este atacata de toti membrii consiliului de administratie, societatea va fi reprezentata in justitie de catre persoana desemnata de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va indeplini mandatul cu care a fost insarcinata, pana ce adunarea generala, convocata in acest scop, va numi un reprezentant.”

17 Alineatul (2) al articolului 1382 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) La desemnarea administratorului independent, adunarea generala a actionarilor va avea in vedere urmatoarele criterii:
a) sa nu fie director al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta si sa nu fi indeplinit o astfel de functie in ultimii 5 ani;
b) sa nu fi fost salariat al societatii sau al unei societati controlate de catre aceasta ori sa fi avut un astfel de raport de munca in ultimii 5 ani;
c) sa nu primeasca sau sa fi primit de la societate ori de la o societate controlata de aceasta o remuneratie suplimentara sau alte avantaje, altele decat cele corespunzand calitatii sale de administrator neexecutiv;
d) sa nu fie actionar semnificativ al societatii;
e) sa nu aiba sau sa fi avut in ultimul an relatii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlata de aceasta, fie personal, fie ca asociat, actionar, administrator, director sau salariat al unei societati care are astfel de relatii cu societatea, daca, prin caracterul lor substantial, acestea sunt de natura a-i afecta obiectivitatea;
f) sa nu fie sau sa fi fost in ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societatii sau al unei societati controlate de aceasta;
g) sa fie director intr-o alta societate in care un director al societatii este administrator neexecutiv;
h) sa nu fi fost administrator neexecutiv al societatii mai mult de 3 mandate;
i) sa nu aiba relatii de familie cu o persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la lit. a) si d).”

18 Alineatul (1) al articolului 1402 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1402. – (1) Consiliul de administratie poate crea comitete consultative formate din cel putin 2 membri ai consiliului si insarcinate cu desfasurarea de investigatii si cu elaborarea de recomandari pentru consiliu, in domenii precum auditul, remunerarea administratorilor, directorilor, cenzorilor si personalului sau nominalizarea de candidati pentru diferitele posturi de conducere. Comitetele vor inainta consiliului, in mod regulat, rapoarte asupra activitatii lor.”

19 Alineatul (3) al articolului 1402 se abroga.

20 Alineatul (3) al articolului 1431 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Orice administrator poate solicita directorilor informatii cu privire la conducerea operativa a societatii. Directorii vor informa consiliul de administratie, in mod regulat si cuprinzator, asupra operatiunilor intreprinse si asupra celor avute in vedere.”

21 Articolul 1441 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1441. – (1) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.
(2) Administratorul nu incalca obligatia prevazuta la alin. (1), daca in momentul luarii unei decizii de afaceri el este in mod rezonabil indreptatit sa considere ca actioneaza in interesul societatii si pe baza unor informatii adecvate.
(3) Decizie de afaceri, in sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite masuri cu privire la administrarea societatii.
(4) Membrii consiliului de administratie isi vor exercita mandatul cu loialitate, in interesul societatii.
(5) Membrii consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale societatii, la care au acces in calitatea lor de administratori. Aceasta obligatie le revine si dupa incetarea mandatului de administrator.
(6) Continutul si durata obligatiilor prevazute la alin. (5) sunt stipulate in contractul de administratie.”

22 Alineatul (11) al articolului 150 se abroga.

23 Articolul 152 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 152. – (1) Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea indatoririlor lor. Prevederile art. 1371 alin. (3), ale art. 1441, 1443, 1444, 150 si ale art. 15312 alin. (4) se aplica directorilor in aceleasi conditii ca si administratorilor.
(2) Remuneratia directorilor, obtinuta in temeiul contractului de mandat, este asimilata din punct de vedere fiscal veniturilor din salarii si se impoziteaza potrivit legislatiei in materie.
(3) Prin derogare de la art. 5 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, remuneratia directorilor obtinuta in temeiul contractului de mandat este asimilata salariului, din punctul de vedere al obligatiilor decurgand pentru director si societatea comerciala din legislatia privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, inclusiv dreptul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, legislatia privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, precum si din legislatia privind asigurarile de sanatate.”

24 Articolul 1521 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1521. – Microintreprinderile si intreprinderile mici, in sensul art. 4 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pot deroga de la prevederile art. 137 alin. (2), art. 1381 alin. (1), art. 1402 alin. (2) si ale art. 143 alin. (4).”

25 Alineatul (6) al articolului 1532 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(6) Cu privire la drepturile si obligatiile membrilor directoratului, art. 1371 alin. (3), art. 1441, art. 1442 alin. (1), (4) si (5), art. 1443, art. 1444, art. 150 si art. 152 se aplica in mod corespunzator.”

26 Alineatul (5) al articolului 1533 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Directoratul inregistreaza la registrul comertului numele membrilor sai, mentionand daca ei actioneaza impreuna sau separat. Acestia vor depune la registrul comertului specimene de semnatura.”

