Ordin nr. 1030 din 20/08/2009

Print Friendly, PDF & Email

privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei

Publicat in Monitorul Oficial nr. 603 din 01/09/2009

Vazand Referatul de aprobare al Directiei de control in sanatate publica nr. I.B. 7.173 din 20 iulie 2009,
avand in vedere prevederile titlului I „Sanatatea publica” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica, republicata,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Art. 1. – In sensul prezentului ordin, urmatorii termeni se definesc astfel:
a) autoritatea competenta este reprezentata de servicii publice deconcentrate ale Ministerului Sanatatii, cu personalitate juridica, reprezentand autoritatea de sanatate publica la nivel local, precum si serviciile din cadrul ministerelor cu retea sanitara proprie;
b) personalul de specialitate desemnat este reprezentat de personalul desemnat din cadrul serviciului/biroului/comparti- mentului, conform atributiilor specifice stabilite;
c) riscul reprezinta probabilitatea unor efecte negative asupra sanatatii ca urmare a expunerii la factori fizici, chimici, biologici si sociali din habitatul uman, cunoscuti sau identificati prin activitati specializate, in conditii specifice;
d) neconformitatea reprezinta nerespectarea unei prevederi legale specifice domeniului;
e) certificarea conformitatii este procedura prin care autoritatea competenta atesta, in scris, conformitatea unui/unei obiectiv/activitati cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului;
f) autorizarea sanitara reprezinta procesul de analiza si investigatie sanitara care conditioneaza, din punct de vedere tehnic si juridic, punerea in functiune si desfasurarea activitatii in obiective de interes public de conformarea la normele de igiena si de sanatate publica;
g) autorizatia sanitara de functionare reprezinta un act tehnic si juridic eliberat in scris de catre autoritatea competenta, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare ai unei activitati existente ori de punere in functiune a unei activitati in obiective de interes public.
Art. 2. –
(1) Scopul procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate il constituie prevenirea situatiilor care ar putea determina imbolnavirea populatiei.
(2) Procedurile de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate sunt urmatoarele:
a) autorizarea sanitara a functionarii in baza declaratiei pe propria raspundere;
b) autorizarea sanitara a functionarii in baza referatului de evaluare;
c) certificarea conformitatii cu normele de igiena, sanatate publica si alte reglementari legale specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activitatilor;
d) asistenta de specialitate de sanatate publica, la cererea persoanelor fizice si juridice.
Art. 3. –
(1) Autorizarea sanitara in baza declaratiei pe propria raspundere este procedura administrativa prin care autoritatea competenta inregistreaza declaratia pe propria raspundere referitoare la respectarea reglementarilor legale incidente domeniului si este instiintata si solicitata pentru verificarea conformitatii.
(2) Autorizarea sanitara a functionarii in baza referatului de evaluare este procedura administrativa prin care autoritatea competenta evalueaza conformitatea obiectivului, intocmeste referatul de evaluare si elibereaza autorizatia sanitara de functionare sau notificarea de respingere a acesteia.
(3) Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica este procedura administrativa prin care, la cererea titularului activitatii, se efectueaza evaluarea conformitatii cu reglementarile legale privind sanatatea publica pentru obiective in functiune, care desfasoara activitati cu risc pentru sanatatea populatiei.
(4) Asistenta de specialitate de sanatate publica este procedura administrativ-profesionala prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de indeplinire a cerintelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica, la amplasarea, amenajarea, construirea si pentru functionarea unei unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei.
Art. 4. –
(1) Tarifele de autorizare sanitara in baza referatului de evaluare, certificare a conformitatii si asistenta de specialitate de sanatate publica sunt prevazute in anexa nr. 1 „Lista cuprinzand tarifele pentru procedurile de reglementare sanitara”.
(2) Sumele incasate pentru autorizarea sanitara in baza referatului de evaluare se costituie in venit la bugetul statului de catre autoritatea competenta.
(3) Sumele incasate din activitatea de certificare a conformitatii si asistenta de sanatate publica raman la nivelul autoritatilor competente, constituind venituri proprii ale acestora.
(4) Pentru autorizarea sanitara in baza declaratiei pe propria raspundere nu se percep tarife.
(5) Sunt exceptate de la plata tarifelor unitatile publice de asistenta medicala, unitatile publice de invatamant, unitatile de ocrotire sociala si medico-sociale, precum si alte situatii, conform prevederilor legale.
(6) Pentru eliberarea in regim de urgenta a autorizatiei sanitare in baza referatului de evaluare si certificarea conformitatii se percepe solicitantului un tarif special, conform prevederilor anexei nr. 1.
(7) Eliberarea in regim de urgenta se realizeaza in termen de 48 de ore.

