Ordinul 251 din 16 martie 2012

Print Friendly, PDF & Email

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei

Publicat in Monitorul Oficial 196 din 26 martie 2012 (M. Of. 196/2012)

Vazand Referatul de aprobare al Directiei sanatate publica si control in sanatate publica nr. RL 2.293/2012,
avand in vedere prevederile titlului I „Sanatatea publica” din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

Art. I. –
Ordinul ministrului sanatatii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 603 din 1 septembrie 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, dupa litera g) se introduc patru noi litere, literele h), i), j) si k), cu urmatorul cuprins:
„h) asistenta de specialitate de sanatate publica este procedura administrativ-profesionala prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de indeplinire a cerintelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica la amplasarea, amenajarea, construirea si modificarea pentru functionarea unei unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei;
i) notificarea de asistenta de specialitate de sanatate publica a conformitatii reprezinta actul tehnic eliberat in scris de autoritatea competenta prin care sunt stabilite cerintele prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica la amplasarea, amenajarea, construirea sau modificarea pentru functionarea unei unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei;
j) notificarea de certificare de sanatate publica a conformitatii reprezinta actul tehnic eliberat in scris de autoritatea competenta prin care sunt stabilite cerintele prevederilor legale in vigoare privind conformitatea unui obiectiv/unei activitati cu reglementarile legale in vigoare privind normele de igiena si sanatate publica specifice domeniului;
k) viza anuala reprezinta confirmarea in scris de catre autoritatea locala de sanatate publica privind respectarea conformitatii cu autorizarea sanitara eliberata anterior.”
2. La articolul 2 alineatul (2), litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„c) certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica;”.
3. La articolul 2 alineatul (2), dupa litera d) se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:
„e) viza anuala.”
4. La articolul 3, alineatele (3) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Certificarea conformitatii cu normele de igiena si sanatate publica este procedura administrativa prin care se efectueaza evaluarea conformitatii cu reglementarile legale privind sanatatea publica pentru obiective in functiune, care desfasoara activitati cu risc pentru sanatatea populatiei.
(4) Asistenta de specialitate de sanatate publica este procedura administrativ-profesionala prin care, la cerere, persoanele fizice sau juridice sunt informate asupra modului de indeplinire a cerintelor prevederilor legale in vigoare privind igiena si sanatatea publica la amplasarea, amenajarea, construirea si modificarea pentru functionarea unei unitati care desfasoara o activitate cu risc pentru sanatatea populatiei.”
5. La articolul 4, alineatul (5) se abroga.
6. La articolul 4, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(6) Pentru eliberarea in regim de urgenta a autorizatiei sanitare in baza referatului de evaluare, asistenta de specialitate in sanatate publica, certificarea conformitatii se percepe solicitantului un tarif suplimentar, conform prevederilor anexei nr. 1.
(7) Eliberarea in regim de urgenta se realizeaza in termen de maximum 5 zile lucratoare.”
7. La articolul 4, dupa alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu urmatorul cuprins:
„(8) Sumele incasate ca tarife suplimentare se constituie venituri proprii ale autoritatii competente.”
8. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) cererea de autorizare si documentele specifice obiectivului/activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;”.
9. La articolul 6, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(3) Autoritatea competenta elibereaza autorizatia sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere, al carei model este prevazut in anexa nr. 5, si in termen de 30 de zile lucratoare personalul de specialitate desemnat verifica obiectivul pentru a constata conformitatea cu normele de igiena si sanatate publica si/sau alte reglementari legale.”
10. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 9. –
(1) Procedura autorizarii sanitare in baza referatului de evaluare se aplica activitatilor/obiectivelor, la solicitarea titularilor activitatilor, indiferent de forma de organizare juridica.
(2) Solicitarea si obtinerea autorizatiei sanitare de functionare prin parcurgerea procedurii de evaluare sunt obligatorii pentru desfasurarea urmatoarelor activitati:
a) tratarea si distributia apei potabile;
b) imbutelierea apei potabile;