27 Alineatul (2) al articolului 15311 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Consiliul de supraveghere este convocat in orice moment la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii consiliului sau la cererea directoratului. Consiliul se va intruni in cel mult 15 zile de la convocare.”

28 Alineatul (4) al articolului 15312 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Persoana numita in una dintre functiile prevazute la alin. (3) trebuie sa fie asigurata pentru raspundere profesionala.”

29 Articolul 15314 se abroga.

30 Articolul 15317 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 15317. – Inainte de a fi numita director sau administrator, respectiv membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere intr-o societate pe actiuni, persoana nominalizata va informa organul societatii insarcinat cu numirea sa cu privire la orice aspecte relevante din perspectiva prevederilor art. 15315 si 15316.”

31 Articolul 159 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 159. – (1) Societatea pe actiuni va avea 3 cenzori si un supleant, daca prin actul constitutiv nu se prevede un numar mai mare. In toate cazurile, numarul cenzorilor trebuie sa fie impar.
(2) Cenzorii sunt alesi de adunarea generala a actionarilor. Durata mandatului lor este de 3 ani si pot fi realesi.
(3) Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul.
(4) La societatile pe actiuni cu capital majoritar de stat, unul dintre cenzori este, in mod obligatoriu, reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor.”

32 Alineatul (12) al articolului 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(12) Societatile pe actiuni ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau optiunii, in acest sens, a actionarilor pot sa nu aplice prevederile art. 159 alin. (1), hotararea in acest sens fiind luata de adunarea generala a actionarilor.”

33 Alineatul (2) al articolului 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

34 Articolul 1601 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 1601. – Consiliul de administratie, respectiv directoratul, inregistreaza la registrul comertului orice schimbare a cenzorilor, respectiv auditorilor financiari.”

35 Alineatul (1) al articolului 161 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 161. – (1) Cenzorii pot fi actionari, cu exceptia cenzorului expert contabil, care poate fi tert ce exercita profesia individual ori in forme asociative.”

36 Articolul 162 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 162. – (1) In caz de deces, impiedicare fizica sau legala, incetare ori renuntare la mandat a unui cenzor, acesta va fi inlocuit de supleant.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), precum si in situatia in care numarul cenzorilor nu se poate completa prin inlocuirea cu supleanti ori nu mai ramane in functie niciun cenzor, administratorii vor convoca de urgenta adunarea generala in vederea desemnarii unui nou cenzor.”

37 Alineatele (1) si (2) ale articolului 163 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 163. – (1) Cenzorii sunt obligati sa supravegheze gestiunea societatii, sa verifice daca situatiile financiare sunt legal intocmite si in concordanta cu registrele, daca acestea din urma sunt tinute regulat si daca evaluarea elementelor patrimoniale s-a facut conform regulilor stabilite pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.
(2) Despre toate acestea, precum si asupra propunerilor pe care le vor considera necesare cu privire la situatiile financiare si repartizarea profitului, cenzorii vor prezenta adunarii generale un raport amanuntit. Modalitatea si procedura de raportare a auditorilor interni se stabilesc potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania.”

38 Alineatul (3) al articolului 166 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Dispozitiile art. 73, art. 15316 si art. 155 se aplica si cenzorilor.”

39 Alineatul (1) al articolului 178 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 178. – (1) Administratorii, respectiv membrii directoratului, sau, dupa caz, entitatile care tin evidenta actionariatului conform prevederilor legale au obligatia sa puna la dispozitia actionarilor si a oricaror alti solicitanti informatii privind structura actionariatului respectivei societati si sa le elibereze, la cerere, pe cheltuiala lor, certificate privind aceste date.”

40 Dupa alineatul (4) al articolului 185 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
„(5) Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatii-mama, definite astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca, in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora, sa depuna la oficiul registrului comertului copii ale situatiilor financiare anuale consolidate.”

41 Articolul 187 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 187. – Dispozitiile prezentului capitol se completeaza cu normele privind societatile pe actiuni, cu exceptia celor referitoare la sistemul dualist de administrare.”

42 Alineatul (2) al articolului 189 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Adunarea generala, cu aceeasi majoritate, alege alta persoana in locul administratorului revocat, decedat sau care a incetat exercitarea mandatului sau.”

43 La articolul 194 alineatul (1), literele b) si c) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„b) sa desemneze administratorii si cenzorii, sa ii revoce/demita si sa le dea descarcare de activitate, precum si sa decida contractarea auditului financiar, atunci cand acesta nu are caracter obligatoriu, potrivit legii;
c) sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;”.

44 Alineatul (3) al articolului 1961 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Asociatul unic poate avea calitatea de salariat al societatii cu raspundere limitata al carui asociat unic este.”