CAPITOLUL II
Autorizarea sanitara in baza declaratiei pe propria raspundere

Art. 5. – Procedura autorizarii sanitare a functionarii in baza declaratiei pe propria raspundere se aplica tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfasoara una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 2 si care nu sunt supuse inregistrarii la registrul comertului.
Art. 6. –
(1) Documentele necesare pentru solicitarea autorizatiei sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere sunt:
a) cererea de autorizare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) declaratia pe propria raspundere semnata, dupa caz, de managerul unitatii/administrator si/sau titularul activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 a) sau 4 b), dupa caz.
(2) Documentatiile se transmit personalului de specialitate desemnat in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
(3) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere, al carei model este prevazut in anexa nr. 5, si in termen de 30 de zile personalul de specialitate desemnat verifica obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igiena si sanatate publica si/sau alte reglementari legale.
(4) Daca se constata neconformitati, in functie de gravitatea acestora si, implicit, riscul pentru starea de sanatate, se acorda un termen de remediere de maximum 30 de zile si se comunica acest lucru solicitantului.
(5) Dupa expirarea termenului acordat pentru conformare se efectueaza recontrolul si orice neconformitate se sanctioneaza conform legislatiei in vigoare.
Art. 7. –
(1) Pentru autorizarea sanitara a unitatilor publice aflate in proiecte de reabilitare, care desfasoara una dintre activitatile cuprinse in anexa nr. 2, solicitantul trebuie sa depuna la autoritatea competenta urmatoarele documente:
a) cererea de autorizare, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) declaratia pe propria raspundere semnata, dupa caz, de managerul unitatii/administrator si/sau titularul activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 4 a) sau 4 b), dupa caz;
c) programul activitatilor in derulare pentru conformarea la reglementarile legale in vigoare specifice domeniului, cu termene de indeplinire si responsabilitati, semnat de managerul unitatii/administrator si/sau titularul activitatii;
d) dovada existentei surselor de finantare pentru activitatile cuprinse in programul de conformare;
e) dupa caz, solicitare de asistenta de specialitate de sanatate publica, pentru a stabili programul de masuri in vederea conformarii la prevederile legale.
(2) Documentatiile se transmit personalului de specialitate desemnat in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
(3) Personalul de specialitate desemnat analizeaza documentatia si, dupa caz, efectueaza evaluarea obiectivului pentru stabilirea programului de masuri in vederea conformarii si propune conducerii autoritatii competente eliberarea autorizatiei sau a notificarii privind respingerea acesteia.
(4) Modelul notificarii de respingere a autorizatiei sanitare este prevazut in anexa nr. 6.
Art. 8. – Termenul pentru eliberarea autorizatiei sanitare de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere este de maximum 20 de zile lucratoare.