c) fabricarea ghetii pentru consum uman din apa potabila;
d) amenajarea zonelor naturale de imbaiere;
e) activitati de asistenta medicala spitaliceasca;
f) activitati de asistenta medicala generala;
g) activitati de asistenta medicala specializata;
h) activitati de asistenta stomatologica;
i) activitati ale centrelor de ingrijire medicala;
j) activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale;
k) activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure;
l) alte activitati referitoare la sanatatea umana, conform reglementarilor legale in vigoare.”
11. La articolul 10, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(2) Daca documentatia nu este completa si corect intocmita din punctul de vedere al informatiilor tehnice oferite, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la inregistrarea solicitarii se comunica in scris acest lucru solicitantului, precizandu-se documentele care vor fi refacute.”
12. La articolul 11, alineatele (1) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. –
(1) In cazul unitatilor sanitare cu paturi se poate elibera autorizatie sanitara de functionare cu program de conformare in urmatoarele situatii:
a) functionarea nu implica riscuri majore pentru mediu si comunitate;
b) neconformitatile constatate nu pot fi remediate in termenul legal de 30 de zile din cauze obiective
…………………………………………………………………………………………………………………
(7) Pentru unitatile sanitare cu paturi, a caror conformare necesita activitati complexe si investitii majore, se va elabora un program-cadru de conformare pentru o perioada de pana la 5 ani si un program operational pentru anul in curs. Dupa aceasta perioada, unitatile sanitare care nu se conformeaza normelor de igiena si sanatate publica in vigoare se inchid.”
13. La articolul 12, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:
„(4) Autorizatia sanitara de functionare a unitatilor sanitare cu paturi este valabila un an. Cu 30 de zile inainte de expirarea valabilitatii autorizatiei, titularul va solicita vizarea acesteia.”
14. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. –
(1) Autorizatia sanitara de functionare eliberata in baza referatului de evaluare pentru toate obiectivele/activitatile indiferent de forma de organizare, cu exceptia unitatilor sanitare cu paturi, este valabila atat timp cat nu s-au modificat conditiile care au stat la baza emiterii ei.
(2) Titularul autorizatiei sanitare are obligatia sa solicite anual vizarea autorizatiei sanitare de functionare.”
15. Articolul 15 se abroga.
16. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 16. –
Pentru nerespectarea normelor igienico-sanitare, personalul de specialitate desemnat aplica reglementarile legale in vigoare referitoare la contraventiile privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele din domeniul sanatatii publice.”
17. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;”.
18. La articolul 17, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(5) Notificarea va cuprinde concluziile privind conformarea la reglementarile legale specifice in vigoare. Notificarea este valabila atat timp cat nu se modifica datele din memoriul tehnic.”
19. La articolul 18 alineatul (1), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„a) cerere si documente aferente specifice domeniului activitatii, conform modelului prevazut in anexa nr. 3;”.
20. La articolul 19, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 19. –
(1) Solutionarea cererilor de certificare a conformitatii si asistenta de specialitate de sanatate publica se va face in maximum 20 de zile lucratoare de la inregistrarea acestora.”
21. Dupa articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 201, cu urmatorul cuprins:
„Art. 201. –
La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, pentru obiectivele a caror activitate necesita vizarea anuala autorizatia sanitara de functionare este valabila 12 luni de la eliberarea acesteia.”
22. Anexa nr. 1 „Lista cuprinzand tarifele pentru procedurile de reglementare sanitara” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 1.
23. Anexa nr. 2 „Lista activitatilor care se autorizeaza in baza declaratiei pe propria raspundere (coduri CAEN)” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 2.
24. Anexa nr. 3 „Cerere” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 3.
25. Anexa nr. 4 b) „Declaratie referitoare la conditiile igienico-sanitare pentru obiectivul cabinet medical” se abroga.
26. Anexa nr. 5 „Autorizatie sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 4.
27. Anexa nr. 8 „Autorizatie sanitara de functionare in baza Referatului de evaluare” se modifica si se inlocuieste cu anexa nr. 5.
28. Anexele nr. 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul sanatatii,
Ritli Ladislau

Bucuresti, 16 martie 2012.
Nr. 251.