45 Dupa alineatul (3) al articolului 1961 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Dispozitiile privitoare la administrarea societatilor pe actiuni nu sunt aplicabile societatilor cu raspundere limitata, indiferent daca sunt sau nu supuse obligatiei de auditare.”

46 Alineatele (1) si (2) ale articolului 199 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 199. – (1) Dispozitiile art. 160 alin. (1), alin. (12) si alin. (2), precum si ale art. 1601 se aplica in mod corespunzator.
(2) La societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 160 alin. (1), adunarea asociatilor poate numi unul sau mai multi cenzori ori un auditor financiar.”

47 Alineatele (1) si (4) ale articolului 204 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 204. – (1) Actul constitutiv poate fi modificat prin hotarare a adunarii generale ori a Consiliului de administratie, respectiv directoratului, adoptata in temeiul art. 114 alin. (1), sau prin hotararea instantei judecatoresti, in conditiile art. 223 alin. (3) si ale art. 226 alin. (2).
………………………………………………………………………………………………………
(4) Dupa fiecare modificare a actului constitutiv, administratorii, respectiv directoratul, vor depune la registrul comertului actul modificator si textul complet al actului constitutiv, actualizat cu toate modificarile, care vor fi inregistrate in temeiul hotararii judecatorului-delegat, cu exceptia situatiilor stipulate la art. 223 alin. (3) si la art. 226 alin. (2), atunci cand inregistrarea va fi efectuata pe baza hotararii irevocabile de excludere sau de retragere.”

48 Alineatul (8) al articolului 204 se abroga.

49 Articolul 211 se abroga.

50 Partea dispozitiva a alineatului (2) al articolului 212 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) In caz de subscriptie publica, prospectul de emisiune, purtand semnaturile autentice a 2 dintre membrii consiliului de administratie, respectiv dintre membrii directoratului, va fi depus la registrul comertului pentru indeplinirea formalitatilor prevazute la art. 18 si va cuprinde:”.

51 Articolul 214 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 214. – In caz de majorare a capitalului social prin oferta publica, administratorii, respectiv membrii directoratului, sunt solidar raspunzatori pentru exactitatea celor aratate in prospectul de emisiune, in publicatiile facute de societate sau in cererile adresate oficiului registrului comertului, in conformitate cu prevederile legislatiei privind piata de capital.”

52 Alineatul (2) al articolului 216 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Exercitarea dreptului de preferinta se va putea realiza numai in interiorul termenului hotarat de adunarea generala sau de consiliul de administratie, respectiv directorat, in conditiile art. 2201 alin. (4), daca actul constitutiv nu prevede alt termen. In toate situatiile, termenul acordat pentru exercitarea drepturilor de preferinta nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii hotararii adunarii generale, respectiv a deciziei consiliului de administratie/directoratului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Dupa expirarea acestui termen, actiunile vor putea fi oferite spre subscriere publicului.”

53 Alineatul (4) al articolului 2201 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(4) Prin autorizarea acordata conform alin. (1)-(3), consiliului de administratie, respectiv directoratului, ii poate fi conferita si competenta de a decide restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti. Aceasta autorizare se acorda consiliului de administratie, respectiv directoratului, de catre adunarea generala, in conditiile de cvorum si majoritate prevazute la art. 217 alin. (3). Decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, cu privire la restrangerea sau ridicarea dreptului de preferinta se depune la oficiul registrului comertului, spre mentionare in registrul comertului si publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a.”

54 Articolul 221 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 221. – Societatea cu raspundere limitata isi poate majora capitalul social, in modalitatile si din sursele prevazute de art. 210.”

55 Dupa alineatul (1) al articolului 228 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
„(2) Prevederile alin. (1) lit. a) se aplica in mod corespunzator si societatii cu raspundere limitata.”

56 Alineatul (5) al articolului 237 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Orice persoana interesata poate face recurs impotriva hotararii de dizolvare, in termen de 30 de zile de la efectuarea publicitatii, in conditiile alin. (3) si alin. (4). Recurentul va depune o copie a recursului la oficiul registrului comertului in care este inregistrata societatea a carei dizolvare a fost pronuntata.”

57 Dupa alineatul (7) al articolului 237 se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu urmatorul cuprins:
„(71) Hotararile judecatoresti pronuntate in conditiile alin. (7) se comunica lichidatorului numit, se publica pe pagina de internet a Oficiului National al Registrului Comertului si se afiseaza la sediul oficiului registrului comertului in care este inmatriculata societatea comerciala dizolvata.”

