Ordonanţă de urgenţă nr. 68 din 28/05/2008

Print Friendly, PDF & Email

privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical

Guvernul României

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 428 din 06/06/2008

 

    Având în vedere necesitatea accelerării procesului de reformă a asistenţei medicale ambulatorii, componentă de bază a sistemului sanitar românesc, precum şi necesitatea adoptării urgente a unui cadru juridic pentru eficientizarea activităţii de asistenţă medicală,

    luând în considerare că prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 871 din 9 octombrie 2007 referitoare la excepţia de neconstituţionalitat e a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, a fost declarat neconstituţional actul normativ care reglementa acest domeniu, iar multe acte şi proceduri pentru vânzarea spaţiilor medicale, începute în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, nu sunt definitivate,

    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

 

   Art. 1. – (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ- teritoriale în care, la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru serviciile publice conexe actului medical, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001.

   (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin spaţiu medical se înţelege spaţiul în care se desfăşoară efectiv activitate medicală şi activitate medicală conexă, precum şi cota indiviză corespunzătoare dreptului de proprietate asupra spaţiului comun.

   (3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi cabinetelor medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care au fost concesionate în urma unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.

   (4) Spaţiile prevăzute la alin. (1) şi terenurile aferente acestora se vând numai dacă este clarificată situaţia lor juridică.

   (5) Prevederile alin. (1) nu se aplică spaţiilor medicale ale ministerelor cu reţea sanitară proprie.

   Art. 2. – (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt aplicabile spaţiilor medicale situate în imobilele aflate în zona de protecţie a unui monument istoric.

   (2) Spaţiile medicale situate în imobile reglementate de Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România, republicată, pot fi vândute după definitivarea procedurilor legale privind situaţia juridică a acestora, potrivit legislaţiei în vigoare.

   Art. 3. – (1) Au dreptul de a cumpăra spaţiile ce fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă medicii, medicii dentişti, dentiştii, biologii, biochimiştii, fizicienii, tehnicienii dentari şi celelalte persoane fizice cu drept de liberă practică ce desfăşoară activităţi conexe actului medical şi care deţin în mod legal spaţiul respectiv, precum şi persoanele juridice care, deţinând în mod legal spaţiul, au ca obiect unic de activitate furnizarea serviciilor medicale.

   (2) Persoanele prevăzute la alin. (1), care doresc cumpărarea spaţiului în care au organizat cabinetul medical, vor depune o solicitare scrisă de cumpărare, însoţită de copii certificate de pe actele care atestă deţinerea legală a spaţiului respectiv la sediul vânzătorului, în termen de 45 de zile de la publicarea/afişarea listelor aprobate potrivit art. 4 sau, după caz, la expirarea termenului prevăzut la alin. (4).

   (3) Vânzarea spaţiilor medicale care se află în sediile consiliilor locale şi judeţene se face în baza hotărârii consiliului local sau a consiliului judeţean, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

   (4) Spaţiile medicale concesionate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 884/2004 privind concesionarea unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, cu modificările ulterioare, pentru care concesionarii nu şi-au exprimat intenţia de cumpărare în termenul prevăzut la alin. (2), vor fi folosite în continuare de aceştia până la expirarea duratei pentru care s-a încheiat contractul.

 

   CAPITOLUL II
  Reguli privind vânzarea spaţiilor medicale

 

   Art. 4. – (1) Consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, pot aproba prin hotărâre lista spaţiilor şi a terenurilor aferente din proprietatea privată a unităţilor administrativ- teritoriale ori din proprietatea privată a statului, pentru care sunt mandatate să vândă, ce urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Listele astfel aprobate sunt afişate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe site-ul consiliului local/judeţean în termen de 15 zile de la aprobare.