CAPITOLUL III
Autorizarea sanitara in baza referatului de evaluare

Art. 9. –
(1) Procedura autorizarii sanitare in baza referatului de evaluare se aplica activitatilor/obiectivelor reglementate prin legi speciale, la solicitarea titularilor activitatilor, persoane fizice si juridice.
(2) Solicitarea si obtinerea autorizatiei sanitare de functionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:
a) tratarea si distributia apei potabile;
b) zone naturale amenajate de imbaiere;
c) asistenta medicala spitaliceasca;
d) activitatile si practicile nucleare;
e) alte activitati, conform reglementarilor legale in vigoare.
Art. 10. –
(1) In vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, solicitantul depune la autoritatea competenta urmatoarea documentatie:
a) cerere semnata de titularul activitatii/administrator;
b) dosarul tehnic, conform reglementarilor legale specifice, in vigoare;
c) dovada de achitare a tarifului de autorizare sanitara, dupa caz;
d) declaratia pe propria raspundere ca spatiul pentru care se solicita autorizarea este detinut legal si nu face obiectul vreunui litigiu;
e) in functie de specificul activitatii se pot solicita si alte documente care sa ateste indeplinirea cerintelor legale incidente domeniului. Acestea vor fi prezentate de solicitant in etapa de evaluare a obiectivului.
(2) Daca documentatia nu este completa si corect intocmita din punctul de vedere al informatiilor tehnice oferite, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii se comunica acest lucru solicitantului, precizandu-se documentele care vor fi refacute.
(3) Activitatile de verificare a conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica si/sau alte reglementari legale in vederea eliberarii autorizatiei sanitare de functionare se realizeaza de catre personalul de specialitate desemnat pentru domeniul de activitate supus autorizarii.
(4) Rezultatul verificarii conformarii va fi consemnat intr-un referat de evaluare. Continutul-cadru al referatului de evaluare este prevazut in anexa nr. 7.
(5) In urma verificarii conformarii, daca sunt indeplinite conditiile prevazute de legislatia in vigoare, autoritatea competenta va emite autorizatia sanitara de functionare.
(6) Modelul autorizatiei sanitare de functionare emise in baza referatului de evaluare este prevazut in anexa nr. 8.
(7) In cazul constatarii de neconformitati, pentru obiectivele aflate in functiune, in urma evaluarii riscului pentru sanatate, se acorda un termen de remediere de maximum 30 de zile, care este notificat solicitantului. Pentru obiectivele nou-infiintate care nu desfasoara inca activitati, termenul de remediere este stabilit de comun acord cu titularul activitatii.
(8) Daca la reevaluarea obiectivului se constata ca nu au fost remediate neconformitatile semnalate, se respinge autorizarea sanitara.
(9) Procedura de autorizare sanitara se poate relua dupa remedierea neconformitatilor.
Art. 11. –
(1) In cazul unitatilor sanitare publice cu paturi se poate elibera autorizatie sanitara de functionare cu program de conformare in urmatoarele situatii:
a) functionarea nu implica riscuri majore pentru mediu si comunitate;
b) neconformitatile constatate nu pot fi remediate in termenul legal de 30 de zile din cauze obiective.
(2) In termen de maximum 10 zile lucratoare de la luarea deciziei de emitere a autorizatiei sanitare de functionare cu program de conformare, solicitantul depune un proiect de program de conformare cu termene realizabile, cu responsabilitati si cu identificarea costurilor si surselor de finantare necesare realizarii masurilor programului de conformare.
(3) Autoritatea competenta analizeaza proiectul, il accepta sau dispune completarea ori refacerea acestuia.
(4) La elaborarea programului de conformare se iau in considerare urmatoarele:
