Ordin nr. 163 din 18/02/2008

Print Friendly, PDF & Email

pentru aprobarea criteriilor de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicalã primarã şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea

Ministerul Sãnãtãţii Publice

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 177 din 07/03/2008

    Nr. 163/93

    Ministerul Sãnãtãţii Publice

Casa Naţionalã de Asigurãri de Sãnãtate

 

Având în vedere Referatul de aprobare al secretarului general al Ministerului Sãnãtãţii Publice nr. E.N. 1.507/2008 şi al directorului general al Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate nr. D.G. 556/2008,

în temeiul prevederilor:

– art. 292 lit. c) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

– Hotãrârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;

– Hotãrârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate, cu modificãrile ulterioare,

ministrul sãnãtãţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate emit urmãtorul ordin:

 

Art. 1. – Se aprobã criteriile de încadrare a cabinetelor medicale din asistenţa medicalã primarã şi din ambulatoriul de specialitate în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sãnãtãţii publice,       Preşedintele Casei Naţionale de Asigurãri de Sãnãtate,
 Gheorghe Eugen Nicolãescu                            Vasile Ciurchea

   ANEXÃ

I. Criteriile de încadrare a cabinetelor medicale în funcţie de condiţiile în care se desfãşoarã activitatea
1. Condiţiile de desfãşurare a activitãţii medicului în cabinetul medical:
a) alimentarea cu apã potabilã   (i) din izvoare sau fântâni aflate pânã la 100 m de cabinetul medical    2 puncte
   (ii) din izvoare sau fântâni aflate la peste 100 m de cabinetul medical  4 puncte
b) încãlzirea cu combustibil solid (lemne sau cãrbuni) 2 puncte
c) distanţa faţã de cea mai apropiatã localitate urbanã
   (i) 20-40 km                                                             2 puncte
   (ii) peste 40 km                                                         4 puncte
   (iii) în cazul în care drumul de legãturã cu localitatea urbanã nu       
         este asfaltat în proporţie de peste 50% sau deplasarea se face
         pe apã în condiţiile specifice din deltã, se acordã suplimentar   2
Puncte
Total punctaj acordat:
Minimum 2 puncte    Maximum 12 puncte
2. Condiţiile în care se acordã asistenţa medicalã primarã:
a) dispersia populaţiei din zona în care se desfãşoarã activitatea   (i) densitatea populaţiei 75-150 locuitori/km2                           2 puncte
   (ii) densitatea populaţiei  sub 75 locuitori/km2                         4 puncte
b) distanţa dintre punctele extreme ale zonei deservite:
   (i) 3-6 km                                                               2 puncte
   (ii) peste 6 km                                                          4 puncte
c) deplasarea la domiciliul asiguraţilor:
   (i) dificilã (drumuri în pantã, drumuri de calitate proastã - peste
       50% neasfaltate/ nepietruite)                                        2 puncte
   (ii) foarte dificilã (drumuri impracticabile în timpul ploios,           
        drumuri blocate în timpul iernii, drumuri cu diferenţã de nivel
        mare, deplasarea pe apã în condiţiile specifice din deltã)          4
Puncte
Total punctaj acordat:
Minimum 2 puncte    Maximum 12 puncte
3. Posibilitãţi de sprijin în furnizarea de servicii medicale
Distanţa dintre localitatea unde se aflã cabinetul medical şi localitatea cea mai apropiatã unde se aflã o structurã de primire a urgenţelor, care respectã criteriile stabilite prin Ordinul ministrului sãnãtãţii publice nr. 1.706/2007 privind conducerea şi organizarea unitãţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, sau centrul de permanenţã:
a) 10-20 km                                                                 2 puncte
b) 21-40 km                                                                 4 puncte
c) peste 40 km                                                              6 puncte
În cazul în care drumurile de legãturã sunt neasfaltate în proporţie de peste 50% sau deplasarea se face pe apã în condiţiile specifice din deltã, se acordã suplimentar                                                                 1 punct.
Total punctaj acordat:
Minimum 2 puncte    Maximum 7 puncte
4. Nivelul socioeconomic al populaţiei deservite
Numãr de asiguraţi înscrişi în lista proprie pentru care contribuţia de asigurãri de sãnãtate se suportã de la bugetele locale în baza art. 213 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sãnãtãţii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare:
a) de la 25 pânã la 100 de persoane                                         2 puncte
b) 101-200 de persoane                                                      4 puncte
c) peste 200 de persoane                                                    6 puncte
Total punctaj acordat:
Minimum 2 puncte    Maximum 6 puncte
5. Numãr redus de asiguraţi în localitãţile din mediul rural pentru care s-a decis necesitatea existenţei cabinetului medical de medicinã primarã şi s-a încheiat contract cu casa de asigurãri de sãnãtate :
a) sub 500 de asiguraţi                                                     20 puncte
b) 501-800 de asiguraţi                                                     10 puncte
c) 801-1.000 de asiguraţi                                                   5 puncte
Total punctaj acordat:
Minimum 5 puncte    Maximum 20 puncte
II. 1. Procentul total de majorare a numãrului de puncte per capita în cazul medicinei primare şi a numãrului total de puncte efectiv realizat în cazul asistenţei medicale de specialitate din ambulatoriu pentru specialitãţile clinice, pentru condiţiile în care se desfãşoarã activitatea,
 este:
a) între 51 şi 57 puncte                                                82%-100%
b) între 41 şi 50 puncte                                                62%-80%
c) între 31 şi 40 puncte                                                42%-60%
d) între 21 şi 30 puncte                                                22%-40%
e) între 10 şi 20 puncte                                                10%-20%
Procentul de majorare pentru fiecare dintre intervalele prevãzute la lit. a)-e) se calculeazã proporţional cu punctajul obţinut de cabinetul medical pentru condiţiile în care se desfãşoarã activitatea, respectiv se acordã o majorare de 3% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioarã pentru intervalul de la lit. a), o majorare de 2% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioarã pentru intervalele de la lit. b)-d) şi o majorare de 1% pentru fiecare punct obţinut peste limita inferioarã pentru intervalul
prevãzut la lit. e).
2. Lista cuprinzând cabinetele medicale la care se aplicã majorãrile de mai sus şi procentul concret de majorare se stabilesc anual de cãtre o comisie formatã din reprezentanţi ai caselor de asigurãri de sãnãtate, ai autoritãţilor de sãnãtate publicã şi ai colegiilor teritoriale ale medicilor.
3. Lista cabinetelor medicale se reevalueazã ori de câte ori este nevoie de comisia menţionatã la pct. 2, ţinând seama de toate mãsurile luate pe plan local pentru asigurarea stabilitãţii personalului medical.
 
  

 

Comentariile sunt închise.