   (2) Autorităţile administraţiei publice locale prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a comunica actualilor utilizatori, în termen de 15 zile de la aprobarea listei prevăzute la alin. (1), prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, faptul că spaţiul respectiv face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

   (3) În cazul imobilelor proprietate privată a municipiului Bucureşti, lista spaţiilor supuse vânzării se aprobă de către:

   a) consiliile locale ale sectoarelor, cu acordul expres al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, pentru spatiile aflate în administrarea lor;

   b) Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru spaţiile aflate în proprietatea ori în administrarea acestuia.

   Art. 5. – (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în fiecare comună, oraş, municipiu, sector al municipiului Bucureşti sau judeţ în care există spaţii ce cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie o comisie pentru vânzarea spaţiilor medicale, denumită în continuare comisie, şi o comisie de contestaţie.

   (2) Comisia şi comisia de contestaţie se constituie prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean, şi fiecare are următoarea componenţă:

   a) două persoane din aparatul de specialitate al primarului localităţii sau, după caz, al preşedintelui consiliului judeţean din localitatea, respectiv judeţul în a cărui proprietate sau administrare se află spaţiul medical;

   b) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

   c) un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor şi, după caz, un reprezentant al colegiului teritorial al medicilor dentişti;

   d) un reprezentant al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, desemnat de directorul general;

   e) 2 consilieri locali ai comunei, oraşului, municipiului sau, după caz, 2 consilieri judeţeni ai judeţului în a cărui proprietate, respectiv administrare se află spaţiul medical.

   (3) În cazul imposibilităţii membrilor titulari de a participa la lucrările comisiei, aceştia vor fi înlocuiţi de membrii supleanţi stabiliţi prin dispoziţie a primarului, respectiv a preşedintelui consiliului judeţean.

   (4) În termen de 15 zile de la data primirii solicitării din partea primarilor, respectiv a preşedinţilor consiliilor judeţene, instituţiile prevăzute la alin. (2) au obligaţia de a-şi desemna reprezentanţii şi/sau, după caz, înlocuitorii.

   (5) Membrii comisiei şi ai comisiei de contestaţie îşi desemnează un preşedinte. Secretariatul tehnic al comisiilor este asigurat prin grija secretarului unităţii administrativ- teritoriale, respectiv al sectorului municipiului Bucureşti.

   (6) Membrii comisiilor nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori sau cenzori la o persoană juridică care solicită cumpărarea spaţiului medical. Membrii comisiilor nu pot solicita cumpărarea de spaţii medicale şi nu pot fi soţ/soţie, rude sau afini până la gradul al IV-lea inclusiv ai persoanei fizice care a solicitat cumpărarea spaţiilor medicale. În caz de incompatibilitate, în termen de 5 zile de la constatarea acesteia de către comisie, aceasta se completează cu alţi membri din rândul supleanţilor.

   (7) Membrii comisiilor au dreptul la o indemnizaţie pentru activitatea depusă, ale cărei cuantum şi condiţii de acordare se stabilesc prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, cu avizul direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, şi constituie cheltuieli în sensul prevederilor art. 15 alin. (2).

   Art. 6. – (1) Comisia are următoarele atribuţii:

   a) desemnează la prima sedinţă preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei;

   b) ţine evidenţa spaţiilor medicale care cad sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă;

   c) în cazul vânzării prin negociere directă, negociază cu cumpărătorul şi aprobă preţul minim de vânzare al spaţiilor medicale, care nu poate fi mai mic decât preţul stabilit în baza raportului de evaluare;

   d) participă la desfăşurarea licitaţiei publice cu strigare.

   (2) Hotărârile comisiei se iau cu majoritatea voturilor membrilor acesteia.

   Art. 7.(1) Preţul de vânzare al spaţiului medical şi al terenului aferent se stabileşte în momentul vânzării, în urma unei negocieri directe între cumpărător şi comisie, şi nu poate fi mai mic decât preţul de vânzare din raportul de evaluare, raport care va evidenţia şi valoarea investiţiilor efectuate de către solicitant, pe bază de acte justificative. Valoarea investiţiilor efectuate se poate deduce numai dacă acestea au fost realizate cu acordul proprietarului, al deţinătorului dreptului de administrare sau în baza contractului de concesiune, după caz, valoare ce nu poate depăşi jumătate din preţul stabilit în raportul de evaluare.