a) constatarile autoritatii competente cu ocazia evaluarii efectuate;
b) concluziile privind riscul pentru starea de sanatate a populatiei rezultat din functionarea obiectivului;
c) rezultatele monitorizarilor anterioare.
(5) Autoritatea competenta accepta programul de conformare numai daca solicitantul:
a) dovedeste ca modificarile pentru conformarea imediata nu sunt fezabile tehnic si/sau economic;
b) isi asuma responsabilitatea pentru monitorizarea factorilor de risc cunoscuti si identificati in perioada derularii lucrarilor in vederea conformarii si aplicarea actiunilor corective in vederea limitarii efectelor acestora, dupa caz;
c) se angajeaza sa asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.
(6) Durata programului de conformare nu poate depasi 6 luni.
(7) Pentru unitatile sanitare publice cu paturi, a caror conformare necesita activitati complexe si investitii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioada de pana la 5 ani si un program operational pentru anul in curs. Dupa aceasta perioada, unitatile sanitare care nu se conformeaza normelor de igiena si sanatate publica in vigoare se inchid.
(8) Autorizatia sanitara cu program de conformare are caracter temporar, urmand ca la expirarea termenului, in conditiile realizarii integrale a masurilor programului de conformare, sa se elibereze autorizatia sanitara de functionare definitiva.
(9) Termenele de conformare pentru neconformitatile constatate, care sunt conditii pentru autorizarea sanitara a functionarii unitatii, se acorda corelat cu angajamentele obiective, documentate.
Art. 12. –
(1) Pentru unitatile sanitare cu paturi care isi desfasoara activitatea in mai multe locatii se elibereaza o singura autorizatie sanitara de functionare.
(2) Pentru fiecare locatie se va intocmi cate o anexa la autorizatia sanitara de functionare a unitatii sanitare, care va cuprinde urmatoarele date: denumirea unitatii sanitare, sectia/sectiile, adresa, structura functionala, dupa caz, activitatile administrative, numarul de angajati.
(3) In cazul in care autorizarea sanitara se face cu program de conformare, pentru fiecare unitate sanitara se va elabora un singur program de conformare.
Art. 13. – Termenul de solutionare a cererii de autorizare este de 20 de zile lucratoare de la inregistrarea acesteia sau de la data completarii documentatiei.
Art. 14. –
(1) Autorizatia sanitara de functionare este valabila atat timp cat nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii ei sau, dupa caz, cat precizeaza reglementarile legale specifice in vigoare.
(2) Cu 20 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul autorizatiei sanitare solicita prelungirea acesteia, daca nu au fost modificate elementele care au stat la baza emiterii ei.
Art. 15. – Revizuirea autorizatiei sanitare de functionare se realizeaza atunci cand exista o schimbare a conditiilor care au stat la baza emiterii ei sau a cerintelor reglementate legal, aplicabile domeniului si in cazul expirarii termenului de valabilitate. Titularul autorizatiei sanitare de functionare va informa in scris autoritatea competenta si va relua procedura de obtinere a unei noi autorizatii sanitare de functionare.
Art. 16. –
(1) Anularea autorizatiei sanitare se face in urmatoarele situatii:
a) functionarea in alte conditii decat cele existente la data autorizarii;
b) neindeplinirea conditiilor asumate prin declaratia pe propria raspundere si nerespectarea termenelor programului de conformare;
c) neremedierea deficientelor care pot aduce atingere sanatatii publice;
d) functionarea unitatilor cu incalcarea repetata a normelor legale de igiena.
(2) Anularea autorizatiei sanitare de functionare este efectuata de personalul de specialitate desemnat in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

