Ordonanta nr.124 din 29 august 1998

Print Friendly, PDF & Email

privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale

Textul actului republicat în M.Of. nr. 568/1 aug. 2002

 

CAPITOLUL I 

Dispoziţii generale

Art. 1. – (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

(2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală – medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat.

(3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

a) cabinet medical individual;

b) cabinete medicale grupate;

c) cabinete medicale asociate;

d) societate civilă medicală.

Art. 2. – (1) În cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

(2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu terţii.

(3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege.

(4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.

Art. 3. – (1) Cabinetele medicale grupate, precum şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun.

(2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical.

CAPITOLUL II
Înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical

Art. 4. – Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităţilor care se vor desfăşura, înscrise în autorizaţia de liberă practică a medicului, eliberată în condiţiile legii.

Art. 5. – (1) Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcţie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3).

(2) Actul de înfiinţare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcţiile de sănătate publică judeţene sau de Direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical.

(3) Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

CAPITOLUL III
Organizarea, funcţionarea şi finanţarea cabinetului medical

Art. 6. – (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăşura activităţi de radiodiagnostic, imagistică medicală şi alte activităţi medicale şi conexe actului medical, cu autorizarea lor în condiţiile legii, precum şi activităţi de învăţământ şi de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

(2) Medicul sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienţilor.

(3) Controlul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de Colegiul Medicilor din România.

(4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfăşurarea activităţilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

(5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi unităţile sale subordonate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condiţiile legii.

Art. 7. – Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.

Art. 8. – Cabinetul medical poate realiza venituri din:

a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;

b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donaţii şi sponsorizări;

d) activităţi de consiliere medicală;

e) activităţi contractate cu unităţile care coordonează activităţile de învăţământ şi de cercetare din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi Familiei;

f) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.

Art. 9. – (1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispoziţiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfăşurată pe bază de liberă iniţiativă.

(2) Cheltuielile efectuate pentru perfecţionare continuă, investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) şi la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.

Art. 10. – Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociaţi reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice şi profesionale.

Art. 11. – (1) Angajarea personalului mediu sanitar şi a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociaţi, de către medicul delegat.

(2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 12. – (1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze şi activităţi epidemiologice prevăzute în contractul-cadru şi să transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei.

(2) Cabinetele stomatologice vor asigura, prin rotaţie, urgenţele medicale stomatologice.

CAPITOLUL IV
Sancţiuni

Art. 13. – (1) Pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sancţionate contravenţional cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 20.000.000 lei.

(2) Pentru neefectuarea activităţilor epidemiologice şi pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 12, precum şi pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei şi 10.000.000 lei.

(3) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se vor face de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

(4) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflaţiei, de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.

CAPITOLUL V
Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 14. – (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, autorizate.

(2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.

(3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

(4) Bunurile menţionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitaţie publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operaţiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998.

(5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare şi policlinici pot fi date în folosinţă gratuită, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei.

(6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, este încadrat cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în spaţiile menţionate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5).

(7) Condiţiile de vânzare sau de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(8) Prevederile prezentului articol nu se aplică patrimoniului clinicilor universitare şi cabinetelor medicale din spitale, care rămân în patrimoniul public.

Art. 15. – (1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;

b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;

c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

(2) Dispoziţiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 şi ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică.

Art. 16. – (1) Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.

(2) Cabinetele medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentaţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.

(3) Dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (3), ale art. 7 şi 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1).

Art. 17. – Cabinetul medical organizat în condiţiile art. 16 poate realiza venituri din:

a) finanţarea organizaţiei sau asociaţiei în structura căreia funcţionează;

b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor;

c) donaţii sau sponsorizări;

d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice;

e) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 18. – Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 19. – Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Comentariile sunt închise.