   (2) Raportul de evaluare prevăzut la alin. (1) se întocmeşte de către un evaluator independent autorizat în condiţiile legii, care este selectat prin licitaţie publică, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, de către autoritatea administraţiei publice locale, titulară a dreptului de administrare asupra spaţiilor medicale aprobate a fi vândute.

   (3) Evaluatorul, prin raportul de evaluare, stabileşte valoarea spaţiului medical şi a terenului aferent la preţul de piaţă pentru imobilele respective, pe baza indicatorilor de piaţă şi a criteriilor de evaluare acceptaţi de comun acord.

   (4) Valoarea prevăzută la alin. (3) reprezintă preţul care s-ar putea obţine în situaţia în care orice persoană interesată ar putea cumpăra spaţiul respectiv.

   Art. 8. – (1) La finalizarea procedurii de vânzare a fiecărui spaţiu, comisia încheie un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăşurarea procedurii de vânzare şi preţul obţinut pentru spaţiul vândut.

   (2) Procesul-verbal se depune la sediul vânzătorului, prin grija secretarului comisiei.

   (3) Refuzul de a încheia procesul-verbal sau încheierea acestuia prin nerespectarea dispoziţiilor legale poate fi contestată la comisia de contestaţii, în termen de 5 zile de la finalizarea procedurii de vânzare.

   (4) Comisia de contestaţii este obligată să soluţioneze contestaţiile în termen de 5 zile de la depunerea acestora.

   (5) Partea interesată poate contesta hotărârea comisiei de contestaţii în condiţiile legislaţiei în vigoare privind contenciosul administrativ.

   Art. 9. – Contractul de vânzare-cumpărare a spaţiului medical se încheie în termen de maximum 15 zile de la data încheierii procedurii de soluţionare a contestaţiilor, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, şi se semnează, din partea vânzătorului, de preşedintele consiliului judeţean ori de primar, după caz.

   Art. 10. – (1) Preţul de vânzare a spaţiilor se va plăti de cumpărător integral la încheierea contractului sau în rate, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

   (2) Imobilele dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu pot fi înstrăinate, închiriate sau folosite de cumpărător pentru alte activităţi decât în scopul desfăşurării activităţii medicale şi/sau a activităţilor conexe actului medical.

   (3) În localităţile în care există un singur spaţiu medical cu destinaţia medicină de familie, acesta îşi va menţine destinaţia în cazul înstrăinării.

   (4) Anual, o comisie formată din 2 reprezentanţi ai vânzătorului şi un reprezentant al colegiului medicilor din unitatea administrativ- teritorială respectivă verifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz.

   (5) În cazul încălcării condiţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate.

   (6) În situaţia prevăzută la alin. (5), imobilele reintră în proprietatea privată a unităţilor administrativ- teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

   Art. 11. – (1) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică, se află în situaţia de a cumpăra, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, două sau mai multe spaţii medicale situate în aceeaşi comună, oraş sau municipiu ori în unităţi administrativ- teritoriale diferite, comisia va aproba vânzarea doar pentru unul dintre spaţii, la alegerea cumpărătorului.

   (2) În acest scop cumpărătorul va semna o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

   Art. 12. – (1) Vânzarea spaţiilor medicale se poate face cu plata în rate către cumpărătorii prevăzuţi la art. 3, în următoarele condiţii:

   a) avans de 15% din preţul de vânzare;

   b) rate lunare, eşalonate pe un termen de maximum 15 ani, cu posibilitatea cumpărătorului de a obţine acordarea unui termen de graţie de un an; cumpărătorul poate opta pentru un termen mai mic de plată sau pentru achitarea anticipată;

   c) perceperea unei dobânzi anuale cel puţin egale cu rata de referinţă stabilită periodic de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

   (2) În cazul în care cumpărătorul nu plăteşte la scadenţă 4 rate sau nu respectă clauzele contractuale, contractul de vânzare-cumpărare se consideră rezolvit de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere şi fără altă formalitate.