CAPITOLUL IV
Certificarea conformitatii si asistenta de specialitate
de sanatate publica

Art. 17. –
(1) Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica se aplica, la cererea titularului activitatii, in vederea evaluarii conformitatii cu reglementarile legale privind sanatatea publica pentru obiective in functiune, care desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei.
(2) Documentatia necesara pentru certificarea conformitatii se compune din:
a) cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) memoriul tehnic in care este descris modul de indeplinire a cerintelor prevazute de reglementarile legale specifice domeniului de activitate;
c) dovada achitarii tarifului de certificare.
(3) Documentatia se depune la autoritatea competenta, fiind solutionata de personalul de specialitate desemnat.
(4) Pentru solutionarea cererii de certificare a conformitatii cu normele de igiena, sanatate publica si alte reglementari specifice domeniului de activitate, dupa ce s-a analizat documentatia depusa si s-a efectuat evaluarea obiectivului, autoritatea competenta elibereaza o notificare scrisa.
(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementarile legale specifice in vigoare.
(6) Daca sunt constatate neconformitati, acestea se comunica solicitantului specificandu-se actele normative ale caror prevederi nu sunt indeplinite.
Art. 18. –
(1) Documentatia necesara pentru asistenta de specialitate de sanatate publica se compune din:
a) cerere, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;
b) schita de amplasare in zona, cu mentionarea vecinatatilor imediate, dupa caz;
c) proiectul obiectivului din care sa reiasa circuitele functionale, destinatia spatiilor si suprafetele acestora, dupa caz;
d) memoriul tehnic privind descrierea obiectivului si a activitatii care se desfasoara sau se va desfasura in acesta, dupa caz;
e) dovada achitarii tarifului de asistenta de specialitate de sanatate publica.
(2) Cererile de asistenta de specialitate de sanatate publica se solutioneaza de catre personalul de specialitate desemnat.
(3) Personalul de specialitate analizeaza si evalueaza conformarea proiectului la normele de igiena si sanatate publica si/sau la alte reglementari legale, efectueaza evaluarea obiectivului, dupa caz, si elibereaza notificarea privind respectarea legalitatii, inclusiv propuneri de modificare si recomandari pentru asigurarea conformitatii.
Art. 19. –
(1) Solutionarea cererilor de certificare a conformitatii si asistenta de specialitate de sanatate publica se va face in maximum 20 de zile de la inregistrarea acestora.
(2) Notificarea va fi semnata de conducerea autoritatii competente.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

Art. 20. – La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga prevederile Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, constructie, amenajare si reglementare sanitara a functionarii obiectivelor si a activitatilor desfasurate in acestea, altele decat cele supuse inregistrarii in registrul comertului, si a Procedurilor de reglementare sanitara a punerii pe piata a substantelor si produselor noi sau importate pentru prima data si destinate utilizarii ori consumului uman, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002, cu modificarile ulterioare, art. 2 din anexa la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 575 din 22 august 2007, art. 5 lit. c), art. 8 alin. (1) si art. 9 alin. (1) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 695 din 15 august 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
Art. 21. – Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii, directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si serviciile medicale din structura ministerelor cu retea sanitara proprie vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 22. – Anexele nr. 1-8 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 23. – Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Ion Bazac

Bucuresti, 20 august 2009.
Nr. 1.030.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzand tarifele pentru procedurile de reglementare sanitara

+–-+––––––––––––––––––––––+––-+
|Nr. | |Tariful|
|crt.| Denumirea procedurilor de reglementare sanitara | (lei) |
+–-+––––––––––––––––––––––+––-+
| 1. |Autorizare sanitara in baza referatului de evaluare | 200 |
+–-+––––––––––––––––––––––+––-+
| 2. |Certificarea conformitatii | 200 |
+–-+––––––––––––––––––––––+––-+
| 3. |Asistenta de specialitate de sanatate publica | 200 |
+–-+––––––––––––––––––––––+––-+
| 4. |Rezolvarea in regim de urgenta | 250 |
+–-+––––––––––––––––––––––+––-+

NOTA:
Tariful de urgenta se aplica numai pentru certificarea conformitatii si consultanta.

ANEXA Nr. 2

LISTA
activitatilor care se autorizeaza in baza declaratiei pe
propria raspundere (coduri CAEN)

1011 – Prelucrarea si conservarea carnii
1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui
1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor (productie chips-uri)
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 – Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 – Fabricarea inghetatei
1061 – Fabricarea produselor de morarit
1062 – Fabricarea amidonului si a produselor de amidon
1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 – Prelucrarea ceaiului si a cafelei
1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 – Fabricarea de mancaruri preparate
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
1104 – Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 – Fabricarea berii
1106 – Fabricarea maltului
1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 – Colectarea deseurilor periculoase
3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4722 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4781 – Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 – Alte servicii de cazare
5610 – Restaurante
5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
8510 – Invatamant prescolar
8520 – Invatamant primar
8531 – Invatamant secundar general
8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8541 – Invatamant superior nonuniversitar
8542 – Invatamant superior universitar
8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552 – Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
8560 – Activitati de servicii suport pentru invatamant
8620 – Activitati de asistenta medicala ambulatorie si stomatologica
8621 – Activitati de asistenta medicala generala
8622 – Activitati de asistenta medicala specializata
8623 – Activitati de asistenta stomatologica
8690 – Alte activitati referitoare la sanatatea umana
8710 – Activitati ale centrelor de ingrijire medicala
8720 – Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale
8730 – Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure
8790 – Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
8891 – Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
8899 – Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare n.c.a.
9311 – Activitati ale bazelor sportive
9312 – Activitati ale cluburilor sportive
9319 – Alte activitati sportive
9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare
9604 – Activitati de intretinere corporala