ANEXA Nr. 1
(Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.030/2009)
LISTA
cuprinzand tarifele pentru procedurile de reglementare sanitara

Nr. crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitara Tariful (lei)
1. Autorizare sanitara in baza referatului de evaluare 300
2. Certificarea conformitatii 200
3. Asistenta de specialitate de sanatate publica 200
4. Tarif suplimentar pentru rezolvarea in regim de urgenta 50
5. Acordare viza anuala 200

NOTA:
Tarifele nu includ contravaloarea investigatiilor necesare evaluarii riscului asupra sanatatii populatiei.

ANEXA Nr. 2
(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 1.030/2009)

LISTA
activitatilor care se autorizeaza in baza declaratiei pe propria raspundere (coduri CAEN)

1011 – Prelucrarea si conservarea carnii
1012 – Prelucrarea si conservarea carnii de pasare
1013 – Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)
1020 – Prelucrarea si conservarea pestelui
1031 – Prelucrarea si conservarea cartofilor (productie chips-uri)
1032 – Fabricarea sucurilor de fructe si legume
1039 – Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor n.c.a.
1041 – Fabricarea uleiurilor si grasimilor
1042 – Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare
1051 – Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor
1052 – Fabricarea inghetatei
1061 – Fabricarea produselor de morarit
1062 – Fabricarea amidonului si a produselor de amidon
1071 – Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie
1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie
1082 – Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase
1083 – Prelucrarea ceaiului si a cafelei
1084 – Fabricarea condimentelor si ingredientelor
1085 – Fabricarea de mancaruri preparate
1086 – Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice
1089 – Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
1101 – Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice
1102 – Fabricarea vinurilor din struguri
1104 – Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare
1105 – Fabricarea berii
1106 – Fabricarea maltului
1107 – Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate
3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase
3812 – Colectarea deseurilor periculoase
3821 – Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase
3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase
4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun
4721 – Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, in magazine specializate
4722 – Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, in magazine specializate
4723 – Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, in magazine specializate
4724 – Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, in magazine specializate
4729 – Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4781 – Comert cu amanuntul al produselor alimentare, bauturilor si produselor din tutun efectuat prin standuri, chioscuri si piete
5510 – Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
5520 – Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
5530 – Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
5590 – Alte servicii de cazare
5610 – Restaurante
5621 – Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
5629 – Alte servicii de alimentatie n.c.a.
5630 – Baruri si alte activitati de servire a bauturilor
8510 – Invatamant prescolar
8520 – Invatamant primar
8531 – Invatamant secundar general
8532 – Invatamant secundar, tehnic sau profesional
8541 – Invatamant superior nonuniversitar
8542 – Invatamant superior universitar
8551 – Invatamant in domeniul sportiv si recreational
8552 – Invatamant in domeniul cultural (limbi straine, muzica, teatru, dans, arte plastice etc.)
8559 – Alte forme de invatamant n.c.a.
8560 – Activitati de servicii suport pentru invatamant
8790 – Alte activitati de asistenta sociala, cu cazare n.c.a.
8891 – Activitati de ingrijire zilnica pentru copii
8899 – Alte activitati de asistenta sociala, fara cazare n.c.a.
9311 – Activitati ale bazelor sportive
9312 – Activitati ale cluburilor sportive
9319 – Alte activitati sportive
9329 – Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
9601 – Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana
9602 – Coafura si alte activitati de infrumusetare
9604 – Activitati de intretinere corporala

ANEXA Nr. 3
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.030/2009)

Autoritatea competenta ……………………….
Nr. ……./……../……….