   (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), imobilele reintră în proprietatea privată a unităţilor administrativ- teritoriale sau în proprietatea privată a statului, în condiţiile legii, iar sumele înaintate de cumpărător îi vor fi restituite, fără dobânda aferentă acestora.

   Art. 13. – În cazul vânzării în rate a spaţiului medical şi a terenului aferent, cumpărătorul este obligat să constituie în favoarea vânzătorului o ipotecă asupra imobilului care face obiectul vânzării, până la achitarea în totalitate a bunului cumpărat.

   Art. 14. – (1) Cheltuielile ocazionate de procedura de vânzare în ceea ce priveşte efectuarea măsurătorilor cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate al statului, precum şi înscrierea ipotecii prevăzute la art. 13 sunt suportate de către cumpărător.

   (2) Cheltuielile ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, altele decât cele prevăzute la alin. (1), sunt suportate de vânzător din bugetul propriu, iar în cazul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, acestea se deduc cu prioritate din încasările obţinute.

   Art. 15. – (1) Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetul de stat, după recuperarea cheltuielilor aferente vânzării, efectuate de vânzător.

   (2) Sumele obţinute din vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, proprietate privată a unităţilor administrativ- teritoriale, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, se fac venit la bugetele locale respective, într-un cont special, şi se utilizează pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar, aprobate de consiliile judeţene sau de consiliile locale vânzătoare.

   Art. 16. – (1) În situaţia existenţei mai multor furnizori de servicii medicale care deţin împreună un spaţiu medical ce urmează să fie vândut, dacă unul dintre aceştia şi-a exprimat intenţia de cumpărare potrivit art. 3 alin. (2), comisia va solicita în scris de la fiecare codeţinător exprimarea intenţiei de cumpărare sau nu a spaţiului, care trebuie să fie comunicată în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării de la comisie.

   (2) În cazul în care nu toţi codeţinătorii cabinetului medical sau ai spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical doresc cumpărarea, însă cel puţin unul a solicitat ferm acest lucru, vânzarea se va face exclusiv către solicitant pentru întregul spaţiu deţinut în comun.

   (3) În situaţia în care doar unul dintre codeţinătorii spaţiului îl cumpără, raporturile dintre cumpărător şi ceilalţi codeţinători se stabilesc potrivit convenţiei dintre aceştia, conform legislaţiei în vigoare.

   (4) În situaţia în care mai mulţi codeţinători solicită cumpărarea spaţiului medical, respectivul spaţiu se vinde acestora în cote proporţionale cu sumele de bani plătite, dacă prin convenţia codeţinătorilor nu se stabileşte altfel.

   Art. 17. – Comisia comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în termen de 30 de zile de la data primirii cererii.

 

   CAPITOLUL III
  Vânzarea spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare

 

   Art. 18. – (1) Spaţiile medicale nevândute în conformitate cu prevederile cap. II, altele decât cele aflate în situaţia menţionată la art. 3 alin. (4), se pot vinde prin licitaţie publică cu strigare.

   (2) Preţul minim de pornire este cel stabilit în raportul de evaluare prevăzut la art. 7.

   Art. 19. – (1) Comisia face public anunţul de vânzare a spaţiilor prevăzute în lista aprobată potrivit art. 4, în termen de 15 zile de la aprobarea acesteia.