ANEXA Nr. 3

Autoritatea competenta ……………………….
Nr. ………../……………../200…

CERERE

Subsemnatul (a), ……………………………., cu domiciliul in localitatea ………………….., judetul …………………………., str. ………………….., bl./sc./et./ap. ………………………….., posesor/posesoare al/a BI/CI seria …… nr. ………………., eliberat de ………………….. la data de …………………….., in calitate de …………….. al ……………………………., cu sediul in …………………………, telefon …………………, fax ………………….., inmatriculata la registrul comertului sub nr. …………….., avand codul fiscal nr. …………din …………………, solicit pentru …………………………, situat la (adresa): ………………………………, avand ca obiect de activitate (cod CAEN): ……………………………………….., structura functionala: …………………………………………………………………………………………………………. .
Anexez la cerere documentatia solicitata, completa, si anume:
a) memoriul tehnic;
b) planul de situatie cu incadrarea in zona;
c) schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate;
d) hotararea judecatoreasca de infiintare;
e) declaratia privind detinerea legala a spatiului;
f) chitanta de plata a tarifului de autorizare/certificare/consultanta nr. …………………….din data de ………………….., in valoare de ……………..lei.

Data (completarii) …………………………
Semnatura ………………………………….

ANEXA Nr. 4 a)

Anexa la ASF nr. …………………
Nr. inregistrare autoritate competenta Nr. inregistrare solicitant
……………………………….. ………………………………..

DECLARATIE
referitoare la conditiile igienico-sanitare

Subsemnatul (a), ……………………., in calitate de ……………………….. al …………………………………, cu sediul in localitatea …………………………, str. …………………………..nr. ……., sectorul ….., avand codul fiscal ……………., declar urmatoarele pe propria raspundere, cunoscand ca declaratiile false sunt pedepsite conform legii:
In sediul din localitatea ………………………….., str. …………………………………………., sectorul/judetul ………………………………, se desfasoara activitatea/activitatile (cod CAEN) …………………………………………………… .
Sunt asigurate urmatoarele:
1. Obiectivul are structura functionala conform Ordinului ministrului sanatatii nr. …… (se enumera spatiile/incaperile, destinatia acestora, suprafata):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Posed urmatoarele dotari si echipamente specifice activitatii desfasurate:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Detin acordul asociatiei de proprietari si al locatarilor din imediata vecinatate, conform Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (pentru obiective aflate in imobile colective): Da/Nu
4. In obiectiv sunt asigurate urmatoarele utilitati:
4.1. apa potabila – in sistem centralizat;
-din sursa proprie (put forat, fantana cu hidrofor, buletin de analiza apa potabila nr. ………. din data …………………………
4.2. apa calda: – Da/Nu ……………..
4.3. canalizare: – racord la sistem public;
-alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.
5. Evacuarea deseurilor menajere se face conform Contractului nr. ……/…. incheiat cu …..
6. Nr. angajati ………
7. Ma angajez sa respect reglementarile legale in vigoare specifice domeniului meu de activitate.

Data ……………………………….
Semnatura ……………………………..

ANEXA Nr. 4 b)

Anexa la ASF nr. …………………
Nr. inregistrare autoritate competenta Nr. inregistrare solicitant
……………………………….. ………………………………..