58 Dupa articolul 237 se introduce un nou articol, articolul 2371, cu urmatorul cuprins:
„Art. 2371. – (1) Atunci cand un asociat raspunde nelimitat pentru obligatiile societatii pe durata functionarii acesteia, raspunderea sa pentru aceste obligatii va fi nelimitata si in faza dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.
(2) Atunci cand, pe durata functionarii societatii, un asociat raspunde pentru obligatiile acesteia in limitele aportului la capitalul social, raspunderea sa va fi limitata la acest aport si in situatia dizolvarii si, daca este cazul, a lichidarii societatii.
(3) Asociatul care, in frauda creditorilor, abuzeaza de caracterul limitat al raspunderii sale si de personalitatea juridica distincta a societatii raspunde nelimitat pentru obligatiile neachitate ale societatii dizolvate, respectiv lichidate.
(4) Raspunderea asociatului devine nelimitata in conditiile alin. (3), in special atunci cand acesta dispune de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile sale proprii sau daca diminueaza activul societatii in beneficiul personal ori al unor terti, cunoscand sau trebuind sa cunoasca faptul ca in acest mod societatea nu va mai fi in masura sa isi execute obligatiile.”

59 Alineatele (1) si (2) ale articolului 238 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 238. – (1) Fuziunea este operatiunea prin care:
a) una sau mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate; sau
b) mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei societati pe care o constituie, in schimbul repartizarii catre actionarii lor de actiuni la societatea nou-constituita si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.
(2) Divizarea este operatiunea prin care:
a) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera mai multor societati totalitatea patrimoniului sau, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile beneficiare si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate;
b) o societate, dupa ce este dizolvata fara a intra in lichidare, transfera totalitatea patrimoniului sau mai multor societati nou-constituite, in schimbul repartizarii catre actionarii societatii divizate de actiuni la societatile nouconstituite si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoarea nominala a actiunilor astfel repartizate.”

60 Dupa alineatul (2) al articolului 238 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu urmatorul cuprins:
„(21) Divizarea poate avea loc si prin transferul simultan al patrimoniului societatii divizate catre una sau mai multe societati existente si una sau mai multe societati nou-constituite. Prevederile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.”

61 Alineatul (3) al articolului 252 se abroga.

62 Articolul 2521 se abroga.

63 La alineatul (1) al articolului 255, literele a), c) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„a) sa stea in judecata in numele societatii;
………………………………………………………………………………………………………
c) sa vanda, prin licitatie publica, imobilele si orice avere mobiliara a societatii;
………………………………………………………………………………………………………
e) sa lichideze si sa incaseze creantele societatii.”

64 Alineatul (12) al articolului 263 se abroga.

65 Alineatul (2) al articolului 2703 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Incalcarea prevederilor art. 131 alin. (4) constituie contraventie si este sanctionata cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

66 Dupa alineatul (1) al articolului 272 se introduc doua noi alineate, alineatele (2) si (3), cu urmatorul cuprins:
„(2) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) pct. 2, daca a fost savarsita de administratorul, directorul sau reprezentantul legal al societatii in cadrul unor operatiuni de trezorerie intre societate si alte societati controlate de aceasta sau care o controleaza, direct ori indirect.
(3) Nu constituie infractiune fapta prevazuta la alin. (1) pct. 3, daca este savarsita de catre o societate comerciala ce are calitatea de fondator, iar imprumutul este realizat de la una dintre societatile controlate ori care o controleaza pe aceasta, direct sau indirect.”

67 La articolul 275 alineatul (1), punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„1. incalca, chiar prin persoane interpuse sau prin acte simulate, dispozitiile art. 1443;”.

Art. II
Legea nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 23 alineatul (2), dupa litera c) se introduce o noua litera, litera c1), cu urmatorul cuprins:
„c1) hotararea adunarii generale, decizia consiliului de administratie, respectiv a directoratului, prin care a fost infiintata sucursala.”
2. Dupa articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 511, cu urmatorul cuprins:
„Art. 511. – In exercitarea competentelor sale prevazute de lege, Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale colecteaza, proceseaza si prelucreaza date si informatii, inclusiv de natura datelor cu caracter personal, carora le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.”

Art. III
Alineatul (3) al articolului III din Legea nr. 441/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, si a Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 955 din 28 noiembrie 2006, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) De la data de 1 ianuarie 2007, situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora, prevazute la art. 185 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, modificate potrivit prezentei legi, vor fi depuse numai la oficiul registrului comertului.”

Art. IV
Societatile pe actiuni inregistrate in registrul comertului la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt obligate a efectua demersurile necesare indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 137 alin. (1) si 2, art. 1371 alin. (3), art. 1381, art. 143 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a acesteia. Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu structura de administrare existenta la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Art. V
Prin derogare de la prevederile art. 56 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare, contractele de munca ale administratorilor/directorilor, incheiate pentru indeplinirea mandatului de administrator/director inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, inceteaza de drept la data intrarii in vigoare a ordonantei de urgenta sau, in cazul in care mandatul a fost acceptat ulterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante, de la data acceptarii mandatului.

Comentariile sunt închise.