   (2) Anunţul de vânzare cuprinde:

   a) denumirea şi sediul vânzătorului, precum şi datele de identificare a spaţiului supus vânzării;

   b) locul, data şi ora începerii licitaţiei;

   c) numele, prenumele şi numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relaţii suplimentare;

   d) documentele necesare pentru participarea la licitaţie;

   e) garanţia de participare la licitaţie, constituită potrivit legii; garanţia de participare la licitaţie nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea procedurilor de vânzare a spaţiului medical, inclusiv publicitatea şi întocmirea raportului de evaluare;

   f) taxa de participare la licitaţie.

   (3) Sunt considerate documente necesare pentru participarea la licitaţie:

   A. pentru persoane juridice:

   a) copii de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comerţului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiţionale relevante şi de pe certificatul de înregistrare fiscală;

   b) scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română;

   c) dovada privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

   d) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că aceasta nu se află în litigii, reorganizare judiciară sau faliment;

   e) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;

   f) împuternicire de la asociaţi pentru reprezentantul legal al persoanei juridice;

   B. pentru furnizorii de servicii medicale persoane fizice:

   a) copie de pe actul de identitate;

   b) copie de pe autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă sau de pe actul legal de constituire, după caz, din care rezultă că are obiect unic de activitate furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora;

   c) dovadă privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul general consolidat, prin prezentarea unui certificat de atestare fiscală, eliberat de organul fiscal competent;

   d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că nu este beneficiarul unui alt contract de cumpărare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

   (4) Anunţul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale şi naţionale, de largă circulaţie, şi se afişează la sediul vânzătorului, cu cel puţin 15 zile înainte de data organizării licitaţiei.

   Art. 20. – Pentru participarea la licitaţie ofertanţii depun la sediul instituţiei publice implicate, cel mai târziu cu o zi lucrătoare înainte de data fixată pentru începerea licitaţiei, documentele prevăzute la art. 19 alin. (3) şi dovada privind achitarea taxei de participare.

   Art. 21. – Comisia verifică, în prezenţa ofertanţilor, existenţa tuturor documentelor de participare solicitate. Comisia verifică şi analizează ulterior documentele de participare depuse de ofertanţi şi întocmeşte lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi, care include toţi potenţialii cumpărători care au depus documentaţia completă de participare la licitaţie, şi o va afişa la locul desfăşurării licitaţiei, cu cel puţin o oră înainte de ora fixată pentru începerea acesteia.

   Art. 22. – Ofertanţilor acceptaţi la licitaţie li se înmânează taloane cu numere de identificare, corespunzătoare numărului de ordine din lista cuprinzând ofertanţii acceptaţi. Preşedintele comisiei de licitaţie anunţă denumirea spaţiului medical care se pune în vânzare, preţul de vânzare, denumirea şi numărul de ordine ale ofertanţilor, modul de desfăşurare a licitaţiei, asigurându-se că fiecare ofertant a înţeles procedura de desfăşurare a licitaţiei.

   Art. 23. – În cursul şedinţei de licitaţie ofertanţii au dreptul să anunţe, prin strigare şi prin ridicarea talonului de participare, un preţ egal sau mai mare decât preţul anunţat de preşedintele comisiei de licitaţie.

   Art. 24. – (1) Licitaţia are loc la data stabilită în anunţul de vânzare şi este valabilă dacă s-au prezentat cel puţin 2 ofertanţi.

   (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care se prezintă un singur ofertant care oferă preţul de pornire al licitaţiei, acesta este declarat adjudecatar.

   Art. 25. – (1) Dacă se oferă preţul de pornire al licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va creşte preţul cu câte un pas de licitare până când unul dintre ofertanţi acceptă preţul astfel majorat şi nimeni nu oferă un preţ mai mare.

   (2) Dacă nu se formulează oferte de cumpărare cu plata integrală a preţului minim de pornire, preşedintele comisiei de licitaţie, cu acordul prealabil al instituţiei publice implicate, poate solicita participanţilor formularea de oferte de cumpărare cu plata preţului în rate.

   Art. 26. – Dacă la şedinţele de licitaţie prevăzute de prezentul capitol nu se prezintă niciun ofertant, instituţia publică implicată poate decide organizarea unei noi licitaţii cu strigare.