DECLARATIE
referitoare la conditiile igienico-sanitare pentru
obiectivul cabinet medical

Subsemnatul (a), ………………….., domiciliat(a) in …………………….., str. …………………………………….. nr. …………, bl. ……., sc. ….., et. ….., ap. ……, sectorul ……, avand CNP ……………………, medic ……………………….., cu Certificatul de membru nr. …………………………., valabil pana in data de ………………….., avand cod parafa ………………, in calitate de titular al Cabinetului medical situat in ……………….., str. …………… nr. ……, sectorul/judetul …………………., cunoscand faptul ca falsul in declaratii este pedepsit de legea penala, declar pe propria raspundere urmatoarele:
1. Cabinetul medical este cu forma de organizare:
………………………………………………………………………..
2. Detin acordul asociatiei de proprietari si al locatarilor din imediata vecinatate, conform Legii locuintei nr. 114/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (pentru obiective aflate in imobile colective): Da/Nu
3. In obiectiv sunt asigurate urmatoarele utilitati:
3.1. apa potabila – in sistem centralizat;
-din sursa proprie (put forat, fantana cu hidrofor);
3.2. apa calda;
3.3. canalizare sau alt sistem de evacuare a apei reziduale menajere.
4. Colectarea si evacuarea deseurilor rezultate in urma actului medical se fac conform reglementarilor sanitare in vigoare (Contract pentru transport si neutralizare nr. ……… din data ……………………………, incheiat cu ……………………………………..)
5. Evacuarea deseurilor menajere se face conform Contractului nr. ……/…. incheiat cu ……
6. Obiectivul are structura functionala conform Ordinului ministrului sanatatii nr. …… (se enumera spatiile/incaperile, destinatia acestora, suprafata):
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. Posed urmatoarele dotari si echipamente specifice activitatii desfasurate:
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Nr. personal incadrat ………., din care:
……………. personal medical cu studii superioare;
……………. personal medical cu studii medii;
……………. personal auxiliar.
9. Ma angajez sa respect reglementarile legale in vigoare specifice domeniului meu de activitate.

Data ………………

Semnatura si parafa
………………………………………….

ANEXA Nr. 5

MINISTERUL SANATATII
Autoritatea competenta

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
in baza declaratiei pe propria raspundere
– model –

La cererea ………………………., in calitate de ………………….. al ……………………………………………………., cu sediul in ……………………………………………, cod fiscal ………………………, avand in vedere declaratia pe propria raspundere nr. …………/……………. referitoare la conditiile igienico-sanitare, in baza Legii nr. ……………………………………….. si a ……………………………………………………,
se acorda:

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
Nr. ………./………………/…………

pentru obiectivul: ………………………………., situat in …………………………………………., avand ca obiect de activitate (cod CAEN) …………………………………………, avand structura functionala mentionata in declaratia pe propria raspundere, care se anexeaza prezentei autorizatii sanitare de functionare si este parte integranta din aceasta.

Director,
……………………………………………..
Semnatura si stampila autoritatii competente

NOTA:
Titularul autorizatiei este obligat:
-sa anunte orice modificare in structura unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;
-sa aplice si sa respecte normele antiepidemice si de igiena in vigoare.

ANEXA Nr. 6

MINISTERUL SANATATII
Autoritatea competenta

NOTIFICARE DE RESPINGERE A AUTORIZATIEI SANITARE
– model –

Catre
……………………………………………………………………………………

Ca urmare a solicitarii dumneavoastra inregistrate la ……………………………………………………………………………… (se specifica autoritatea competenta) cu nr. ……….. din data …………./……………, privind autorizarea sanitara a obiectivului ………………………………………., cu sediul in localitatea …………….., str. …………………. nr. …………, judetul/sectorul ………………………………….., avand activitatea ………………………………………………………………….., va comunicam ca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de reglementarile sanitare in vigoare, datorita urmatoarelor neconformitati:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………,
(precizarea lor si a prevederilor legale cu care nu se conformeaza)
mentionate in Procesul-verbal de constatare a conformitatii/Referatul de evaluare nr. ………………….. din data de …………………….., intocmit de catre ……………………………………………………………………………………………………. . (numele, prenumele si specialitatea medicului)
Dupa remedierea neconformitatii/neconformitatilor veti reveni cu o noua solicitare de evaluare.

