ORDIN nr. 627 din 12 iulie 2010

Print Friendly, PDF & Email
pentru aprobarea Metodologiei de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

EMITENT:     CASA NATIONALA  DE ASIGURARI DE SANATATE
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 22 iulie 2010

Avand in vedere:
– art. 281 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 18 pct. 10 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararii Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
– art. 81 alin. (9) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
– Referatul de aprobare al Directiei monitorizare si corp control nr. MC 603/9.07.2010,
in temeiul:
– art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Metodologia de control privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
ART. 2
Structurile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si din cadrul caselor de asigurari de sanatate vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Casei Nationale
de Asigurari de Sanatate,
Dr. Nicolae Lucian Duta

Bucuresti, 12 iulie 2010.
Nr. 627.

    ANEXA

METODOLOGIE DE CONTROL
privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

A. Efectuarea controlului la sesizarea casei de asigurari de sanatate de catre platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
1. Platitorii de indemnizatii prevazuti la art. 36 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, pot sesiza casa de asigurari de sanatate referitor la eliberarea certificatelor de concediu medical numai pentru angajatii sau asiguratii proprii.
2.1. Sesizarea se adreseaza casei de asigurari de sanatate cu care medicul are incheiata conventie pentru eliberarea certificatelor de concediu medical si va cuprinde obligatoriu: denumirea angajatorului, datele de identificare ale acestuia, descrierea punctuala a cazurilor, copie a certificatelor de concediu medical care urmeaza a fi controlate, istoricul acordarii de concedii medicale angajatului in cauza, mentionarea realizarii stagiului de cotizare.
2.2. Sesizarile anonime sau cele care nu cuprind datele si documentele precizate la pct. 2.1 nu se iau in considerare si se claseaza.
3. Organele de control sunt formate, dupa caz, din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. In cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate, coopteaza, dupa caz, reprezentanti ai Ministerului Sanatatii sau ai directiilor de sanatate publica si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie, precum si medici experti ai asigurarilor sociale.
4. Controlul la medicul care a incheiat conventia cu casa de asigurari de sanatate si care a eliberat certificatele de concediu medical care fac obiectul sesizarii consta in verificarea unor documente, date, informatii si are ca scop identificarea cel putin a urmatoarelor elemente principale:
a) existenta si valabilitatea conventiei de eliberare de certificate de concediu medical;
b) documentul de achizitionare a carnetelor de certificate de concediu medical, dovada modului de gestionare si evidenta a acestora; pentru unitatile sanitare care au mai multi medici angajati, dovada pentru distribuirea si arhivarea certificatelor se face prin prezentarea tabelului centralizator nominal care contine urmatoarele rubrici obligatorii: numele medicului, data repartizarii carnetului/carnetelor; seria si numarul carnetului/carnetelor repartizate, semnatura de primire, parafa medicului;
c) existenta adeverintei de la platitor in care sa se mentioneze numarul de zile de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, in baza careia se poate elibera certificatul medical, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
d) inregistrarile primare si concordanta dintre:
(i) datele mentionate in fila de certificat medical supusa verificarii si consemnarile din registrul de consultatii, respectiv fisa medicala/fisa de observatie clinica generala, implicit cu continutul din documentele-anexa care sustin diagnosticul;
(ii) recomandarile medicului inregistrate in documentele medico-legale, cu privire la perioada de concediu, datele la care pacientul trebuie sa revina la control, recomandarile de tratament pe care trebuie sa le urmeze, precum si alte indicatii care tin de programul de recuperare, dupa caz;
(iii) data acordarii certificatului de concediu medical si data eliberarii acestuia, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
(iv) numarul de zile de concediu medical acordate de medicii curanti cu respectarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor de aplicarea a acesteia;
e) declaratia pe proprie raspundere a asiguratului potrivit art. 81 alin. (2) din Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) recomandarile comunicate de medic bolnavului si consemnate in documentele medicale (fisa de consultatie, foaie de observatie, biletul de externare, scrisoare medicala etc.), precum si in declaratia asiguratului la rubrica „Observatiile medicului prescriptor”, cu privire la recomandarile legate de procesul de recuperare si daca este necesara efectuarea de tratamente de specialitate, investigatii paraclinice si/sau alte proceduri medicale.
5. In urma verificarilor, organul de control va intocmi proces-verbal de constatare sau nota de constatare, dupa caz, dupa formularele-model prevazute in anexele nr. 5 si 6 la Normele metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 178/2008.
6. In cazul constatarii de catre organele de control a nerespectarii prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe domeniul de competenta, precum si unitatile cu care medicii se afla in relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.
7.1. In situatia in care in urma controlului se constata eliberarea certificatelor de concediu medical cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare, organele de control vor aplica sanctiunea prevazuta la art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.2. Stabilirea si sanctionarea contraventiei prevazute la art. 47 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
7.3. In aplicarea prevederilor art. 47 alin. (3) si ale art. 48 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza formularul-model prevazut in anexa nr. 7 la Normele metodologice, aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 178/2008.
7.4. Procesul-verbal prevazut la pct. 7.3 se incheie la data efectuarii controlului.
B. Efectuarea controlului prin sondaj la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul la medicul care elibereaza certificate de concediu medical se realizeaza cu respectarea prevederilor lit. A pct. 3-7.4.

Comentariile sunt închise.