CERERE

Subsemnatul (a), ………………………………………………., cu domiciliul in localitatea …………………………, judetul …………………., str. …………………., bl./sc./et./ap. ………………………….., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ……… nr. ………………., eliberat(a) de ………………………………. la data de ……………………., in calitate de …………………….. al ………………………….., cu sediul in ……………………………., telefon …………………………., fax …………………………., inmatriculata la registrul comertului sub nr. ……………., avand codul fiscal nr. …….. din ………………., solicit …………………………………… pentru ………………………………………………………………….., situat la …………………………………………………., avand ca obiect de activitate: …………………………………….., (adresa) (cod CAEN) structura functionala: ………………………………………….
Anexez la cerere documentatia solicitata, completa, si anume:
a) memoriul tehnic;
b) planul de situatie cu incadrarea in zona;
c) schite cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de activitate;
d) actul de infiintare al solicitantului;
e) acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului;
f) Chitanta de plata a tarifului de autorizare/certificare/asistenta de sanatate publica/viza nr. ………… din data de …………………………., in valoare de ……………… lei.
Data (completarii) ………….. Semnatura ………………
ANEXA Nr. 4
(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 1.030/2009)

– model –

MINISTERUL SANATATII
Autoritatea competenta

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
in baza declaratiei pe propria raspundere

Autorizatia sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:
La cererea ………………………………………….., in calitate de ……………………….. al …………………., cu sediul in ………………………., cod fiscal/CUI …………….., avand in vedere Declaratia pe propria raspundere nr. ……../………. referitoare la conditiile igienico-sanitare, in baza Legii nr. ……………… si a …………………., se acorda:

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
Nr. …./……/……..

pentru obiectivul: ………………………………………………, situat in ………………………………………….., avand ca obiect de activitate ……………………………. (cod CAEN), avand structura functionala mentionata in declaratia pe propria raspundere, care se anexeaza prezentei autorizatii sanitare de functionare si este parte integranta din aceasta.

Director,
…………………………………………………….
Semnatura si stampila autoritatii competente

NOTA:
Titularul autorizatiei este obligat:
-sa solicite in scris schimbarea autorizatiei sanitare de functionare in cazul modificarii in structura functionala a unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;
-sa aplice si sa respecte normele antiepidemice si de igiena in vigoare.

ANEXA Nr. 5
(Anexa nr. 8 la Ordinul nr. 1.030/2009)

– model –

MINISTERUL SANATATII
Autoritatea competenta

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
in baza Referatului de evaluare

La cererea ………………………………………., in calitate de ……………………… al ……………………, cu sediul in ………………………………………………….., cod fiscal/CUI ……………….., inregistrata cu nr. ………., in urma examinarii documentatiei prezentate si a evaluarii obiectivului ……………………. din …………………………….., str. …………………………….., judetul ………………………, de catre ………………………………………………………… (numele si prenumele specialistului), care a intocmit Referatul de evaluare nr. …….. din ……./………, a rezultat ca sunt indeplinite prevederile reglementarilor sanitare in vigoare:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
In baza Legii nr. ……../…….. si a …………………………..,
se acorda:

AUTORIZATIE SANITARA DE FUNCTIONARE
Nr. ……/……/….

pentru obiectivul: ……………………………………………… situat in ……………………………………………, avand ca obiect de activitate*): …………………………………………… (cod CAEN), structura functionala care se anexeaza prezentei autorizatii sanitare de functionare si este parte integranta din aceasta.
___________
*)Observatie: Pentru obiectul de activitate „Tratarea si distributia apei potabile” se elibereaza, dupa caz, autorizatia sanitara de functionare cu derogare, conform reglementarilor specifice in domeniul apei potabile; programul de conformare se anexeaza prezentei autorizatii sanitare de functionare cu derogare si este parte integranta din aceasta.

Director,
……………………………………………………………..
Semnatura si stampila autoritatii competente
NOTA:
Titularul autorizatiei este obligat:
-sa solicite in scris schimbarea autorizatiei sanitare de functionare in cazul modificarii in structura functionala a unitatii sau a conditiilor de igiena asigurate la data autorizarii;
-sa aplice si sa respecte normele de igiena si sanatate publica in vigoare.

 

Comentariile sunt închise.