Conducerea autoritatii competente,
……………………………………………..

ANEXA Nr. 7

MINISTERUL SANATATII
Autoritatea competenta

REFERAT DE EVALUARE
pentru autorizarea sanitara
Nr. ………./………/200….
Subsemnatul(a), …………………., in calitate de ……………………….., insotit/insotita de ………………………………….. din cadrul …………………………., (se specifica autoritatea competenta) serviciul/biroul/compartimentul ………………………., am efectuat la solicitarea ……………………………………., (denumirea solicitantului) cu sediul in …………………………………………., inregistrata la ………………………………. nr. …../…………./200.., in prezenta domnului/doamnei …………………………… in calitate de ……………………., evaluarea obiectivului …………., cu sediul in localitatea ………………………………………, str. ………….. nr. ………, judetul/sectorul ………………………………………, cu activitatea/activitatile (cod CAEN)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1. S-au evaluat conditiile de desfasurare a activitatii/activitatilor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizata)
2. Structura constructiva si circuitele functionale sunt conforme prevederilor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizata)
3. Tehnologia de fabricatie si dotarile cu echipamente, instalatii, utilaje si mobilier sunt conforme prevederilor:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Analiza de conformitate la conditiile igienico-sanitare privind:
a) iluminatul …………………………………………………………………………….. |___DA_|__NU__|
b) asigurarea ventilatiei ………………………………………………………………….. |___DA_|__NU__|
c) asigurarea incalzirii (microclimat) ………………………………………………………. |___DA_|__NU__|
d) accesibilitate la apa potabila …………………………………………………………… |___DA_|_NU___|
e) asigurarea evacuarii apelor uzate menajere ………………………………………………… |___DA_|__NU__|
f) asigurarea evacuarii deseurilor solide menajere ……………………………………………. |___DA_|__NU__|
g) asigurarea evacuarii deseurilor periculoase ……………………………………………….. |__DA__|___NU_|
(activitatile de asistenta medicala)
h) personalul (dotari conform normelor privind sanatatea si securitatea in munca) ………………… |__DA__|___NU_|
Concluzii:
1. Sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(precizarea prevederilor legale pentru fiecare tip de activitate autorizata)
2. Sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare, cu program de conformare anexat:
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Nu sunt indeplinite conditiile pentru eliberarea autorizatiei sanitare, deoarece s-au constatat neconformitati privind obiectivul supus autorizarii (anexa).

NOTA:
In cazul obiectivelor pentru care prevederile legale in vigoare stabilesc cerinte suplimentare, referatul se completeaza cu evaluarea cerintelor specifice.

Medic specialist/primar,
…………………………………

ANEXA Nr. 8

MINISTERUL SANATATII
Autoritatea competenta

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
in baza Referatului de evaluare
– model –

La cererea ………………………, cu sediul in …………………………, inregistrata sub nr. ………………………….., in urma examinarii documentatiei prezentate si a evaluarii obiectivului …………………………….. din ……………………………………… str. …………………………, judetul ………………………, de catre ……………………………………………., (numele si prenumele specialistului) care a intocmit Referatul de evaluare nr. ………. din …………/200…………., a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in vigoare:
…………………………………………………………………………………………. .
In baza Legii nr. ……../…….. si a ……………………………..,
se acorda:

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
Nr. ………. din …………./200…

pentru obiectivul: ………………………………………………………………………………………………………, situat in …………………………………………………………………………………………………………, avand ca obiect de activitate (cod CAEN): ………………………………………………………………………………….., structura functionala …………………………………………………………………………………………………………….. .

Autoritatea competenta,
……………………………………
Semnatura si stampila

NOTA:
Titularul autorizatiei este obligat:
-sa anunte orice modificare in structura unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;
-sa aplice si sa respecte normele de igiena si sanatate publica in vigoare.

 

Comentariile sunt închise.