 

   CAPITOLUL IV
  Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

   Art. 27. – Preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii vor comunica lunar Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerului Sănătăţii Publice, prin intermediul prefectului, stadiul procesului de vânzare a spaţiilor medicale proprietate privată a statului, aflate în administrarea lor.

   Art. 28. – (1) Înstrăinarea prin vânzare a spaţiilor şi a terenurilor dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se poate face prin exercitarea dreptului de preempţiune.

   (2) Dreptul de preempţiune la înstrăinarea imobilelor prevăzute la alin. (1) revine doar coproprietarilor, dacă este cazul, şi apoi proprietarilor vecini care au calitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) şi se exercită prin Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România sau Colegiul Farmaciştilor din România, după caz.

   (3) Proprietarul spaţiului şi terenului care urmează să fie vândute este obligat să încunoştinţeze Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentişti din România sau Colegiul Farmaciştilor din România, după caz, iar acesta va comunica în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, persoanelor prevăzute la alin. (2) despre intenţia de vânzare şi preţ, în termen de cel mult 15 zile de la data când a fost încunoştinţat.

   (4) În termen de cel mult 15 zile, colegiile prevăzute la alin. (3) afişează intenţia şi preţul de vânzare pe site-urile proprii şi la sediul primăriei în a cărei rază se află spaţiul medical ce urmează să fie vândut.

   (5) Titularii dreptului de preempţiune sunt obligaţi să se pronunţe asupra exercitării acestuia în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării.

   (6) În situaţia în care la împlinirea termenului prevăzut la alin. (5) titularii dreptului de preempţiune nu au comunicat intenţia lor de a cumpăra bunurile prevăzute la alin. (1), dreptul de preempţiune se consideră stins, iar spaţiul medical şi terenul aferent se vând liber.

   (7) În cazul în care bunurile se vând liber, proprietarul spaţiului şi terenului care urmează să fie vândute nu le va putea vinde la un preţ mai mic decât cel oferit titularilor dreptului de preempţiune.

   Art. 29. – Contractele de vânzare-cumpărare prin care s-a transmis dreptul de proprietate asupra spaţiilor medicale şi terenurilor aferente fără respectarea dreptului de preempţiune sunt lovite de nulitate relativă.

   Art. 30. – (1) Spaţiile medicale şi terenurile aferente în care funcţionează unităţi medicale înfiinţate şi organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 598/2001, care aparţin domeniului public al statului trec în domeniul privat al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii Publice, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare.

   (2) Se mandatează consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale să întreprindă măsurile necesare pentru vânzarea spaţiilor medicale şi a terenurilor aferente, prevăzute la alin. (1), în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.

   (3) Inventarierea spaţiilor prevăzute la alin. (1) se face conform prevederilor legale în vigoare.

   Art. 31. – Spaţiile medicale prevăzute la art. 3 alin. (3) trec în domeniul privat al unităţilor administrativ- teritoriale în condiţiile Legii nr. 213/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

   Art. 32. – (1) Spaţiile medicale care intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu sunt vândute de consiliile judeţene sau de consiliile locale sunt amenajate şi dotate de către autorităţile administraţiei publice locale, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, conform standardelor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii publice.

   (2) Sumele necesare amenajării şi dotării spaţiilor prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul local al unităţii administrativ- teritoriale în a cărei rază teritorială se află acestea.

   Art. 33. – Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.

   Art. 34. – Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 Contrasemnează:

                                               ───────────────

                                         Ministrul sănătăţii publice,

                                          Gheorghe Eugen Nicolăescu

                             p. Ministrul internelor şi reformei administrative,

                                                 Liviu Radu,

                                               secretar de stat

                                      Ministrul economiei şi finanţelor,

                                              Varujan Vosganian

   

 Bucureşti, 28 mai 2008.

    Nr. 68.

 

Comentariile sunt închise.